Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kurpiewska"

Ocena możliwości powstawania niebezpiecznych substancji w wyniku utraty kontroli nad procesem


  Jednym z istotnych zagro.e. dla .ycia i zdrowia cz.owieka w .rodowisku pracy, jak rownie. w otoczeniu zak.adow przemys.owych jest zagro.enie powa.n. awari. przemys.ow.. Zgodnie z prawodawstwem polskim oraz unijnym zak.ady zagra.aj.ce powa.n. awari. przemys.ow. zosta.y zobowi.zane do uwzgl.dniania, we wszystkich procedurach systemu przeciwdzia.ania powa.nym awariom, nowych substancji niebezpiecznych mog.cych powsta. podczas powa.nej awarii. Przedstawiono w skrocie otrzymywanie oraz zastosowanie najbardziej niebezpiecznych substancji nazwanych wymienionych w kryteriach kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso III, a tak.e prawdopodobne prekursory tych substancji chemicznych. We wszystkich procedurach systemu przeciwdzia.ania powa.nym awariom przemys.owym i ograniczania ich skutkow niezwykle istotne jest uwzgl.dnienie substancji o najbardziej niebezpiecznych w.a.ciwo.ciach. Kryterium zagro.enia stwarzanego przez dan. substancj., w odniesieniu do powa.nych awarii, jest jej warto.. progowa, czyli ilo.. substancji niebezpiecznej, ktora powoduje konieczno.. zaliczania zak.adu, w ktorym wyst.puje, do kategorii zak.adu o zwi.kszonym (ZZR) oraz o du.ym (ZDR) ryzyku wyst.pienia powa.nej awarii przemys.owej. Warto.. ta zosta.a ustanowiona w kryteriach kwalifikacyjnych zamieszczonych w Za..czniku 1 Dyrektywy Seveso III1). Kryteria kwalifikacyjne tej Dyrektywy obejmuj. (zgodne z klasyfikacj. substancji niebezpiecznych okre.lon. Rozporz.dzeniem CLP2)) kategorie substancji niebezpiecznych wraz z warto.ciami progowymi oraz substancje niebezpieczne wymienione z nazwy, dla ktorych ustano- wione zosta.y inne warto.ci progowe, ni. wynika to z ich w.a.ciwo.ci (tzw. tabela wyj.tkow). Na podstawie bazy danych3) o substancjach niebezpiecznych, sporz.dzonej wg nowych zasad klasyfikacji wynikaj.cych z Rozporz.dzenia CLP, dokonano identyfikacji substancji chemicznych o warto.ciach progowych przyj.tych na poziomie mniejszym ni. 1 t dla ZZR i [...]

Zagrożenie cyjanowodorem i cyjankami w trakcie poważnej awarii przemysłowej


  Zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Rozporządzeniem CLP cyjanowodór i cyjanki zalicza się do grupy substancji niebezpiecznych w oparciu o toksyczność ostrą (acute toxic). Powoduje to, że są one istotne dla całego systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Na podstawie analizy danych dotyczących właściwości fizykochemicznych, metod otrzymywania i zastosowania cyjanowodoru oraz cyjanków zostały określone prekursory tych związków powstających w niekontrolowanych reakcjach chemicznych oraz oceniono możliwości powstawania tych substancji w przypadku utraty kontroli nad procesem lub pożaru z udziałem prekursorów. Informacje te mogą być wykorzystane do zapobiegania poważnym awariom z udziałem niebezpiecznych substancji oraz ograniczania ich skutków dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska. Poważną awarią, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska1), jest zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Oznacza to, że wg polskich przepisów termin poważna awaria jest nierozerwalnie związany z udziałem jednej lub wielu substancji niebezpiecznych. W ustawie zdefiniowano również pojęcie substancji niebezpiecznej, które należy stosować w odniesieniu do kwestii, które reguluje Prawo ochrony środowiska1), w tym, w szczególności do poważnych awarii. Pod tym terminem należy rozumieć jedną lub więcej substancji albo mieszanin substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w w[...]

 Strona 1