Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"HALINA KRAWIEC"

The application of the local electrochemical probes to study the corrosion behaviour of the heterogeneous alloys

Czytaj za darmo! »

The Electrochemical Microcell Technique was applied to study the local electrochemical behaviour of 304L-RES stainless steel and austempered ductile iron in 1M NaClO4, pH=3 and pH=10 solutions. This technique revealed the local electrochemical behaviour of manganese sulphide inclusions, graphite spheres, oxide inclusions and matrix. In additional the influence of the dissolution of MnS inclus[...]

8th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry

Czytaj za darmo! »

Z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Marsa G. Fontany w dniach od 2 do 5 maja 2010 roku odbyło się ósme, wiosenne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Elektrochemicznego (8th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry) w Columbus, Ohio, USA. Konferencja ta została zorganizowana na Uniwersytecie Stanowym w Ohio (The Ohio State University, US[...]

Korozja w mikroobszarach odlewu na bazie stopu AlCu4Mg1 w roztworze chlorku sodu


  W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego w mikroobszarach stopu AlCu4Mg1. Pomiary dotyczyły wpływu mikrostruktury na odporność korozyjną stopu. Środowiskiem w jakim badano zachowanie korozyjne materiału był 0,1M wodny roztwór chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Mikroobszary zawierające wydzielenia typu P1 (Al2Cu) wykazują katodowy charakter oraz wyższą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do mikroobszarów gdzie znajdowały się wydzielenia typu P2 (Al-Si-Mn-Fe-Cu) oraz sama osnowa. Technika lokalnego mikroogniwa pozwoliła także z dużą rozdzielczością określić różnice w zachowaniu samej osnowy, która ma heterogeniczną budowę. Za pomocą mikroelektrod udało się także potwierdzić, że w obszarach anodowych wartość pH jest niższa niż w obszarach katodowych. Słowa kluczowe: stopy aluminium, mikroelektrody, korozja lokalna Local corrosion of as-cast AlCu4Mg1 alloy in sodium chloride solution The local electrochemical behavior of AlCu4Mg1 aluminium alloys is presented in this paper. The microstructure infl uence on corrosion behavior was investigated. The electrochemical measurements were performed in 0.1 M chloride water solution. In order to investigate corrosion resistance of the alloy in microregions the Electrochemical Microcell Technique (EMT) was used. The places contains particles P1 (Al2Cu) type exhibit cathodic character and higher electrochemical activity compared do sites where P2 (Al-Si-Mn-Fe-Cu) type particles and pure matrix were present. EMT allows also to determine differences in the matrix corrosion behavior, where heterogeneities in structure were observed. By means of the microelectrodes it was possible to confi rm, that in anodic sites pH value is lower than in cathodic sites. Keywords: aluminium alloys, microelectrodes, local corrosion ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Bardzo dobre własno[...]

Corrosion behaviour of aluminium alloys and 316L stainless steel in propylene glycol and ethylene glycol water solution DOI:10.15199/40.2016.7.5


  The corrosion behaviour of two aluminium alloys (AA1050 and AA5052) and 316L stainless steel was studied in 30% ethylene glycol and propylene glycol water-based solution. The sample made of 316L stainless steel exhibits the highest corrosion resistance in all testing solutions. It was shown that investigated aluminium alloys show comparable electrochemical behaviour in both water-glycol solutions. In the case of ethylene glycol testing solution higher values of the cathodic and anodic current densities were found for all investigated samples. Therefore, the solution of ethylene glycol is a more corrosive environment compared to the propylene glycol solution. Keywords: pitting corrosion, aluminium alloys, stainless steel Korozyjne zachowanie się stopów aluminium i stali 316L w wodnym roztworze glikolu etylenowego i glikolu propylenowego Korozyjne zachowanie się stopów aluminium AA1050 i AA5052, a także austenitycznej stali 316L było badane w 30% roztworach wodnych glikolu etylenowego i glikolu propylenowego. Najwyższą odporność na korozję w tych środowiskach wykazuje stal 316L. Stopy aluminium wykazują podobne elektrochemiczne zachowanie w obu roztworach glikolowych. W roztworze glikolu etylenowego zarówno w obszarze katodowym jak i anodowym obserwuje się wyższe prądy dla badanych stopów. W związku z tym, roztwór glikolu etylenowego jest bardziej agresywnym pod względem korozyjnym niż roztwór glikolu propylenowego. Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stopy aluminium, stale stopowe.1. Introduction Ethylene and propylene glycols are commonly used as antifreeze additives for water-based heat transfer fluids in cooling systems for e.g. automotive internal combustion engines or electric power inverters as well as aeroplane de-icing agents for aerospace applications. The popularity of both diols in coolant applications stems from their low cost, corrosion inhibition properties [9] and non-volatility which lowers the freezing point of water-based[...]

Wpływ deformacji mechanicznej na zachowanie elektrochemiczne w mikroobszarach stopu AlMg2

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego stopu AlMg2 (5052) przed i po deformacji plastycznej. Badania odporności korozyjnej stopu aluminium wykonano w 0,1M roztworze chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Znajdujące się w stopie AlMg2 wydzielenia wykazują katodowy charakter oraz mniejszą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do osnowy. Dużo wyższą aktywność elektrochemiczną stopu poddanego odkształceniu ujawniono zarówno w osnowie jak i w mikroobszarach zawierających wydzielenia. Ponadto aktywność ta jest zmienna w zależności od charakteru zniekształceń lub uszkodzeń. Przyczyną większej podatności stopu AlMg2 poddanego deformacji plastycznej na korozję w 0,1M [...]

Korozja wżerowa w mikroobszarach odlewu na bazie stopu AlMg2 w roztworze chlorku sodu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego w mikroobszarach stopu AlMg2. Pomiary dotyczyły także wpływu starzenia warstwy pasywnej na odporność korozyjną stopu. Środowiskiem w jakim badano zachowanie korozyjne materiału był 0,1M wodny roztwór chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Mikroobszary zawierające wydzielenia wykazują katodowy charakter, co potwierdziły pomiary potencjału korozyjnego, oraz wyższą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do mikroobszarów gdzie znajdowała się sama osnowa. Gęstość prądu dla reakcji anodowych w osnowie nie zmieniała się wraz z wydłużaniem okresu starzenia warstwy tlenkowej, natomiast potencjał przebicia przesuwał się w kieru[...]

Korozja stopu AZ91 i kompozytów typu AZ91/SiC w roztworze Ringera


  Magnez, stop AZ91 oraz kompozyty typu AZ91/SiC ulegają aktywnemu roztwarzaniu w roztworze Ringera w temperaturze 36,7°C. Stop magnezu AZ91 dzięki obecności fazy β-Mg17(Al, Zn)12 ma lepszą odporność na korozję niż czysty magnez. Faza β-Mg17(Al, Zn)12 ulega pasywacji, co utrudnia korozję materiału. Obecność węglika krzemu SiC w kompozytach typu AZ91/SiC nie ma istotnego wpływu na odporność korozyjną w roztworze Ringera w porównaniu do stopu AZ91. Słowa kluczowe: magnez, AZ91, kompozyt AZ91/SiC, mikrostruktura, korozja lokalna Corrosion of AZ91 alloy and composite AZ91/SiC in Ringer solution Magnesium, AZ91 alloy and composite materials AZ91/SiC undergo active dissolution in Ringer solution at 36,70C. The corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy is determined by β-Mg17(Al, Zn)12 phase. This phase easily undergoes the passivation, hence hinder the corrosion process of AZ91 alloy. However, the presence of SiC in composite AZ91/SiC does not have essential infl uence on its corrosion resistance in Ringer solution compare to corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy. Keywords: magnesium, AZ91, AZ91/SiC composite, microstructure, local corrosion ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Stopy magnezu ze względu na dobre właściwości mechaniczne oraz małą gęstość (od 1,74-2,0 g/cm³) znalazły zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym, lotniczym, a także elektronice. Jednakże w ostatnich latach stopy magnezu przyciągają wielką uwagę jako nowy rodzaj biomateriałów, które ulegają biodegradacji [1-3]. Stanowią nowoczesną propozycję materiałów, które po zakończeniu leczenia są w naturalny sposób usuwane z organizmu. Materiały te są biozgodne, w ludzkim ciele mogą być stopniowo rozpuszczone, [...]

Influence of processing parameters on the microstructure, mechanical properties and corrosion behaviour in Ringer's solution of Co-Mo coatings electrodeposited on pure Co DOI:10.15199/40.2016.5.9


  The microstructure and the corrosion behaviour in the Ringer's solution of Co-Mo coatings electrodeposited on pure Co is investigated using a microcapillary with a diameter of 300 μm. The presence of defects (cracks and pores) and the oxygen content are important parameters affecting the electrochemical behaviour of coatings. Keywords: corrosion, microstructure, Co-Mo coatings Wpływ parametrów osadzania na mikrostrukturę, mechaniczne właściwości i korozyjne zachowanie się w roztworze Ringera powłok Co-Mo elektrochemicznie osadzonych na kobalcie Mikrostruktura i korozyjne zachowanie się elektrochemicznie osadzonych powłok Co-Mo na powierzchni kobaltu było badane w roztworze Ringera przy użyciu mikrokapilary o średnicy 300 μm. Badania wykazały, że parametrami mającymi istotny wpływ na elektrochemiczne osadzanie się powłok Co-Mo są obecność defektów takich jak (szczeliny i pory), a także obecność tlenu. Słowa kluczowe: korozja, mikrostruktura, powłoki Co-M.1. Introduction Electrodeposition is a versatile route to produce nanocrystalline alloys. Numerous studies [2,10] have shown that these alloys have excellent mechanical properties. They can undergo severe plastic deformation and they have high hardness and good resistance to wear. Other studies have shown that these alloys also have specific physicalchemical properties (such as magnetic, electronic, catalytic and optical properties). Therefore, they can find applications in many industrial sectors: biology, energy, nanotechnologies, aerospace… [6]. A review of the literature indicates that Co-Mo coatings are characterized by high hardness and high thermal resistance. They have good magnetic properties and are good catalytic electrodes for hydrogen evolution reaction [3-5, 7-9, 11, 12]. These properties make these coatings promising materials for various applications. To our knowledge, only a few papers have been devoted to the corrosion behaviour of Co-Mo coati[...]

Influence of chitosan coatings on the corrosion resistance of magnesium alloys in sodium sulphate solutions DOI:10.15199/40.2017.11.3


  1. Introduction Magnesium alloys are widely used in many industrial sectors due to their low density, high strength to weight ratio, good thermal and electrical conductivity, and electromagnetic shield performance [2, 5]. The most important obstacle for application of magnesium alloys is their low corrosion and wear resistance. The key parameter which determines the corrosion resistance and mechanical properties of magnesium alloys is their chemical composition [3, 12, 14, 17]. The addition of rare earth elements improves the mechanical properties of magnesium alloys, but decreases their corrosion resistance [3, 14]. Some alloying elements like silicon and calcium enhance the corrosion resistance of magnesium alloys [12, 14]. Calcium improves the corrosion resistance through the formation of the reticular Mg2Ca phase [14]. Moreover, the microstructure of magnesium alloys (containing different phases, precipitates and eutectic) significantly influences their corrosion resistance. It has been revealed that the corrosion of AZ91 magnesium alloy, in sodium perchlorate solution starts at the eutectic and at the interface matrix /precipitate. Moreover, it has been shown that the eutectic is more prone to corrosion than α-Mg matrix [9]. In recent years, magnesium alloys are tested as a potential biodegradable alloys. Magnesium alloys have similar mechanical properties as human bones. Therefore they can be used as potential biodegradable implant materials in orthopedic surgery [10, 13, 16]. The chemical composition of alloys used as biodegradable implants must be so selected that any toxic elements are absorbed into the human body during their degradation (corrosion). Biodegradable magnesium alloys generally contain Ca, Zn, Si, Sn, Mn as alloying elements. These elements are considered as safe metals [11]. Too fast corrosion of magnesium alloys is a big limitation in the use of their implants. Therefore, a wide range of coating sy[...]

Effect of laser shock processing (LSP) on the corrosion resistance of aluminum alloy 2050-T8

Czytaj za darmo! »

Aluminium alloys are very important category of materials due to their high mechanical properties and wide range of industrial applications. It is well known that aluminum alloys are prone to microstructural corrosion (pitting corrosion, intergranular corrosion, etc.). Laser shock processing (LSP) is a serious candidate versus conventional surface treatments to preserve their integrity and to protect them from pitting corrosion damages. In the present paper, the infl uence of LSP on the resistance to localized corrosion of AA2050-T8 is investigated in chloride media. After polishing, sites containing precipitates show lower pitting potentials (around 0 mV vs Ag/AgCl) than the pure matrix (of about 300 mV). Surface observations indicate that pits initiated at Al-Cu-Fe-Mn precipitates.[...]

 Strona 1  Następna strona »