Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Daniel KORENCIAK"

Skokowa wymiana elektronów a przewodnictwo stałoprądowe zawilgoconej izolacji papierowo-olejowej transformatorów wysokonapięciowych

Czytaj za darmo! »

The article presents investigations into dependences of direct-current conductivity of dampness-soaked pressboard on the dampness level and temperature of the samples. Conductivity activation energy has been determined. It has been found that the conductivity is realized by hopping exchange of electrons between potential wells formed by water molecules in the amorphous cellulose structure. On that basis, theoretical dependences have been determined. They accurately describe the experimentally obtained dependences on the water content and temperature. (Electron hopping and DC conductivity of dampness-soaked paper-oil insulation of high voltage transformers). Streszczenie: W artykule zbadano zależności konduktywności stałoprądowej zawilgoconego preszpanu elektrotechnicznego od stopnia zawilgocenia i temperatury próbek. Określono energię aktywacji konduktywności. Ustalono, że przewodność odbywa się na drodze skokowej wymiany elektronów pomiędzy studniami potencjału wytworzonymi przez molekuły wody umieszczone w strukturze amorficznej celulozy nasączonej olejem. Na tej podstawie wyznaczono zależności teoretyczne które w sposób bardzo dokładny opisują zależności doświadczalne konduktywności od zawartości wody i temperatury. Keywords: pressboard; moisture content, DC conductivity; potential wells; hopping conductivity. Słowa kluczowe: preszpan elektrotechniczny; zawartość wilgoci; konduktywność stałoprądowa; studnie potencjału; skokowa wymiana elektronów. Wstęp Jakość izolacji papierowo - olejowej jest w dużej mierze określana zawartością wody w papierze. Należy zaznaczyć, że większość wody skupiona jest z papierze. Koncentracja wody w oleju transformatorowym jest około 1000 razy mniejsza, niż w papierze [1]. Według obowiązującego w USA standardu przyjmuje się, że podwojenie zawilgocenia izolacji powoduje dwukrotne obniżenie jej czasu życia [2], a wzrost zawilgocenia powyżej 2,5% powoduje zagrożenie przyśpieszonej nadmiernej degradacji izo[...]

Diagnostics of transformer with insulation oil-paper DOI:10.15199/48.2015.08.18

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia metody opisujące stan izolacji transformatorów. Przez określenie jej stanu jest poznanie pomiarów napięcia powrotnego oraz pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń. Metoda pomiaru napięcia powrotnego jest metodą szeroko opisującą stan, która nie jest objęta normami ale w wielu przypadkach umożliwia uzyskanie jasnych i dokładnych wyników. Wyniki przede wszystkim pokazują zawartość wilgoci, zawartość przewodzących zanieczyszczeń w oleju oraz wpływ stopnia starzenia na papier izolacyjny. (Diagnostyka transformatorów z izolacją papierowo-olejową). Abstract. The article deals with method describing the state of transformer insulation. By the determining its state is acquainted return voltage measurement and measurement the insulation resistance of windings. Return measurement voltage method is wide state specifying method which is not set in standards but in many cases is a method which is determining a clear and exact result. The results have mainly shows moisture content, content of conductive impurities in oil and degree of aging of paper insulation impact. Słowa kluczowe: napięcie powrotne, rezystancja izolacji, wskaźnik polaryzacji, transformator. Keywords: return voltage, insulation resistance, polarization index, transformer. Introduction Influence of operating conditions leads to aging of individual parts of transformer, and also to changes of the major electrical and mechanical properties. To the check of the condition greatly contributes electro-technical diagnosis, whose main task is to find a clear relation between the change in functional characteristics of the machine and some measurable values. The assessment of these measured values must be visible not only the rate of change, but also whether it is a permanent or reversible state. The aim of diagnostics of transformers is to verify that the machine complies with the determined conditions in accordance with standards [1]. Economically reliable and effective po[...]

Sensor for analysis of engine knock control system DOI:10.15199/48.2015.08.19

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł dotyczy zjawiska niepożądanego spalania detonacyjnego w silnikach spalinowych. Jednostka sterująca silnika monitoruje te detonacje używając piezoelektrycznych czujników. Dzięki kontroli czujnikami spalania stukowego detonacje mogą być obiektywnie zmierzone po prostu na zewnątrz samochodu. Jeśli ten komponent zapewni małą amplitudą napięcia wyjściowego mogłoby się zdarzyć, że w obszarze zapłonu silnika wystąpiłoby spalanie. Artykuł dotyczy konstrukcji prostego urządzenia do wykrywania tego zaburzenia. (Czujnik do analizy systemu kontrolnego spalania stukowego) Abstract. This paper deals with the phenomenon of the undesirable detonation combustion in internal combustion engines. A control unit of the engine monitors these detonations using piezoelectric knock sensors. With the control of these sensors the detonations can be objectively measured just outside the car. If this component provides small amplitude of the output voltage it could happen that there would have been in the areas of the engine ignition combustion. The paper deals with design of a simple device for the detection of this disorder. Słowa kluczowe: czujniki spalania stukowego; diagnostyka; urządzenie do kontroli. Keywords: knock sensor; diagnostic; testing device. Introduction A knock sensor allows the engine to run with the ignition tim-ing as far advanced as possible. The computer will continue to advance the timing until the knock sensor detects pinging. At that point the computer retards the ignition timing just enough for stop the pinging. The knock sensor responds to the spark knock caused by pre-detonation of the air/fuel mixture. As the flame front moves out from the spark plug ignition point, pressure waves in the chamber crash into the piston or cylinder walls resulting in a sound known as a knock or ping. This is caused by using a fuel with a low octane rating, overheating, or over advanced timing. Sometimes it can be caused by hot carbon[...]

Diagnostics and measurement of the gasoline engines injection system DOI:10.15199/48.2015.08.20

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań elektronicznego system wtrysku paliwa, które mogą być stosowane w kwestiach diagnostycznych. Opisano konstrukcję i pracę typowego systemu wtrysku paliwa, a także przeanalizowano jego elektroniczną część. Zaproponowano również metodę wykrywania wadliwego wtryskiwacza, bazującą na analizie charakterystyk prądu różnicowego. Wykazano różnice w parametrach elektrycznych poszczególnych wtryskiwaczy paliwa, które mogą być poprawione np. dzięki odpowiednim algorytmom samokształcenia. (Diagnostyka i pomiar układu wtryskowego silników benzynowych) Abstract. The paper presents the electronic fuel injection system research results, which can be used in diagnostic issues. Have been described the construction and operation of a typical fuel injection system and analysed its electronic part. It has also been proposed method for the detection of the injector malfunction, based on the analysis of differential current characteristic. Have been shown differences in the electrical parameters of the individual fuel injectors, which can be corrected e.g. by suitable self-learning algorithms. Słowa kluczowe: elektroniczny wtryskiwacz paliwa, diagnostyka, pomiar, charakterystyka prądu różnicowego. Keywords: electronic fuel injector, diagnostics, measurement, current characteristic analysis. Introduction Electronic fuel injector is an important part of the engine gasoline fuel system. The fuel injector is a solenoid valve. Forces which act on the active injector core are caused by friction, spring tension and fuel pressure. Rising current curve is partially different from the curve of an ideal inductor current. The effect which causes a change of perme[...]

 Strona 1