Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard PAWLAK"

Laserowe kształtowanie właściwości topików bezpieczników DOI:10.15199/48.2019.03.19

Czytaj za darmo! »

Bezpieczniki topikowe mimo swej długiej historii są stosowane nadal i należą do najszybciej działających zabezpieczeń ograniczających prądy zakłóceniowe. Zagadnienia dotyczące problemów materiałowych, niezawodności oraz modelowania bezpieczników topikowych są ciągle aktualne [1-4]. Najistotniejszym elementem wkładki topikowej jest topik, wykonany najczęściej ze srebra lub miedzi. W celu obniżenia ceny w niektórych konstrukcjach wkładek topikowych ze srebra wykonane są jedynie te elementy topików, które są najbardziej narażone na utlenianie się, a pozostałe wykonane są z miedzi. Przydatność materiału w zastosowaniu na topiki ocenia się na podstawie stałej Mayera, którą z dobrym przybliżeniem można przedstawić następująco: [...]

Nietypowe połączenia elektryczne - nowa metoda mikrospawania laserowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązanie problemów występujących przy dołączaniu przewodów wielodrutowych (typu "lica") z materiałów rezystywnych lub niepoddających się lutowaniu (np. kanthal, stop 46). Opracowano metodę laserowego spawania cienkich przewodów wielodrutowych z materiałów niepodatnych na lutowanie, którą zastosowano m.in. do dołączania przewodów ze stopu 46 do wyprowadzeń mikroukładu scalonego typu SMD. Abstract. The article presents the solution to the problems occurring during connecting stranded wires from resistive or non-solderable materials (eg KANTHAL, alloy 46). A method for laser welding of thin stranded wires from materials insusceptible to soldering which was used to attach conducting wires from the alloy 46 to the leads of SMD type device was developed. (Nontypical electrical connections - a new method for laser microwelding). Słowa kluczowe: nietypowe połączenia elektryczne, przewody wielodrutowe, mikrospawanie laserowe. Keywords: atypical electrical connections, stranded wires, laser microwelding.Po..czenia elektryczne stanowi. istotny element urz.dze. elektronicznych, a ich jako.. w decyduj.cym stopniu determinuje niezawodno.. pracy urz.dze.. Problem uszkodze. dotyczy zarowno po..cze. realizowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii ..czenia elementow o wymiarach w skali milimetrowej lub wi.kszej (lutowanie i spawanie), jak i technologii opracowanych na potrzeby monta.u wewn.trznego uk.adow scalonych o du.ej skali integracji oraz MEMS i MOEMS. Ta do.. oczywista prawda nie zawsze jest u.wiadamiana przez praktykow i badaczy spoza kr.gow technologow. Ro.norodno.. urz.dze. ze wzgl.du na realizowane zadania, rozmiary oraz materia.y, z jakich s. wykonane, a w ostatnich 30 latach nieustanne d..enie do miniaturyzacji oraz szybko.ci dzia.ania sprawiaj., .e opracowywane musz. by. coraz to nowe technologie wykonywania po..cze.. Obserwuje si. jednocze.nie, .e coraz bardziej zaawansowane techniki wytwarzania [...]

Laser modification of electrical properties of conductive layers made on teflon substrates DOI:10.12915/pe.2014.12.30

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych warstw cienkich naniesionych na powierzchnię teflonu za pomocą technologii nanoszenia próżniowego. Dzięki poprawieniu właściwości adhezyjnych podłoża teflonowego poprzez modyfikację wiązką światłowodowego lasera impulsowego nanosekundowego uzyskano zmniejszenie rezystancji osadzanych ścieżek przewodzących. Abstract. The paper presents results of examination of the electrical properties of conductive layers made in PVD process on the Polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon). Due to improvement of adhesive properties of PTFE substrate by laser modification with nanosecond pulses of fiber laser the decrease of resistance of deposited conductive paths was achieved. (Laserowa modyfikacja właściwości elektrycznych warstw przewodzących wytworzonych na powierzchniach teflonowych). Słowa kluczowe: osadzanie próżniowe, warstwy cienkie, modyfikacja teflonu, laserowa modyfikacja powierzchni Keywords: vacuum deposition, thin layers, Teflon modification, laser modification of surface. doi:10.12915/pe.2014.12.30 Introduction Today’s need of new materials cause development of innovative technology. Physical vapour deposition (PVD) is one of the method of obtaining thin layers which is used for many years. This method does not guarantee proper and sufficient electrical properties of such layers for particular application. The rigorous requirements enforce using of specific substrates or pretreatment before PVD process [1]. When the kind of substrate is dictated by final usage, a prepreparation of that substrate may be the way of improving its features. Particularly this concerns PTFE substrates [2]. Substrate Teflon is known as a non-polar and non-stick polymer with a lot of advantageous properties especially thermal resistance and electrical insulation [3,4,5]. The combination of chemical and physical properties of PTFE (Polytetrafluoroethylene) Teflon ® is a consequence of [...]

Ocena wpływu pola elektromagnetycznego na organizm człowieka

Czytaj za darmo! »

Wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na organizm ludzki może być określany m.in. poprzez obserwacje obrazu krwinek płytkowych. Badania takie z udziałem autorów realizowane były dotąd przy zastosowaniu kosztownej aparatury stacjonarnej. W artykule zaprezentowano koncepcję mikroukładu pomiarowego, którego podzespoły elektromechaniczne z materiałów ceramicznych wytworzone będą z wykorzystaniem technologii laserowej. Przedstawiono wyniki mikroobróbki elementów z ceramiki alundowej nanosekundowymi impulsami lasera światłowodowego. Abstract. The influence of electromagnetic field on human body can be determined among other by observations of platelets picture. Investigations, also with the authors participation, were performed so far using expensive stationary equipment. New idea of measurement microsystem which electromechanical elements of ceramic will be produced using laser technology is presented in the paper. Micromachining results of alumina ceramic parts obtained by nanosecond pulses of fiber laser are shown. (The influence assessment of electromagnetic field on human body). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, wolne rodniki, chemiluminescencja, mikroobróbka laserowa, ceramika. Keywords: electromagnetic field, free radicals, chemiluminescence, laser microprocessing, ceramics Wstęp Organizm człowieka oraz organizmy zwierzęce w toku ewolucji wykształciły szereg wewnątrz ustrojowych mechanizmów adaptacyjnych pozwalających na dostosowanie się, do zmieniających się warunków otoczenia. Przekroczenie granic adaptacyjnych ustroju może powodować zakłócenie fizjologicznych mechanizmów regulacyjnych doprowadzając do poważnych schorzeń. [1, 2, 3] Jednym z czynników wpływających negatywnie na funkcjonowanie organizmów żywych, a w szczególności na organizm człowieka, jest pole elektromagnetyczne (PEM) generowane przez różnego rodzaju urządzenia wykorzystywane w warunkach przemysłowych, w medycynie oraz w życiu codziennym [1, 7, 9]. Najbar[...]

Detekcja defektów cienkich struktur elektroprzewodzących z wykorzystaniem termografii DOI:10.15199/48.2016.01.22

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metodę wykrywania defektów warstw cienkich elektroprzewodzących powstałych w procesie ich wytwarzania lub użytkowania za pośrednictwem analizy zdjęć termograficznych. Warstwy te zostały wytworzone na elastycznym podłożu kompozytowym z wykorzystaniem technologii osadzania próżniowego PVD. W wyniku przepływu prądu elektrycznego przez próbki, dochodzi do ich nierównomiernego nagrzewania, a to stanowi podstawę do detekcji niejednorodności struktur w analizie termograficznej. Abstract. The paper presents a method for detecting defects of thin electroconductive layers formed during their manufacturing or using via thermographic images analysis. These layers are formed on a flexible composite substrate with using vacuum deposition PVD technology. As a result of the electric current flow through the samples it comes to the uneven heating, and this is the basis for detection of inhomogenity in structures via thermographic analysis. (Defect detection in electroconductive thin layers via thermography method). Słowa kluczowe: termografia, próżniowe nanoszenie cienkich warstw, PVD, cienkie warstwy elektroprzewodzące. Keywords: termography, vacuum deposition of thin layers, PVD, electroconductive thin layers. Wstęp Temperatura jest jednym z najbardziej miarodajnych wskaźników poprawności działania układów elektrycznych lub elektronicznych. Ulegajace degradacji połączenia elektryczne, uszkodzone elementy układów, defekty w strukturach elektronicznych mogą powodować zaburzony lub nierównomierny rozkład temperatury. Jej pomiar w czasie rzeczywistym w bezkontaktowy sposób możliwy jest dzięki zastosowaniu coraz częściej wykorzystywanego narzędzia służącego do monitorowania stanu urządzeń jakim jest termografia w podczerwieni (IRT) [1]. IRT pozwala na wczesne wykrycie wad sprzętu oraz wadliwych procesów przemysłowych i instalacji elektrycznych w trakcie ich eksploatacj[...]

Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechniki Łódzkiej innowacyjną metodę laserowego cięcia ogniw krzemowych według zadanej trajektorii, co umożliwia wytworzenie fotowoltaicznych elementów dekoracyjnych o dowolnych kształtach. Uzyskano zadowalającą jakość krawędzi cięcia i nieznaczny wpływ wiązki laserowej na zmiany struktury warstw aktywnych ogniwa. Badania wyciętych elementów ogniw potwierdziły nieduży wpływ procesu cięcia na wyznaczone charakterystyki i parametry prądowe. Abstract. In the paper the innovative method of laser cutting silicon photovoltaic cells by given trajectory developed in the Institute of Electrical Engineering Systems Lodz University of Technology is presented that allows production of photovoltaic decorative elements of any shape. The satisfactory quality of cutting edge and negligible impact of laser beam on the structure changes of active layers of the photovoltaic cells was obtained. The study confirmed the small impact of cutting process on the characteristics and current parameters. (Photovoltaic cells of unconventional shapes). Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, cięcie laserowe, niekonwencjonalne kształty. Keywords: photovoltaic cells, laser cutting, unconventional shapes.Wykorzystywane w praktyce panele fotowoltaiczne krzemowe łączone są z pojedynczych ogniw w kształcie prostokąta lub kwadratu, co wynika z technologii wytwarzania podstawowych materiałów do ich produkcji - krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego. Podobne kształty mają także małe ogniwa o powierzchni kilku cm2 stosowane do zasilania kalkulatorów, zabawek, źródeł światła małej mocy. Z punktu widzenia najbardziej efektywnych zastosowań ogniw słonecznych, generujących energię na dużą skalę, a jednocześnie wykazujących walory "pozatechniczne", najwięcej realizacji praktycznych spotyka się w architekturze [1]. Przykłady takich rozwiązań pokazano na rys.1.Wyra.nie wida., .e rownie. w[...]

 Strona 1