Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt WCISŁO"

Wykorzystanie odpadów pogarbarskich z dużą zawartością tlenków chromu w procesie metalotermicznym


  W pracy przedstawiono sposób zagospodarowania w metalurgii pogarbarskich osadów ściekowych, zawierających znaczny udział tlenków chromu. Odpad ten był wsadem w wytopach metalotermicznych. Otrzymano w nich stop żelaza z chromem zawierający 72÷76% Cr, 24÷28% Fe, który może być wykorzystany w metalurgii żelaza. The paper presents method of management of tannery sludge containing significant proportion of chromium, in metallurgy. Waste was the charge in metallothermic melts. Obtained alloy of iron with chromium containing 72÷76% Cr, 24÷28% Fe, which can be used in ferrous metallurgy. Słowa kluczowe: utylizacja odpadów garbarskich, redukcja tlenków chromu, odzysk chromu, metalotermia Key words: utilization of tannery wastes, chromium oxides reduction, chromium recovery, metallothermy.1. Wstęp. Związki chromu są powszechnie używane do procesów garbowania skór, jako barwniki w przemyśle tekstylnym, w lekkiej syntezie organicznej, w przemyśle farmaceutycznym, a także jako powłoki antykorozyjne [1]. Używanie w tych procesach związków chromu prowadzi do powstawania odpadów poprodukcyjnych zawierających chrom, które uważane są za odpady niebezpieczne. Chrom w odpadach występuje głównie w formie związków chromu(VI) i chromu(III). Szczególnie związki chromu(VI) są zaliczane do substancji niebezpiecznych dla biocenozy człowieka, gdyż przypisuje się im działanie mutagenne. Odpady poprodukcyjne z garbarni, zawierają duże ilości związków chromu(III), z których można odzyskiwać chromu i wprowadzać go do procesów technologicznych w ramach recyklingu. W literaturze [1,[...]

Odzysk chromu z odpadów w warunkach procesu stalowniczego


  W pracy opisano metodę utylizacji uciążliwych dla środowiska naturalnego poprodukcyjnych odpadów garbarskich w procesie wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym. Wykonane z odpadów brykiety zawierające tlenki chromu poddano procesowi redukcji uzyskując w 48÷65% przejście chromu do metalu. Technologia jest bezodpadowa, powstały żużel można użyć w budownictwie, czy przemyśle cemen- towym, a do stali wprowadza się cenny składnik stopowy. This paper describes the utilization method of post-production tannery waste environmental pollutions in the process of melting steel in an electric arc furnace. Briquettes made from wastes containing chromium oxides were subjected to reduction, resulting in 48÷65% transition chromium to metal. The technology is waste-free, the resulting slag can be used in construction and cement industry and the steel shall be valued as an alloying component. Słowa kluczowe: utylizacja odpadów garbarskich, redukcja tlenków chromu, odzysk chromu Key words: utilization of tannery wastes, chromium oxides reduction, chromium recovery.1. Wstęp. Praca dotyczy niezwykle ważnego z punktu widzenia odzysku surowców - nierozwiązanego problemu utylizacji poprodukcyjnych odpadów garbarskich zawierających związki chromu. W Polsce garbuje się około 8 mln m2 skór, używając do tego procesu w 80÷90% soli chromu(III). Najczęściej s[...]

Wpływ składu gazu garowego na zakres redukcji bezpośredniej w procesie wielkopiecowym


  W procesie wielkopiecowym około 30 % tlenu ze wsadu jest usuwane na drodze redukcji bezpośredniej wustytu. Model optymaliza- cji zużycia paliwa, zaimplementowany w systemie wspomagania technologii wielkopiecowej na wielkim piecu nr 5 w ArcelorMittal Steel Poland, w oddziale Kraków, pozwala na efektywne sterowanie stopniem redukcji bezpośredniej poprzez dodatek do dmuchu wilgoci lub tlenu. W pracy przedstawiono wyniki porównawcze obserwacji pracy wielkiego pieca nr 5 w okresach jego pracy bez paliw zastępczych i w okresie stosowania pyłu węglowego, kiedy skład gazu garowego znacznie się różnił. Dodatkowo przestawiono wyniki symulacji pracy systemu na danych charakteryzujących pracę wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej, gdzie jako paliwo zastępcze jest stosowany gaz koksowy. At the blast-furnace process about 30 % of oxygen is removed from the burden by direct reduction. The minimization fuel rate model, which is applied at computer-aided support system for blast furnace technology for BF No. 5 at ArcelorMittal Krakow Section, allows effective steering of the direct reduction rate by variation of the oxygen or moisture addition. The present paper introduces an comparative analysis for the data of BF No.5 in Krakow for only-coke and PCI technology work periods, when the bosh gas compositions were so different. There are also presented results of the model simulation for the data of BF No.2 in Dąbrowa Górnicza, where coke oven gas has been using as substitutional fuel. Słowa kluczowe: wielki piec, [...]

Ocena możliwości wykorzystania gazu wielkopiecowego jako paliwa zastępczego


  W publikacji przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych i ocenę możliwości wdmuchiwania gazu wielkopiecowego oczyszczo- nego z CO2 do dysz wielkiego pieca, jako paliwa zastępczego. Do analizy posłużyły rzeczywiste dane, opisujące pracę wielkiego pieca nr 5 w ArcelorMittal Steel Kraków. Dane te, a także działający na tym piecu zintegrowany model wspomagania technologii wielkopiecowej, uzupełniono o charakterystyki uwzględniające stosowanie dodatkowego paliwa jako gazu redukcyjnego. Obliczenia symulacyjne wykazały, że oczyszczony z CO2 gaz wielkopiecowy jako gaz recyrkulacyjny wdmuchiwany przez dysze, powoduje znaczne obniżenie zużycia koksu i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. The paper presents the simulation results and assessment of blast furnace top gas (purified from CO2) injection into tuyeres as a substitute fuel. For calculations the real works data of blast furnace No. 5 at ArcelorMittal Steel Krakow were used. These data, as well as working on the furnace integrated model of blast furnace technology support, were supplemented by additional characteristics which took into account a top gas parameters. Simulations showed that the top gas recirculation after CO2 separating, may cause a significant reduction in coke consumption and decreasing of CO2 emissions to the atmosphere. Słowa kluczowe: wielki piec, recyrkulacja gazu gardzielowego, ograniczenie emisji CO2 Key words: blast furnace, top gas recirculation, CO2 reduction S. 714 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 towi liderzy w produkcji stali dążą do ograniczenia jego emisji o 50 % do 2050 roku. Jednym ze spo- sobów walki z nadmierną emisją CO2, przy równo- czesnym wzroście światowego zapotrzebowania na stal, jest zmniejszenie zużycia koksu na tonę surówki poprzez zastosowanie paliw zastępczych, tj. wzbogacanie dmuchu w tlen, wdmuchiwanie gazu ziem- nego, oleju, smoły, czy też pyłu węglowego (z ang. Pulverized Coal Injection - PCI) do wielkiego pieca przez dysze. W celu ogr[...]

Zgrzeliny powalcownicze w procesach obróbki pozapiecowej surówki żelaza


  Przemysł hutniczy wytwarza jako produkt uboczny znaczną ilość zgorzeliny. Pochodzi ona z walcowni, kuźni, a także ciągłego odlewania stali. Istotną cechą tych materiałów odpadowych, wpływającą na możliwość powtórnego ich przerobu jest niekiedy zawartość ropopochod- nych pochodzących z chłodziwa walców. Zgorzeliny niezaolejone zawraca się w procesie produkcji stali poprzez dodawanie ściśle dobra- nych ilości do mieszanki spiekalniczej. Przeszkodą, która ogranicza ilość w ten sposób przerabianej zgorzeliny jest niekorzystna struktura jej ziarnistości, obniżająca przewiewność warstwy na taśmie spiekalniczej. Ponadto zgorzelina, którą cechuje wysoka zawartość Fe na poziomie 65% mas., ponownie przechodzi przez procesy wysokotemperaturowe, co powoduje straty związane z jej recyklingiem. W artykule przedsta- wiono koncepcję technologii dodawania zendry do ciekłej surówki. The steel industry produces large quantity of mill scale as a byproduct. It mainly comes from rolling-mills, forges and continuous casting. Often the mill scale contains oil, which comes from cooling liquid of these machinery. However, non-oily scale mill usually is reused by its additive into sinter plant’s charge. At that time, the main obstacle is scale’s granularity, which effects on the aeration of sinter layer. Moreover, the mill scale, which contains about 65wt.% of Fe, is processed again at high-temperature technologies which cause losses associated with its recycling. The article presents conception of alternative technology of the m[...]

Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu w strefie kawałkowej wielkiego pieca

Czytaj za darmo! »

wsad w wielkim piecu domieszkowany związkami tytanu, podczas swojej drogi od gardzieli do garu, trafia w strefy o coraz wyższej temperaturze. do około 1200 °c pozostaje on w stanie stałym. w artykule zestawiono możliwe reakcje redukcji związków tytanu w warunkach strefy kawałkowej. stwierdzono, że mogą tworzyć się ti3o5 i ślady tic. za pomocą programu Fact sage dokonano symulacji przemian w tej[...]

Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu na drodze od strefy mięknięcia do garu wielkiego pieca

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono analizę termodynamiczną przemian związków tytanu w strefach ciekłych wielkiego pieca. określono zasięg reakcji oraz strefy temperaturowe tworzenia się wybranych związków, takich jak: tic, tin oraz metalicznego ti. wykonana analiza dostarczyła ciekawych spostrzeżeń na temat zależności pomiędzy występowaniem związków tytanu w określonych przedziałach temperatur. Płyną z n[...]

Model tworzenia i osadzania węglikoazotków tytanu na wyłożeniu węglowym wielkiego pieca

Czytaj za darmo! »

Opracowano algorytm, model i program dotyczący kontroli tworzenia się warstwy ochronnej węglikoazotków tytanu na wyłożeniu węglowym wielkiego pieca. Wiele ośrodków hutniczych stosuje we wsadzie wielkopiecowym związki tytanu dla ww. celu, ale jak na razie nikt nie przedstawił tego działania technologicznego poprzez zintegrowany system kontroli m.in. tworzenia i powstawania tej warstwy. W niniejszej publikacji prezentuje się to w miarę szczegółowo wraz z symulacjami i weryfikacjami. Taki model może stać się częścią (podmodelem) zintegrowanego systemu - autorstwa ww. Autorów - zakupionego i zastosowanego w ArcellorMittal Steel. The algorithm, model and application referring to the monitoring of titanium carbonitride formation on the blast furnace graphite lining area were elaborated. B[...]

Wielki piec jako utylizator odpadów plastikowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zagadnienie możliwości utylizacji tzw. plastikowych odpadów przez spalanie spowodowało duże zainteresowanie zarówno wielu ośrodków badawczych, jak i przemysłowych. Jednym z agregatów, w którym odpady plastikowe mogą być użyte jako uzupełniające paliwo zastępcze jest wielki piec. W literaturze są informacje, że odpady plastikowe mogą być współbieżnie spalane z takimi paliwami zastępczymi, jak pył węglowy, ciężkie oleje ropopochodne oraz paliwa gazowe. W placówkach naukowych przeprowadzono wiele prac, w których badano spalanie plastikowych odpadów w wielkim piecu takich jak PE (HD i LD), PS, PVC oraz PET. W artykule omówiono możliwość utylizacji w wielkim piecu odpadów plastikowych, których utylizowanie dotychczasowymi sposobami jest niemożliwe lub zbyt kosztowne. In last years the problem of plastic waste utilization by combustion process paid attention by the industrial and research centers. One of metallurgical aggregates in which is able to use plastic wastes like a substitute fuel is the blast furnace. Informations about combustion of plastic waste in blast furnace jointly with such substitute fuels like coal powder (CPI), gases, special heavy oils are presented at scientific literature. Research centers have done a lot of works at subject of burning plastic waste like PE (HD, LD), PS, PVC and PET in blast furnace. Possibilities of utilization plastic wastes in blast furnace which utilization by present methods is impossible or too expansive have been discussed. Słowa kluczowe: odpady plastikowe; wielki piec, utylizacja Key words: plastic wastes, blast furnace, utilization 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 297 1. Wstęp. W drugiej połowie XX wieku nastąpił duży rozwój przemysłu tworzyw sztucznych. W ostatnich trzech dekadach produkcja łącznie polistyrenu, polietylenu, polipropylenu oraz polichlorku winylu wzrosła ponad 100 razy [1]. Takie właściwości, jak cena, trwałość, odporność na starzenie, mała gęstość [...]

Wykorzystanie wybranych odpadów metalurgicznych na komponenty wsadowe do procesów hutniczych i produkcji cementu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych odpadów zawierających w składzie znaczne udziały tlenków żelaza, takie jak zaolejona zendra powalcownicza, żużel z odsiarczania surówki żelaza, szlam i osad pofiltracyjny, frakcja magnetyczna z żużla, pył wielkopiecowy. Na podstawie analizy ich składu chemicznego i uziarnienia dokonano oceny ich przydatności i zakresu stosowania do procesów redukcji i do produkcji cementu. The article presents possibility of utilization selected wastes bearing substantial amounts of iron oxides, such as: greased mill scale, slag from desulphurization, sludge, slag’s magnetic fraction, dust from blast furnace. Based on analysis of chemical composition and grain size the evaluation of those wastes were made with regard to cement production and reduction processes, on the basis of chemical composition and graining. Słowa kluczowe: metalurgiczne odpady żelazodajne, proces wielkopiecowy, cement Key words: iron bearing wastes, blast furnace process, cement 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 477 redukcyjnym [3÷10]. Z analizy sitowej wynika, że pył wielkopiecowy charakteryzuje się bardzo drobnym uziarnieniem, większość ziarn jest poniżej 0,25 mm. Szlam wielkopiecowy posiada frakcję ziarn poniżej 0,12 mm. Pozostałe odpady charakteryzują się równomiernym uziarnieniem w badanym zakresie 0,036÷2,0 mm [4]. 3. Otrzymywanie grudek z odpadów hutniczych. Jedną z metod przygotowania drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych jest proces ich brykietowania i stosowanie ich jako dodatku do wsadu w wielkim piecu. Stwierdzono jednak, że dodatek do wsadu brykietów w ilości 5 % pogarsza bieg pieca, a dalsz[...]

 Strona 1  Następna strona »