Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Artur Wojdyła"

Badania komercyjnych modułów membranowych do wydzielania CO2 ze spalin


  Dla dwu komercyjnych, polimerowych modułów membranowych wyznaczono eksperymentalnie iloczyny współczynników permeacji czystych gazów (N2, O2 i CO2) i powierzchni membrany w zakresie transmembranowej różnicy ciśnień 0,2-7 bar i temp. 288-303 K. Stwierdzono, że współczynniki te nie zależą od transmembranowej różnicy ciśnień, zmieniają się natomiast z temperaturą. Wytypowano także wstępnie moduł z membraną polisulfonową jako bardziej przydatny do procesu wydzielania ditlenku węgla ze spalin. Two com. membrane modules (polysulfone and polyimide ones) were used for studying permeation of pure CO2, N2 and O2 at 288-303 K and gas flow rate 0.075 kmol/h (transmembrane pressure drop 0.2-7 bar). Permeation coeffs. of the gases and approx. ideal sepn. Factors were detd. The results were presented as products of permeation coeffs. and membrane surface. The polysulfone membrane was more suitable for sepn. of the gas mixts. than the polyimide one. W Unii Europejskiej prowadzi się wiele działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 w różnych procesach, zwłaszcza związanych z produkcją energii. Działania te mają istotne znaczenie również dla Polski, gdzie wytwarzanie energii związane jest ze spalaniem paliw kopalnych, zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego. Wydzielanie ditlenku węgla ze strumieni spalin CDCS (carbon dioxide capture and storage) może być realizowane przy wykorzystaniu znanych z innych zastosowań metod separacji, m.in. technikami membran[...]

Separation of carbon dioxide from flue gases in hollow-fiber commercial membrane modules Wydzielanie ditlenku węgla ze spalin energetycznych w komercyjnych modułach membranowych z włóknami pustymi DOI:10.15199/62.2016.9.35


  Three com. membrane modules were used for sepn. of CO2/N2 mixts. (10, 40 and 70 vol. % CO2 in N2, gas flow rate 0.05 kmol/h and feed pressure 1.2-7.5 bar). The modified polyimide-based membrane gave the highest efficiency of CO2 recovery. The process was also simulated by using a math. model verified on exptl. data. The model can be used for both process design and optimization. Przeprowadzono badania rozdzielania mieszanin CO2/N2 (10%, 40% i 70% CO2 w N2) w trzech komercyjnych modułach membranowych. Badania wykazały przydatność tych modułów do wydzielania CO2 ze spalin energetycznych. Przedstawiono również wyniki obliczeń procesu wydzielania CO2 z mieszanin dwuskładnikowych (CO2/N2). Wykorzystany model matematyczny został pozytywnie zweryfikowany w wyniku badań doświadczalnych procesu. Opisany i zastosowany model może być używany zarówno do projektowych, jak i optymalizacyjnych obliczeń układów do rozdzielania mieszanin gazowych w przetestowanych modułach.W ostatnich latach stale rośnie zainteresowanie technikami membranowymi rozdzielania mieszanin gazowych, które stopniowo wypierają metody tradycyjne1). Za separacją membranową przemawia m.in. zwarta zabudowa modułów membranowych, łatwe powiększanie skali, prowadzenie procesu w sposób ciągły oraz brak konieczności stosowania dodatkowych sorbentów2-5). Na świecie istnieje wiele przemysłowych instalacji membranowych do rozdzielania gazów, m.in. do odzyskiwania wodoru po syntezie amoniaku, uzyskiwania czystego azotu z powietrza, usuwania CO2 z gazu ziemnego i biogazu lub wychwytu lotnych związków organicznych6). Nad zastosowaniem procesów separacji membranowej do wydzielania CO2 w energetyce pracują takie firmy i ośrodki naukowo-badawcze, jak Membrane Technology & Research Inc., National Energy Technology Laboratory, TNO, RITE oraz New Mexico Institute of Mining and Technology2). Większość badań jest poświęcona nowym materiałom membranowym lub procesom, np. absorpcji membr[...]

 Strona 1