Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Seremak-Bulge"

Zmiany na rynku mleka

Czytaj za darmo! »

Mleko i jego przetwory w 2007 r. należały do najszybciej drożejącej żywności. W ciągu tego roku w porównaniu z grudniem 2006 r. nabiał zdrożał o prawie 15%, a masło o ok. 26%, podczas gdy ceny żywności wzrosły średnio o 7,4%, mięsa i jego przetworów o 6,5%, a tłuszczów roślinnych o prawie 9%. Skokowy wzrost cen nastąpił, mimo że sytuacja na krajowym rynku nie różniła się od przeciętnej. Pro[...]

Produkcja i przetwórstwo mleka w Polsce

Czytaj za darmo! »

Rynek mleka w Unii Europejskiej był najbardziej stabilny do 2006 r. Wsparcie rynkowe oraz restrykcyjny system kwot sprawiały, że ceny mleka i jego przetworów ulegały niewielkim wahaniom. Niespotykany wzrost cen światowych zwłaszcza mleka w proszku, a także masła i serów spowodował, że rynek mleka w 2007 r. został zdestabilizowany, a dotychczasowy system regulacji rynku mleka, w którym główn[...]

Sytuacja na rynku mleka na początku 2009 r.

Czytaj za darmo! »

Początek 2009 r. na światowym rynku mleka nie przyniósł większych zmian. Ceny podstawowych artykułów mleczarskich spadają, chociaż nieco wolniej niż w 2008 r. W USA w pierwszej połowie lutego wystąpiło nawet okresowe odwrócenie tendencji spadkowych. W Nowej Zelandii ceny nadal maleją. Wstyczniu br. ceny chudego mleka w proszku i serów spadły do poziomu z lat 2004- -2006, kiedy wynosiły 1,4-1,5 tys. euro/t. Ceny masła nadal były wyższe o 40-50% w porównaniu z cenami światowymi w 2004 r. W Unii Europejskiej ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku od kilku tygodni utrzymują się poniżej cen interwencyjnych. Sytuacji nie zmieniło przywrócenie w styczniu 2009 r. subwencji eksportowych, których stawki wobec braku zainteresowania eksporterów zostały podniesione w lutym o 20%. C[...]

Perspektywy mleczarstwa a kryzys gospodarczy

Czytaj za darmo! »

Sytuacja na rynku mleka jest trudna. Po kilku latach wysokich cen i rosnących dochodów zarówno producentów, jak i przetwórców mleka rosną obawy o perspektywy rozwoju sektora mleczarskiego. Coraz niższe są ceny skupu. Ceny zbytu - zdaniem przetwórców - są zbyt niskie, a ceny detaliczne są obniżane zbyt wolno, aby mogły spowodować wzrost spożycia mleka. Maleje eksport, a odpowiedzialność za trudną sytuację przypisuje się kryzysowi gospodarczemu oraz stopniowemu powiększaniu kwot mlecznych, co nie wydaje się do końca słuszne. Przyczyny trudności sektora mleczarskiego nie tylko w Polsce, ale w całej Unii są bowiem znacznie głębsze i tkwią przede wszystkim w opóźnieniu wprowadzania reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) na rynku mleka oraz niezbędnych zmian dostosowawczych do funkcj[...]

Konsolidacja mleczarstwa sposobem na kryzys gospodarczy

Czytaj za darmo! »

Wyzwaniem dla polskiego mleczarstwa jest przyspieszenie niezbędnych przemian i utrzymanie konkurencyjności na liberalizującym się rynku. Przy słabościach naszego mleczarstwa i opóźnieniach tych przemian nie będzie to zadanie łatwe. Warto jednak je podjąć, zwłaszcza że Komisja oferuje wsparcie na ten cel, a wyasygnowane środki są znaczne. Najważniejsze są środki zagwarantowane w programach rozwoju rolnictwa, uzyskane z obowiązkowej redukcji jednolitych płatności powierzchniowych, które mogą być przeznaczone przez administracje krajowe na restrukturyzację mleczarstwa. Na wsparcie mleczarstwa skierowano także sumy pozostałe po rezygnacji z dopłat do uprawy roślin energetycznych (ok. 90 mln euro rocznie). Dodatkowo Parlament Europejski 22 października zatwierdził projekt budżetu n[...]

Rynek mleka na progu 2011 r.


  Po kryzysie lat 2008-2009 koniunktura na krajowym rynku mleka poprawiła się przede wszystkim pod wpływem sytuacji na światowym rynku. W 2010 r. wzrosły ceny na wszystkich poziomach rynku, poprawiła się opłacalność produkcji mleka i kondycja przemysłu mleczarskiego. Czy producenci i mleczarnie mogą więc być spokojni o przyszłość? RYNEK KRAJOWY PRODUKCJA MLEKA Podaż mleka nie nadąża za rosnącym popytem. Na podstawie mniejszego o 1,4% skupu mleka szacuje się, że produkcja mleka w 2010 r. była nieznacznie mniejsza niż w 2009 r. i wyniosła 12,07 mld l (12,43 mld kg), mimo że wydajność krów mlecznych wzrosła o 2,9% do 4731 l (4780 kg) (tabela 1). Zadecydowało o tym mniejsze o ok. 3% ich pogłowie. Liczba krów mlecznych średnio w roku zmalała do 2551 tys. szt. wobec 2629 tys. szt. w 2009 r. Utrzymujące się od połowy 2008 r. do połowy 2010 r. spadkowe tendencje cen skupu spowodowały, że stopa redukcji pogłowia krów mlecznych w 2010 r. przekraczała wyraźnie 2% (2,6% w pierwszym i 2,2% w drugim półroczu). Jeszcze szybciej ubywało gospodarstw utrzymujących krowy oraz dostawców mleka do mleczarni - ich liczba zmalała o ok. 7%. Warto dodać, że w 2010 r. po raz pierwszy w historii liczba najmniejszych gospodarstw utrzymujących krowy (do 9 krów) zmniejszyła się aż o 1/3. Zmalała także liczba gospodarstw utrzymujących 10-29 krów (o ok. 0,5%), wyraźnie wzrosła natomiast liczba gospodarstw utrzymujących 30-99 krów (o ok. 3%) oraz więcej niż 200 krów (o 56%) kosztem gospodarstw utrzymujących 100-199 krów. Wskazuje to, że spadek opłacalności produkcji mleka w latach 2008-2009 przyspieszył proces koncentracji. Kończy się początkowy etap procesu koncentracji chowu bydła mlecznego, który w ciągu sześciu lat spowodował podwojenie produkcji statystycznego dostawcy mleka do mleczarni. W 2010 r. dostarczył on ponad 53 tys. kg mleka i posiadał stado liczące ponad 10 krów. Polskie gospodarstwa nastawione na produkcję mleka stosują więc strategię obr[...]

Światowy rynek a polskie mleczarstwo


  Produkcja mleka od lat przekracza potrzeby rynku krajowego, a polskie mleczarstwo jest liczącym się eksporterem przetworów mlecznych mimo spadku produkcji mleka, jaki nastąpił w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Wielkość eksportu od 2005 r. przekracza 2 mld l w ekwiwalencie mleka surowego, co stanowi ok. 18% krajowej produkcji oraz od 25 do 30% rynkowej podaży mleka. Wartość eksportu sektora mleczarskiego wzrosła w latach 2004-2011 z ok. 0,6 mld do 1,4 mld euro, a jego udział w wartości sprzedaży przemysłu mleczarskiego z 15 do 21%. Koniunktura na światowym rynku ma więc coraz większy wpływ na krajowe ceny oraz kondycję finansową i możliwość rozwoju polskiego mleczarstwa. Spadek światowych cen przetworów mlecznych postępujący od drugiej połowy 2011 r. budzi niepokój przetwórców, a zwłaszcza producentów mleka, że powtórzy się scenariusz z lat 2008-2009, kiedy po rekordowych wzrostach cen nastąpił ich drastyczny spadek. Stąd składane od maja polskie postulaty o podjęcie interwencji przez Komisję Europejską i opór wobec likwidacji kwot mlecznych. Sytuacja na światowym rynku w 2012 r. jest jednak zupełnie inna niż w kryzysowych latach 2008-2009. SYTUACJA NA ŚWIATOWYM RYNKU Po dwóch latach dobrej koniunktury światowe ceny przetworów mlecznych od połowy 2011 r. spadały, a FAO dairy price index1 obniżył się z 232 pkt w połowie 2011 r. do 202 pkt na przełomie 2011 i 2012 r. oraz 173 pkt w czerwcu 2012 r., był jednak znacznie wyższy niż przed 2007 r. (rysunek 1). Najbardziej, bo o 26%, spadły w tym czasie ceny masła, ale z rekordowego poziomu ponad 4800 USD/t. Mleko w proszku staniało w tym czasie o 19 do 20%, a ser cheddar o 16%. W lipcu spadkowe tendencje cen zostały zahamowane, a w sierpniu dairy price index wzrósł do 176 pkt. Rosną ceny na giełdzie Fonterry zarówno w transakcjach spot, jak i w transakcjach terminowych, zwłaszcza mleka w proszku, mimo rekordowej produkcji mleka w Nowej Zelandii. Okres spadków cen,[...]

Perspektywy rynku żywnościowego Cz. I. Przyczyny wzrostu cen żywności


  Wzrost cen żywności w ostatniej dekadzie (w latach 2001-2010) przy wysokiej zmienności cen, budzi zrozumiałe zaniepokojenie wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego. Ceny żywności wzrastały w 2004 r., a po 2006 r. uległy dalszej dynamizacji. W latach 1990-2003 obliczany przez FAO indeks cen żywności1 wahał się w granicach 90-112 pkt z wyjątkiem lat 1995-1998, kiedy pod wpływem dużego wzrostu cen zbóż wzrósł do 120-130 pkt, a w latach 1999-2002 był niższy od 90 pkt. Dynamizacja cen artykułów żywnościowych, jaka nastąpiła w 2004 r. i w latach następnych, spowodowała wzrost tego indeksu do prawie 200 pkt w 2008 r. Wprawdzie w 2009 r. indeks ten zmalał do 158 pkt, ale już w następnych latach światowe ceny podstawowych artykułów rolno-żywnościowych wzrosły na tyle, że indeks cen żywności w 2011 r. wyniósł prawie 228 pkt (rysunek 1). Oznacza to, że ceny żywności na świecie w 2011 r. były ponad dwukrotnie wyższe niż średnio w latach 2002-2004. W Polsce ceny detaliczne żywności wzrosły w latach 2004-2011 o prawie 37%, przy wskaźniku infl acji wynoszącym ponad 126% i wzroście wartości realnych dochodów gospodarstw domowych o prawie 25%. Wzrost cen żywności w Polsce był związany przede wszystkim z akcesją Polski do Unii Europejskiej i włączeniem do jednolitego rynku europejskiego. Spowodowało to zniesienie barier celnych w handlu z krajami członkowskimi oraz zapewniło dostęp na równych prawach do wszystkich instrumentów WPR. W ostatnich latach coraz bardziej widoczny jest wpływ zmian zachodzących na rynkach światowych przede wszystkim pod wpływem postępującej globalizacji oraz ewolucji polityki rolnej, na które decydujący wpływ miały negocjacje GATT-WTO. Zmiany te powodują ograniczenie protekcjonizmu przede wszystkim w postaci zmniejszenia rynkowego wsparcia cen za pośrednictwem ograniczenia subwencji eksportowych oraz zwiększenia dostępu do rynków. Coraz istotniejsze dla funkcjonowania rynków stają się także obawy o konsekwen[...]

Perspektywy rynku żywnościowego Cz. II. Zmiany popytu na żywność


  Pod wpływem przyspieszenia rozwoju gospodarczego i poziomu dochodów oraz postępującej urbanizacji, zwłaszcza w krajach rozwijających się, nie tylko rośnie popyt globalny na żywność, ale zmienia się również globalny koszyk żywnościowy. Wraz ze wzrostem wydatków na żywność zwiększa się przede wszystkim zapotrzebowanie na żywność wyżej przetworzoną i o wyższym stopniu uszlachetnienia. W diecie zwiększa się udział białka pochodzenia zwierzęcego. W Polsce wzrost dochodów nie przełoży się na zdecydowany wzrost popytu na żywność, chociaż liczba ludności zagrożonej ubóstwem powinna się zmniejszyć. Z badań nad elastycznością dochodową popytu wynika, że dotychczas wzrost dochodu o 1% powodował zwiększenie popytu na żywność o 0,3%. W przyszłości wskaźnik ten może zmniejszyć się do 0,25-0,20%. Łączne spożycie żywności w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrośnie najbardziej we Wschodniej Europie oraz w Azji Centralnej, ale postępujące zmniejszenie liczby ludności sprawi, że globalny popyt na żywność w tych krajach zmieni się bardzo nieznacznie. W krajach wysoko rozwiniętych, ze względu na wysoki poziom spożycia i nasycenie rynków oraz zwolnienie rozwoju gospodarczego przy znacznie wolniejszym rozwoju demograficznym, wzrost spożycia będzie niewielki. Najbardziej wzrośnie zapotrzebowanie na żywność w krajach azjatyckich, mimo ograniczenia tempa wzrostu liczby ludności, pod wpływem wzrostu przyspieszenia rozwoju gospodarczego oraz zamożności konsumentów. Szczególnie duży jego wzrost nastąpi w Chinach i w Indiach. W Afryce mimo utrzymującego się boomu demograficznego oraz w Ameryce Południowej wzrost popytu na żywność będzie mniejszy. RYNEK ZBÓŻ Eksperci FAO-OECD przewidują, że w dekadzie 2011-2020 światowa produkcja zbóż zwiększy się w porównaniu ze średnią z lat 2008-2010 o 15% - do prawie 2067 mln t, dzięki wzrostowi plonów o prawie 11% oraz powierzchni ich uprawy o 4,7% (tabela 1). Produkcja zbóż paszowych, tak jak w poprzedniej dekadz[...]

Sytuacja na rynku mleka w 2016 r DOI:10.15199/65.2016.10.2


  SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, przemysł mleczarski, ceny na rynku mleka KEY WORDS: dairy market, dairy industry, prices on the dairy market Zderzenie dynamicznie rosnącej produkcji i podaży mleka ze zmniejszonym popytem krajów rozwijających się, w tym zwłaszcza Chin, doprowadziło do znacznego spadku cen i pogorszenia koniunktury na światowym i europejskim rynku w latach 2015-2016. Obliczany przez FAO indeks cen przetworów mlecznych (rysunek 1) spadł z 275,4 pkt w lutym 2014 r. do 127,4 pkt w kwietniu 2016 r., a więc o 53,7%. Wiele wskazuje na to, że powtarza się sytuacja z kryzysowych lat 2008-2009, które poprzedził skokowy wzrost cen w 2007 r. i w pierwszej połowie 2008 r. Dynamicznie rosnący popyt na produkty mleczne w krajach rozwijających się, w których spożycie rosło znacznie szybciej niż produkcja, stymulował obroty międzynarodowe. Udział obrotów handlowych w produkcji światowej zwiększył się z 6,7% w latach 2010-2011 do 8,7-9,1% w latach 2012-2014. Rosnące wraz z rozwijającym się eksportem ceny przyczyniały się do dynamicznego rozwoju produkcji światowej, która w 2014 r. zwiększyła się bardziej (o 2,8% do 789,1 mln t) niż spożycie globalne (o 2,5%). Istotne było to, że indywidualne spożycie mleka wzrosło tylko o 1,3%, głównie pod wpływem ograniczenia popytu w krajach rozwijających się, zwłaszcza w Chinach, ale również w krajach Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, pod wpływem spowolnienia rozwoju gospodarczego i pogorszenia uwarunkowań makroekonomicznych. Ceny trwałych przetworów mlecznych uzyskiwane w obrotach międzynarodowych zaczęły stopniowo spadać od II kw. 2014 r. i w II kw. 2016 r. powróciły do poziomu z lat 2004‒2005. Ma to decydujący wpływ na krajowy rynek mleka, który - podobnie jak rynek unijny - jest rynkiem nadwyżkowym, lokującym znaczną część produkcji poza granicami kraju. PODAŻ MLEKA W Polsce dynamika produkcji mleka wyhamowała po znaczącym wzroście w 2014 r. (o 2,1%). Szacuje się, że [...]

 Strona 1  Następna strona »