Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof JAGIEŁŁO"

Opracowanie modeli dla kompleksowego systemu sterowania procesem spalania w kotle energetycznym

Czytaj za darmo! »

Ocena jakości procesu spalania ma bardzo istotny wpływ na właściwą pracę kotła energetycznego. Biorąc pod uwagę aspekty aerodynamiki spalania związanej bezpośrednio z szybkością przebiegu reakcji chemicznych, efektywnością przekazywania ciepła, stabilnością płomienia oraz generacją NOx i CO, liczne badania wykazały, że największy wpływ na formowanie dynamiki spalania mają palniki wraz z rodzajem i sposobem podawania paliwa. Niskoemisyjne palniki pyłowe wykorzystują redukcyjne właściwości bogatego płomienia pyłowego przez organizację stref spalania podstechiometrycznego z wykorzystaniem stopniowania paliwa lub powietrza. Celem nadrzędnym prac prowadzonych w ramach grantu "System sterowania procesem spalania w kotle energetycznym" 3110/B/T02/2008/35 jest opracowanie kompleksowego systemu sterowania procesem spalania w kotle energetycznym integrującego szereg innowacyjnych technik pozwalających na ocenę jakości procesu. Z kolei jeden z celów pośrednich obejmuje identyfikację parametrów modelli niskoemisyjnych palników pyłowych w oparciu o badania przeprowadzone w Instytucie Energetyki w Warszawie, na rzecz stworzenia algorytmu optymalizacji pracy kotła na podstawie zbioru informacji uzupełnionych o uzyskane z przyrządów optycznych. Jest to podejście, będące wstępnym etapem projektowania hierarchicznego systemu sterowania procesem spalania. W pracy zostaną przedstawione rezultaty przeprowadzonej identyfikacji dla trzech rodzajów niskoemisyjnych palników pyłowych wraz z propozycją układu regulacji dla pojedynczego palnika, z uwzględnieniem ograniczeń technologicznych i normatywnych. Abstract. The estimation of pulverized coal combustion quality has an important influence on the boiler proper work. Considering combustion aerodynamics, efficiency of heat transfer, flame stability as well as NOx and CO generation, several research have shown, that low emission burners have the most important influence on combustion dynamics formation. The aim of rese[...]

Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych


  Współczesne pojęcie efektywności dotyczy parametrów techniczno- ekonomicznych, jak i ekologicznych - w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej - norm dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), ograniczają emisję NOx, CO i SO2. Instalacje przemysłowe, w których wykorzystywane jest spalanie węgla, muszą efektywnie prowadzić proces spalania w kotłach, które w dużej mierze pochodzą sprzed 50 lat. Dlatego też, przy wytwarzaniu energii opartym na spalaniu węgla kamiennego, brunatnego oraz współspalaniu biomasy, dużo uwagi poświęca się metodom pierwotnym niskoemisyjnych technik spalania [3, 4, 6]. Wykorzystanie skojarzonych z metodami pierwotnymi układów pomiarowych, diagnostycznych oraz wykonawczych pozwoli spełnić rygory dyrektywy LCP (ang. Large Combustion Plants), dotyczącej spalania w kotłach energetycznych, przy redukcji kosztów w stosunku do potencjalnych wdrożeń metod redukcji katalitycznej [4]. Tania redukcja tlenków azotu (NOx) stanowi bardzo istotne zagadnienie [3, 6]. Trudności efektywnego sterowania takim procesem wynikają między innymi: ze wzajemnej interferencji nieliniowych zjawisk fizyko-chemicznych, dużej dynamiki, opóźnień, niedostępności niektórych wielkości pomiarowych oraz z faktu występowania zagrożeń, przy nieprzewidywalnym jego przebiegu. Ponadto, istniejące ograniczenia w zakresie ster[...]

Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame image

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia sposób oceny procesu spalania mieszaniny pyłu węglowego i biomasy wykorzystujący informację zawartą w zmianach pola powierzchni płomienia wyznaczonych dla sekwencji obrazów. Obrazy płomienia rejestrowane były przez odpowiedni układ wyposażony w kamerę CMOS i boroskop, pozwalający na obserwację strefy w pobliżu palnika pod kątem 45 do osi płomienia. W tym celu przeprowadzono szereg testów spalania na stanowisku laboratoryjnym w których w sposób niezależny zmieniano moc cieplną oraz współczynnik nadmiary powietrza dla mieszanin węgla i biomasy o zawartość 10% i 20%. Abstract. The article presents the way of assessment of biomass coal mixture combustion using information in a form of flame area changes determined for image sequences. The images were captured by a dedicated visual system equipped with CMOS camera and a borescope that enabled observing flame zone located near burner at 45 to flame axis. Several laboratory combustion experiments were carried out when thermal power and excess air coefficient were set independently for fuel mixtures with biomass content of 10% and 20%. (Ocena stanu procesu spalania mieszanin pyłu węglowego I biomasy na podstawie obrazu płomienia). Słowa kluczowe: Współspalanie biomasy, przetwarzanie obrazu. Keywords: Biomass cofiring, image processing. Introduction Renewable fuels as are considered as one of the main ways of reducing greenhouse-gas emissions, especially CO2. Cofiring of coal and biomass is one the easiest and cheapest way of using renewable energy source for the possibility of using existing combustion facilities. Biomasscoal co-combustion can be quickly adapted in large-scale systems. Combustion process is stabilized by presence of coal in fuel mixture. Moreover, substituting biomass for coal reduces SO2 emissions as well as NOx due to the low sulfur and low nitrogen contents of biomass [1]. Comparing to pure coal, biomass is generally more reactive havin[...]

Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia problem oceny procesu spalania mieszaniny pyłu węglowego i biomasy ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego stabilność. W trakcie przeprowadzonego eksperymentu zmieniano istotne parametry wejściowe stanowiska jak przepływy powietrza wtórnego oraz wydatek węgla. Zarejestrowane przez szybką kamerę sekwencje obrazów podzielono na jednakowe obszary uzyskując szeregi czasowe, które poddane zostały analizie częstotliwościowej w celu określenia ich przydatności w diagnostyce procesu spalania. (Detekcja niestabilnego spalania mieszaniny biomasy i węgla na podstawie analizy częstotliwościowej sekwencji obrazów). Abstract. Biomass co-combustion with coal is one of the cheapest ways of utilizing renewable fuel. However it results negative side-effects The article presents experimental set-up and frequency analysis that was done for the captured image series. Every image was partitioned into separately analyzed parts of equal size. The most sensitive flame area to possible combustion instabilities is pointed out on the basis of frequency analysis of times series obtained from each part of flame image series. Słowa kluczowe: Współspalanie biomasy, przetwarzanie obrazu, transformata Fouriera. Keywords: Biomass co-combustion, image processing, Fourier transform. Introduction Biomass co-combustion with coal is one of the means of utilizing renewable energy. Its main advantage is possibility of using existing combustion facilities after appropriate adaptations. Combustion of biomass-coal mixture can occur in unstable way, especially due to variable properties of biomass components and different weight density than that of the coal. Additionally, problems arise optimizing the operation of an individual burner for there are no methods of direct measurement of amount the coal dust supplied to the burner, as well as primary air. Usually, these parameters evaluated through indir[...]

 Strona 1