Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA SYLWIA WILK"

WPŁYW FAZY METALICZNEJ NA EFEKT KSZTAŁTOWANIA KOMPOZYTÓW TYPU GLARE


  Kompozyty typu GLARE (ang. Glass Reinforced Aluminum Laminate) mogą być wykorzystywane do budowy paneli poszycia kadłuba samolotu. W celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości i trwałości paneli kompozytowych stosowane są profile wzmacniające na bazie stopów aluminium. Ze względu na różnice w wytrzymałości pomiędzy panelem z GLARE a podłużnicami aluminiowymi, istnieje dążenie do zastępowania tych ostatnich przez podłużnice wykonanych na bazie GLARE. Jednym ze sposobów otrzymywania podłużnic z kompozytów warstwowych jest metoda polegająca na łączeniu adhezyjnym elementów GLARE, otrzymanych w procesie gięcia. Proces formowania kompozytów wiąże się z występowaniem zjawiska sprężynowania giętych elementów oraz możliwością powstawania uszkodzeń struktury kompozytu w strefie gięcia. W artykule przedstawiono wpływ geometrii ułożenia, doboru linii gięcia oraz udziału fazy metalicznej na efekt kształtowania kompozytu. Mierzono kąt sprężynowania materiału oraz przedstawiono przykłady zjawisk negatywnych zachodzących w strukturze wygiętego kompozytu. Wykazano, że kompozyty GLARE 2 o układzie 2/1 (dwie warstwy metalu, jedna warstwa prepregu) mogą być kształtowane plastycznie i stanowią obiecujący materiał do produkcji profili wzmacniających. Kompozyty o układzie 3/2 ze względu na dużą sztywność i bardziej prawdopodobne powstawanie uszkodzeń są materiałem o ograniczonej formowalności. Słowa kluczowe: kompozyty GLARE, proces gięcia, faza metaliczna, kąt sprężynowania THE INFLUENCE OF METAL FRACTION UNIT ON PLASTIC FORMING PROCESS OF GLARE COMPOSITES In airplane construction stiffened GLARE skin fuselage panels are used. Commonly used aluminum stringers are replaced by GLARE profiles, because of greater stiffness and various mechanical features of materials, that could leads to damage of panels. The bending process is one of the methods for producing fiber metal laminate (FML) stringers. Forming of GLARE leads to spring‐back, possible delamination o[...]

TEORETYCZNA I DOŚWIADCZALNA ANALIZA PROCESU FORMOWANIA PROFILI KOMPOZYTOWYCH TYPU GLARE DOI:10.15199/67.2016.1.1


  W artykule przedstawiono teoretyczną i doświadczalną analizę procesu formowania profili kompozytowych typu GLARE wykonanych z udziałem fazy metalicznej ze stopów aluminium 2024, 6061 oraz 7075 oraz prepregu kompozytowego. Profile kompozytowe wykonano poprzez formowanie plastyczne cienkich arkuszy blach metalu o grubości 0,4 mm, następnie ukształtowane profile ułożono naprzemiennie z warstwami nieutwardzonego prepregu epoksydowego wzmocnionego włóknem szklanym i łączono w procesie autoklawowym. Dokonano oceny jakości makro- i mikrostruktury otrzymanych profili o strukturze kompozytów typu GLARE, poddano je również statycznym badaniom wytrzymałościowym. Wykazano, że profile kompozytowe typu GLARE wykonane z zastosowaniem procesu formowania plastycznego fazy metalicznej charakteryzuje dobra adhezja poszczególnych faz oraz wysokie parametry wytrzymałościowe. Słowa kluczowe: kompozyty GLARE, stopy aluminium, profile kształtowe, badania nieniszczące, badania wytrzymałościowe THEORETICAL ANDEXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE PROCESS OF FORMING PROFILES OF GLARE TYPE COMPOSITE The paper presents a theoretical and experimental analysis of the forming process of GLARE type composite profiles made of aluminum alloy 2024, 6061 and 7075 and epoxy prepreg. Composite profiles were made by the plastic forming of thin metal sheets with a thickness of 0.4 mm. The shaped profiles were arranged with layers of uncured epoxy prepreg reinforced with glass fiber and cured with an autoclave process. An evaluation of the quality of macro- and microstructure obtained profiles of the type of GLARE composite, subjected to the static tensile tests. It has been shown that the composite profiles made by using the plastic forming process of the metallic phase it is characterized by good adhesion of the individual phases and as it has high strength parameters. Keywords: GLARE composites, aluminum alloys, profiles, non destructive tests, tensile tests Wprowadzenie Wymagania st[...]

 Strona 1