Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW NOWAK"

50 lat działalności Ciechu na światowych rynkach - Szacunek i zaufanie

Czytaj za darmo! »

Dzisiaj z zagranicą handluje kto chce. Niewielu jednak firmom udało się osiągnąć pozycję i zaufanie, jakie Centrala Importowo- Eksportowa Chemikalii Ciech zdobyła w świecie biznesu. Jeszcze mniej licznym, nawet tym znakomicie przygotowanym, uda się utrzymać na szczycie przez tak wiele lat. Wszak Ciech odnosi sukcesy na międzynarodowych rynkach już od pięćdziesięciu lat.Centrala Impo[...]

Aplikacja nowego algorytmu automatycznego wykrywania krawędzi ziaren na przykładzie zdjęć mikrostruktury stali austenitycznej 304L

Czytaj za darmo! »

Automatyczne przetwarzanie obrazów mikrostruktur pozwala istotnie przyspieszyć analizę statystyczną wielkości ziaren. Jest to jednak zadanie trudne w przypadku tego typu obrazów ze względu na występujący szum pomiarowy oraz częste zróżnicowanie wielkości poszczególnych ziaren. Niniejszy artykuł przedstawia nowy algorytm przetwarzania obrazów przeznaczony do wykrywania krawędzi. Algorytm ten zos[...]

Model mięknięcia z rekrystalizacją statyczną i zdrowieniem


  W pracy został przedstawiony nowy model mięknięcia z uwzględnieniem rekrystalizacji statycznej i zdrowienia statycznego materiału po odkształceniu. Zaproponowany model składa się z dwóch części: klasycznego modelu rozwoju gęstości dyslokacji i modelu opracowane- go na podstawie teorii KJMA. Wprowadzenia członu odpowiadającego za zdrowienie pozwala wytłumaczyć różnice wartości wykładnika Avramiego uzyskanego eksperymentalnie z wartościami teoretycznymi. Skuteczność nowego modelu została zweryfikowana badaniami eksperymentalnymi, których wyniki zamieszczono w artykule. In the paper a new model of material softening after deformation in view of processes of static recrystallization and static recovery is considered. As a starting point the difference of Avrami exponent obtained in experimental researches from theoretical value has served. It is suggested to consider not only static recrystallization process, but also recovery proceeding simultaneously in non-recrystallized grains. The theoretical background is presented and the equations for new model are received. Equations of transition from one model to another are included. An efficiency of new model is shown on the basis of experimental data. Słowa kluczowe: mięknięcie, rekrystalizacja statyczna, zdrowienie statyczne Key words: softening, static recrystallization, static recovery.Wprowadzenie. Problem wyboru modelu naprę- żenia uplastyczniającego jest dobrze znany w litera- turze naukowej. Do opisu krzywej umocnienia naj- częściej wykorzystywane są konwencjonalne modele, w których naprężenie uplastyczniające wyrażone jest w funkcji temperatury, prędkości odkształcenia i od- kształcenia. Oprócz konwencjonalnych modeli, co- raz częściej wykorzystywane są również dynamiczne modele adaptacyjne oraz modele oparte na sieciach neuronowych [1, 2]. Część z nich oparta jest na teorii dyslokacyjnej Taylora [3]. W literaturze znane są mo- dele rozwoju dyslokacji opracowane przez Kocksa [4], Rob[...]

ROZWÓJ MODELU NAPRĘŻENIA UPLASTYCZNIAJĄCEGO OPARTEGO NA ZMIENNYCH WEWNĘTRZNYCH


  W artykule przedstawiono model naprężenia uplastyczniającego opierającego się na teorii dyslokacji z uwzględnieniem rekrystalizacji. Model składa się z dwóch części: klasycznego modelu rozwoju dyslokacji oraz modelu rekrystalizacji. Druga część bierze pod uwagę różne rodzaje rekrystalizacji i rozpatruje te procesy jako jeden, który zawiera procesy zarodkowania nowych ziaren oraz ich rozrost. Wyniki identyfikacji parametrów modelu oraz symulacje pokazano w artykule. Rozważono wady modelu i przedstawiono propozycje poprawek do modelu. Zaprezentowano również wyniki wstępnych symulacji. Słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, gęstość dyslokacji, rekrystalizacja Dr inż. Jarosław Nowak, prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy, mgr inż. Łukasz Łach — AGH Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, al. Mickiewicza 30, 30‐059 Kraków, mgr inż. Valeriy Pidvysotskyy — Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 669-174:548.53-045.22: :539.4.01-047.58:539.374 618 DEVELOPMENT OF FLOW STRESS MODEL BASED ON INTERNAL VARIABLES In the paper a flow stress model based on the dislocation theory in consideration of the recrystallization is briefly presented. The model consists of two parts: the classic model of the dislocation evolution and recrystallization model. The latter deal with various types of recrystallization as the same process rooted in nucleation and grain growth. The results of the model parameters identification and the simulation are presented in this paper. Then disadvantages of the model are considered and new proposal for improvement the model are presented. The results of preliminary simulation are presented as well. Keywords: flow stress, dislocation density, recrystallization Wstęp Problem wyboru modelu naprężenia uplastyczniającego jest dobrze znany w literaturze naukowej [1]. Często stosowane są równania krzywej płynięcia w[...]

Opracowanie krzywych nagrzewania w piecu pokrocznym z wykorzystaniem systemu Datapaq Slab Reheat System


  W pracy przedstawiono metodykę doboru krzywych nagrzewania w piecu grzewczym o pracy ciągłej. Przeprowadzono pomiar temperatury nagrzewanego wsadu za pomocą urządzenia Datapaq Slab Reheat System celem ustalenia warunków brzegowych wymiany ciepła specyficz- nych dla badanego pieca. Obliczenia nagrzewania wsadu i projektowanie krzywych nagrzewania prowadzono z wykorzystaniem Autorskiego programu komputerowego "Piec 1.0". Methodology of the heating curves designing for charge heating in the walking beam furnace has been presented. Heat transfer boundary conditions has been identified based on charge temperature measurements with the Datapaq Slab Reheat System. Calculations of charge heating was conducted with the developed computer program "Piec 1.0". Słowa kluczowe: nagrzewanie wsadu, krzywe nagrzewania, pomiar temperatury wsadu Key words: charge heating, heating curves, charge temperature measurement.Wstęp. Nagrzewanie wsadu w piecach grzewczych jest istotnym etapem wytwarzania wyrobów drogą przeróbki plastycznej metali. Ze względów jakościo- wych bardzo ważne jest osiągnięcie przez nagrzewany wsad odpowiedniej temperatury w całej objętości [1, 2]. Temperatura w dużej mierze decyduje o płynięciu metalu, strukturze i własnościach wyrobu finalnego. Wskutek nierównomiernego rozkładu temperatury i przemian fazowych w nagrzewanym wsadzie po- wstają naprężenia cieplne. W przypadku przekroczenia granicznej odkształcalności materiału naprężenia pro- wadzą do lokalnych wad materiału, w skrajnych przy- padkach może nastąpić jego pęknięcie. Piece służące do nagrzewania wsadu zazwyczaj opalane są gazem ziemnym, paliwem bardzo drogim i równocześnie należącym do grupy paliw nieodnawial- nych. Badania podjęte w pracy mają na celu bardziej efektywne i oszczędne ich wykorzystanie. Dotyczy to zwłaszcza dążenia do optymalnego prowadzenia proce- su nagrzewania wsadu. Praca miała na celu opracowanie zmiany w tech- ła nologii nagrzewania realizowanej[...]

 Strona 1