Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech CHRZANOWSKI "

Fatigue contact durability of laser textured rolling bearings DOI:10.15199/28.2017.6.4


  1. INTRODUCTION Roller bearings are successfully used to change the sliding friction to the rolling friction in combinations of machine elements mobile nodes. The bearings are widely used in the various elements of machinery and equipment from domestic appliances, through machine industry and finally heavy industry. According to this statement monitoring process of the state rotating bearing elements is a very important matter. Negligence in diagnostics, maintenance and replacement after a course or during work time can lead to extend downtime of machinery and equipment. 2. DURABILITY, WEAR AND FATIGUE OF ROLLING BEARING Durability of rolling bearings is strongly dependent on the operating conditions such as character of the load, rotation speed, temperature, work conditions and environment (humidity, dustiness and the corrosion aggressiveness of environment). Based on parameters above, we might calculate the fatigue life of the bearing which forecasting is quite necessary. Manufacturers of the bearings in their catalogues publish approximate times of proper operation of bearings. Technical condition of bearing monitored by service life used vibroacoustic methods, depending on strategy users and services. Replacement of the bearing occurs after finding its bad technical condition. The second strategy used is responsible device nodes exchange the bearing after the end of its service life provided by the producer. This strategy is commonly used. To increase of reliability and fatigue life of bearings developmental studies are realized by the Authors. Noises generated during normal operation, vibration and higher temperature of the outer bearing race it basic analysed work parameters of bearings. The main assessment of bearing fatigue is visual and vibroacoustic assessment of the raceway and rolling elements. Based on this, we can conclude what is the main effect of bearing damage. This is conducive to prevent other bearings da[...]

Elektrochemiczny czujnik na bazie cieczy jonowej do oznaczania par benzaldehydu


  Czujniki elektrochemiczne, ze względu na swoje zalety jak i ograniczenia, mogą być cennym źródłem uzyskanych informacji na temat emisji poziomu i jakości zanieczyszczeń z grupy lotnych związków organicznych (LZO). Naturalnymi źródłami pierwotnej emisji LZO są rośliny i spalanie biomasy. Najprostszym aromatycznym związkiem karbonylowym należącym do grupy LZO najczęściej wykrywanym w pomiarach emisyjnych jest benzaldehyd [3]. Elektrochemiczny czujnik do oznaczania par benzaldehydu mógłby znaleźć zastosowanie do określania wskaźników emisji LZO podczas spalania biomasy. Wartości stężeń LZO w tych warunkach są na poziomie 1…500 mg/m3 w zależności od rodzaju związku, co w zupełności predysponuje taki czujnik do detekcji par benzaldehydu [6]. W ostatnich dwudziestu latach z powodzeniem zaczęto stosować w elektrochemii, a także w czujnikach ciecze jonowe [1, 4]. Ciecze jonowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla rozpuszczalników tradycyjnie stosowanych w elektrochemii ze względu na posiadane właściwości: niewielką prężność par, szeroki zakres stabilności elektrochemicznej, wysoką trwałość termiczną i względnie wysokie przewodnictwo właściwe. Stosowanie cieczy jonowych w czujnikach gazowych wyklucza często stosowanie membrany oddzielającej środowisko gazowe od elektrolitu wewnętrzneg[...]

Wpływ mikroprzetapiania laserowego stali 100CrMnSi6-4 na jej twardość i mikrostrukturę

Czytaj za darmo! »

Obróbka laserowa (oprócz cięcia, spajania i perforowania), jak wszystkie rodzaje obróbek powierzchniowych, ma za zadanie zmianę właściwości geometryczno-fizykochemicznych warstw powierzchniowych z istniejących na pożądane. Te właściwości to głównie kształtowanie (indywidualne lub łączne) [1]: -- topografii (stereometrii) powierzchni przez zmniejszanie lub zwiększanie chropowatości powierzchni, rzeźbienie powierzchni, -- właściwości fizycznych przez zwiększenie twardości, umocnienie, ale również nadanie innych specyficznych cech, -- właściwości prowadzących do poprawy właściwości użytkowych tribologicznych, zmęczeniowych, -- właściwości chemicznych, głównie odporności korozyjnej, ale również właściwości katalitycznych, absorpcyjnych i innych. Mikroobróbka laserowa, podobnie jak obróbka laserowa, pozwala na modyfikację i łączenie powierzchni materiałów, a także na ich gięcie, rozcalanie i polerowanie. Niektóre technologie obróbki laserowej mogą być realizowane również w skali makro, ale nie wszystkie i nie zawsze [1]. Obróbka laserowa powierzchni jest stosowana w cyklu technologicznym wytwarzania. Ponieważ umożliwia obróbkę wybranych, niewielkich obszarów materiału, to jednocześnie pozwala na minimalizację odkształceń mechanicznych w wyniku oddziaływania cieplnego, sprowadzając je wyłącznie do strefy oddziaływania cieplnego i powstania naprężeń własnych. Zakres zastosowań nagrzewania laserowego jest szeroki, ponieważ nagrzewanie wsadu odbywa się najczęściej w powietrzu, co ułatwia operowanie wiązką promieniowania, którą można dotrzeć do trudno dostępnych elementów wsadu [2]. MATERIAŁY STOSOWANE NA ŁOŻYSKA Toczne Łożyska toczne składają się z dwóch pierścieni, elementów tocznych oraz koszyka. W zależności od kierunku głównego obciążenia są one klasyfikowane na łożyska poprzeczne oraz łożyska wzdłużne. W zależności od typu elementów tocznych dodatkowo wyróżnia się łożyska kulkowe oraz łożyska wałeczkowe, które dalej są dzielone[...]

 Strona 1