Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"SYLWIA KRZEMIŃSKA"

Odzież barierowa chroniąca przed substancjami chemicznymi i metoda badania jej skuteczności


  Na działanie substancji chemicznych narażeni są pracownicy zatrudnieni przy produkcji klejów, farb, materiałów polimerowych, zapraw, środków czystości, produktów leczniczych, jak również pracujący w magazynach środków chemicznych, laboratoriach, warsztatach remontowych, oczyszczalniach ścieków, stolarniach, a nawet w placówkach służby zdrowia [1]. Substancje toksyczne uwalniają się również w sytuacjach katastrof chemicznych towarzyszących często wypadkom drogowym, kolejowym lub na szlakach żeglugowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2010 [2] w Polsce ok. 50% zatrudnionych przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych pracuje w warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi. W 2010 roku stwierdzono 807 wypadków w tym sektorze [3]. Dlatego też bardzo ważne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, wśród których ważną grupą jest odzież ochronna, stanowiąca barierę przed bezpośrednim kontaktem substancji chemicznej ze skórą oraz zabezpieczająca tułów, ręce i nogi pracownika. 2. Narażenie na substancje chemiczne Substancje chemiczne na stanowiskach pracy występują w postaci gazów, par, cieczy lub ciał stałych. Reakcja organizmu na substancje chemiczne zależy od ich właściwości toksycznych, fizykochemicznych, drogi i sposobu wchłaniania, wielkości dawki i okresu narażenia, a także od takich cech organizmu pracownika jak płeć, wiek, ogólny stan zdrowia i sposób odżywiania oraz stanu organizmu. Zależy ona też od czynników zewnętrznych, w tym temperatury i wilgotności powietrza. W warunkach narażenia zawodowego wchłanianie szkodliwych substancji chemicznych zachodzi przede wszystkim przez układ oddechowy, ale również przez nieuszkodzoną skórę i układ pokarmowy [4]. Dermalne narażenie zawodowe na szkodliwe substancje chemiczne [5] stanowi poważny problem dla wielu grup zawodowych, m.in. w rolnictwie, przemyśle oraz w sektorze usług. Tylko 10% stosowanych rozpuszczalników są to związki na tyle lotne, że n[...]

Odzież ochronna dla pracowników narażonych na intensywne oddziaływanie wody


  Protective clothing for workers exposed to intense exposure to water The paper discusses an intense exposure to water under occupational conditions taking into consideration the number of accidents with special regard to fishing sector. The paper presents the protective clothing possessing barrier properties against the penetration of water. The classification of clothing according to the level of resistance to the water penetration and water vapour resistance is also described. 1. Wstęp Na intensywne oddziaływanie wody narażeni są pracownicy zatrudnieni w sektorze budownictwa, transportu, służby porządkowe i komunalne, rolnicy i rybacy, wykonujący swoje obowiązki głównie w przestrzeni otwartej. Oddziaływanie wody może przybierać formę uciążliwych opadów deszczu, bądź strug wody, a także wilgotnego środowiska przepełnionego parą wodną i ciągłego oddziaływania wody na skórę, powodującego reakcje alergiczne. Odzież chroniącą przed wodą stosują także górnicy wykonujący prace na powierzchni, leśnicy, marynarze oraz inne grupy zawodowe narażone na silne działanie strumienia wody [1]. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2013 [2] w Polsce wśród pracowników z sektorów najbardziej narażonych na intensywne oddziaływanie wody, a więc rolnictwa, leśnictwa i rybactwa odnotowano 1 283 wypadki. Stanowiło to o około 10% mniej niż liczba wypadków w roku 2012. W 90% były to wypadki o charakterze lekkim. Największe narażenie na strumienie wody występuje wśród grupy zawodowej rybaków, gdyż czas działania jest długi i oddziaływanie wody ma charakter ciągły. Stąd też istotne jest stosowanie odzieży ochronnej, zabezpieczającej tułów, ręce i nogi pracownika przed bezpośrednim kontaktem dużych ilości wody, często zawierającej szkodliwe dodatki. Prace wykonywane przez rybaków wymagają stosowania środków ochrony indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem odzieży ochronnej, ale również rękawic i obuwia. Stosowanie wodoodpornej odz[...]

Zastosowanie aerożeli w materiałach włókienniczych do ochrony przed czynnikami gorącymi DOI:10.15199/60.2018.01.3


  1. Wstęp W wielu przemysłach występują stanowiska pracy, na których pracownicy narażeni są na działanie czynników gorących. Wyróżnić możemy kilka czynników gorących, które mogą oddziaływać pojedynczo lub w połączeniu z innym czynnikiem: - rozprzestrzenianie się płomienia, - działanie ciepła w podwyższonej temperaturze, - działanie ciepła konwekcyjnego, - działanie ciepła promieniowania, - działanie ciepła kontaktowego, - oddziaływanie rozprysków stopionych metali (np. aluminium, żelazo). Jednym z najczęściej spotykanych na stanowiskach pracy czynników gorących jest rozprzestrzenianie się płomienia, określające zdolność materiału do dalszego palenia po przyłożeniu płomienia i promieniowanie cieplne (podczerwone). Praca w warunkach oddziaływania czynników gorących jest znacznie utrudniona i powoduje odczucie dyskomfortu termicznego. Szczególną grupą narażoną na działanie wspomnianych czynników są pracownicy instalacji przemysłowych, zajmujący się przerobem metali i stali, pracownicy odlewni szkła i ceramiki, pracownicy przemysłu spożywczego (piekarnie) oraz strażacy i spawacze. Według danych GUS w 2016 roku w Polsce liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia mikroklimatem gorącym wyniosła prawie 18 500 osób [16]. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w I półroczu 2017 roku w Polsce wśród pracowników z sektorów najbardziej narażonych na czynniki gorące, a więc z branży produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, produkcji metali i produkcji wyrobów z metali odnotowano 2790 poszkodowanych w wypadkach, w tym 45 były to wypadki śmiertelne i ciężkie [10]. Różnorodność czynników gorących oraz zróżnicowanie natężenia ich działania na stanowiskach pracy stanowi wyzwanie podczas projektowania i wytwarzania środków ochrony indywidualnej, w tym szczególnie odzieży ochronnej. Należy bowiem dążyć do jak największego osłabienia poziomu natężenia czynnika gorącego docierającego do pracownika. W ostatn[...]

Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników na barierowe właściwości ochronne wulkanizatów kauczuku butylowego


  Zbadano wpływ warunków oddziaływania niepolarnego cykloheksanu i polarnego octanu butylu na właściwości barierowe wulkanizatów niepolarnego kauczuku butylowego (IIR) bez napełniacza oraz zawierających 10 cz. mas. glinokrzemianu warstwowego lub 20 cz. mas. sadzy N550. Stwierdzono, że sposób i warunki kontaktu cieczy z elastycznym materiałem bariery ochronnej wpływają na jego odporność na przenikanie, ocenianą na podstawie oznaczonego czasu przebicia. Krótki czas przebicia wulkanizatów IIR przez cykloheksan w warunkach kontaktu wielokrotnego (tp PN = 25-53 min), niezależnie od obecności i rodzaju napełniacza, jest jednak o 75-150% większy niż w trybie kontaktu ciągłego (tp = 15-33 min). W przeciwieństwie do tego, czas przebicia wulkanizatów IIR przez mniej lotny octan butylu był o 50-400% większy w warunkach kontaktu ciągłego (tp = 130-200 min) niż oznaczony w trybie kontaktu wielokrotnego (tp PN = 40-120 min). Sadza zwiększa o 50% czas przebicia elastomeru przez oba rozpuszczalniki jedynie w warunkach kontaktu ciągłego, natomiast nanonapełniacz glinokrzemianowy - tylko w przypadku przenikania octanu butylu w warunkach kontaktu ciągłego. Non-polar butyl rubber containing nanofiller (layered aluminosilicate, 10 or 20 phr) or com. C black was studied for barrier properties in contact with non-polar cyclohexane and polar BuAc to det. the resistance of the material to permeation, assessed as the breakthrough time. Short breakthrough times (25-53 min) found for cyclohexane under repeated multiple contact conditions independently on the presence and type of fillers were, however, by 75-150% longer than in the case of continuous contact conditions (15-33 min). The breakthrough time determined for BuAc was by 50-400% longer untder continuous contact conditions (130-200 min) than under repeated multiple contact conditions (40-120 min). The addn. of C black resulted in an increase in the breakthrough time for both solvents by[...]

Odzież ochronna dla ratowników górniczych DOI:10.15199/60.2018.04.2


  Ze względu na trudne i niebezpieczne warunki pracy w górnictwie podziemnym wciąż odnotowuje się dużą liczbą wypadków, w tym również śmiertelnych. Jako główne przyczyny zgonów wśród ratowników górniczych wskazuje się oparzenia znacznej powierzchni ciała i dróg oddechowych oraz przegrzanie organizmu (śmierć na skutek udaru cieplnego). Jedynym sposobem zabezpieczenia przed przegrzaniem czy udarem cieplnym jest intensywne oddawanie ciepła i odparowywanie potu z powierzchni skóry do otoczenia. Niestety skuteczność dotychczas stosowanej odzieży ochronnej jest pod tym względem zbyt niska. W związku z tym w ramach projektu RESCLO opracowano nową, efektywną pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu odzież ochronną, dostosowaną do potrzeb ratowników. W niniejszej publikacji przedstawiono szczegółowy opis opracowanej odzieży oraz omówiono kwestie, które zostały uwzględnione w procesie jej projektowania. Słowa kluczowe: ratownictwo górnicze, odzież ochronna, komfort, ochrona przed czynnikami gorącymi, ochrona przed elektrycznością statyczną Protective clothing for mine rescuers Due to the difficult and dangerous working conditions in the underground mining, there is still a high frequency of accidents, including fatal ones. The leading causes of death among the mine rescuers are burns of a large body area and airways, and the overheating body (death from the heat stroke). The only way to protect against overheating or heat stroke is the intense heat dissipation and evaporation of sweat from the skin to the environment. Unfortunately, the effectiveness of protective clothing used so far is too low in this respect. Therefore, a new protective clothing was developed in the RESCLO project. It is effective in terms of ensuring safety and comfort, adapted to the needs of rescuers. This publication presents a detailed description of developed clothing and the issues that were taken into account in the design process. Keywords: mining res[...]

 Strona 1