Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Piotrowski"

Oddziaływania zachodzące w linach stalowych układów cięgnowych. Część 1


  Do najważniejszych obciążeń urządzeń dźwignicowych, należą oddziaływania na ustrój dźwignic, od cięgien podnoszących. Stanowi to główny powód potrzeby prawidłowego określenia sił występujących w układach cięgnowych. Dobór liny stalowej dla określonego układu cięgnowego urządzenia dźwignicowego, można prowadzić według następujących etapów obliczeniowych [1]: ● Obliczenia obciążenia gałęzi liny nośnej siłami statycznymi. ● Dobranie odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa. ● Obliczenie Fonom-minimalnej nominalnej (obliczeniowej) siły zrywającej linę w całości. ● Określenie wytrzymałości drutów na rozciąganie Rm, konstrukcji liny, oraz współczynnika sprawności wytrzymałościowej η liny. ● Obliczenie Fnom-minimalnej nominalnej siły zrywającej, (Fonom/η) ● Dobranie z katalogów liny o równej lub większej nominalnej siły zrywającej Fnom. ● Sprawdzenie rzeczywistej wartości współczynnika bezpieczeństwa liny (na podstawie przekroju nominalnego, wytrzymałości drutów na zerwanie, oraz sprawności wytrzymałościowej liny) z dobranym współczynnikiem bezpieczeństwa. ● Sprawdzenie innych kryteriów doboru liny takich jak między innymi: parametr d/D (parametr współpracującego koła z liną); warunek na naciski powierzchniowe; odporność konstrukcji liny na zużycie korozyjne, zmęczeniowe deformacje geometryczne oraz plastyczne, starcia; odporność liny na wydłużenie; odporność konstrukcji liny na naciski poprzeczne; odporność konstrukcji liny na przenoszenie momentu odkrętu. Mgr inż. Krz yszto f Piotrowski SANGER METAL Sp. z o.o., Szczecin Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Oddziaływania zachodzące w linach stalowych układów cięgnowych. Część 1 Rozbudowa powyższego algorytmu wynika z zachodzących oddziaływań w linach, który stanowią główny element układów cięgnowych urządzeń dźwignicowych. W artykule przedstawionow [...]

Oddziaływania zachodzące w linach stalowych układów cięgnowych. Część 2


  4. Modelowanie dynamiki układów transportu linowego Lina stalowa jest elementem sprężystym i powinna być rozpatrywana łącznie z zawieszoną masą jako układ dynamiczny - rys. 14, (wcześniejsze rozpatrywania odnosiły się do układu linowego - liny i masy zawieszonej na niej, jako układu sztywnego) [1]. Układ ten można przedstawić równaniem [1]: gdzie: m = mA. mL - masa liny i ładunku podnoszonego [kg], k - współczynnik sprężystości liny jako cięgna idealnego [N/m]. F = m&x&+ k x [N] Mgr inż. Krz ysztof Piotrowski SANGER METAL Sp. z o.o., Szczecin Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Oddziaływania zachodzące w linach stalowych układów cięgnowych. Część 2 Rys. 14. Układ dynamiczny liny [1]. gdzie: oznaczenia wg rysunku 4, El - moduł sprężystośći wzdłużnej [N/mm2], S - przekrój liny [mm2], l - długość liny [m]. Modele ciągłe (z ciągłym rozłożeniem masy) przedstawione są za pomocą równań falowych dla drgań pręta lepko sprężystego członem tłumiącym [1]: W przypadku pominięcia tłumienia dla przykładu liny nośnej oraz wyrównawczej równanie przyjmuje postać [1]: gdzie: u(x,t), v(xt) - dynamiczne przemieszczenia przekrojów liny nośnej i wyrównawcze[...]

Właściwości lepko-sprężyste lin stalowych w układach cięgnowych


  1. Wstęp Znajomość właściwości lepko-sprężystych lin stanowi jeden z elementów poprawnego modelowania dynamiki układów cięgnowych urządzeń dźwignicowych. Opracowanie przedstawia dotychczasowe wyniki rozważań teoretycznych oraz doświadczalnych w temacie tłumienia wewnętrznego lin podczas ich obciążania. Precyzyjne określenie wspomnianego zjawiska nastręcza wiele trudności, w rezultacie podczas modelownia dynamiki układów cięgnowych korzysta się z danych empirycznych, bądź zupełnie pomija się zagadnienie. 2. Zagadnienia tłumiących właściwości lin stalowych W celu wyznaczenia sił dynamicznych występujących w ustrojach nośnych dźwignic, powszechne jest wprowadzanie uproszczenia polegającego na pominięciu tłumiącego wpływu liny. Podejście takie jest nieprecyzyjne oraz wpływa na różnice pomiędzy wynikami zmierzonymi doświadczalnie a obliczeniami [1]. Podczas drgań cięgna występują siły oporu zwane siłami tłumienia drgań lub tłumienie. Można wprowadzić podział na tłumienie wewnętrzne i zewnętrzne. Do tłumienia zewnętrznego można zaliczyć: siły oporu i tarcia powietrza oraz siły tarcia w punktach zawieszenia cięgna. Do tłumienie wewnętrznego natomiast można zaliczyć: siły tarcia zachodzące w cięgnie jak na przykład siły tarcia pomiędzy splotkami oraz tarcia wewnętrznego materiału cięgna [2]. Powyższych wartości sił tłumienia dotychczas nie udało się ująć krótkim, właściwym równaniem opisującym bardzo złożone ich własności. Znane są tylko przybliżone metody ich rozwiązania. Jedno z założeń, które w praktyce inżynierskiej wprowadza się w celach oszacowania tłumienia brzmi iż siły tłumienia są proporcjonalne do prędkości przemieszczeń lub odkształceń [2]. Wartość współczynnika tłumienia wewnętrznego oszacować można na podstawie eksperymentów przeprowadzonych w laboratorium na odcinku danego cięgna. Własności mechaniczne takiego cięgna można opisać zależnością cięgna odkształcalnego według liniowych praw reologicznych[2]: gdzie: [...]

Cyanobacteria, Asahi SL and Biojodis as stimulants improving growth and development of the Sida hermaphrodita L. Rusby plant under changing climate conditions Cyanobacteria, Asahi SL i Biojodis jako biostymulatory poprawiające wzrost i rozwój ślazowca pensylwańskiego w zmieniających się warunkach klimatycznych DOI:10.15199/62.2016.8.31


  Mixts. of 3 strains of Cyanobacteria (Anabaena sp. Trebon, Microcystis aeruginosa MKR 0105, Anabaena variabilis) and 2 com. biostimulators were added to soil used for growing Sida hermaphrodita L. Rusby plants at temp. varying over a wide range (from -5°C to +40°C) applied at 3 week intervals (20% soil moisture) and excessive hydration (60%). Foliar application of Cyanobacteria mixts. and biostimulators significantly reduced the negative influence of hydrothermal stress and a positive influenced on the growth and physiol. activity of plants, increased the productivity of the plant, and can reduce the use of chem. fertilizers and pesticides. Mieszaninę trzech monokultur Cyanobacteria (Anabaena sp. Trebon, Microcystis aeruginosa MKR 0105, Anabaena variabilis) oraz dwóch handlowych biostymulatorów zastosowano w szerokim zakresie temp. (od -5°C do +40°C) i wilgotności 20% (zwiększonej do 60%) na glebę stosowaną do hodowli ślazowca pensylwańskiego. Dolistne stosowanie mieszanin Cyanobacteria i biostymulatorów znacznie zmniejszało hydrotermalny stres i korzystnie wpływało na wzrost i fizjologiczną aktywność roślin, zwiększało ich plon oraz mogło ograniczyć konieczność stosowania nawozów mineralnych oraz pestycydów. Postępujące zmiany klimatyczne o zasięgu globalnym zmuszają do opracowania innowacyjnych technologii upraw roślin energetycznych metodami ekologicznymi, które umożliwią produkcję biomasy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Zakłada się, że wykorzystanie stymulatorów wzrostu pochodzenia naturalnego w znacznym stopniu zwiększy odporność roślin na niekorzystne warunki stresu środowiskowego, ograniczy stosowanie pestycydów oraz zmniejszy koszty uprawy, a tym samym pozytywnie wpłynie na ich rozwój i plonowanie. Wykorzystanie w rolnictwie nawozów naturalnych stanowi alternatywę dla nawozów syntetycznych oraz wpływa pozytywnie na środowisko i organizmy żywe. Przewiduje się, że stosowanie preparatów wyprodukowanych[...]

Związki boru, kobaltu, manganu i molibdenu w procesie odzyskiwania fosforanów ze ścieków z hodowli zwierząt DOI:10.15199/62.2018.2.22


  Jednym ze źródeł pozyskiwania fosforanów(V) może być gnojowica1). W zależności od pochodzenia (gnojowica bydlęca lub trzody chlewnej) zawartość fosforu wynosi 0,2-0,4% mas. W przeliczeniu na fosforany(V) wynosi 0,6-1,2% mas.2). Dużej zawartości fosforu towarzyszy duża zawartość azotu (0,45-0,64% mas.), potasu (0,3-0,6% mas.), magnezu (0,1% mas.) i wapnia (0,3% mas.)3, 4). Ponieważ stężenia tych składników są zbliżone do siebie, odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) w postaci trudno rozpuszczalnych soli jest złożonym procesem technologicznym2-5). W układzie procesowym biegną bowiem konkurencyjne reakcje wytrącania fosforanów(V) magnezu i amonu (struwit, MgNH4PO4·6H2O, MAP)6) i fosforanów wapnia. Wytrącają się tu głównie amorficzne fosforany wapnia, Ca3(PO4)2·nH2O, ACP lub TCP7). Na ten proces mają wpływ również zanieczyszczenia, mikroelementy nawozowe i żelazo obecne w gnojowicy2). Są to przede wszystkim związki boru, kobaltu, miedzi, manganu, molibdenu i cynku8). Mogą one katalizować lub inhibitować zarodkowanie struwitu i fosforanów wapnia oraz innych trudno rozpuszczalnych soli lub/i wodorotlenków, a także wpływać na wzrost ich cząstek do postaci makroskopowej9). Oddziaływują one zatem na kinetykę procesu i na skład chemiczny produktu oraz na jego dalsze wykorzystanie w rolnictwie10). 97/2(2018) 295 Dr hab. inż. Krzysztof PIOTROWSKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego tej uczelni. Specjalność - modelowanie procesów inżynierii chemicznej, w szczególności kinetyki krystalizacji z reakcją chemiczną. Przedstawiono wyniki badań wpływu charakterystycznych składników gnojowicy8) na odzyskiwanie z niej jonów fosforanowych(V) w postaci trudno rozpuszczalnej soli, głównie struwitu. Proces prowadzono w sposób ciągły w krystalizatorze DT MSMPR (draft tube, mixed suspension mixed product removal)11). Z r[...]

Wpływ wybranych parametrów procesowych na jakość kryształów struwitu wytwarzanych podczas ciągłej krystalizacji z reakcją chemiczną strącania jonów fosforanowych w krystalizatorze typu DTM...

Czytaj za darmo! »

Wpływ wybranych parametrów procesowych na jakość kryształów struwitu wytwarzanych podczas ciągłej krystalizacji z reakcją chemiczną strącania jonów fosforanowych w krystalizatorze typu DTM ze strumienicą zasilaną recyrkulowanym roztworem macierzystym. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych złożonego, zintegrowanego procesu strącania i krystalizacji struwitu z rozcieńczonych roztworów wodnych fosforanów (0,20% mas. PO4 3-) za pomocą jonów magnezu i amonu wprowadzanych w proporcjach stechiometrycznych. Proces przeprowadzano w krystalizatorze o działaniu ciągłym typu DTM (draft tube magma) ze strumienicą cieczową o zstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania (DTM ). Określono wpływ pH środowiska i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze na jakość kry[...]

Nowe rozwiązania konstrukcyjne krystalizatorów ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem w technologii recyklingu fosforu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dwa nowe rozwiązania konstrukcyjne krystalizatorów z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny wymuszaną strumienicą. Do dyszy zasilającej strumienicy zamiast klarownego roztworu macierzystego podawane było sprężone powietrze. Krystalizatory przeznaczone są do prowadzenia procesów krystalizacji z reakcją chemiczną strącania trudno rozpuszczalnych soli, przede wszystkim hydroksyapatytu i struwitu. W przypadku pierwszej konstrukcji dysza zasilająca strumienicy usytuowana była w dnie krystalizatora - proces przebiegał w mieszanej i cyrkulującej wewnątrz aparatu zawiesinie kryształów. W drugiej konstrukcji dysza zasilająca strumienicy usytuowana była poniżej zwierciadła swobodnego klarownego roztworu macierzystego w krystalizatorze - strącanie i krystalizacja struwitu prze[...]

Wydzielanie struwitu z roztworów rozcieńczonych w krystalizatorze DTM ze strumienicą o zstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych ciągłego procesu wytrącania i krystalizacji struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów fosforanów za pomocą jonów magnezu i amonu wprowadzanych do układu w proporcjach stechiometrycznych. Badania przeprowadzono w krystalizatorze typu DTM (draft tube magma) o działaniu ciągłym, ze strumienicą cieczową zasilaną recyrkulowanym klarownym roztworem macierzystym. Z rozkładów gęstości populacji otrzymanych kryształów oszacowano liniowe szybkości wzrostu kryształów struwitu i zarodkowania w zadanych warunkach procesowych. Do obliczeń wykorzystano najprostszy model SIG (size independent growth) kinetyki krystalizacji masowej w krystalizatorze MSMPR (mixed suspension mixed product removal). Stwierdzono, że wartość liniowej szybkości wzrostu kryształów struwitu maleje od 7,36⋅10-9 m/s do 1,71⋅10-9 m/s wraz ze zwiększaniem wartości pH środowiska od 9 do 11 i z wydłużaniem średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze z 900 do 3600 s. Struvite was crystd. from dild. aq. soln. of NH4H2PO4 and MgCl2 (1:1 by mole) at pH 9-11 and 298 K in a draft-tube magma crystallizer to study the crystal nucleation and growth kinetics. A decrease in crystal growth rate was obsd. with increasing the pH and crystal residence time. The struvite crystal d. distribution function were detd. Struwit MgNH4PO4·6H2O wytrąca się w temperaturze otoczenia z przesyconych roztworów fosforanu magnezu w obecności jonów amonu w zakresie pH 7-111). Na przebieg i wyniki tego procesu wpływa głównie pH, przesycenie robocze w roztworze macierzystym, temperatura, obecność rozpuszczonych i stałych zanieczyszczeń, intensywność mieszania oraz konstrukcja krystalizatora1-8). W nowoczesnych procesach recyklingu fosforu wydzielanie struwitu polega na doprowadzaniu jonów magnezu i amonu (np. roztwór wodny chlorku magnezu i soli amonu) do wstępnie oczyszczonych ścieków komunalnych, przemysłowych lub rolniczyc[...]

Wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających jony fosforanowe(V) i kwas mlekowy


  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych ciągłego procesu wytrącania i krystalizacji struwitu MgNH4PO4∙6H2O z rozcieńczonych wodnych roztworów fosforanów(V) (1,0% mas. PO4 3-) zawierających dodatkowo w składzie kwas mlekowy o stężeniu 0,03 lub 0,06% mas. Badania przeprowadzono w krystalizatorze typu DT MSMPR o działaniu ciągłym. Przebadano wpływ pH (8,5-10) i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze (900-3600 s) na rozkład rozmiarów kryształów produktu, ich jednorodność i kształt oraz na kinetykę procesu. Stwierdzono, że obecność kwasu mlekowego w roztworze fosforanów(V) wpływa korzystnie na jakość kryształów struwitu wydzielanego z tego roztworu. W zakresie badanych wartości obu parametrów procesowych (pH, średni czas przebywania) otrzymano kryształy produktu o średnim rozmiarze 24-74 μm, o zróżnicowanym pokroju i jednorodności. Kryształy struwitu o największych rozmiarach, proporcjonalnym kształcie i dobrej jednorodności otrzymano w zakresie pH 8,5-9,0 i wydłużonym średnim czasie przebywania 3600 s. Dla tych warunków szybkość zarodkowania struwitu była najmniejsza i wynosiła 5,6·107 1/(s.m3) wg modelu SIG MSMPR. Liniowa szybkość wzrostu kryształów w zakresie wartości badanych zmiennych wynosiła od 6,11·10-9 do 2,23·10-8 m/s. MgNH4PO4∙6H2O (struvite) was crystd. from dild. aq. solns. of PO4 3- (1% by mass), Mg2+ and NH4 + ions (mole ratio 1:1:1) in a continuous draft-tube mixed-suspension mixedproduct removal reactor in presence of MeCH(OH)COOH (0.03 or 0.06% by mass) at varying pH (8.5-10) and residence time (900-3600 s). The addn. of lactic acid resulted in an improvement of struvite crystal quality. The mean crystal size was 24-74 μm. The max. crystal size was achieved at pH 8.5-9.0 and residence time 3600 s at the lowest nucleation rate 5.6·107 1/(s.m3) and linear crystalphase growth rate 6.11∙10-9-2.23∙10-8 m/s. Odzyskiwanie jonów fosfora[...]

Krystalizatory o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną roztworem macierzystym w procesie wydzielania struwitu


  Przedstawiono wyniki badań ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu w dwóch krystalizatorach typu DTM ze strumienicą zasilaną roztworem macierzystym. Struwit wydzielano w stałej temp. 298 K, z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających 0,20 lub 1,0% mas. jonów fosforanowych(V). Przebadano wpływ pH (9-11) i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorach (900-3600 s) na jakość otrzymanych produktów i kinetykę procesu. Otrzymano kryształy struwitu o średnim rozmiarze 4-26 μm. Obliczone z modelu SIG MSMPR wartości liniowej szybkości wzrostu kryształów struwitu wynosiły od 2,41∙10-9 do 7,68∙10-9 m/s, a szybkość zarodkowania od 8,9∙107 do 1,8∙1010 1/(s·m3) w zależności od parametrów procesu i typu krystalizatora. Produkty o lepszej jakości otrzymano w krystalizatorze DTM ze strumienicą o zstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania. Struvite was continuously crystd. in 2 DTM type crystallizers with jet pump driven by recirculated mother liq. at a const. temp. 298 K, from dild. aq. solns. contg. 0.20 or 1.0% by mass of phosphate(V) ions. Effect of pH (9-11) and mean residence time of suspension in the crystallizer (900-3600 s) on the quality of crystals and process kinetics was studied. Struvite crystals were 4-26 μm in size. The linear growth rate of the crystals varied from 2.41∙10-9 to 7.68∙10-9 m/s, while the nucleation rate changed from 8.9∙107 to 1.8∙1010 1/(s·m3) depending on the process paaPolitechnika Wrocławska; bPolitechnika Śląska, Gliwice Agata Mazieńczuka, Nina Hutnika, Krzysztof Piotrowskib, Bogusława Wierzbowskaa, Andrzej Matyniaa, * Krystalizatory o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną roztworem macierzystym w procesie wydzielania struwitu Continuous crystallizers with jet pump driven by recirculated mother solution in production of struvite Dr inż. Nina HUTNIK w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Polit[...]

 Strona 1  Następna strona »