Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor NOWAKOWSKI"

Requirements Specification Language

Czytaj za darmo! »

Requirements are currently undervalued in the software modelling world. Most of the model transformation approaches ignore requirements as not being precise enough to offer the possibility to construct certain uniform transformation and reuse mechanisms. In this paper we introduce a proposition of a unified language to specify requirements. This language allows for unambiguous transformation fro[...]

Methodology and tool for systematic software development with requirements-based cases

Czytaj za darmo! »

This article presents an overview and a case study example of a software development system where families of similar systems can be created, based on their requirements specifications. The presented tool suite allows for specifying requirements in a precise grammar and then transforming them automatically into design models and code. Requirements, design and code of a system form a so-called “software case" which can be sought for in a software case repository. The system allows for merging “slices" of past software cases into the current system. Streszczenie. Artykuł przedstawia przegląd oraz studium przypadku systemu wytwarzania oprogramowania, który umożliwia tworzenie rodzin podobnych systemów oprogramowania w oparciu o ich specyfikacje wymagań. Prezentowany zestaw narzędzi pozwala specyfikować wymagania w precyzyjnie zdefiniowanej gramatyce oraz dokonywać ich automatycznej transformacji w modele projektowe oraz kod. Wymagania, projekt oraz kod systemu tworzą razem tzw. "przypadek oprogramowania", który może być przechowywany i wyszukiwany w specjalnym repozytorium. System umożliwia tworzenie "wycinków" przypadków oprogramowania stworzonych wcześniej i łączenie ich z bieżącym projektem. (Przegląd oraz studium przypadku systemu wytwarzania oprogramowania, który umożliwia tworzenie rodzin podobnych systemów oprogramowania) Keywords: software requirements, software reuse, model transformation, CASE tools Słowa kluczowe: wymagania oprogramowania, ponowne wykorzystanie oprogramowania, transformacja modeli, narzędzia CASE. Introduction A typical contemporary software system contains hundreds of various requirements. A system based on such a requirements specification consists of thousands of programming units (e.g. Java classes). Fundamental problems associated with the development of such complex systems base mainly in requirements management and with assuring compliance of the system with the specification. This is usually [...]

Methodology for Application Logic Recovery from Existing Systems

Czytaj za darmo! »

Newly emerging software design paradigms necessitate changes in legacy enterprise applications. For many such legacy systems their transition to the new paradigms becomes problematic or even impossible due to obsolescence of technologies they use. Replacement of the old system with the new one, built from scratch, is usually economically unacceptable. Therefore, there is a growing interest in methods for automated migration of legacy systems into a new paradigm. In this paper we propose a methodology for extraction and migration of application logic information from existing systems. The information extracted from a legacy application is stored in the form of precise requirement-level models enabling automated transformation into a new system structure. Streszczenie. Rozwijane obecnie nowe paradygmaty projektowania systemów oprogramowania, wymuszaja˛ wprowadzanie zmian w istnieja˛cych aplikacjach korporacyjnych. Wprzypadku wielu takich systemów, ich dostosowanie do nowych paradygmatów jest problematyczne a nawet niemo˙zliwe ze wzgle˛du na przestarzałe technologie, przy uz˙yciu których zostały zbudowane. Zasta˛pienie starego systemu nowym, wytworzonym od podstaw, jest zazwyczaj ekonomicznie nieuzasadnione. Wynikiem tego jest rosna˛ce zainteresowanie metodami automatycznej migracji istnieja˛cych systemów do nowych paradygmatów. Niniejsza praca przedstawia metodyke˛ odzyskiwania oraz migracji logiki aplikacji z istnieja˛cych systemów. Odzyskane informacje sa˛ przechowywana w postaci precyzyjnego modelu na poziomie wymagan oprogramowania, który naste˛pnie moz˙e posłuz˙yc jako z´ródło automatycznej transformacji do nowej struktury systemu. (Metodyka Odzyskiwania Logiki Aplikacji z Istnieja˛cych Systemów) Keywords: application logic, reverse engineering, model transformation, model-driven software development Słowa kluczowe: logika aplikacji, in˙zynieria odwrotna, transformacja modeli, wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami Introduction Ne[...]

Composite language for representing reusable and traceable software assets

Czytaj za darmo! »

Software development projects produce many artifacts at various levels of abstraction. These artifacts, combined together, form specific “software cases" which originate in requirements and lead to the resulting code. In an ideal world we would want to have these software cases automatically generated from the initial requirements. We would also want to reuse legacy software cases by comparing them with the current partial requirements specifications. In order to make this “ideal world" closer we have developed the Software Case Language which allows for formulating internally transformable and searchable software cases. This paper gives a brief overview of the language, summarises experience gathered during its development and presents a development framework based on it.[...]

 Strona 1