Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Czaczyk"

Metody usuwania biofilmów bakteryjnych z powierzchni stałych

Czytaj za darmo! »

Wostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania producentów żywności obecnością biofilmów bakteryjnych na materiałach stosowanych w przemyśle spożywczym. Łatwość kolonizacji powierzchni przemysłowych przez mikroorganizmy zainicjowała poszukiwania skutecznych środków zwalczających tworzenie się błon biologicznych i zapobiegających im. Profilaktyka w zakresie zanieczyszczeń powodowanych[...]

Zdolności adhezyjne Proteus vulgaris zagrożeniem dla przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Drobnoustrojem niepożądanym w żywności jest Proteus vulgaris. Zakażenie wtórne produktów spożywczych tym mikroorganizmem może powodować ostre biegunki i wymioty u ludzi. Biegunki wywołane przez Proteus vulgaris są długotrwałe i bardzo trudne do leczenia, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością [4]. Proteus vulgaris może być także przyczyną niekorzystnych zmian organoleptycznych żywności, zw[...]

CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA QUORUM SENSING I JEGO ZNACZENIE W PROCESACH MIKROBIOLOGICZNYCH


  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę zjawiska quorum sensing. Jest to system porozumiewania się między sobą mikroorganizmów za pomocą sekrecji cząsteczek związków chemicznych, kontrolowanych przez określone geny, w odpowiedzi na liczebność populacji. Omówiono systemy komunikacji u bakterii Gramdodatnich i Gram-ujemnych. Zaprezentowano także niektóre aspekty praktyczne mechanizmu quorum sensing, takie jak udział w procesie patogenezy, tworzenie biofilmów czy biokorozja. Słowa kluczowe: quorum sensing, acylowane laktony homoseryny, sygnały oligopeptydowe, patogeneza, biofilm, biokorozja Characterization of quorum sensing and its significance in microbiological processes Abstract The short characteristic of quorum sensing phenomenon was given in this paper. Quorum sensing is a system of communication between microorganisms with participation of some chemicals. It is controlled by definite genes in answer on high density of microbial population. Cell-to cell communication in Gram-positive and Gram-negative bacteria was also described. Practical aspects of quorum sensing, like mechanisms of regulate virulence factor production, biofilm formation and microbial corrosion, were discussed. Key words: quorum sensing, N-acylhomoserine lactones, autoinducing peptides, pathogenesis, biofilm, biocorossion 1. Wstęp Przez wiele lat naukowcy uważali, że mikroorganizmy, w przeciwieństwie do organizmów wyższych, nie posiadają systemów własnej komunikacji, umożliwiających im wzajemne porozumiewanie się. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze informacje dotyczące możliwości komunikowania się drobnoustrojów. Nealson i wsp. [1] na łamach czasopisma Journal of Bacteriology opisali wyniki swoich badań, w których wykazali, że morskie bakterie należące do dwóch gatunków Vibrio fischeri i Vibrio harveyi mają zdolność emitowania światła tylko wtedy, gdy żyją w organizmach zwierząt morskich. Jako komórki wolnożyjące badan[...]

Zagrożenia mikrobiologiczne w owocach i warzywach o małym stopniu przetworzenia DOI:10.15199/65.2018.6.4


  Żywność o małym stopniu przetworzenia to produkty spożywcze o składzie chemicznym i cechach organoleptycznych podobnych do świeżych surowców. Obecnie konsumenci oczekują bowiem żywności bardzo dobrej jakości, o wysokiej wartości żywieniowej, bez dodatku konserwantów chemicznych, gotowej do spożycia i niewymagającej przygotowania. W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost zainteresowania owocami i warzywami o małym stopniu przetworzenia, co wynika z ogólnej tendencji do zwiększonego ich spożycia. Dla konsumentów istotna jest także zawartość w tych produktach łatwo przyswajalnych witamin, składników mineralnych, związków fenolowych i pektyn. Składniki te są bowiem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a ponadto zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Spośród najpopularniejszych owoców i warzyw, które są przetwarzane w niewielkim stopniu, wymienić można sałatki owocowe i warzywne (pocięte, plasterkowane lub poszatkowane owoce bądź warzywa), surówki warzywne i owocowo-warzywne, niepasteryzowane soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne oraz kiełki (nasiona soi, brokułu, rzodkiewki, fasoli Mung, ciecierzycy, lucerny itp.). Ponieważ przy wytwarzaniu tego typu żywności nie stosuje się radykalnych metod utrwalania, np. wysokiej temperatury czy zamrażania, konieczne jest zapewnienie takiego przebiegu procesu technologicznego, by otrzymany produkt był bezpieczny, miał cechy świeżego surowca i odpowiednio długi termin przydatności do spożycia. Technologia minimalnego przetwarzania owoców i warzyw wymaga jednak stosowania takich zabiegów jak np. obieranie i krojenie, które intensyfikują procesy fizjologiczne surowca (oddychanie czy zmiany enzymatyczne). Uszkodzenie komórek surowca powoduje wypływ soku komórkowego, co umożliwia dostęp tlenu i związków podatnych na utlenienie z enzymami, a to z kolei sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. Ponadto surowce owocowe i warzywne mają kontakt z otocze[...]

Zagrożenia związane z obecnością w żywności bakterii z rodzaju Clostridium DOI:10.15199/65.2019.3.2


  Bakterie z rodzaju Clostridium towarzyszą ludzkości już od bardzo dawna. Pierwsze doniesienie na ich temat pojawiło się ok. roku 430-370 przed naszą erą za sprawą Hipokratesa. W swojej książce zatytułowanej "Epidemie III" (ang. Epidemics III) opisał on chorobę, która diagnozowana była jako zgorzel gazowa, a wywoływała ją bakteria Clostridium histolyticum [32]. Opis innej, dobrze dziś poznanej choroby, tężca, pojawił się natomiast w roku 1824 w dziele "Esseys on the Anatomy and Philosophy of Expression Charlesa Bella" [32]. Kolejnym przełomowym wydarzeniem związanym z bakteriami z rodzaju Clostridium było opisanie w 1861 roku przez Louisa Pasteura mikroorganizmu zdolnego do wzrostu bez obecności tlenu, co w ówczesnych czasach stanowiło ogromną sensację. Pasteur nazwał tę bakterię Vibrion butyrique ze względu na główny produkt jej fermentacji - maślan, a ponadto wprowadził termin "beztlenowy" do określania życia bez wolnego tlenu. Mikroorganizm ten został 20 lat później nazwany Clostridium butyricum przez polskiego mikrobiologa Adama Prażmowskiego. Nazwa ta funkcjonuje do dziś [11]. Bakterie z rodzaju Clostridium są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym (występują między innymi w kurzu, glebie, wodzie, osadach dennych oraz przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt) [33]. Kolonizują zarówno surowce roślinne, jak i zwierzęce, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zwiększenie w ostatnich latach spożycia produktów o małym stopniu przetworzenia spowodowało wzrost liczby epidemii chorób pokarmowych wywoływanych m.in. przez bakterie z rodzaju Clostridium [4]. Dlatego też obecnie wiele badań naukowych poświęconych jest pracy nad metodami skutecznej eliminacji Clostridium z gotowych produktów spożywczych [13, 19, 39]. Pomimo że bakterie należące do Clostridium spp. kojarzą się głównie z chorobotwórczością, to ich znaczna aktywność biochemiczna czyni je przydatnymi w wielu gałęziach przemysłu (m.in. do produkcji ditlenk[...]

Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności DOI:10.15199/65.2019.9.6


  W ciągu ostatnich lat obserwujemy na świecie stały wzrost zakażeń przenoszonych przez żywność. Dzieje się tak z jednej strony dlatego, że populacja ludzka staje się coraz bardziej podatna na choroby wynikające ze zmieniającego się trybu życia, w tym bardziej ryzykownego sposobu odżywiania (więcej "wygodnej" przetworzonej żywności, stres, brak ruchu), a z drugiej strony ze względu na wykrywanie nowo rozpoznanych patogenów w żywności. Według danych Ośrodka Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA (CDC - ang. Centers for Disease Control and Prevention) bakterie przenoszone przez żywność powodują około 76 mln chorób rocznie, 325 tys. hospitalizacji i 5 tys. zgonów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. Gdy mowa o patogenach bakteryjnych, jako główną przyczynę infekcji podaje się skażenie produktów spożywczych przez Campylobacter jejuni. Według statystyk odnotowuje się ok. 2,4 mln przypadków kampylobakterioz rocznie w Stanach Zjednoczonych. Ich liczba przewyższa odsetek zachorowań na salmonellozy [14]. W 2016 r. potwierdzono 10 027 zachorowań wywołanych odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella [19]. Chociaż większość infekcji bakteryjnych przenoszonych przez żywność wywołuje łagodne objawy i nie wymaga leczenia antybiotykami, często występują zakażenia układowe, w tym bakteremia (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku lub u osób, których układ immunologiczny jest osłabiony). ZACHOROWANIA W LICZBACH W Polsce najczęstszą spośród przyczyn zatruć pokarmowych od kilku lat jest zakażenie wywołane odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella (tabela 1). W latach 2014-2015 odnotowano wzrost przypadków zachorowań o ok. 14%. W następnych latach liczba przypadków utrzymywała się na podobnym, wysokim poziomie - ponad 10 tys. zachorowań rocznie. Według raportu GIS zaobserwowano spadek zachorowań wywoływanych przez E. coli biegunkotwórczą oraz nieokreśloną, a liczba przypadków zachorowań wywołanych przez E. coli enterokrwotoc[...]

Wpływ warunków hodowli na wzrost komórek Bacillus subtilis 4/7 syntetyzujących celulazę DOI:10.15199/62.2019.5.8


  Dalszy rozwój cywilizacyjny obecnej generacji wymaga równoległego postępu w zakresie pozyskiwania energii i surowców niezbędnych dla nieprzerwanego funkcjonowania procesów produkcyjnych mających na celu zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa. Chodzi tu nie tylko o przemysł chemiczny, ale także o przemysł spożywczy i związane z nim rolnictwo. Rolnictwo, niezależnie od stosowanego systemu uprawy, niezmiennie boryka się z wieloma problemami związanymi z atakami różnego rodzaju patogenów oraz szkodników, których aktywność przyczynia się do znacznego zmniejszenia plonów. Poza tym intensywna uprawa jest przyczyną spadku żyzności i biologicznej aktywności gleby oraz postępującej mineralizacji materii organicznej1). W rezultacie utrzymanie dotychczasowej wydajności upraw wymaga stosowania coraz większej ilości syntetycznych nawozów oraz pestycydów. Nawozy powszechnie stosowane w rolnictwie mają wiele zalet, ale znane są także negatywne konsekwencje ich stosowania. Około 47% azotu dostarczanego do gleby w postaci nawozów jest rzeczywiście przyswajana w danym roku przez rośliny uprawne, reszta jest tracona i stanowi jedną z głównych przyczyn eutrofizacji wód2). Dostrzegając te problemy, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów nieustannie zwiększają poziom zainteresowania badaniami ukierunkowanymi na opracowanie i rozwój nowych biopestycydów i bionawozów opartych na wyselekcjonowanych mikroorganizmach3). Istnieje wiele mikroorganizmów, które mogą oddziaływać na rośliny jak biopestycydy lub biostymulatory, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia wydajności upraw. Są to przedstawiciele rodzaju Acetobacter, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, 98/5(2019) 743 Mgr Katarzyna SZYCHOWSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek biologia, specjalność biologia molekularna. Obecnie pracuje w firmie Intermag Sp z o.o. w Olkus[...]

 Strona 1