Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HANNA SZCZEPAŃSKA"

Estry metylowe kwasów tłuszczowych jako nowy surowiec w produkcji pochodnych tłuszczowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowy surowiec, który można stosować zamiast kwasów tłuszczowych w przetwórstwie tłuszczów. Pokazano zalety stosowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych w porównaniu z kwasami tłuszczowymi. Opisano metody otrzymywania tych estrów i możliwości ich wykorzystania w przemyśle tłuszczowym. Po przejściowym okresie wzmożonego zainteresowania surowcami petrochemicznymi ponownie wzrósł popyt przemysłu na oleje i tłuszcze naturalne. Są one szybko odtwarzalną bazą surowcową dla produkcji wielu chemikaliów, wśród których jedną z ważniejszch pozycji stanowią środki powierzchniowo czynne. Oleje i tłuszcze naturalne mają specyficzne właściwości trudne do otworzenia w wyniku syntezy chemicznej, m.in. także ze względów ekonomicznych. Pierwszym etapem produkcji większości oleochemikaliów jest rozbicie struktury glicerydowej i wydzielenie kwasów tłuszczowych - długołańcuchowych związków zawierających co najmniej jedną grupę funkcyjną podlegającą dalszym reakcjom. W skali przemysłowej kwasy te wydzielano zwykle metodą hydrolizy, a następnie destylacji tzw. surowych kwasów tłuszczowych, prowadzonej w celu usunięcia substancji towarzyszących, w tym nierozszczepialnych glicerydów. Oba etapy prowadzi się w wysokiej temperaturze (powyżej 200°C), pierwszy pod zwiększonym ciśnieniem (30^60 MPa), drugi pod ciśnieniem obniżonym niekiedy do 2,66 kPa. Są to więc procesy nie tylko energochłonne, lecz również przebiegające w drastycznych warunk[...]

Chemiczny przerób odpadowego tłuszczu norczego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono trzy metody przerobu tłuszczu norczego na surowiec kosmetyczny (frakcjonowanie, estryfikację, oksyetylenowanie). Z przeprowadzonych badań wynika, że wskutek chemicznej modyfikacji odpadowego tłuszczu norczego (po wytopieniu i rafinacji) otrzymuje się produkty o właściwościach odpowiadających wymaganiom stawianym surowcom kosmetycznym. W latach osiemdziesiątych zapoczątkowano w Polsce przemysłową produkcję oleju kosmetycznego z odpadowego tłuszczu tkankowego zwierząt futerkowych hodowanych przede wszystkim w celu uzyskania futer. Wykorzystanie tego surowca, otrzymywanego jako odpad w fermach hodowlanych, zostało zainicjowane przez dr Irenę Kosko - pracownika Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a zrealizowane początkowo w Instytucie Chemii Przemysłowej, a następnie w Zakładach Viola-Prodryn zgodnie ż patentem1 Realizacja przemysłowa dotyczyła przede wszystkim przerobu tłuszczu lisa polarnego, ponieważ podaż tego odpadu jest znacznie większa od podaży tłuszczu tkankowego innych hodowanych zwierząt futerkowych. Wspomniany patentx) określa również możliwość wykorzystania tłuszczu tkankowego norek. Ponadto istnieją inne opatentowane sposoby otrzymywania oleju norczego2,3). Należy nadmienić, że podaż tkankowego tłuszczu norczego jest ograniczona (24-=-50 Mg/r.). Według Kosko4) z jednej norki otrzymuje się ok. 0,25 kg tłuszczu tkankowego. Liczba norek przewidywanych do uboju przekracza 100 tys. sztuk rocznie, w tym 50% lub nieco więcej pochodzi od prywatnych hodowców. W związku ze znacznym udziałem drobnych prywatnych hodowców istnieją trudności z otrzymywaniem tłuszczu topionego bezpośrednio od wytwórcy, a także jest ograniczona możliwość ekonomicznej zbiórki tłuszczu surowego od drobnych wytwórców. Należy się liczyć z koniecznością scentralizowanego wytopu tłuszczu tkankowego, a tym samym z koniecznością jego skupu, zbiórki, magazynowania w obniżonej temperaturze, co może znacznie podwyższyć koszt surowca w sto[...]

 Strona 1