Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Marcin KOWALSKI"

Układ napędowy ze sterowaniem o zmiennej strukturze

Czytaj za darmo! »

Budowanie algorytmów sterowania w układach automatyki zwykle zaczyna się od poznania struktury układu i jego dynamiki. W tym celu najłatwiej jest poddać obiekt identyfikacji, która ułatwi opis dynamiczny. Druga możliwość to wyznaczenie najważniejszych parametrów na podstawie budowy układu. W przypadku prezentowanego w artykule układu napędowego o złożonej strukturze wykorzystano obie metody. Znaleziono komplet równań opisujących zjawiska elektromagnetyczne i właściwości mechaniczne oraz dokonano identyfikacji badanego układu, w celu wyznaczenia i weryfikacji przyjętych parametrów. Realizacja algorytmu sterowania pozycyjnego metodami analitycznymi dla tak ustalonego opisu dynamicznego okazała się jednak zadaniem bardzo złożonym. Podjęto zatem próbę stworzenia regulatora o zmiennej strukturze, którego parametry wyznaczono w symulacji komputerowej za pomocą programu PSIM oraz poprzez wykonanie badań rzeczywistego układu, sterowanego za pomocą systemu mikroprocesorowego. Budowa i opis matematyczny układu napędowego Rys. 1. Przekrój poprzeczny napędu magnetoelektrycznego (na podstawie opracowania Z. Kossowskiego - materiały niepublikowane) Omawiany układ napędowy (rys. 1) jest napędem liniowym. Składa się z ruchomego rdzenia wykonanego ze stali niemagnetycznej (9) oraz części zewnętrznej połączonej na stałe z rdzeniem. Na zewnętrznej, ruchomej części (6) zostały umieszczone uzwojenia, dzięki którym wytwarzana jest siła napędowa całego układu. Dzięki wzajemnemu oddziaływaniu tych uzwojeń z silnym polem magnetycznym (5), którego źródłem są silne magnesy neodymowe (2), cały napęd można wprowadzić w ruch posuwisto-zwrotny. Pierwowzorem konstrukcji tego napędu był zwykły głośnik akustyczny. Napęd ten jednak ma znacznie wydajniejsze i opatentowane [1] rozwiązania, dzięki którym jest w stanie działać z dużo większą siłą. W omawianym układzie można wytworzyć znacznie większą siłę, dzięki "dwukrotnemu" wykorzystaniu (patent) odpowiednio[...]

Mechanizm przewodnictwa elektrycznego w arsenku galu implantowanym jonami

Czytaj za darmo! »

Stopień zdefektowania półprzewodnika determinuje sposób przewodzenia prądu elektrycznego. Można wyróżnić dwie formy: przewodzenie pasmowe, charakterystyczne dla półprzewodnika krystalicznego i skokowe, związane z dużą koncentracją defektów radiacyjnych, spowodowaną np. przez implantację jonową. Przewodność odpowiadająca tej formie wymiany ładunków wykazuje silną zależność od częstotliwości [1], którą można opisać funkcją σ = σHf S. Natomiast przewodzenie pasmowe nie zależy od częstotliwości aż do 108 Hz. Z uwagi na fakt, że implantowany protonami H+ arsenek galu jest silnie zdefektowany, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że występują w nim obydwa wymienione mechanizmy przewodzenia prądu, a całkowita konduktywność jest superpozycją dwóch składowych, tj. pasmo[...]

Zmiennoprądowe przewodnictwo elektryczne krzemu implantowanego jonami

Czytaj za darmo! »

W zależności od stopnia krystalizacji krzemu jest on charakteryzowany dwoma różnymi formami przewodzenia prądu elektrycznego. Pierwszy, klasyczny przypadek to krzem monokrystaliczny, w którym zachodzi przewodzenie pasmowe. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku krzemu amorficznego wytwarzanego naparowywaniem próżniowym, w którym może występować przewodzenie skokowe (hoppingowe). Według N. Motta [1] przewodność odpowiadająca tej formie wymiany ładunków wykazuje silną zależność od częstotliwości, którą można opisać funkcją σ = σHf S. Natomiast przewodzenie pasmowe nie zależy od częstotliwości aż do 108 Hz. Z uwagi na fakt, że implantowany jonowo krzem jest silnie zdefektowany, jego właściwości są dalekie od charakterystycznych dla krzemu krystalicznego,[...]

Segmentacja obrazu w fotografii laserowej


  Systemy wizyjne znajdują coraz szersze zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, między innymi takich jak na przykład przemysł w zakresie kontroli jakości wytwarzanych produktów, czy też w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego do wykrywania i monitorowania potencjalnych zagrożeń. Sukces tego typu rozwiązań związany jest niewątpliwie z zastosowaniem technologii optoelektronicznych. Mimo tego, że systemy wizyjne mają już ugruntowaną pozycję w licznych aplikacjach, to jednak wciąż poszukuje się nowych rozwiązań, zarówno w zakresie akwizycji jak i przetwarzania danych obrazowych. Efektem tych prac jest niejednokrotnie wzrost potencjału informacyjnego opracowanego systemu wizyjnego. Możliwość pozyskiwania informacji z danych obrazowych uwarunkowana jest jakością obrazu oraz możliwymi do użycia metodami jego przetwarzania. Takim podstawowym zagadnieniem z punktu widzenia przetwarzania obrazu jest jego segmentacja. W zależności od sceny będącej przedmiotem analizy można stosować różne metody, mniej lub bardziej zaawansowane. Faktem jest jednak to, że przetwarzanie tego typu bywa czasami bardzo czasochłonne, a wyniki nie zawsze są zadowalające. Kluczem do sukcesu wydaje się być sam proces pozyskiwania obrazu, który powinien dostarczać do segmentacji "odpowiednio przygotowane dane". I rzeczywiście wiele metod obrazowania stosuje "odpowiednie zabiegi" już na etapie pozyskiwania danych. Gdyby udało się udostępniać do przetwarzania i analizy obrazy posegmentowane już w procesie akwizycji. Metody realizujące taką funkcjonalność dostępne są współcześnie i są szeroko stosowane w przemysłowych systemach wizyjnych, gdzie możemy mieć do czynienia z wysoce kontr[...]

Analiza stanu naprężeń w powłokach ceramicznych wielofazowych dwuwarstwowych otrzymywanych metodami PVD na podłożu metalicznym

Czytaj za darmo! »

Dwuborek tytanu TiB2 jest materiałem ceramicznym, którego zespół właściwości (duża twardość, wysoka temperatura topnienia i odporność korozyjna) jest atrakcyjny m.in. jako potencjalny materiał na narzędzia skrawające czy powłoki przeciwzużyciowe [1, 2]. Powłoki lub warstwy z TiB2 można nakładać z fazy gazowej zarówno metodami chemicznymi CVD (Chemical Vapour Deposition) [3], jak i fizycznymi PVD (Physical Vapour Deposition) [2]. w powłokach TiB2 nakładanych zwłaszcza metodami PVD poziom naprężeń własnych jest wysoki i może osiągać -10 GPa [4], co przy zazwyczaj niezadowalającej adhezji powłok otrzymywanych tymi metodami, nawet po dokładnym oczyszczaniu powierzchni podłoża [5], stanowi poważne ograniczenie w ich stosowaniu. Dla przezwyciężenia tych problemów są podejmowane próby wytworzenia powłok złożonych (dwu- i wielowarstwowych), w których dwuborek tytanu jest powiązany z materiałem miękkim i plastycznym, np. z tytanem [4] czy węglem [2]. Podobną rolę w powłokach złożonych z TiB2 może spełniać węglik tytanowo-krzemowy Ti3SiC2 ze względu na zdolność do relaksacji naprężeń wewnętrznych oraz nietypowe właściwości fizyczne i mechaniczne, stawiające ten związek pomiędzy typową ceramiką a materiałami metalicznymi [6÷8]. Węglik tytanowo-krzemowy to najlepiej poznany związek reprezentujący grupę faz tzw. MAX (tj. związków o stechiometrii zapisywanej jako Mn + 1AXn, gdzie M oznacza metal grupy przejściowej III-VI, A metal grupy głównej, X węgiel lub azot, n = 1, 2, 3), którym poświęcono w ostatnich latach wiele uwagi. Węglik Ti3SiC2 może być otrzymywany w postaci cienkich warstw i powłok, głównie metodami CVD [9]. W przypadku metod PVD proces wymaga stosowania temperatury podłoża przekraczającej 700°C [7, 8, 10, 11]. Rodzaj i wielkość naprężeń własnych w powłoce zależą od wielu parametrów, wśród których najważniejsze znaczenie mają materiał powłoki i podłoża oraz rodzaj i parametry procesu nakładania. Znajomość makronaprężeń występu[...]

Oprogramowanie inżynierskie e2TANGO-Studio do parametryzacji zabezpieczeń e2TANGO firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA DOI:10.15199/74.2015.6.8


  e2TANGO-Studio jest programem inżynierskim dedykowanym do obsługi i konfiguracji sterowników polowych z rodziny e2TANGO, produkowanych przez polską firmę Elektrometal Energetyka SA. Program udostępnia bogaty zestaw funkcji i jest zaopatrzony w czytelny interfejs użytkownika, dzięki czemu staje się doskonałym narzędziem wspomagającym pracę związaną z tworzeniem projektów dla wielu urządzeń zabezpieczających, pól, rozdzielnic czy stacji elektroenergetycznych. Pomaga również w uruchamianiu oraz diagnozowaniu awarii pracy urządzeń i pól rozdzielczych. Sterowniki e2Tango oprócz funkcji typowo zabezpieczeniowych mają wbudowany blok zaawansowanego sterownika logicznego, pozwalający użytkownikowi na tworzenie własnych, specyficznych zależności logicznych pomiędzy sygnałami wejściowymi (wejścia dwustanowe, stany zabezpieczeń itp.) a sygnałami wyjściowymi (wyjścia dwustanowe, przekaźnikowe, sterowanie blokadami zabezpieczeń). Dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość tworzenia [...]

Fluktuacje fazowe sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki pomiarów fluktuacji fazowych sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości. Wykorzystano do tego celu dedykowane bloki DCM wbudowane w strukturze układu programowalnego FPGA Virtex4 XC4VFX12. Przeprowadzono badania mające na celu wybranie odpowiedniego trybu pracy tych bloków, aby uzyskać referencyjny sygnał zegarowy charakteryzujący się najmniejszym błędem losowym. Abstract. The article presents, the results of the phase fluctuation measurements of the clock signal generated in the digital frequency synthesis process. For this purpose, dedicated DCM blocks embedded in the field programmable gate array Virtex4 XC4VFX12 structure are used. Measurements allowed to choose the appropriate mode of operation of these units to get the reference clock signal characterized by the smallest random error. (The phase fluctuations of the clock signal generated in the digital frequency synthesis process). Słowa kluczowe: fluktuacje fazowe, cyfrowa synteza częstotliwości, układy programowalne. Keywords: phase fluctuations, digital frequency synthesis, programmable devices. Wstęp W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania systemami działającymi w oparciu o układy programowalne. Atrakcyjne ceny, szeroki asortyment oraz ogromne możliwości są główną zaletą preferującą układy tego typu do zastosowań przy projektowaniu systemów charakteryzujących się wysoką rozdzielczością czasową i dużą szybkością działania [1,2]. Zastosowanie nowoczesnej elektroniki do konstrukcji wysokorozdzielczych systemów kontrolnych i pomiarowych przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim powoduje zwiększenie niezawodności działania, zmniejszenie gabarytów urządzenia i zapewnia sukcesywny wzrost odporności na zakłócenia. W przypadku systemów z podstawą czasu ważnym jest zastosowanie wysokostabilnego wzorca częstotliwości. Dzięki temu zmniejszeniu ulega niepewność związana z generowanym przez ten wz[...]

Kalibracja systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do badania fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych

Czytaj za darmo! »

W ogólności proces kalibracji polega na porównaniu wskazań systemu badanego oraz wskazań systemu referencyjnego. Referat ten poświęcony jest kalibracji systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do pomiaru fluktuacji fazowych, w którym generator systemowy i generator badany posiadają zbliżone parametry. Abstract. Generally calibration process is a comparison between indications of the studied system and indications of the standard system. This paper describes the time interval measurement system (TIMS) calibration process where the system clock and the standard clock have similar parameters. (Calibration a time interval measurement system designed to the clock phase fluctuations measurement). Słowa kluczowe: jitter akumulowany, pomiar odcinka czasu, kalibracja, błąd odcinka czasu. Keywords: accumulated jitter, time interval measurement, calibration process, time interval error. Wstęp Urządzenia budowane w oparciu o podstawę czasu znajdują szerokie zastosowanie między innymi w systemach transmisji danych, w telekomunikacji (badania zależności czasowych w sieciach telekomunikacyjnych), w geodezji czy wojsku (dalmierze). Wykorzystywane są one w nauce np. w spektrometrii czy w spektroskopii czasowo rozdzielczej, gdzie dokonujemy pomiaru zależnych od czasu parametrów procesów fizycznych. Przykładem takiego zastosowania może być system monitorowania spektrometru masowego czasu przelotu [1], gdzie poprzez pomiary czasu przelotu jonów wyznacza się skład izotopowy wiązki atomowej. Pomiaru odcinka czasu możemy dokonać za pomocą różnych technik [2, 3]. Jedna z nich wykorzystana została w systemie do pomiaru fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych. Mierzone odcinki tworzą kolejno po sobie następujące zbocza narastające sygnału pochodzącego z generatora mierzonego. Dokładny opis zasady pomiaru odcinka czasu zostanie zaprezentowany w dalszej części referatu. Takie rozwiązanie pomiaru odcinka czasu umożliwia rejestrację fluktuacji fazowy[...]

 Strona 1  Następna strona »