Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej BIAŁOŃ"

Wpływ typu ogrzewania rozjazdów na zużycie energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Właściwa praca rozjazdów jest jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa na kolei. Rozjazdy kolejowe są krytycznym elementem drogi kolejowej, szczególnie narażone na oddziaływanie śniegu i niskich temperatur. Utrudnienia w eksploatacji tych urządzeń występują przede wszystkim w okresie zimowym. Opady śniegu mogą blokować przesuwanie iglic, a niskie temperatury mają także wpływ na zamknięcia nastawcze. Abstact Correct operation of point switches is one of more important elements ensuring safety on the railway. A railway point switch is a crucial element of railway track, especially exposed to adverse impact of snow and low temperatures. Impediments related to operation of this equipment occur in the winter time. Snowfalls or rails icing cause blocking of switch blades and low temperat[...]

Zakłócenia generowane do sieci trakcyjnej przez nowoczesne pojazdy trakcyjne na przykładzie lokomotywy "Husarz"

Czytaj za darmo! »

Opis układu sterowania lokomotywy ES 64 U "Husarz". Wyniki badań zakłóceń generowanych do sieci trakcyjnej przez lokomotywę ES 64 U. Abstract Description of the control system of the ES 64 64 “Husarz" locomotive. Measurements of disturbances into the contact line generated by ES 64 U. (Disturbances into the contact line generated by modern traction units - the case of the Husarz locomotive) Słowa kluczowe: lokomotywa, harmoniczne, energia, sterowanie Keywords: locomotive, harmonics, energy, control command Wprowadzenie Z doświadczeń własnych i danych literaturowych można wnioskować, że poziom zakłóceń generowanych przez pojazdy trakcyjnie rośnie wraz i ich mocą. Współczesne pojazdy trakcyjne, szczególnie pojazdy przeznaczone do jazd z prędkościami 200 km/h i więcej, mają m[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna taboru miejskiego i kolejowego – wymagania normatywne


  UWARUNKOWANIA PRAWNE BADAŃ TABORU W zakres certyfikacji kolejowego taboru szynowego wchodzą między innymi badania kompatybilności elektromagnetycznej. Wynika to z zapisów, zawartych w dyrektywie Rady Europy 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Obejmuje ona swym zakresem urządzenia, systemy instalacji stacjonarnych i ruchomych, urządzenia końcowe, które mogą być źródłem zaburzeń elektromagnetycznych. Zapisy określają zasady wprowadzenia na rynek - lub do użytkowania - nowych urządzeń. Badania kompatybilności elektromagnetycznej kolejowego taboru szynowego muszą być wykonywane również według obowiązujących dokumentów normatywnych, zharmonizowanych z dyrektywą 2004/108/WE. Normy zharmonizowane zawierają wymagania w zakresie odporności oraz emisji. W przypadku emisji zaburzeń - w normach zharmonizowanych podano wymagania dotyczące zakresu częstotliwości, w którym należy wykonać badania, dopuszczalne poziomy emisji oraz sprecyzowano metodykę wykonywania badań. W przypadku odporności - podano rodzaje zaburzeń środowiskowych, jakim powinien być poddany tabor kolejowy, ostrość prób narażeń oraz metodę ich symulacji. Dla obu przypadków zdefiniowano tryby pracy obiektu w czasie przeprowadzania badań certyfikacyjnych oraz kryteria oceny zgodności, na podstawie których dokonuje się oceny ich wyników. Wymagania certyfikacji taboru kolejowego są zapisane również w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności - Tabor (TSITabor). Ze względu na złożoność interoperacyjnego systemu kolejowego powstały specyfikacje podzielone na dedykowane podsystemy. Został w nich opisany podsystem tabor. Dodatkowo po badaniach normatywnych tabor kolejowy w Polsce musi uzyskać świadectw[...]

Badania emisji zaburzeń promieniowanych taboru kolejowego w aspekcie obowiązujących wymagań normatywnych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono problematykę badań taboru kolejowego w zakresie emisji zaburzeń promieniowanych, poziomy emisji zaburzeń generowanych przez tabor w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych zapisanych w normach i innych dokumentach. Podstawą oceny emisji zaburzeń promieniowanych jest wartość natężenia pola elektrycznego i magnetycznego zaburzeń elektromagnetycznych wokół obiektów ruchomych. W referacie wymieniono główne źródła zaburzeń elektromagnetycznych występujące na terenach kolejowych. Opisano również metodę szacowana niepewności pomiarów w badaniach emisji zaburzeń od taboru kolejowego. Abstract. In this paper studies the evaluation of electromagnetic compatibility of railway rolling stock the range emission electromagnetic disturbance, the emissions generated by rolling disorders in relation to acceptable levels recorded in the standards and the other documents. The assessment of the emission of electro and magnetic disturbance is field strength of electromagnetic disturbance around moving objects. The paper lists the main sources of electromagnetic disturbance, with particular emphasis on rolling stock. It also describes the method to estimate measurement uncertainty in tests disturbance of emissions from railway rolling stock. (Radiated emission tests of the rolling stock in terms of the applicable normative requirements) Słowa Kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, emisja zaburzeń promieniowanych, tabor kolejowy, niepewność pomiaru. Keywords: Electromagnetic compatibility, emission of electromagnetic disturbance, railway rolling stock, measurement uncertainty. Wstęp Kolejowe środowisko elektromagnetyczne jest bardzo specyficzne ze względu na występowanie wielu różnych systemów elektrycznych i elektronicznych współpracujących ze sobą, które są rozmieszczone niejednokrotnie na dużym obszarze. Przeprowadzona analiza aktualnego stanu środowiska elektromagnetycznego dotyczy wartości natężenia pola magnetycznego i ele[...]

Metoda określenia optymalnej odległości rozmieszczania warystorowych ograniczników przepięć wzdłuż sieci trakcyjnej DOI:10.15199/59.2016.2-3.5


  Omówiono kwestię określenia optymalnej odległości między warystorami znajdującymi się w sieci trakcyjnej 3 kV DC. Tłumienie impulsu udarowego w funkcji odległości ustalono w czasie wstępnych badań terenowych. Poza tym w badaniach laboratoryjnych określono optymalne odległości między warystorami, które zostaną zainstalowane w przyszłości w sieci trakcyjnej. W badaniu wykorzystano generator przepięć przy maksymalnej amplitudzie impulsu 6900 V i kształcie impulsu 1,2/50 ms. Wyniki zweryfikowano w rzeczywistej sieci trakcyjnej w okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie przy zastosowaniu generatora udarowego o amplitudzie około 15 kV po włączeniu do sieci trakcyjnej warystorów przystosowanych do pracy w tej sieci. Słowa kluczowe: ochrona przeciwprzepięciowa, warystory.Eksploatowane dotychczas rożkowe ograniczniki przepięć, instalowane na słupach trakcyjnych co 1200 m lub niekiedy co 600 m, cechuje zbyt wysoki i niestabilny poziom ograniczania amplitudy przepięcia powstałego w wyniku wyładowania atmosferycznego lub przepięcia komutacyjnego. W związku z coraz większym nasycaniem urządzeń kolejowych wysoko specjalizowaną elektroniką w pojazdach trakcyjnych, w obwodzie powrotnym prądu trakcyjnego oraz urządzeń sterowania ruchem powstał problem opracowania nowoczesnej i stabilnej ochrony przeciwprzepięciowej tych urządzeń. Ze względu na znaczne różnice w kosztach instalacji odgromników rożkowych i warystorowych ograniczników przepięć należało wyznaczyć optymalną odległość ich rozmieszczenia wzdłuż sieci trakcyjnej. Wymagało to określenia na drodze pomiarowej wartości tłumienności sieci trakcyjnej dla amplitud przepięć rozprzestrzeniających się w obu kierunkach od miejsca wystąpienia udaru w postaci wyładowania atmosferycznego lub przepięcia pochodzenia komutacyjnego. Wykonywanie tego typu badań jest pracochłonne i wymaga odłączenia sieci trakcyjnej od źródła zasilania wysokim napięciem, dołączania do sieci trakcyjnej aparatury pomiarowej na[...]

 Strona 1