Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kosek-Szott"

IMPLEMENTACJA ALGORYTMU INTELIGENTNEGO WYBORU KANAŁÓW RADIOWYCH (OBSS MANAGEMENT) ZDEFINIOWANEGO W ROZSZERZENIU IEEE 802.11AA DOI:10.15199/59.2015.4.38


  Wraz z rosnącą gęstością sieci Wi-Fi rośnie też zajętość dostępnych kanałów radiowych. W rezultacie znalezienie wolnego kanału radiowego dla nowotworzonej sieci Wi-Fi może okazać się w praktyce niemożliwe. Standard IEEE 802.11aa wychodzi naprzeciw tym problemom definiując algorytm OBSS management. Algorytm poprzez inteligenty wybór kanłu pozwala na optymalny i sprawiedliwy dostęp do medium radiowego. W artykule została przedstawiona wstępna implementacja algorytmu OBSS management wykonana w języku C++ 11. 1. WSTĘP Sieci bezprzewodowe standardu IEEE 802.11 (Wi-Fi) ze względu na niewątpliwą przewagę nad sieciami Ethernet, jaką jest brak wymaganego okablowania, zyskały dużą popularność w zastosowaniach domowych, przemysłowych i komercyjnych. Dodatkową zaletą standardu IEEE 802.11 jest to, że jest on ciągle rozszerzany o nowe mechanizmy poprawiające m.in. jakość świadczenia usług (ang. quality of service, QoS) (rozszerzenia 802.11e/aa), przepustowość (rozszerzenia 802.11ac/ad) oraz wydajność (rozszerzenie 802.11ax). Mechanizmy te wydają się być konieczne nie tylko ze względu na rosnącą liczbę urządzeń pracujących w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz, ale także ze względu na rosnącą liczbę aplikacji wymagających małych opóźnień oraz/lub dużych przepustowości, a więc takich, które wysyłają dźwięk/obraz w czasie rzeczywistym (wideokonferencje, telewizja na życzenie, gry internetowe). Jednym z głównych problemów, z jakim borykają się użytkownicy sieci Wi-Fi, jest fakt, że ze względu na brak stosowania inteligentnych algorytmów wyboru kanałów radiowych oraz status prawny pasm sieci Wi-Fi (są to pasma nielicencjonowane), użytkowanie pasm 2,4 GHz oraz 5 GHz jest obecnie nieoptymalne. Ponadto na obszarach o dużym zagęszczeniu sieci czy to domowych (blokowiska) czy komercyjnych (centra miast, galerie handlowe), występują problemy takie jak brak zasobów radiowych do wprowadzenia mechanizmów QoS czy nawet całkowite wzajemne zagłuszanie się[...]

ANALIZA WPŁYWU WYBORU KANAŁÓW RADIOWYCH NA DZIAŁANIE SIECI Wi-Fi O ZACHODZĄCYCH NA SIEBIE ZASIĘGACH DOI:10.15199/59.2016.6.54


  ANALYZING THE IMPACT OF RADIO CHANNEL SELECTION ON THE PERFORMANCE OF OVERLAPPING Wi-Fi NETWORKS Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki wstępnej analizy wpływu wyboru kanałów radiowych na działanie sieci Wi-Fi o zachodzących na siebie zasięgach. Pokazano, że w przypadku użycia inteligentnego algorytmu wyboru kanałów radiowych, zdefiniowanego w rozszerzeniu IEEE 802.11aa, można zaobserwować znaczną poprawę działania sieci Wi-Fi. Abstract: This paper analyses the impact of the radio channel selection on the performance of the overlapping Wi- Fi networks. It has been shown that the intelligent overlapping BSS management defined in the IEEE 802.11aa amendment leads to the performance improvement of the Wi-Fi networks. Słowa kluczowe: 802.11aa, zarządzanie OBSS, sieci o zachodzących zasięgach, algorytm inteligentnego wyboru kanałów radiowych, Wi-Fi. Keywords: 802.11aa, OBSS management, OBSS, intelligent radio channel selection algorithm, Wi-Fi. 1. WSTĘP W odpowiedzi na narastający problem występowania coraz większej liczby sieci Wi-Fi na tym samym obszarze (ang. Overlapping Basic Service Set, OBSS) oraz rosnące wymagania użytkowników dotyczące świadczonej jakości obsługi (ang. Quality of Service, QoS), w rozszerzeniu IEEE 802.11aa [1] został zdefiniowany nowy mechanizm zarządzania OBSS (ang. OBSS management). Mechanizm ten opisuje sposób, w jaki punkty dostępowe (ang. Access Points, APs) mogą dokonać wyboru optymalnego kanału radiowego, bazując na informacjach zgromadzonych na temat ich bezpośredniego otoczenia. Szczegółowy sposób działania oraz implementacja mechanizmu inteligentnego wyboru kanałów radiowych zostały opisane odpowiednio w pozycjach [2] i [3]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstępnej analizy wypływu nieoptymalnego doboru kanałów radiowych na działanie sieci Wi-Fi dla trzech wybranych scenariuszy sieciowych: (i) porównanie przypadku współdzielonego kanału radiowego z OBSS management, (ii)[...]

PRAKTYCZNA IMPLEMENTACJA SCENTRALIZOWANEGO MECHANIZMU ZARZĄDZANIA OBSS DOI:10.15199/59.2017.6.34


  Ze względu na nieustannie rosnącą popularność techniki Wi-Fi1, w ostatnim czasie pojawił się problem sieci gęstych (ang. dense networks). Sieci gęste charakteryzują się dużą liczbą urządzeń oraz sieci Wi-Fi występujących na danym obszarze. Konsekwencją występowania coraz większej liczby sieci Wi-Fi w bliskiej odległości względem siebie, jest pojawienie się problemu niewystarczającej liczby ortogonalnych kanałów radiowych, które mogłyby zapewnić ich niezakłóconą pracę. Problem ten został zauważony przez grupę standaryzacyjną IEEE 802.11. W roku 2012, w ramach rozszerzenia IEEE 802.11aa [1], został zdefiniowany rozproszony mechanizm do zarządzania sieciami o nachodzących na siebie zasięgach (ang. Overlapping Basic Service Set Management, OBSS Management). Mechanizm OBSS management polega na takim przydziale dostępnych kanałów radiowych, aby zapewnić jak najlepszą jakość obsługi dla wszystkich sieci występujących na danym obszarze. Mechanizm ten opiera swoją pracę na lokalnej wiedzy pozyskiwanej od punktów dostępowych (ang. access points, APs), które pozostają we wzajemnym zasięgu. Szczegóły działania mechanizmu OBSS management zostały opisane w [2]. Dodatkowo, w ramach 1 W roku 2016 sprzedano ponad 3 miliardy urządzeń Wi-Fi [5]. rozszerzenia IEEE 802.11aa zostały zdefiniowane mechanizmy współdzielenia kanałów radiowych przez grupę AP, w przypadku kiedy liczba dostępnych kanałów ortogonalnych nie jest wystarczająca. Udowodniono jednak, że wynik działania mechanizmu OBSS management nie zawsze jest optymalny [3]. Obecnie trwają prace nad nowym rozszerzeniem IEEE 802.11ax, w którym zostaną zdefiniowane inne mechanizmy pozwalające na łagodzenie skutków występowania problemu OBSS. Należą do nich: optymalizacja progu wykrywania zajętości medium (ang. clear channel assessment), rozróżnianie ramek pochodzących z różnych sieci Wi-Fi (ang. OBSS coloring) oraz sterowanie mocą nadawczą (ang. transmit power control). Ze względu jedna[...]

System zdalnego nadzoru chorych na astmę


  Systemy zdalnego nadzoru chorych na choroby przewlekłe zaczynają odgrywać istotną rolę w procesach leczenia pacjentów. Głównym zadaniem takich systemów jest zebranie jak największej liczby informacji o stanie zdrowia chorych i przesłanie ich do zewnętrznych serwerów, które przetwarzają i przechowują potrzebne dane. Lekarz specjalista może zdalnie przeprowadzić diagnozę, analizując aktualne dane lub historię choroby zapisaną na serwerze. W szczególnych przypadkach zalecenia mogą być wystawiane automatycznie, bez udziału lekarza. Współczesne systemy e-zdrowie potrafią kontrolować choroby serca [1], cukrzycę [2] oraz schorzenia płuc. Niestety, systemy dotyczące chorób płuc są znacznie mniej popularne niż pozostałe. Astma jest specyficzną chorobą, bardzo trudną lub wręcz niemożliwą do wyleczenia. Terapia jest powiązana z monitoringiem, informowaniem pacjenta o zagrożeniach oraz stosownym zażywaniu leków. Właściwy monitoring powoduje praktycznie całkowity zanik choroby, a więc znacznie poprawia komfort życia pacjenta. W artykule został przedstawiony system zdalnego monitoringu chorych na astmę. Opisano metodykę pozyskania sygnałów potrzebnych do zdalnej diagnozy, serwer e-zdrowie oraz sposób przyłączenia systemu do sieci Internetu przyszłości. Została również przedstawiona przykładowa sekwencja przepływu danych dla IPv6_QoS podczas testu pacjenta. Architektura systemu Sercem systemu jest smartfon HTC HD2 mini. Zapewnia on komunikację na trzech różnych płaszczyznach, tworząc terminal mobilny pacjenta (PMT - Patient Mobile Terminal). Pierwsza z tych płaszczyzn to komunikacja pomiędzy pacjentem a lekarzem. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie konsultacji, wideokonsultacji lub wywiadu lekarskiego. Kolejna warstwa to zbieranie i wstępne przetwarzanie informacji o pacjencie z urządzeń zewnętrznych (np. spirometru, pulsometru). Telefon tworzy z tymi urządzeniami sieć WPAN (Wireless Personal Area ??Rys.1. Schemat systemu do monitoring[...]

Zaawansowany system wykrywania niepoprawnie zachowujących się użytkowników realizowany w projekcie FLAVIA


  Sieci bezprzewodowe odgrywają ogromną rolę w Internecie przyszłości. Niestety, nowoczesne sieci bezprzewodowe, których architektura jest budowana w sposób bardzo konserwatywny i sztywny, nie są w stanie nadążyć za wymaganiami obecnych usług oraz aplikacji. Międzynarodowy projekt FP-7 FLAVIA (FLexible Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access), w którym aktywnie uczestniczy Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej, wprowadza koncepcję programowalnych interfejsów. Umożliwiają one dostosowanie usług do możliwości sprzętowych sieci bezprzewodowych oraz optymalizację ich pracy. W projekcie tym założono możliwość przebudowy istniejących interfejsów sieci bezprzewodowych przez: powiększenie zasięgu działania interfejsów - umiejscowionych pomiędzy warstwami zależnymi od sprzętu oraz warstwami wyższymi, - zastosowanie dekompozycji funkcjonalności warstw fizycznej (PHY) oraz warstwy kontroli dostępu do medium (MAC), - umożliwienie programowania interfejsów na różnych poziomach abstrakcji, Niestety, wraz z wprowadzeniem nowej architektury oraz wszystkich wymienionych udoskonaleń pojawia się problem występowania w sieci bezprzewodowej nowych zagrożeń. W standardzie IEEE 802.11 przyjęto, że wszystkie stacje zachowują się prawidłowo. Tak być nie musi. Stacje (a dokładniej użytkownicy je kontrolujący) mogą wykazywać samolubne zachowanie w celu zwiększenia własnych korzyści (takich jak szybszy transfer danych). Wiele z mechanizmów sieciowych zaproponowanych w standardzie jest podatnych na samolubne zachowania stacji. W ramach projektu FLAVIA są rozważane takie niewłaściwe zachowania, jak: - niepoprawna konfiguracja parametrów EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) stacji standardu IEEE 802.11, - niepoprawna konfiguracja wartości poziomu mocy nadawczej stacji, - niepoprawne wysyłanie przez stację ramek zarządzających. W artykule przedstawiono koncepcję budowy zaawansowanego systemu wykrywania użytkowni[...]

STRATEGIA PRZEKAZYWANIA STRATNYCH PAKIETÓW W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH W PROJEKCIE RESCUE DOI:10.15199/59.2016.6.102


  THE LOSSY FORWARDING STRATEGY IN WIRELESS NETWORKS IN THE RESCUE PROJECT Streszczenie: Dzisiejsze systemy i standardy bezprzewodowe przewidują użycie łączy radiowych o odpowiednim budżecie tak, aby bitowa stopa błędów dla danego łącza bezprzewodowego była na niskim poziomie. Wszystkie algorytmy, protokoły i mechanizmy komunikacyjne są projektowane dla zapewnienia tego właśnie kryterium. Dlatego też w projekcie RESCUE proponujemy użycie nowej technologii nazywanej "links on the fly" opartej na zdecentralizowanym wspólnym kodowaniu źródłowo/ kanałowym, która pozwala na efektywną wymianę danych w sieciach z transmisją wieloetapową, w których występują stratne łącza radiowe. Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań, które potwierdzają zasadność stosowania strategii przekazywania stratnych pakietów w sieciach bezprzewodowych. Abstract: Today’s wireless systems and standards are planned using adequate link budget in order to keep the BER (Bit Error Rate) on the wireless links at a low level. Unfortunately, such systems perform poorly or fail in unpredictable radio environments. Therefore, in the RESCUE project we propose a new wireless technology called linkson- the-fly based on distributed joint source/channel coding, which allows for efficient data transfer through multi-path networks with lossy point-to-point links. The article presents the initial results that confirm the legitimacy of the strategy of lossy packets forwarding in wireless networks. Słowa kluczowe: stratne łącza radiowe, technologia linkson- the-fly, zdecentralizowane wspólne kodowanie źródłowe/ kanałowe, zdecentralizowany MAC. Keywords: lossy links, links-on-the-fly technology, distributed joint source/channel coding, distributed MAC. 1. WSTĘP Istniejące systemy komunikacyjne oraz opracowywane standardy dla sieci bezprzewodowych nie są odpowiednio przygotowane do ich zastosowania w wysoce nieprzewidywalnych środowiskach transmisyjnych, charakteryzują[...]

 Strona 1