Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Florczak"

Azotan(V) amonu. Perspektywiczny składnik utleniający materiałów wysokoenergetycznych


  Omówiono kompozycje zawierające azotan(V) amonu (AA) jako perspektywiczne materiały wysokoenergetyczne do zastosowań specjalnych (gazogeneratory, stałe paliwa rakietowe). Przedstawiono także wyniki obliczeń termochemicznych właściwości kompozycji trójskładnikowych (AA, proszek magnezowy, polioksypropylenodiol), wykorzystując do tego celu program Statistica i ICT Thermodynamic Code. NH4NO3 was phase-stabilized by addn. of metal complexes or salts and mixed with Mg powder (16-36%) and hydroxyterminated polyether (10-25%) to produce a solid propellant. The propellant was characterized from thermochem. point of view. Materiały wysokoenergetyczne stosowane do produkcji elementów napędowych specjalnego przeznaczenia zawierają na ogół 75-85% utleniacza, którym z reguły jest chloran(VII) amonu (NA, NH4ClO4). W procesie spalania takiego materiału powstaje m.in. chlorowodór tworzący z parą wodną zawartą w powietrzu kwas chlorowodorowy (charakterystyczny dym o wysokiej toksyczności), czego nie obserwuje się w przypadku materiałów tego typu opartych na nitrocelulozie (NC, [C6H7O2(OH)3-x(ONO2)x]n) i nitroglicerynie (NG, C3H5(ONO2)3)1). Chlorowodór jest niepożądany także w przypadku gazogeneratorów. Dlatego też zainteresowanie znanym od wielu lat utleniaczem, jakim jest AA (NH4NO3) pojawiło się ponownie, kiedy takie cechy, jak bezdymność, niska wrażliwość i ekologiczna nieszkodliwość stały się podstawowym wymogiem dla tych materiałów. Nie mogły mu sprostać kompozycje zawierające NA jako utleniacz. Z tego powodu w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania kompozycjami zawierającymi AA, czego wyrazem są liczne patenty dotyczące zastosowania AA w gazogeneratorach2- 7) lub też jako głównego składnika stałych paliw rakietowych1, 8-10). AA jest najbardziej dostępną i najtańszą solą kwasu azotowego. Jest to biała krystaliczna substancja, której struktura krystaliczna zmienia się wraz z temperaturą1, 11-12). AA występuje w pięciu [...]

Komponenty niejednorodnych stałych paliw rakietowych


  Scharakteryzowano utleniacze, nitrozwiązki i składniki lepiszcza, które uważane są za ważne komponenty niejednorodnych stałych paliw rakietowych. Zwrócono uwagę na ich praktyczne zastosowanie, jak również na ich zalety i wady. Przedstawiono także wyniki obliczeń parametrów termodynamicznych wybranych trójskładnikowych mieszanin paliw ADN/BAMO-THF/Al oraz HNF/BAMO-THF/Al, które wykonano, wykorzystując program ICT Thermodynamic Code Version 1.00. A review, with 47 refs., of oxidizers, nitrocompds. and binders used in composite solid propellants. For some 3-component propellants, the thermodynamic parameters were calcd. by using a computer program. Niejednorodne stałe paliwa rakietowe są fizyczną mieszaniną stałego nieorganicznego utleniacza i/lub nitrozwiązku, dodatku energetycznego oraz modyfikatorów szybkości spalania, dodawanych w podwyższonej temperaturze do ciekłego lepiszcza składającego się z ciekłego syntetycznego polimeru z grupami karboksylowymi lub hydroksylowymi, plastyfikatora, środka utwardzającego i środka sieciującego. Mieszanina ta po procesie utwardzenia tworzy ciało stałe. Z niejednorodnych stałych paliw rakietowych można otrzymywać w procesie technologicznym określonego kształtu ładunki napędowe dla silników rakietowych specjalnego przeznaczenia. W pracy scharakteryzowano niektóre składniki takich paliw (utleniacze, nitrozwiązki i komponenty lepiszcza). Utleniacze Ważnymi utleniaczami w paliwach rakietowych są sól amonowa dinitroaminy (NH4N(NO2)2 (ADN) i nitroformek hydrazyny N2H5C(NO2)3 (HNF)1-9). Utleniacze te w porównaniu z klasycznym utleniaczem, jakim jest chloran(VII) amonu NH4ClO4 (NA) odznaczają się czystością produktów spalania (nie zawierają chlorowodoru) i dużą entalpią tworzenia (tabela 1). Z ich udziałem można otrzymać paliwa z impulsem jednostkowym (właściwym) przewyższającym 2550 Ns/kg. ADN był otrzymany w Instytucie Chemii Organicznej im. N.D. Zielińskiego w Moskwie w latach siedemdzies[...]

Rheological properties of an heterogeneous polybutadiene-based propellant slurry Reologiczne właściwości zawiesiny heterogenicznego paliwa rakietowego na bazie kauczuku butadienowego DOI:10.15199/62.2015.1.15


  A mixt. of hydroxyl-terminated polybutadiene, dioctyl adipate plasticizer, dimeryl diisocyanate curing agent, NH4ClO4, Al powder and 2,2'-bis(ethylferrocenyl)propane, lecithin additive, glycerol soln. of oxalic acid, 1,1'-isophthaloyl bis(2-methylaziridine) and (2,2'-methylene-bis(6-tert-butyl- 4-methylphenol) antioxidant was prepd. as heterogeneous propellant slurry and studied for viscosity as function of time and temp. The results were presented as logarithmic equations. The propellant slurry had a relatively long pot life time. Wyniki badań zmian lepkości zawiesiny heterogenicznego paliwa rakietowego [...]

Study on heterogeneous solid rocket propellants based on hydroxy-terminated polybutadiene rubber Badanie heterogenicznych stałych paliw rakietowych na bazie syntetycznego kauczuku butadienowego z grupami hydroksylowymi DOI:10.15199/62.2016.12.12


  A review, with 34 refs., of additives to heterogeneous solid rocket propellants, methods for detn. of their viscosity, linear combustion rate, and ageing behaviour. Dokonano przeglądu prac nad heterogenicznymi stałymi paliwami rakietowymi (HSPR) na bazie kauczuku HTPB (hydroxy-terminated polybutadiene). Opisano trendy badań ze szczególnym uwzględnieniem badań wpływu poszczególnych dodatków technologicznych do HSPR. Zwrócono uwagę na znaczny zakres prac nad nowymi modyfikatorami szybkości spalania HSPR. Przeanalizowano także metody wyznaczania parametrów balistycznych, badań starzeniowych w technice przyspieszonego starzenia w podwyższonej temperaturze oraz badań właściwości reologicznych w układzie HTPB-diizocyjanian. W badaniach technologii heterogenicznych stałych paliw rakietowych (HSPR) na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można wyróżnić dwa główne trendy. Były to badania nad otrzymaniem nowych komponentów stałych paliw rakietowych najczęściej w postaci wysokoenergetycznych składników lepiszczy lub utleniaczy o wysokiej zawartości azotu oraz modyfikacja dotychczas stosowanego heterogenicznego stałego paliwa rakietowego w układzie HTPB/chloran(VII) amonu (NA). Obecnie w opracowywanych technologiach otrzymywania rezygnuje się z inertnych składników lepiszczy, takich jak HTPB, na rzecz energetycznych polimerów typu GAP, polyNIMMO lub polyGLYN1). Zastosowanie tych związków pozwala na podwyższenie energetycznych właściwości HSPR. Ponadto w literaturze pojawiają się doniesienia o otrzymaniu energetycznych termoplastycznych elastomerów (ETPEs)2, 3) w reakcji energetycznych polimerów z diizocyjanianami w stosunku stechiometrycznym. Tak powstałe liniowe kopolimery znalazły już zastosowanie w eksperymentalnych partiach prochów oraz odlewanych materiałach wybuchowych4). W związku z powyższym otrzymanie ETPEs spełniających wymagania stawiane HSPR jest tylko kwestią czasu. Jednakże otrzymany w połowie lat siedemdziesiątych XX [...]

Testing of selected binders of composite solid propellants. Badania właściwości wytypowanych lepiszczy stałych paliw rakietowych niejednorodnych


  Twenty-two hydroxyl-terminated polybutadiene-based binders for propellants were prepd. by addn. of dioctyladipate plasticizer, Fe2O3 nanoparticles, 2,2'-bis(ethylferrocenyl)propane (I) or Cu2Cr2O5 additives and diisocyanate curing agents to 3 rubbers and then studied for viscosity changes during storage at 65°C for 180 min. An increase in the binder viscosity was obsd. esp. when the binders contained I additive. The binders based on com. liq. rubbers were more stable than that based on a rubber produced under lab. conditions. Przedstawiono wyniki badań zmian lepkości w czasie lepiszczy stosowanych w niejednorodnych stałych paliwach rakietowych. Do badań zależności lepkości od czasu dla zadanej temperatury zastosowano lepkościomierz nowej generacji DV-II + PRO rodzaj HA z przystawką do badania małych próbek (SSA) i wrzeciona (SC4-18) oraz termostat TC-500 firmy Brookfield. Podstawowymi składnikami badanych lepiszczy były ciekłe syntetyczne kauczuki typu HTPB: R 45 M, krajowy HTPB-K i Krasol LBH 2000, plastyfikator (adypinian dioktylu) oraz środek sieciujący diizocyjanian dimerylu, a także diizocyjanian izoforonu. Dodatkowo do składów wprowadzano dodatki (2,2’-bis(etyloferrocenylo)propan, tlenek żelaza w postaci nanocząstek oraz chromian(III) miedzi(II)) często stosowane jako modyfikatory szybkości spalania niejednorodnych stałych paliw rakietowych. W wyniku badań stwierdzono, że dodatki te mają właściwości katalityczne (przyspieszają proces sieciowania).Stałe paliwo rakietowe niejednorodne (zwane dalej paliwem) to wieloskładnikowa[...]

Use of ammonium nitrate(V) as component of high-energy materials in Poland. Uwarunkowania rozwoju zastosowań azotanu(V) amonu jako składnika materiałów wysokoenergetycznych w Polsce


  Use of phase-stabilized NH4NO3 in perspective high-energy materials (secondary explosives, pyrotechnical mixts.) was comprehensively assessed. Effects of addn. of trinitrotoluene, hexogen and NH4ClO4 as well as binders, especially azide group-contg. polymers, were discussed. Results of differential thermal anal. of mixts. of NH4NO3 with urea, Al powder, Fe2O3, NaCl or NH4Cl showed a decrease in the thermal sensitivity of NH4NO3 after addn. of urea. The prodn. of emulsion explosives contg. ca. 60% of NH4NO3 is a particular way to avoid effects of the NH4NO3 phase transition. Wskazano na zalety azotanu(V) amonu (AA) jako składnika perspektywicznych materiałów wysokoenergetycznych/ wybuchowych (MW), w tym materiałów wybuchowych kruszących, mieszanin pirotechnicznych oraz stałych paliw rakietowych. Podkreślono w tym kontekście niskie koszty produkcji AA oraz stosunkowo bardziej "ekologiczne" produkty rozkładu MW zawierających AA w porównaniu z takimi składnikami MW, jak trotyl, heksogen lub chloran(VII) amonu. Uznano, że najważniejszą barierą w prowadzeniu badań nad krajowym asortymentem MW zawierających AA stabilizowany fazowo PSAN (phase stabilized ammonium nitrate) jest brak instalacji do małotonażowej produkcji tych MW oraz składników lepiszczy, głównie polimerów z grupami azydkowymi. Opanowanie tego problemu pozwoli na weryfikację w skali technicznej wyników badań laboratoryjnych zarówno właściwości użytkowych, jak i właściwości niebezpiecznych. Odwołując się do wyników termicznej analizy różnicowej, zilustrowano spostrzeżenie, że zapewnienie możliwie najmniejszej wrażliwości na bodźce zewnętrzne, w tym wrażliwości termicznej, jest szczególnie istotne w odniesieniu do wyrobów zawierających PSAN. Mimo licznych doniesień zagranicznych, w literaturze krajowej brak jest przeglądowych opracowań w zakresie zastosowań PSAN, pomijając analizę możliwości wykorzystania PSAN w stałych paliwach rakietowych1). Mimo że na świecie [...]

Testing of sensitivity of composite solid rocket propellants Badanie wrażliwości heterogenicznych stałych paliw rakietowych DOI:10.12916/przemchem.2014.203


  Two NH4ClO4 and α,ω-dihydroxylpolybutadiene-contg. rocket propellants were studied for hazard and sensitivity coeffs. by std. methods. The studied propellants did not differ significantly from conventional rocket propellants. Na przykładzie heterogenicznych stałych paliw rakietowych przedstawiono sposób dokonywania oceny pod względem bezpieczeństwa tego rodzaju materiałów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami. Scharakteryzowano ich właściwości niebezpieczne w odniesieniu do wybranych typów materiałów wybuchowych (MW) o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym. Źródłem kryteriów oceny bezpieczeństwa materiałów wybuchowych (MW), do których należą także heterogeniczne stałe paliwa rakietowe (HSPR), są krajowe wymagania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie MW, w tym wyrobów pirotechnicznych1). HSPR, są materiałami stosunkowo wrażliwymi na bodźce mechaniczne, a także coraz wydajniejszymi energetycznie układami, w tym także zawierającymi znaczące ilości MW kruszących. Takim przykładem może być tzw. "niewrażliwe" paliwo rakietowe LOVA-X1A z początku lat osiemdziesiątych XX w., złożone z oktogenu (75%) i lepiszcza poliuretanowego (25%)2). Przeprowadzone badania z paliwami HSPR różniącymi się rodzajem MW, a mianowicie zawierającymi oktogen (HMX) lub FOX-73) wykazały, że tylko pierwsze z nich jest zdolne do detonacji Część doświadczalna Materiały Do badań wybrano próbki laboratoryjne HSPR oznaczone jako P14) i paliwo oznaczone jako P2, w którym głównymi składnikami były chloran(VII) amonu (NA) i usieciowany ciekły syntetyczny kauczuk z hydroksylowymi grupami funkcyjnymi α,ω-dihydroksylopolibutadien HTPB (hydroxyl-terminated polybutadie[...]

Developments related to defense, process safety in the chemical industry and blasting techniques Prace badawczo-rozwojowe związane z obronnością, bezpieczeństwem procesowym przemysłu chemicznego oraz techniką strzałową DOI:10.15199/62.2016.12.10


  A review, with 50 refs. of authors’ own papers on research carried out for the defense industry, process safety in the chem. industry and blasting techniques. Przedstawiono w zarysie działalność Instytutu Przemysłu Organicznego dla przemysłu obronnego, bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym oraz w zakresie techniki strzałowej. Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) od ponad 60 lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe ważne dla bezpieczeństwa i obronności kraju oraz związane z technika strzałową. Ważniejsze projekty badawczo-rozwojowe (b+r) zrealizowane w latach 1992-2015 przy współpracy z przemysłem pozwoliły na opracowanie wielu technologii. I tak opracowano technologię otrzymywania wysokoenergetycznych układów heterogenicznych zawierających dodatki o zmniejszonej wrażliwości na bodźce zewnętrzne, technologię formowania elementów napędowych metodą wytłaczania, a także opracowano heterogeniczne paliwo rakietowe dla demonstratorów 122 mm pocisku rakietowego o wydłużonym zasięgu oraz technologię otrzymywania flar i kasety do ich odpalania spełniających wymogi normy1) do obrony biernej lotniczych platform załogowych. Opracowano proces otrzymywania stałych paliw rakietowych z wytworzonego w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej ciekłego syntetycznego kauczku typu HTPB (hydroxyl-terminated polybutadien), a także proces otrzymywania pirogenicznych tabletek zapłonowych do paliw rakietowych. Opracowano też konstrukcję ładunków EFP (explosive formed projectile) z ciężką wkładką sferyczną wykonaną technologią metalurgii proszków oraz przeprowadzono teoretyczne i eksperymentalne badania dynamiki procesu proszkowego formowania pocisku EFP. Opracowano również wzorcowe dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych, oraz metody otrzymywania izometrycznych form krystalicznych nowych małowrażliwych materiałów wybuchowych. Dokonano też id[...]

Małowrażliwe materiały wybuchowe. 1,1-Diamino-2,2-dinitroeten

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości 1,1-diamino-2,2-dinitroetenu (FOX-7) oraz wyniki badań postaci krystalicznej tego materiału. Uzyskano izometryczne kryształy FOX-7, zbadano ich gęstość nasypową i nasypową utrzęsioną, rozmiar ziaren oraz przedstawiono zdjęcia ilustrujące strukturę otrzymanych kryształów. Sprawdzono przydatność tej formy krystalicznej jako dodatku do sporządzenia materiałów wybucho[...]

 Strona 1  Następna strona »