Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz WIŚNIEWSKI"

Nieorganiczne fungicydy miedziowe - stan obecny i perspektywy ich stosowania DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości biologiczne związków miedzi, głównie nieorganicznych, stosowanych w ochronie roślin. Omówiono możliwości krajowego przemysłu w dziedzinie wytwarzania tych związków. Opisano perspektywy wykorzystania w ochronie roślin związków miedzi w mieszaninach z innymi fungicydami o działaniu ochronnym bądź systemicznym. Związki miedzi stosowane w ochronie roślin, głównie w postaci związków nieorganicznych, należą do najstarszych fungicydów. Są typowymi profilaktycznymi środkami grzybobójczymi, mało selektywnymi, o długotrwałym działaniu. Cząstki fungicydów miedziowych pokrywają powierzchnię roślin cienką warstwą ochronną i w ten sposób utrudniają przenikanie zarodników patogenu i ich kiełkowanie. Środki tego rodzaju stosuje się w ochronie upraw przed patogenami z grupy Oomycetes (zaraza ziemniaka, mączniaki rzekome), a także w ochronie sadów i innych upraw. Są to preparaty mało toksyczne dla organizmów stałocieplnych i nie wywierają szkodliwego wpływu na środowisko. Ich wadą jest działanie fitotoksyczne - zwłaszcza na młode, wrażliwe rośliny - wywołujące opóźnienie wegetacji lub uszkodzenie zielonych części roślin. Pierwszym dość powszechnie stosowanym fungicydem miedziowym była tzw. ciecz bordoska, której składnikiem czynnym jest zasadowy siarczan miedziowy. Preparat ten - mimo kłopotów, jakie stwarza jego przygotowanie - jest wciąż z dobrym skutkiem stosowany, głównie w ochronie winnic. Podobne działanie ma powszechnie znany tlenochlorek miedziowy, najczęściej używany w formie proszku zawiesinowego zawierającego 50% miedzi (np. Miedzian 50). Ponadto spotyka się również takie nieorganiczne związki miedzi, jak tlenek miedziawy, wodorotlenek miedziowy, a także siarczan miedziowy. Utrzymują one ciągle znaczącą pozycję wśród środków ochrony roślin - zwłaszcza w krajach, w których jest rozwinięta uprawa winorośli (Włochy, Węgry czy Portugalia). Znana włoska firma Caffaro, zwana "królem miedzi", specjalizująca się m.in. w[...]

Możliwości wykorzystania energii spalin z pieców wysokotemperaturo- wych do produkcji energii elektrycznej


  Przedstawiono wykorzystanie turbozespołu gazowego do wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z przemysłowym piecem wysoko- temperaturowym. Wyznaczono wielkość produkowanej energii elektrycznej w odniesieniu do ciepła rekuperacji oraz wpływ dodatku gazu ziemnego do komory spalania turbiny gazowej na wzrost produkowanej energii elektrycznej. A combined system of a gas turbine and high temperature industrial furnace enebling electricity production from waste heat of flue gases is presented. The producing amount of electrical power in relation to the heat of recuperation has been calculated and the influence of the natural gas supplied to the gas turbine on the electrical power increase is shown. Słowa kluczowe: przemysłowe piece wysokotemperaturowe, rekuperator, turbina gazowa Key words: industrial high temperature furnaces, recuperator, gas turbine Rys. 1. Układ wytwarzania energii elektrycznej skojarzony z piecem wysokotemperaturowym Fig. 1. The system of electricity generation associated with the high-temperature furnace S. 145 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 2. Skojarzony układ piec wysokotemperaturo- wy-turbozespół gazowy. Schemat układu skojarzone- go przedstawia rys. 1. Prezentowany układ opracowano dla pieca metalurgicznego do którego dostarczana jest energia elektryczna, zaś energia chemiczna zawarta jest w surowcu technologicznym w postaci paliwa stałego. Powstające gazy technologiczne zawierające skład- niki palne mogą być spalone w sposób kontrolowany w komorze roboczej pieca w powietrzu dostarczonym z atmosfery. Regulacja strumienia powietrza umożli- wia zupełne spalenie tych gazów oraz sterowanie ich temperaturą. Wykorzystanie powstałych spalin jest ograniczone ich niskim ciśnieniem i najczęściej dużym zapyleniem. Wprowadzenie sprężonego powietrza jako medium pośredniego pozwala na jego wykorzystanie do napędu turbin gazowych. Spaliny opuszczające ko- morę pieca oddają ciepło w rekuperatorze podgrzewa- jącym sp[...]

Bilans energii pieca do produkcji żelazostopów


  Przedstawiono wyniki obliczeń bilansowych pieca do produkcji FeSi wykazując istotne straty energii w spalinach opuszczających przestrzeń roboczą kołpaka. Wskazano, że w przypadku uszczelnienia pieca i doprowadzania powietrza do przestrzeni kołpaka w sposób kontrolowany, zwiększenie temperatury spalin odlotowych stwarza możliwości efektywnego wykorzystania ich energii odpadowej. Stwierdzono, że wy- znaczone bilansowe parametry spalin wylotowych stwarzają możliwości zastosowania w tym piecu skojarzonego turbozespołu gazowego do wytwarzania energii elektrycznej. The results of calculation of the balance of the furnace for the production of FeSi showing a significant loss of energy in the exhaust gases leaving the workspace cap are reported. It is shown that in the case of sealing the furnace and the air supply to the cap in a controlled manner, increasing the temperature of the exhaust gases creates opportunities for efficient use of waste energy. It was found that the determined carrying exhaust gas parameters provide opportunities to use in the oven a combination gas turbine to generate electricity. Słowa kluczowe: piec do produkcji żelazokrzemu, bilans energii, energia odpadowa spalin, turbina gazowa Key words: furnace for the production of ferro-silicon, the balance of energy, energy of waste gas, gas turbine.1. Wstęp. Wzrost świadomości ekologicznej skutkuje dążeniem do takiego organizowania procesów produkcyjnych, aby ich wpływ na środowisko natural- ne był jak najmniejszy. Jednym z istotnych wskaźni- ków, które są analizowane jest energochłonność pro- cesu. Wytwarzanie energii z paliw konwencjonalnych wpływa destrukcyjnie na środowisko naturalne, a jej cena jest istotnym składnikiem kosztów produkcji. Z tych względów nieustannie doskonalone są technolo- gie umożliwiające obniżenie zużycia energii lub jej częściowy odzysk. Sporządzenie i analiza składników bilansu energii procesu technologicznego umożliwia wybór racjonalnej metody o[...]

Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych


  Obecnie operatorzy telekomunikacyjni są jednymi z największych odbiorców energii elektrycznej, a wzrost ich zapotrzebowania na energię idzie w parze ze wzrostem wolumenu danych przekazywanych w sieci [3]. Większość energii jest pochłaniana przez urządzenia dostępowe (rys. 1), dlatego staje się konieczne wdrożenie nowatorskich technologii i technik jej oszczędzania, głównie w warstwie dostępowej, ale również w pozostałych częściach sieci. Zadaniem projektu Econet jest opracowanie takich technik zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak też do algorytmów sterowania ruchem. W projekcie wyróżniono zatem grupy zadań odpowiadające opracowaniu energooszczędnego sprzętu sieciowego (WP3) oraz algorytmów uwzględniających możliwości sprzętowe (WP5). Zasadniczą innowacją projektu jest postulat, aby sprzętowo realizowane możliwości oszczędzania energii były udostępniane algorytmom sterowania ruchem w sposób zunifikowany, w warstwie abstrakcji GAL (Green Abstraction Layer) - WP4. Interakcja produktów projektu została przedstawiona na rys. 2. [...]

 Strona 1