Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH IGNACZAK"

Badanie właściwości sorpcyjnych i dyspersji naniesionych katalizatorów palladowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań naniesionych katalizatorów Pd/Al203 uzyskane metodą temperaturowo programowanej desorpcji (TPD) wodoru oraz metodą rentgenograficzną poszerzenia linii (XRD). Stwierdzono stosunkowo dobrą zgodność wielkości krystalitów Pd wyznaczonych na podstawie pomiarów selektywnej chemisorpcji wodoru i za pomocą metody XRD. Wykazano, że mimo zjawiska SMSI (Strong Metal Support [...]

Badanie właściwości sorpcyjnych i dyspersji palladu naniesionego na wodorową i amonową formę zeolitu Y

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sorpcji wodoru i dyspersji palladu osadzonego na anionowej i wodorowej formie zeolitu Y. Obecność silnych centrów kwasowych Rronsteda sprzyja bardziej równomiernemu naniesieniu kompleksu tetraamminowego palladu w procesie impregnacji wodorowej formy nośnika, stabilizuje cząstki palladu w wyniku tworzenia połączeń addycyjnych pallad-wodór i prowadzi do wzrostu stopn[...]

Otrzymywanie l,2-diamino-4-nitrobenzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zmodyfikowano metodę otrzymywania l,2-diamino-4-mtrobenzenu z 2,4-dinitroaniliny, którą redukowano wodzianem hydrazyny. Uzupełniono uprzednio zaproponowany mechanizm reakcji. Opracowano nową metodę wytwarzania l,2-diamino-4-nitrobenzenu polegającą na katalitycznej, selektywnej redukcji 2,4-dinitroaniliny gazowym wodorem w obecności katalizatora Pd/C. W niniejszej pracy przedstawiono dwa sposoby otrzymywania l,2-diamino-4-nitrobenzenu. Związek ten jest cennym półproduktem stosowanym do wytwarzania pigmentów azowych i z tego względu nowe, dogodne metody uzyskiwania tego surowca są przedmiotem zainteresowania specjalistów. Redukcja wodzianem hydrazyny Przedstawiono^ wyniki doświadczeń, które są kontynuacją wcześniejszych badań nad otrzymywaniem l,2-diamino-4- --nitrobenzenu z 2,4-dinitroaniliny w wyniku redukcji wodzianem hydrazyny, w środowisku metanolu, z zastosowaniem jako katalizatora chlorku żelazowego osadzonego na węglu aktywnym *>. Na podstawie wyników z przeprowa^ dzonych badań nad tą reakcją i jej mechanizmem stwierdzono, że w tym wypadku chlorki Ni, Co>, Cu, Cr, Zn i Mn osadzone na węglu aktywnym nie wykazują właściwości katalitycznych, chociaż podobnie jak chlorek żelazowy rozkładają hydrazynę lub tworzą z nią połączenia addycyjne2). Natomiast zastosowanie jako katalizatora FeCl2 * 4H20 osadzonego na węglu powoduje, nawet w atmosferze beztlenowej (atmosfera argonu), ilościową redukc[...]

Badanie zależności między katalityczną aktywnością układów metal/SnO2 a ich aktywnością jako czujników gazu

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów Pt/SnO2, Ag/SnO2, Pd/SnO2, Cu/SnO2 i Ni/SnO2 w reakcji utleniania CH4 , CO i H2 . Na podstawie tych katalizatorów konstruowano czujniki gazowe i badano ich aktywność jako sensorów wymienionych gazów. Badania prowadzono w szerokim zakresie temperatury (293 ÷823 K). Stwierdzono, że zmiany aktywności katalitycznej i aktywności sensorów nie następują jednocześnie,[...]

Badanie oddziaływania między tlenem a powierzchnią SnO2

Czytaj za darmo! »

Badano - metodami temperaturowo programowanej redukcji (TPR), utlenienia (TPU) i desorpcji (TPD) - oddziaływanie między tlenem a powierzchnią SnG2. Badania te prowadzono w celu poznania mechanizmu działania SnO2 jako czujnika metanu, wodoru i tlenku węgla. Badano próbki tlenku cyny przygotowane według różnych metod. Stwierdzono, że istnieje ścisła zależność między właściwościami SnO2 jako s[...]

Spekłrofołomełryczne oznaczanie dibromoetanu w powietrzu DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano spektrofotometryczną metodę ilościowego oznaczania dibromoetanu (DBE) w powietrzu (w zakresie stężeń DBE bliskich najwyższych dopuszczalnych stężeń). WT metodzie tej badaną substancję zatężano w drodze wstępnej adsorpcji na powierzchni węgla aktywnego. Podano sposoby oznaczania efektywności ekstrakcji dibromoetanu proivadzonej z użyciem etanolu, wydajności pochłaniania dibromoetanu przez węgiel aktywny oraz zakres i czułość metody. Dibromoetan (DBE) jest stosowany jako środek ochrony roślin. W porównaniu z innymi fumigantami wykazuje n a jmniejszą lotność i jest silnie sorbowany przez produkty żywnościowe, takie jak: zboża, owoce i jarzyny. Produkty te traktowane dibromoetanem bardzo wolno trac ą go w czasie napowietrzania lub magazynowania i zwykle zawiera ją część nie zmienionego DBE. Dibromoetan używany jest również w przemyśle petrochemicznym jako antydetonator paliw w silnikach spalinowych. DBE należy do związków ogólnotoksycznych; obecny w powietrzu ujemnie wpływa na różne procesy fizjologiczne organizmu, powoduje uszkodzenie systemu nerwowego i wątroby. Według norm polskich najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) DBE w powietrzu wynosi 100 mg/m31). Zarówno DBE saim, jak i w mieszaninie z bromkiem metylu, analizowano różnymi metodami. Stosowano w tym celu katalityczną reakcję spalania tych związków[...]

Badanie właściwości sorpcyjnych i stopnia dyspersji katalizatorów palladowych otrzymanych metodą zol-żel

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań chemisorpcji wodoru na katalizatorach Pd/SiO2 otrzymanych metodą zol-żel i metodą impregnacyjną oraz wyniki badań rentgenograticznych tych katalizatorów. W porównaniu z katalizatorem (0,5% Pd) uzyskanym metodą impregnacyjną, katalizator (0,5% Pd) wytworzony metodą zol-żel charakteryzuje się mniejszą zdolnością chemisorpcji wodoru spowodowaną wnikaniem części pallad[...]

 Strona 1