Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Pavel KARBAN"

Dynamic behavior of electromagnetic brake system consisting of permanent magnets

Czytaj za darmo! »

Dynamic interaction between a pair of permanent magnets is analyzed. The numerical solution of the corresponding mathematical model is performed by a higher-order finite element method. Computations are realized by own hp-FEM based codes Hermes and Agros. The methodology is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Celem pracy jest analiza dynamicznyego oddziaływania pomiędzy dwoma magnesami trwałymi. Numeryczny model zjawiska rozwiązano przy pomocy metody elementów skończonych wykorzystującej approksymację wsokiego stopnia. Obliczenia wykonano przy pomocy specjalizowanych pakietów Hermes i Agros implementujących wspomnianą metodę. Omówiona metodyka jest wsparta przykładem, którego rezultaty przedyskutowano w zakończeniu pracy. (Dynamika hamulca elektromagnetycznego z magnesami trwałymi) Keywords: hp-FEM, dynamic behavior, permanent magnets, brake system, electromagnetic field. Słowa kluczowe: MES wysokiego rzędu, dynamika, magnesy trwałe, systemy hamowania, pole elektromagnetyczne Introduction Magnetic brakes working on the principle of the force interaction between a pair of permanent magnets are nowadays commonly used in numerous industrial applications as a cheap alternative to the classical brake systems. Due to their simple design they are often used, for example, as dampers. The aim of this paper is to present the simplest kind of such a damper, derive its complete mathematical model, determine its characteristics and verify some theoretical results experimentally. Description of the device Consider an arrangement depicted in Fig. 1. It consists of a nonmagnetic basement 1, wooden or plastic rod 2, unmoving permanent magnet 3 and movable permanent magnet 4. The ring-type axially magnetized permanent magnets 3 and 4 are oriented oppositely; magnet 4 can freely glide along t[...]

Continual induction hardening of 3D steel bodies of specific geometries

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono symulację ciągłego hartowania indukcyjnego trójwymiarowych elementów stalowych, która wymaga rozwiązania skomplikowanego zagadnienia sprzężonego. Opisany jest podstawowy model matematyczny składający się z dwóch równań różniczkowych cząstkowych z czasowo zmiennymi warunkami brzegowymi opisującymi rozkład pola elektromagnetycznego i temperaturowego. Pola te są obliczone num[...]

Efficient Arrangement of Field Coils for Rotational Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets

Czytaj za darmo! »

Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets rotating in uniform magnetic field before their hot forming belongs to modern industrial technologies characterised by higher efficiency than classical ways of heating. The paper presents an integrodifferential model of the process. The suggested algorithm of calculation is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Nagrzewanie indukcyjne paramagnetycznych cylindrycznych wsadów obracanych w jednorodnym polu magnetycznym jest nowoczesną technologią obróbki wstępnej przed formowaniem na gorąco. Charakteryzuje się ona wysoką sprawnością energetyczną. W artykule omówiono różniczkowo-całkowy model procesu. proponowany algorytm zilustrowano przykładem i przedyskutowano wyniki eksperymentu. (Konstrukcja efektywny[...]

Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets by rotation in magnetic field produced by static permanent magnets

Czytaj za darmo! »

Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets by rotation in magnetic field produced by static permanent magnets is modeled. Numerical analysis of the process is carried out in the hard-coupled formulation, using own code based on higher-order finite element method. The methodology is illustrated by a typical example and the most important results are validated by an experiment. Streszczenie. W artykule przedstawiono model grzania indukcyjnego wkładu cylindrycznego poprzez rotację w polu magnetycznym magnesu trwałego. Analiza numeryczna przeprowadzona jest dla sformułowania bazującego na silnym sprzężeniu przy użyciu własnego kodu wykorzystującego metodę elementów skończonych wyższych rzędów. Metodykę analizy zilustrowano typowym przykładem a najważniejsze wyniki są skonfrontowane z wynikami eksperymentu. (Grzanie indukcyjne niemagnetycznego wkładu cylindrycznego przez rotację w polu magnetycznym wzbudzanym przez statyczne magnesy trwałe). Keywords:, induction heating, electric field, temperature field, hard-coupled formulation, higher-order finite element method. Słowa kluczowe: grzanie indukcyjne, pole elektryczne, pole temperatury, sfomułowanie wykorzystujące twarde sprzężenie Introduction Induction heating of nonmagnetic (mostly aluminum) billets is a widely spread industrial technology used mainly for their softening before hot forming. The conventional process working with classical inductors exhibits electrical efficiency about 40-60%. This means that more than 40% of delivered power is transformed into heat loss in the inverters and inductors and the produced heat must be carried off by appropriate cooling media. An innovative technique was recently introduced consisting in rotation of such billets in a time invariable magnetic field. Such a field can be produced by a system of static DC currents-carrying coils [1], [2] or static permanent magnets. The paper is aimed at the numerical analysis of the latter case, the v[...]

Hard-Coupled Model of Induction Heating of Cylindrical Nonmagnetic Billets Rotating in System of Permanent Magnets

Czytaj za darmo! »

A new technology of induction heating of nonmagnetic cylindrical billets by their rotation in static magnetic field produced by a system of permanent magnets is presented and modeled. Analyzed is effectiveness of the process (particularly the time necessary for reaching a prescribed average temperature) in the dependence of the arrangement of the permanent magnets. The methodology is illustrated by a typical example. Streszczenie. Zaprezentowano owa technologia grzania indukcyjnego sztabek cylindrycznych niemagnetycznych poprzez ich rotację t statycznym polu magnetycznym wytwarzanym przez system magnesów trwałych jest . Analizowana jest skuteczność systemu, ale też czas konieczny do osiągnięcia założonej średniej temperatury w zależności od ustawienia magnesów trwałych. Przedstawiona technologia została zilustrowana typowym przykładem. (Silnie sprzężony model grzania indukcyjnego cylindrycznych niemagnetycznych sztabek wirujących systemie magnesów trwałych) Keywords: induction heating, cylindrical billets, permanent magnets, hard-coupled formulation. Słowa kluczowe: grzanie indukcyjne, cylindryczna sztabka, magnesy trwałe, magnesy trwałe, sformułowanie silnie srzężone Introduction Induction heating of cylindrical billets of nonmagnetic metals (mostly aluminum) is a technological process used, for example, for their softening before hot forming [1-2]. The process of heating can be realized in several principal manners. The classical way consists in heating of unmoving billet inside a massive cylindrical harmonic current-carrying inductor. But the effectiveness of this way is rather low due to the Joule losses in the inverter and inductor (that must be transferred away by an appropriate cooling medium). The efficiency of the process does not exceed 50-60 %. Several years ago an alternative way of heating was suggested, based on rotation of the billet in static magnetic field generated by suitably arranged direct current-carrying indu[...]

Control of movement of artificial satellites by geomagnetic field

Czytaj za darmo! »

The paper deals with a possibility of influencing the movement of artificial satellites of the Earth by its geomagnetic field using "tethers", i.e. long, direct current carrying superconductive cables moving together with the satellite. Derived is the continuous mathematical model of the problem consisting of an ordinary nonlinear differential vector equation. Its solution is carried out n[...]

Simultaneous Effects of Convection and Thermal Radiation as a Generalized Boundary Condition of Temperature Fields of Bodies in Unbounded Gaseous Media

Czytaj za darmo! »

Heating of solid bodies in unbounded and unmoving gaseous media is characterized by comparable effects of the natural convection and thermal radiation even at relatively low temperatures. The paper unifies both these phenomena on the basis of the generalized convection that is quantified by an experimentally-theoretical algorithm. Its aspects are illustrated on an example Streszczenie. Nagrzewa[...]

Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamic principle for cooling high-temperature nuclear reactors

Czytaj za darmo! »

Pumps of molten metals based on magnetohydrodynamic principle represent an advantageous alternative to classical rotational pumps used for cooling of some types of nuclear reactors. The paper deals with the mathematical and computer modelling of their operation. The theoretical analysis is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Magnetohydrodynamiczne pompy do płynnych metali to obiecująca alternatywa do klasycznych pomp rotacyjnych używanych w obwodach chłodzących niektórych typów reaktorów jądrowych. W artykule opisano matematyczny i numeryczny model takiej pompy. Analizę teoretyczna zilustrowano przykładowymi wynikami obliczeń. Omówiono wyniki obliczeń pod katem optymalnej konstrukcji pompy magnetohyrodynamicznej. (Magnetohydrodynamiczne pompy do płynn[...]

Integrodifferential model of induction heating of nonmagnetic cylindrical billet rotating in uniform magnetic field

Czytaj za darmo! »

Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets rotating in uniform magnetic field before their hot forming belongs to modern industrial technologies characterised by higher efficiency than classical ways of heating. The paper presents an integrodifferential model of the process. The suggested algorithm of calculation is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Indukcyjne nagrzewanie cylindrycznych detali wirujących w jednorodnym polu magnetycznym to nowoczesna technologia o wyższej efektywności niż klasyczne techniki nagrzewania. W artykule przedstawiono różniczkowo-całkowy model matematyczny procesu nagrzewania, zaproponowano algorytm symulacji numerycznych i przedyskutowano otrzymane wyniki. (Różniczkowo-całkowy model matematyczny procesu nagrzewan[...]

 Strona 1  Następna strona »