Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Lipok"

Production of metal nanoparticles by microorganisms. Wytwarzanie nanocząstek metali przez mikroorganizmy


  A review with 58 refs., of microbial methods for prodn. of metallic nanoparticles and microorganisms used. Bio-sorption of metals by microorganisms was presented in details. Nanocząstki metali, ze względu na swe unikatowe właściwości, znajdują coraz liczniejsze zastosowania praktyczne. Zakres wykorzystania tych połączeń determinowany jest ich składem chemicznym, rozmiarami, morfologią i stopniem zdyspergowania. Jeszcze w minionej dekadzie zakładano, że pełną kontrolę wytwarzania nanocząstek metali umożliwiają jedynie procesy fizyczno-chemiczne. Rozwój biotechnologii sprawił, że coraz więcej uwagi poświęca się zdolnościom mikroorganizmów do kontrolowanej biosyntezy takich właśnie połączeń. W pracy omówiono podstawowe właściwości nanocząstek metali i sposoby ich wytwarzania, podkreślając potencjał mikroorganizmów należących do różnych grup taksonomicznych do biosyntezy nanocząstek o specyficznych właściwościach. Poruszono również zagadnienie biosorpcji jonów metali przez mikroorganizmy w kontekście możliwości połączenia procesów bioremediacji skażeń z wytwarzaniem nowego, cennego materiału, jakim są nanocząstki metali.Postęp cywilizacyjny przez tysiące lat był nieodłącznie związany z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem metali do produkcji narzędzi, przedmiotów użytku codziennego, broni oraz ozdób. Przetwarzanie miedzi, cyny, żelaza i ołowiu, z których już w starożytności produkowano narzędzia, przedmioty użytkowe i broń, oraz złota i srebra, z których wytwarzano przedmioty o charakterze ozdobnym i rytualnym, zainicjowały rozwój metalurgii, któremu w znacznej mierze zawdzięczamy współczesny status cywilizacyjny. Rosnące zapotrzebowanie na różnorodne metale i ich stopy, wobec wyczerpywania się łatwo dostępnych złóż, stało się przyczyną intensywnych poszukiwań nowych sposobów pozyskiwania tych pierwiastków w pożądanej postaci. [...]

Wytwarzanie penicyliny G przez Penicillium chrysogenum jako marker biodegradacji związków fosfonoorganicznych


  Wykorzystując standardowe metody badań do oceny aktywności metabolicznej grzyba Penicillium chrysogenum stwierdzono, że mikroorganizm ten jest zdolny do biodegradacji i utylizacji aminofosfonianów, nie tracąc przy tym swoistej zdolności metabolicznej do biosyntezy penicyliny G, szczególnie wtedy, gdy pochodne fosfonowe są jedyną dostępną formą fosforu w podłożu. Proces wytwarzania penicyliny w obecności fosfonianów jako jedynej formy fosforu może być traktowany jako swoisty marker biodegradacji alifatycznych N-metylenofosfonianów przez Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum fungi were used to biodegrade aminophosphonates as a sole source of P in the culture. The fungus did not loose its specific metabolic ability to biosynthesize penicillin G. This process was considered as a specific marker of biodegradn. of aliph. N-methyleneaminophosphonates. Związki fosfonoorganiczne (organiczne pochodne kwasu fosfonowego) od wielu lat stanowią szczególny przedmiot badań kilku dyscyplin naukowych reprezentujących zarówno chemię, technologię chemiczną, jak i biologię. Szerokie spektrum aktywności biologicznej, zdolność do kompleksowania kationów metali oraz trwałość bezpo- Uniwersytet Opolski Dorota Wieczorek*, Lilianna Gołaszewska, Jacek Lipok Wytwarzanie penicyliny G przez Penicillium chrysogenum jako marker biodegradacji związków fosfonoorganicznych Biosynthesis of penicillin G by Penicillium chrysogenum as the marker of biodegradation of phosphonates średniego wiązania węgiel-fosfor (C-P) w warunkach fizjologicznych sprawiły, że fosfoniany znalazły liczne zastosowania, m.in. jako pestycydy, leki, uniepalniacze, deflokulanty, środki antykorozyjne, dodatki do surfaktantów i polimerów, a także składniki substancji piorących i czyszczących. Spektakularny jest również komercyjny sukces tego typu substancji, żeby wspomnieć tylko najpowszechniej stosowany na świecie herbicyd - glifozat (N-fosfonometyloglicynę), albo grupę poc[...]

Separation and identification of biologically active compounds from algae and their use in nutrition of plants. Wyodrębnienie i identyfikacja substancji biologicznie czynnych z glonów oraz ich zastosowanie w żywieniu roślin


  A review, with 44 refs., of phytohormones, polysaccharides, sterols and betains contained in algal exts. Methods for recovering, anal. and use of the compds. in agriculture were also presented. Rozwój współczesnych technologii uprawy roślin sprawił, że obok tradycyjnego stosowania nawozów mineralnych, coraz częściej przeprowadza się zabiegi nawozowe z użyciem specyficznych związków fitoaktywnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się substancje promujące wzrost uprawianych roślin, pozyskiwane ze źródeł naturalnych. W tej grupie coraz bardziej rozpowszechnione stają się preparaty zawierające substancje biologicznie czynne pochodzenia glonowego z powodzeniem stosowane w rolnictwie. Postęp technologiczny umożliwił zastąpienie przestarzałych i nieekonomicznych metod ekstrakcji rozpuszczalnikowych, nowymi, znacznie bardziej przyjaznymi dla środowiska i bardziej opłacalnymi procesami, które pozwalają na uzyskanie satysfakcjonujących zawartości związków aktywnych w ekstraktach glonowych. Ponadto dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych do określenia zawartości substancji stymulujących wzrost i rozwój roślin, możliwe staje się oszacowanie efektów zastosowania preparatów, zawierających naturalne fitostymulanty pozyskane z glonów.Glony (algi) s. organizmami fotosyntetyzuj.cymi, sk.adaj.cymi si. albo z pojedynczych komorek (glony jednokomorkowe), ktore mog. organizowa. si. w kolonie, albo tworz. organizmy wielokomorkowe, w ktorych strukturze grupy wyspecjalizowanych komorek mog. pe.ni. funkcje prostych tkanek. Wielko.. tych ro.lin waha si. w granicach 3.10 ?Ęm dla glonow jednokomorkowych i osi.ga nawet 70 m, w przypadku glonow morskich rosn.cych z szybko.ci. 0,5 m/dzie.. Algi wyst.puj. powszechnie w morzach, rzekach, jeziorach i na terenach nadbrze.nych oraz w wilgotnej glebie, czyli praktycznie w ka.dym [...]

 Strona 1