Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Wikowska"

Use of halloysite and vermiculite for deodorization of poultry fertilizer. Zastosowanie haloizytu i wermikulitu do dezodoryzacji nawozu drobiowego


  Raw halloysite and expanded vermiculite were added to litter (1 and 0.15 kg/m3, resp.) for breeding turkeys to decrease the emission of NH3 and volatile org. compds. from the poultry fertilizer. Eighteen org. compds. were identified by gas chromatog. in air on the poultry during 3 weeks of monitoring. PhCl was the major pollutant. The addn. of sorbents resulted in a decrease of emission of org. compds. by 73–83% and of NH3 by 15%. Zbadano możliwość zastosowania surowego haloizytu (HS) oraz ekspandowanego wermikulitu (EV) do dezodoryzacji nawozu drobiowego, powstającego podczas chowu indyków. Stwierdzono, że oba sorbenty mogą być stosowane do usuwania lotnych związków odorotwórczych (VOC) powstających w oborniku indyczym. Skuteczność obu sorbentów była podobna i wyniosła odpowiednio 73,4 i 83,1%. Stwierdzono również dość niską skuteczność badanych sorbentów względem adsorpcji amoniaku emitowanego podczas procesu tuczu brojlerów indyczych (ok. 15%). Przemysł rolno-spożywczy zaliczany jest do głównych emiterów substancji złowonnych do atmosfery1, 2). W tej dziedzinie gospodarki coraz częściej zwraca się uwagę na wielkotowarowe fermy chowu zwierząt gospodarskich jako źródło zanieczyszczeń powietrza i uciąż-liwo.ci zapachowej. Wskutek ukszta.towanych w kraju przez lata struktur zak.adow rolniczych i s.siaduj.cych z nimi zabudowa. mieszkalnych, cz.sto minimalne odleg.o.ci ochronne nie s. zachowane, a ludno.. mieszkaj.ca w okolicy ferm coraz cz..ciej sk.ada skargi na ich uci..liwo.. zapachow.. Ju. w 2002 r. 17% wszystkich skarg ludno.ci na uci..liwo.. zapachow. dotyczy.a hodowli zwierz.t. Z danych tych wynika, .e 32% emisji odorow w Polsce pochodzi z produkcji zwierz.cej3). [...]

 Strona 1