Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz John "

Pomiary pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym w świetle normy kolejowej PN-EN 50500 DOI:10.15199/48.2015.11.08

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono pomiary pól magnetycznych AC i DC generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka pomiarowa pól magnetycznych w odniesieniu do normy PN-EN 50500. Ponadto przedstawiono wyposażenie pomiarowe stosowane do badań, sposób wyboru punktów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz w taborze kolejowym. W artykule zilustrowano przykładowe wyniki pomiarów pól magnetycznych pojazdu kolejowego na przykładzie taboru spalinowego i trakcyjnego. Abstract. In the paper presents measurements of the magnetic fields of AC and DC generated by electrical and electronic equipments installed on rolling stock. Discusses the methodology for measuring magnetic fields with standard PN-EN 50500. Moreover there are presented measuring equipment used for testing and the mode of selection of measurement points inside and outside of the rolling stock. The article illustrates an exemplary results of measurements on the example magnetic fields of railway vehicles diesel and electrical railway rolling stock. (Measurements of the magnetic fields generated by electrical and electronic devices installed on rolling stock according to standards PN-EN 50500). Słowa Kluczowe: Tabor kolejowy, indukcja magnetyczna, metodyka pomiarów, wyposażenie pomiarowe. Keywords: Railway rolling stock, magnetic induction, methodology of measurements, measuring equipment. Wstęp Eksploatacja wielu urządzeń elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w miejscu pracy, jak również instalacje stanowiące wyposażenie budynków, w których znajdują się pomieszczenia pracy jest związana z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Do najliczniejszych źródeł pól elektromagnetycznych występujących w środowisku pracy należą instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia do elektronicznej ochrony artykułów przemysłowych np. tzw. bramki detekcyjne, systemy bezprzewodowego przesyłania informacji, a także urządzenia przemy[...]

Sposoby eliminacji zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych w kolejowych przetwornicach wagonowych DOI:10.15199/48.2015.11.09

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono potencjalne główne źródła zaburzeń radioelektrycznych, które mogą wystąpić w wielosystemowych przetwornicach wagonowych lub pomocniczych przetwornicach statycznych montowanych na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka badań przetwornic wagonowych w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych na ich wejściowym porcie zasilania wysokiego napięcia (WN) wyjściowych portach (NN) w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów normatywnych. Abstract. In the paper presents prospective main source of radio-electrical interferences (disturbances), which can appear in multi-system railway carriage converters or in auxiliary static converters installed in rolling stock. Article describes methodology of measurements of railway carriage converters in the rage of emission interferences conducted in its high voltage power input and in its power outputs in regard to normative levels. (Modes of elimination radio-electrical disturbances conducted in railway carriage converters). Słowa Kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia radioelektryczne, dopuszczalny poziom emisji, przetwornica wagonowa. Keywords: Electromagnetic compatibility, radio-electrical disturbance, permissible emission level, carriage converters. Wstęp Kolejowe obiekty ruchome, takie jak lokomotywy elektryczne, elektryczne zespoły trakcyjne czy wagony pasażerskie, stanowią specyficzne i złożone środowisko elektromagnetyczne. Pracujące w tym środowisku urządzenia nie powinny wpływać wzajemnie na siebie, a w szczególności urządzenia elektryczne zasilane napięciem 3 kV DC nie powinny wprowadzać nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych. Przez zaburzenia radioelektryczne przewodzone rozumiemy wszelkie niepożądane sygnały elektryczne występujące w paśmie częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz. Nasycanie w coraz większym stopniu taboru kolejowego urządzeniami elektronicznymi, w naturalny sposób wymusza konieczność współistnienia tych urządzeń w tym środowisku[...]

planowane zmiany normalizacyjne w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej taboru kolejowego w środowisku kolejowym DOI:10.15199/59.2016.2-3.3


  Przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia taboru kolejowego na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-X-X. Przedstawiono szczegółowo metodykę pomiarową, dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń promieniowanych na postoju i podczas jazdy pojazdu oraz emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia. Dokonano porównania obowiązujących wymagań normatywnych w tym zakresie z nowymi edycjami norm kolejowych, które należy wprowadzić, ze względu na przestarzałość obecnych dokumentów normalizacyjnych. Słowa kluczowe: tabor kolejowy, metodyka pomiarów, kompatybilność elektromagnetyczna, emisja zaburzeń promieniowana, emisja zaburzeń przewodzona. UWARUNKOWANIA PRAWNE BADAŃ TABORU KOLEJOWEGO W zakres certyfikacji kolejowego taboru szynowego wchodzą między innymi badania kompatybilności elektromagnetycznej. Wynika to z zapisów zawartych w dyrektywie Rady Europy 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) [1]. Dyrektywa ta obejmuje urządzenia, systemy instalacji stacjonarnych i ruchomych, urządzenia końcowe, które mogą być źródłem zaburzeń elektromagnetycznych. Badania kompatybilności elektromagnetycznej kolejowego taboru szynowego również muszą być wykonywane według obowiązujących dokumentów normatywnych, które są zharmonizowane z dyrektywą 2004/108/WE. Normy zawierają wymagania dotyczące odporności oraz emisji. W przypadku emisji zaburzeń podano tam wymagania dotyczące zakresu częstotliwości, w którym należy wykonać badania, dopuszczalne poziomy emisji oraz metodykę tych badań. W przypadku odporności podano rodzaje zaburzeń środowiskowych, jakim powinien być poddany tabor kolejowy, ostrość prób narażeń oraz metodę ich symulacji. Dla obu przypadków zdefiniowano tryby pracy obiektu w czasie przeprowadzania badań certyfikacyjnych oraz kryteria oceny zgodności, na po[...]

Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych od kolejowych pojazdów szynowych pracujących w trakcji wielokrotnej DOI:10.15199/48.2019.03.03

Czytaj za darmo! »

Na obszarze kolejowym istnieją niezamierzone i zamierzone źródła promieniowania elektromagnetycznego, które mogą zakłócać pracę systemów sterowania i pomiarów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W kolejowym środowisku elektromagnetycznym wyróżniamy następujące źródła zakłóceń elektromagnetycznych:  ruchome - zakłócenia generowane przez pojazdy trakcyjne takie jak np.: elektryczne zespoły trakcyjne, lokomotywy elektryczne czy spalinowe.  stacjonarne - pochodzące od sieci trakcyjnej 3kV DC, sieci elektroenergetycznej zasilającej podstacje trakcyjne, linii zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym (srk); Nowoczesne pojazdy szynowe wyposażone są w urządzenia, systemy elektryczne i elektroniczne stanowiące potencjalne źródła zakłóceń, takie jak: falowniki trakcyjne, przetwornice statyczne, silniki asynchroniczne, system klimatyzacji, system informacji pasażerskiej (SIP) itp. Obecnie od systemów i urządzeń montowanych na pojazdach szynowych wymaga się miniaturyzacji, ograniczonego poboru energii elektrycznej oraz dużej niezawodności działania. Wprowadzenie tych ograniczeń wiąże się ze wzrostem poziomu zakłóceń generowanych przez pojazdy trakcyjne. Dlatego ważnym problemem jest ciągła analiza stanu środowiska elektromagnetycznego w aspekcie natężeń pól magnetycznego i elektrycznego generowanych przez pojazdy szynowe poruszające się po szlaku kolejowym. Trakcja wielokrotna elektrycznych zespołów trakcyjnych Trakcją wielokrotną nazywamy połączenie minimum dwóch pojazdów szynowych w ramach jednego składu pociągu (rysunek 1) za pomocą sprzęgu mechanicznego oraz pneumatycznego. Sterowanie pojazdami odbywa się z aktywnego jednego pulpitu sterującego znajdującego się w kabinie maszynisty prowadzącego pojazd. W trakcji wielokrotnej każdy pojazd musi mie[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna taboru miejskiego i kolejowego – wymagania normatywne


  UWARUNKOWANIA PRAWNE BADAŃ TABORU W zakres certyfikacji kolejowego taboru szynowego wchodzą między innymi badania kompatybilności elektromagnetycznej. Wynika to z zapisów, zawartych w dyrektywie Rady Europy 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Obejmuje ona swym zakresem urządzenia, systemy instalacji stacjonarnych i ruchomych, urządzenia końcowe, które mogą być źródłem zaburzeń elektromagnetycznych. Zapisy określają zasady wprowadzenia na rynek - lub do użytkowania - nowych urządzeń. Badania kompatybilności elektromagnetycznej kolejowego taboru szynowego muszą być wykonywane również według obowiązujących dokumentów normatywnych, zharmonizowanych z dyrektywą 2004/108/WE. Normy zharmonizowane zawierają wymagania w zakresie odporności oraz emisji. W przypadku emisji zaburzeń - w normach zharmonizowanych podano wymagania dotyczące zakresu częstotliwości, w którym należy wykonać badania, dopuszczalne poziomy emisji oraz sprecyzowano metodykę wykonywania badań. W przypadku odporności - podano rodzaje zaburzeń środowiskowych, jakim powinien być poddany tabor kolejowy, ostrość prób narażeń oraz metodę ich symulacji. Dla obu przypadków zdefiniowano tryby pracy obiektu w czasie przeprowadzania badań certyfikacyjnych oraz kryteria oceny zgodności, na podstawie których dokonuje się oceny ich wyników. Wymagania certyfikacji taboru kolejowego są zapisane również w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności - Tabor (TSITabor). Ze względu na złożoność interoperacyjnego systemu kolejowego powstały specyfikacje podzielone na dedykowane podsystemy. Został w nich opisany podsystem tabor. Dodatkowo po badaniach normatywnych tabor kolejowy w Polsce musi uzyskać świadectw[...]

Badania emisji zaburzeń promieniowanych taboru kolejowego w aspekcie obowiązujących wymagań normatywnych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono problematykę badań taboru kolejowego w zakresie emisji zaburzeń promieniowanych, poziomy emisji zaburzeń generowanych przez tabor w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych zapisanych w normach i innych dokumentach. Podstawą oceny emisji zaburzeń promieniowanych jest wartość natężenia pola elektrycznego i magnetycznego zaburzeń elektromagnetycznych wokół obiektów ruchomych. W referacie wymieniono główne źródła zaburzeń elektromagnetycznych występujące na terenach kolejowych. Opisano również metodę szacowana niepewności pomiarów w badaniach emisji zaburzeń od taboru kolejowego. Abstract. In this paper studies the evaluation of electromagnetic compatibility of railway rolling stock the range emission electromagnetic disturbance, the emissions generated by rolling disorders in relation to acceptable levels recorded in the standards and the other documents. The assessment of the emission of electro and magnetic disturbance is field strength of electromagnetic disturbance around moving objects. The paper lists the main sources of electromagnetic disturbance, with particular emphasis on rolling stock. It also describes the method to estimate measurement uncertainty in tests disturbance of emissions from railway rolling stock. (Radiated emission tests of the rolling stock in terms of the applicable normative requirements) Słowa Kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, emisja zaburzeń promieniowanych, tabor kolejowy, niepewność pomiaru. Keywords: Electromagnetic compatibility, emission of electromagnetic disturbance, railway rolling stock, measurement uncertainty. Wstęp Kolejowe środowisko elektromagnetyczne jest bardzo specyficzne ze względu na występowanie wielu różnych systemów elektrycznych i elektronicznych współpracujących ze sobą, które są rozmieszczone niejednokrotnie na dużym obszarze. Przeprowadzona analiza aktualnego stanu środowiska elektromagnetycznego dotyczy wartości natężenia pola magnetycznego i ele[...]

Badania emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci niskiego napięcia na przykładzie elektrycznego zespołu trakcyjnego ED74

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono problematykę badań taboru kolejowego w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów zawartych w normach na przykładzie elektrycznego zespołu trakcyjnego 16 Wek (ED74). Ponadto przedstawiono główne źródła zaburzeń radioelektrycznych występujące w pokładowej sieci zasilającej. Omówiono metodykę pomiarów oraz zamieszczono przykładowe wyniki normatywnych pomiarów jak i dodatkowych w konfiguracji z załączonymi i wyłączonymi filtrami na podstacji zarejestrowanych przy różnych prędkościach. Opisano również metodę szacowania niepewności pomiarów w badaniach emisji zaburzeń przewodzonych pochodzących od taboru kolejowego. Abstract. The paper studies presents the problem matter of the research of railway rolling stock in conducted disturbances emission in deck net supply low voltage. This research refers to permissible levels included in the norms and based on example of electric multiple units 16 Wek (ED74). Moreover the paper studies reveal major sources of radioelectric disturbances in deck net supply. The paper discusses the methodology of measurements and inserts an exemplary of normative measurements and additional to configuration with enclosed and switch on filters in substation registered with different speed. The paper also describes the evaluation methodology and the uncertainty of measurement in the researches of conducted disturbances emission which are origined from railway rolling stock. (The research of conducted disturbances emission in in deck net supply low voltage based on example ED74) Słowa Kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, sonda pomiarowa, odbiornik pomiarowy, tabor kolejowy, niepewność pomiaru. Keywords: Electromagnetic compatibility, line probe, measuring device, railway rolling stock, measurement uncertainty. Wstęp Kolejowe obiekty ruchome, takie jak lokomotywy elektryczne, elektryczne zespoły trakcyjne i w[...]

Problematyka generacji zaburzeń radioelektrycznych oraz ich pomiary w środowisku kolejowym


  Zaburzenia radioelektryczne w środowisku kolejowym to zagadnienie trudne i wynikające z jego wielowątkowości. W toku prac badawczych prowadzonych przez Instytut Kolejnictwa zidentyfikowano główne źródła tych zaburzeń na terenie kolejowym. Do głównych źródeł zaburzeń elektromagnetycznych można zaliczyć obiekty stacjonarne, umieszczone na szlaku kolejowym lub w jego pobliżu oraz elektryczne i spalinowo-elektryczne pojazdy trakcyjne. Najważniejszymi obiektami emitującymi zaburzenia radioelektryczne na terenach kolejowych (rys. 1) są: - elektryczne i spalinowo-elektryczne pojazdy trakcyjne, - sieć trakcyjna przenosząca i promieniująca zaburzenia, - podstacje trakcyjne, - urządzenia sterowania ruchem. W toku prowadzonych prac badawczych stwierdzono, że w przypadku pojazdów trakcyjnych typu klasycznego podstawowym, choć nie jedynym, źródłem zaburzeń radioelektrycznych ??Rys. 1. Podstawowe źródła zaburzeń elekromagnetycznych na terenach kolejowych jest styk odbieraka prądu trakcyjnego z siecią trakcyjną. Idealnym przykładem zestyku ślizgowego typu nierozłącznego jest współpraca nakładek ślizgacza z przewodem jezdnym w pantografowym odbieraku prądu. Współdziałanie stykających się powierzchni następuje przy udziale tarcia zewnętrznego w wyniku istnienia siły dociskającej normalnej oraz siły stycznej, powodującej przemieszczanie się powierzchni względem siebie. W tarciu biorą udział warstwy powierzchniowe, podpowierzchniowe i środowisko, w którym ono przebiega. Styczność współpracujących ze sobą elementów nie występuje na całej pozornej geometrycznej powierzchni, lecz na bardzo małych fragmentach przenoszących całe obciążenie. W trakcie przemieszczania się ślizgacza wzdłuż przewodu jezdnego, pod wpływem siły dociskowej normalnej, następuje zgniatanie nierówności tworzących elementarne mikropowier[...]

Źródła i poziomy zaburzeń radioelektrycznych występujące w otoczeniu szlaku kolejowego


  Zaburzenia radioelektryczne występujące w pobliżu szlaku kolejowego powstają jako produkt uboczny pracy zainstalowanych tam urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz przejeżdżających lokomotyw w składzie pociągu, elektrycznych zespołów trakcyjnych lub ciężkich pociągów towarowych ciągnionych przez lokomotywy pracujące w systemie trakcji ukrotnionej. Obecnie obowiązujące normy, które określają dopuszczalne poziomy emitowanych zaburzeń radioelektrycznych, mają na celu przede wszystkim ochronę urządzeń radiowych i telewizyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych w Instytucie Kolejnictwa stwierdzono, że spośród wszystkich urządzeń znajdujących się na szlaku kolejowym lub w jego pobliżu najwyższe poziomy zaburzeń radioelektrycznych wytwarzają pojazdy trakcyjne. Problem ten jest istotny, ponieważ budynki mieszkalne, nowo powstałe biurowce czy centra handlowe są coraz częściej umiejscawiane bardzo blisko zelektryfikowanych szlaków kolejowych. Na szlakach tych są obecnie eksploatowane pojazdy trakcyjne starszego typu, które zmodernizowano tylko w niewielkim stopniu. Ponadto źródłem zaburzeń radioelektrycznych są urządzenia, w których występują podczas pracy nagłe i krótkotrwałe zmiany prądu, przerwy i włączenia, pobudzające pasożytnicze elementy LC do drgań elektrycznych. Przebiegi elektryczne generowane w czasie pracy urządzeń rozprzestrzeniają się po przewodach sieci zasilającej i są emitowane w przestrzeń za pośrednictwem pola elektromagnetycznego. Celem artykułu jest ocena środowiska elektromagnetycznego na terenie budynku biurowego w Warszawie, który z założenia będzie znajdował się blisko sąsiadującego szlaku kolejowego. STACJONARNE ŹRÓDŁA[...]

Dobór elementów ograniczających amplitudy zaburzeń elektromagnetycznych w obwodach urządzeń elektronicznych DOI:10.12915/pe.2014.07.033

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje zagrożeń dla aparatury elektronicznej oraz podstawowe sposoby służące do ograniczenia ich skutków, w tym charakterystykę zewnętrznych elementów ograniczających poziom zaburzeń elektromagnetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na właściwy dobór tych elementów do poszczególnych obwodów elektrycznych. Abstract. The article presents the basic types risks to electronic equipment and basic methods used to limit their consequences, including the characteristics of the external components of reducing electromagnetic disturbances. Particular attention was paid for the right selection of these elements to the individual circuits. (Selection of elements limiting the amplitude of the electromagnetic disturbances in electronic circuits) Słowa Kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, układy zabezpieczające, zaburzenia radioelektryczne. Keywords: Electromagnetic compatibility, protection systems, radio disturbance. doi:10.12915/pe.2014.07.33 Wstęp Wzrost liczby eksploatowanych urządzeń powoduje niebezpieczeństwo, że będą na siebie oddziaływać powodując konieczność stosowania coraz doskonalszych środków zapewniających ich poprawną pracę w środowisku elektromagnetycznym. Na rysunku 1 pokazane są zmiany podstawowych parametrów urządzeń w funkcji rozwoju postępu technologicznego. Rys. 1 Zmiany średniej mocy sygnałów użytecznych i niepożądanych (zaburzeń) oraz sprawność energetyczna w układach, urządzeniach elektronicznych w zależności od postępów w technologii [4] Urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby generowane przez nie zaburzenia miały maksymalnie niski poziom i jednocześnie powinny być odporne na zaburzenia docierające z zewnątrz. Rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych i ich charakterystyka Podstawowymi zaburzeniami, które mogą zakłócić pracę bądź przyczynić się do ich uszkodzenia są: - zaburzenia radioelektryczne, - wyładowania elektryczności statycznej, - impulsowe[...]

 Strona 1  Następna strona »