Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej SMOLARZ"

Wpływ występowania nisz ewolucyjnych na pracę genetycznego sterownika kotła energetycznego

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł przedstawia próbę zastosowania algorytmów genetycznych w sterowaniu kotłem energetycznym z wykorzystaniem technik niszowania. W pracy przedstawiono wyniki symulacji dla niszowania przystosowania oraz niszowania rangi osobników. Wyniki badań pokazują, że stosowanie niszowania daje korzystne rezultaty, zapobiega oraz pozwala skrócić czas obliczeń. Abstract. The paper presents tes[...]

Wpływ doboru operatora selekcji na pracę genetycznego sterownika kotła energetycznego

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł przedstawia próbę zastosowania algorytmów genetycznych w sterowaniu kotłem energetycznym. W pracy przedstawiono wyniki symulacji doboru operatora selekcji. Wyniki badań pokazują, że zastosowanie odpowiedniego operatora selekcji jest kluczowym elementem poprawnej pracy algorytmu genetycznego. Abstract. The paper presents simulation of applying genetic algorithms in power boiler [...]

Regulacja procesu spalania w pojedynczym palniku ze stabilizacją emisji NOx

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania optycznego systemu monitorowania płomienia do sterowania procesem spalania w kotle energetycznym. W badaniach jako czujnik wykorzystano sondę optyczną podłączoną do bloku optoelektronicznego, którego zadaniem jest przetwarzanie sygnału otrzymanego z tej sondy. Korzystając z bogatych doświadczeń zespołu podjęto próbę stworzenia koncepcji sterowania pracą pojedynczego palnika tak, aby stężenie NOx w spalinach nie przekraczało wartości jakie są narzucane przez obecne normy. W celu osiągnięcia postawionych założeń wykorzystano elementy sztucznej inteligencji (tj. algorytmów ewolucyjnych) oraz sztucznych sieci neuronowych. Przedstawione wyniki pozwalają przypuszczać, że zastosowanie omawianych technik w przyszłości będzie skuteczną alternatywą dla obecnie stosowanych rozwiązań. Abstract. The paper presents an idea of applying optical monitoring system to control of combustion process in a power boiler. During research as a sensor the optical probe was used. It was attached to optoelectronic block which main task was conversion of optical signal. Taking advantage of wide experience study on creating an idea of controlling single power burner was undertaken, to satisfy requirements regarding concentration of NOx in waste gases. In order to achieve set objectives elements of artificial intelligence (evolutionary algorithms) and artificial neural networks were used. Results shows that applying discussed techniques in future might be an effective alternative for present solutions. (Regulation of burning process in a single burner with NOx emission stabilisation). Słowa kluczowe: czujnik optyczny, sonda optyczna, algorytmy ewolucyjne, spalanie paliw. Keywords: optical sensor, optical probe, evolutionary algorithms, fuel burning. Wstęp Energia elektryczna jest podstawowym czynnikiem ekonomicznego rozwoju każdej gospodarki oraz społeczeństwa. Węgiel zaspokaja dziś ponad 23% potrzeb energetycznych w skal[...]

An ontology based intelligent diagnostic system of steel corrosion protection


  The use of intelligent systems (based on knowledge) to solve applied problems becomes widespread. The main reason for this approach is the attempt to integrate knowledge of the subject area in which functions the intellectual system in the system knowledge base and then process this knowledge in order to obtain effective solutions. Therefore an elaboration of an intellectual system of diagnostics of corrosion is an actual scientific problem. There are number of methods and approaches for solving the problem of corrosion monitoring and protection, which can be represented in the form of formal knowledge. Knowledge of the subject area in which such a system operate is a methods and stages of testing, expenses necessary to carry out these steps by different methods and benefits from the use of specific method. Ontology is a method of formal knowledge representation. Therefore a formal problem statement of diagnostics of materials corrosion, which is solved by using intelligent system will look like as follows [1-3]. Let the intelligent diagnostic system (IDS) must decide solution for protection structures of metal from corrosion. Structures of metal is in some state, which called the initial state St(0). This state is characterized by a set of attributes X = {x1,?c,xn} (as example for pipeline it may be - lifetime, the diameter of the pipe, material for realizing processing, etc. The values which take these signs zi = z(xi), xi ?¸ X define the value function of utility f = f (Z), Z = (z1,?c,zn) this structures of metal. Obviously, that not all signs have the same effect on the value f. Therefore it is appropriate to consider a subset of attributes XW ?Ľ X where W is the weight of importance of attributes (as example for pipeline it may be . lifetime). Obviously, that the values of attributes are interdependent. The goal of IDS is processing structures of metal, that is put it in some state (call it the target state Goal), for g[...]

Experimental validation of an optical supply for an electrooptic latching switch

Czytaj za darmo! »

Paper presents an experimental validation of a concept for supplying optically an electrooptic latching switch in an application to a fiber protection system. Results show hundreds microwatts optical power can be sufficient. Streszczenie. W artykule pokazano doświadczalną weryfikację koncepcji optycznego zasilania elektro-optycznego przełącznika bistabilnego zastosowanego w systemie protekcji. [...]

Optically powered system for automatic protection of a fiber segment

Czytaj za darmo! »

Paper presents three optically supplied protection systems developed for use for automatic protection a fiber segment in a Passive Optical Network and gives assessment and comparison of their characteristics with respect to application of an optical supply. Streszczenie. W artykule prezentowane są trzy optycznie zasilane systemy automatycznej protekcji segmentu światłowodu w Pasywnej Sieci Opty[...]

Optically powered receiver for analog TV over fiber

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań, których celem było sprawdzenie praktycznej możliwości optycznego zasilania odbiornika p-i-n telewizji analogowej. Zgodnie z koncepcją układu ciągła moc optyczna przetwarzana jest na elektryczną w przetworniku fotowoltaicznym, który bezpośrednio, w sposób ciągły zasila odbiornik. (Optycznie zasilany odbiornik p-i-n telewizji analogowej). Abstract. In the article [...]

Power supply via optical fibre in home telematic networks

Czytaj za darmo! »

The article shows a concept of development of full optical home networks. Forecasts of development of supporting technologies has been done as well as scenarios of development of systems based on technology in question. The article also marks some goals to be achieved in order to make the technology market available. Streszczenie. W artykule pokazano koncepcję w pełni optycznych sieci domowych.[...]

Zastosowanie algorytmów koewolucyjnych do modelowania wybranych parametrów palnika energetycznego

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł przedstawia próbę zastosowania algorytmu koewolucyjnego będącego częścią eksperymentalnego układu regulatora pracy palnika energetycznego. W pracy zaproponowano przedstawiono wyniki symulacji zastosowanej metody. Wyniki badań pokazują, jaki wpływ na kluczowe parametry pracy algorytmu ma ewolucja współdziałających gatunków. Abstract. The paper below presents an attempt to implement coevolutionary algorithm that is a part of experimental power burner controler. In the article results of used method simulation are shown. Outcomes show what kind of influence do cooperative species have on algorithm operations key parameters. (Coevolutionary algorithms applying in modeling of set parameters of power burner). Słowa kluczowe: algorytmy koewolucyjne, sterowanie kotłem energetycznym. Keywords: coevolutionary algorithms, power boiler controlling. Wstęp W biologii koewolucja oznacza współzależną ewolucję dwóch lub większej liczby gatunków, z których każdy wywiera nacisk na pozostałe, przyczyniając się do ich ewolucji. W koweolucji występują interakcje typu gatunek - gatunek np. między owadami a roślinami przez nie zapylanymi czy między drapieżnikiem a ofiarą mechanizm przystosowania drapieżników do zdobywania ofiar oraz przystosowania ofiar do uniknięcia drapieżnika [2]. Podejście koewolucyjne W podejściu koewolucyjnym tworzy się środowisko składające się z dwóch lub większej liczby gatunków, których ewolucja zależy zarówno od zmian we własnym gatunku, jak też od wzajemnych związków pomiędzy pozostałymi gatunkami. Podobnie jak w naturze, gatunki są genetycznie izolowane, tzn. osobniki z dwóch różnych gatunków nie krzyżują się. W inżynierii wyróżnia się dwa typy algorytmów koewolucyjnych (CEA). Pierwszym nich są algorytmy konkurujące, gdzie prawdopodobieństwo przetrwania gatunku zależy od innych gatunków. Przykładem może być schemat drapieżnik i ofiara lub żywiciel i pasożyt. Drugim typem algorytmów koewolucyjnych są algo[...]

Wykorzystanie konturu aktywnego do określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym


  Wykorzystanie płomienia jako źródła informacji o procesie spalania jest jednym ze sposobów diagnozowania tego procesu. Dzięki analizie obrazu płomienia można uzyskać informację o stanie procesu praktycznie bez żadnych opóźnień. Jest to szczególnie istotne w przypadku spalania paliw charakteryzujących się dużą zmiennością właściwości fizyko-chemicznych. Do tej grupy należą m.in. mieszaniny biomasy i węgla, których spalanie jest najbardziej rozpowszechnionym w Polsce sposobem wykorzystania paliw odnawialnych [5]. Płomień towarzyszy egzotermicznym reakcjom utleniania. Obecność płomienia związana jest więc z miejscem w przestrzeni, gdzie taki rodzaj reakcji występuje. Trudno jest jednak w takim przypadku wskazać granicę oddzielającą przestrzeń, w której spalanie występuje, ponieważ stężenia reagentów nie zmieniają się w sposób skokowy. Głównym źródłem promieniowania w płomieniu pyłowym jest obłok rozgrzanych do wysokiej temperatury cząstek stałych (pyłu węglowego, sadzy, popiołu itp.). Ponieważ koncentracja świecących cząstek[...]

 Strona 1  Następna strona »