Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Jakóbiec"

Study on the impact of free steryl glucosides on the low temperature parameters of biofuels for diesel engines Badania nad wpływem wolnych glukozydów steroli na niskotemperaturowe parametry biopaliw do silników o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2016.9.33


  Free steryl glucosides were added to fatty acid Me esters and the biofuel-gas oil mixts. to study their low-temp. parameters (cloud point, cold filter plugging point and cold soak filtration time). The addn. of free steryl glucosides (10-40 mg/kg) resulted in an increase in cold soak filtration time from 200 s up to 700 s. Zbadano wpływ dodatku wolnych glukozydów steroli na niskotemperaturowe parametry mieszanin bazowego oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych z pakietem dodatków uszlachetniających. Wyznaczono temperaturę mętnienia, temperaturę blokady zimnego filtru oraz czas filtracji na zimno. Dodatek wolnych glukozydów steroli miał największy wpływ na czas filtracji na zimno, zróżnicowany w zależności od rodzaju paliwa. Wyniki pracy określają znaczenie problemu wolnych glukozydów steroli w warunkach polskiego rynku paliw. Estry metylowe kwasów tłuszczowych, zwane potocznie FAME (fatty acid methyl esters), stanowią bardzo złożoną mieszaninę związków organicznych. Są one wytwarzane najczęściej przez transestryfikację olejów 2). 95/9(2016) 1823 W olejach roślinnych występują obie formy glukozydów steroli, jednak w przeważającej części obecna jest w nich forma ASG. Jej przemiana do formy FSG podczas transestryfikacji FAME prowadzi do wzbogacenia produktu o FSG. Forma ASG jest dobrze rozpuszczalna w FAME, a nieco gorzej rozpuszczalna w mieszaninach oleju napędowego z FAME. W przypadku FSG stwierdzono bardzo słabą rozpuszczalność w FAME i jeszcze gorszą rozpuszczalność w mieszaninach oleju napędowego z FAME. Reakcja transestryfikacji powoduje znaczne zmniejszenie rozpuszczalności struktur glukozydów steroli w FAME, a szczególnie we frakcjach naftowych. W wyniku tego w produkcie stanowiącym blending oleju napędowego z FAME wystąpi mętność oraz wytrącanie tych struktur, pomimo że nie obserwuje się mętności czystych FAME. Efekt taki po raz pierwszy zaobserwowano w USA, gdzie do produkcji FAME jest stosowan[...]

Effect of ethanol addition to motor gasoline on spark ignition engine life and deposit formation during its operation Wpływ dodatku etanolu do benzyn silnikowych na trwałość silnika o zapłonie iskrowym oraz na proces tworzenia osadów w trakcie jego pracy DOI:10.12916/przemchem.2014.1401


  Com. motor gasoline was improved by addn. of EtOH (5% by vol.) and used for fueling 4 cars with spark ignition engines to det. the masses of deposits formed on intake valves, combustion chambers and surface of the piston top during a 60.000 km long run. The EtOH addn. resulted in increasing the deposit mass. Skład chemiczny benzyny przeznaczonej do zasilania silników o zapłonie iskrowym sukcesywnie ulega ewolucji ze względu na wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz rozwój konstrukcji silników. Wymagają one paliwa spełniającego kryteria zawarte w projekcie najnowszej Światowej Karty Paliw. Z praktyki eksploatacyjnej wynika, że użytkowanie benzyn, nawet najwyższej jakości, zawsze prowadzi do powstawania osadów w układzie dolotowym, układzie zasilania i komorach spalania silnika. Mechanizm tworzenia tych osadów nie jest do końca wyjaśniony, gdyż na ich powstawanie wpływa rodzaj i skład paliwa, parametry konstrukcyjne silnika oraz warunki jego pracy. Przeprowadzono badania eksploatacyjne silnika o zapłonie iskrowym zasilanego benzyną węglowodorową i benzyną węglowodorową z dodatkiem 5% obj. etanolu w samochodach osobowych eksploatowanych w okresie eksploatacji 60 tys. km, aby określić tworzenie się osadów. Etanol ze względu na swoje walory użytkowe (wysoka liczba oktanowa, wzrost mocy silnika, efektywność energetyczna, obniżona emisja szkodliwych składników spalin) stanowi cenny składnik paliw do zasilania silników o zapłonie iskrowym. Według współczesnych prognoz w okresie najbliższych lat silniki spalinowe będą nadal podstawowym źródłem napędu pojazdów mechanicznych. Zarówno przemysł motoryzacyjny, jak i organy ustawodawcze żądają ścisłej kontroli coraz większej liczby parametrów 1402 93/8(2014) Dr inż. Aleksander MAZANEK w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym - Kraków[...]

Effect of pyrolysis temperature on the chemical composition of biooils obtained from microalgae biomass Badanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznego DOI:10.12916/przemchem.2014.2083


  Algal biomass was pyrolyzed at 450 and 550°C to biooils, H2O, water-sol. org. compds., gases, and biochar. The increase in the pyrolysis temp. resulted in an increase in the combustion heat and C content in the biooil. The biooil quality was detd. by elemental anal., gel permeation chromatog. and IR spectroscopy. The microalgae-derived biooils were addnl. compared with a fossil oil and biooils made by pyrolysis of lignocellulosic biomass. Istotną rolę w procesie pozyskania źródła energii jako napędu pojazdów samochodowych i maszyn może odegrać biomasa mikroalg. Zebrano informacje dotyczące możliwości wykorzystania mikroalg do pozyskania energii poprzez budzący duże zainteresowanie proces pirolizy. W procesie pirolizy otrzymuje się frakcję olejową (bioolej), wodę i produkty wodorozpuszczalne oraz produkty gazowe i stałe. Zamieszczono wyniki badań analitycznych biooleju popirolitycznego otrzymanego w temp. 450 i 550°C. Porównawczą ocenę jakościową bioolejów przeprowadzono na podstawie analizy elementarnej, analizy widm FTIR oraz badania rozkładu mas cząsteczko-wych związków zawartych w biooleju. Ponadto porównano otrzymane w badaniach własnych produkty uzyskane z mikroalg z paliwem konwencjonalnym oraz z bioolejem z biomasy lignocelulozowej. Postęp w stosowaniu biopaliw następuje w związku z realizacją w wielu regionach świata programów zastępowania tradycyjnych kopalnych nośników energii paliwami alternatywnymi, które są pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa1) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promocji i stosowania biopaliw lub innych paliw ze źródeł odnawialnych do celów transportowych zaleca sukcesywny wzrost ich udziału. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest zatem zobowiązana do realizacji celów polityki wspólnotowej w zakresie zastępowania energii ze źródeł tradycyjnych, wykorzystywanej w transporcie drogowym, energią ze źródeł odnawialnych. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawial[...]

New trends in the production of light heating oil Nowe trendy w produkcji lekkiego oleju opałowego DOI:10.15199/62.2016.1.25


  A review, with 65 refs., of quality requirements, chem. compn. and the use of additives for improving operating properties of the oil. Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący wymagań jakościowych, składu oraz uszlachetniania lekkiego oleju opałowego. Jednym ze sposobów wytwarzania energii cieplnej w sektorze komunalno- bytowym jest spalanie paliw ciekłych w przeznaczonych do tego celu jedno- lub dwufunkcyjnych piecach centralnego ogrzewania. Obecnie jako ciekłe paliwo grzewcze najczęściej stosuje się lekki olej opałowy, który jest produktem zawierającymi destylaty atmosferyczne oraz lekkie frakcje próżniowe, otrzymane podczas destylacji ropy naftowej lub innych procesów rafineryjnych. Wymagania dotyczące jakości lekkiego oleju opałowego zawarte są w normie1), rozporządzeniu2) oraz w normach zakładowych opracowywanych przez polskie rafinerie. Lekki olej opałowy stanowi alternatywę dla gazu ziemnego oraz stałych paliw opałowych, zwłaszcza na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci dystrybucji gazu ziemnego. Koszt wytworzenia 1 kW ciepła ze spalania lekkiego oleju opałowego jest wyższy niż w przypadku stosowania węgla lub drewna, jednak olej ten stanowi dobrą alternatywę ze względów proekologicznych. W przypadku stosowania lekkiego oleju opałowego emisja sadzy, tlenku węgla i niespalonych węglowodorów jest kilkakrotnie mniejsza niż w przypadku spalania stałych paliw opałowych, a emisja niektórych bardzo szkodliwych substancji (dioksyny, WWA) w ogóle nie jest obserwowana. Wymierną korzyścią ze stosowania pieców zasilanych lekkim olejem opałowym, w porównaniu z piecami opalanymi węglem, jest ich całkowita bezobsługowość, zautomatyzowany proces załadunku paliwa, brak konieczności ręcznego rozpalania pieca i usuwania niespalonej pozostałości.W 2014 r. w Polsce zużyto 843 tys. m3 lekkiego oleju opałowego, o 15% mniej niż w 2013 r.3). Zużycie tego paliwa od kilku lat sukcesywnie malało, co było związane z wysoką ceną ropy naftowej[...]

Upłynnianie odpadowej materii organicznej do biooleju w wodzie w warunkach podkrytycznych DOI:10.15199/62.2017.9.19


  Na obszarze całej Unii Europejskiej generowana jest ogromna ilość odpadowej materii organicznej, głównie w postaci odpadów technologicznych oraz komunalnych. Materia ta może z powodzeniem zostać zagospodarowana m.in. w kierunku przetwarzania do cennych nośników energii. Szacuje się, że w Europie wytwarza się rocznie ok. 2600 mln t odpadów1), zatem opracowanie technologii pozwalających na ich efektywną konwersję wydaje się zadaniem szczególnej wagi, biorąc pod uwagę troskę o zrównoważoną gospodarkę surowcami oraz z punktu widzenia dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Strukturę produkcji odpadów i kierunków ich zagospodarowania w Polsce oraz krajach UE-28 (sumarycznie) przedstawiono na rys. 1. Polska, będąca obecnie szóstym producentem żywności w UE1), stanowi ogromny rynek produktów żywnościowych, który pociąga za sobą również problem rokrocznej utylizacji ok. 180 mln t organicznych odpadów poprodukcyjnych. W dobie mody na zdrowy styl życia odnotowuje się w UE ciągły wzrost spożycia warzyw, owoców oraz zbóż, w przypadku których odpady stanowią 20-60% masy2). Ponadto ustawicznie wzrasta ilość odpadów komunalnych generowanych w miastach. Szacuje się, że wykorzystanie różnego rodzaju biomasy na cele energetyczne zaspokaja 10-14% globalnego zapotrzebowania na energię3). Niestety, duża część biomasy jest utylizowana w sposób mało efektywny, np. poprzez bezpośrednie spalanie. W skrajnych przypadkach odpadową biomasę składuje się na wysypiskach. Z drugiej strony, w skali światowej obserwuje się systematyczny trend wzrostu zapotrzebowania na energię. Rosnącej konsumpcji energii towarzyszy pogłębiające się zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Racjonalnym rozwiązaniem tego problemu może być rozwój technologii konwersji odpadów do użytecznych produktów, który umożliwi poprawę stanu środowiska naturalnego oraz przybliży świat do realizacji założenia tzw. zero-waste approach, czyli 1914 96/9(2017) Prof. dr hab. inż. Janusz JAKÓBIE[...]

 Strona 1