Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Dutkiewicz"

Sposoby zabezpieczania zapłaty w umowie o roboty budowlane

Czytaj za darmo! »

Strony typowej umowy o roboty budowlane są w nierównym stopniu obciążone ryzykiem wykonania wzajemnych zobowiązań. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonych prac, co wiąże się najczęściej ze znacznymi nakładami i kosztami, zaś inwestor do uiszczenia wynagrodzenia po wykonaniu robót. Dla wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą w formie małych i średnich przedsiębiorstw, br[...]

Skutki zmiany Polskiej Normy podczas procesu budowlanego

Czytaj za darmo! »

Polskie Normy (PN) w budownictwie są wprowadzane przez Polski Komitet Normalizacyjny celem ujednolicenia sposobu rozwiązywania najważniejszych zagadnień technicznych w toku procesu budowlanego, począwszy od projektowania po wykonawstwo i nadzór. Normy te wprowadzają pewne minimalne wymagania, do których powinni się stosować uczestnicy procesu budowlanego. W załączniku nr 1 do rozporządz[...]

Podwykonawstwo w umowie o roboty budowlane

Czytaj za darmo! »

Umowa o roboty budowlane nadaje prawną formę relacjom między uczestnikami procesu budowlanego i jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Stanowi odrębny typ umowy nazwanej, nie będący podtypem umowy o dzieło. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor -[...]

Odpowiedzialność za szkody na budowie

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy zawsze budziły wiele kontrowersji i były źródłem sporów między uczestnikami procesu budowlanego. Szkody te mają często skomplikowany charakter zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego nie zawsze wskazują rozwiązanie tych problemów.Warto więc dokonać głębszej analiz[...]

Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane

Czytaj za darmo! »

Przepisy kodeksu cywilnego w art. 471 i następnych regulują odpowiedzialność kontraktową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Korzystając z tego przepisu, inwestor powinien wykazać, iż poniósł szkodę, która pozostaje w związku przyczynowymz niewykonaniemlub nienależytymwykonaniemprac przez wykonawcę. Szkoda oznacza zarówno rzeczywisty uszczerbek majątkowy, jak i ewentualne utracone korzyści. Domniemywa się przy tym, że wykonawca ponosi winę za nienależyte wykonanie zobowiązania i wystarczy ustalenie choćby najniższego stopnia winy nieumyślnej w postaci niedbalstwa. Oznacza to przeniesienie na wykonawcę ciężaru dowodu braku własnej winy. Szczególnym przypadkiem jest zniszczenie lub uszkodzenie wykonanego obiektu wskutek wadliwychmateriałów,maszyn czy urządze[...]

Procedury zawierania umów

Czytaj za darmo! »

Kluczową sprawą jest właściwe sformułowanie postanowień umowy, uwzględniających w należytym stopniu interesy obu stron. Niezwykle istotny jest więc wybór procedury zawierania umowy, która pozwoli każdej ze stron wyeksponować jej interesy. W kontekście zasady swobody umów dopuszcza się wiele różnych procedur postępowania prowadzących do zawarcia umowy. Często strony w procesie zawierania jednej umowy stosują różne procedury. Najbardziej typowe sposoby zawarcia umowy, które znalazły uregulowanie w Kodeksie cywilnym, to: postępowanie ofertowe lub przetargowe oraz negocjacje (rokowania). Zagadnienia te regulują przepisy art. 66 - 72¹ Kodeksu cywilnego. Przetarg stanowi pewną modyfikację koncepcji oferty i jej przyjęcia. Postępowanie ofertowe lub przetargowe może składać się [...]

Ochrona konkurencji na rynku budowlanym

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa budowlane, prowadząc działalność gospodarczą związaną z realizacją inwestycji, produkcją materiałów lub działalnością innego typu, napotykają wiele trudności związanych z koniunkturą oraz konkurencją na rynku. Aby prowadzona działalność gospodarcza w budownictwie przyniosła zamierzony efekt,musi być spełnionych kilka warunków mających charakter podmiotowych i przedmiotowych czynników eliminacji ryzyka.Wśród zewnętrznych czynników przedmiotowych mieszczą się uregulowania prawne związane m.in. z ochroną konkurencji. Wolny rynek jest najlepszą formą regulującą relacje w społeczeństwie, między przedsiębiorcą a konsumentem, zapewniając rozwój organizacji gospodarczych i społeczeństwa. Szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, cechowanej gwałtownym rozwojem technologicznymi wysoką świadomością uczestników procesów gospodarczych istotne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin biznesowych. Pewnym utrudnieniem w osiągnięciu równowagi ekonomicznejmogą być nieuczciwe praktyki stosowane przez przedsiębiorców postrzegających często krótkowzrocznie prowadzone przez siebie działania gospodarcze przez pryzmat szybkiego wzbogacenia się, bezpośrednio kosztem konsumentów lub pośrednio przez nieuczciwe działania wobec konkurencji.Wzwiązku z tym, że samouzdrawiające działanie rynku może być bardzo opóźnione, w większości państw prowadzone są działania odgórne, których celem jest ochrona konkurencji, czyli w ostatecznymrozrachunku ochrona interesów konsumentów. Cena towarów lub usług jest podstawowymelementemregulującymrównowagę na rynku. Jeśli jest ona kształtowana przez rynek w sposób naturalny, wówczas rozwija się zasada konkurencji między podmiotami gospodarczymi. Inaczej jest, gdy rynek jest stymulowany przez przedsiębiorstwa dominujące, [...]

Prawo właściwe i sąd właściwy w zagranicznych kontraktach budowlanych

Czytaj za darmo! »

Wzwiązku z globalizacją,wspólnymotwartymrynkiem Unii Europejskiej procesy inwestycyjne, z punktuwidzenia uczestnika lub uczestników procesu budowlanego, coraz częściejmająmiejsce poza granicami kraju macierzystego.Wsytuacji, gdy w stosunkach między stronami umowy pojawia się tzw. element międzynarodowy (obcy), awięc np. jedna ze stronma siedzibę za granicą, umowa jest zawierana lub wykonywana za granicą, niezbędne jest określenie prawa właściwego w celu oceny skutków prawnych zobowiązań stron.Kwestie te reguluje prywatne prawomiędzynarodowe, którego normymają charakter kolizyjny. Zostały one skodyfikowane w ustawie z 4 lutego 2011 r. prywatne prawo międzynarodowe (Dz.U. z 15 kwietnia 2011 r.), która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z 12 listopada 1965 r. Nowa ustawa zmierza do zharmonizowania krajowego unormowania te[...]

Niedozwolone klauzule umowne w kontraktach budowlanych


  Umowa między stronami zaangażowanymi w realizację procesu budowlanego jest podstawowym instrumentem regulującym stosunki zobowiązaniowe. Umowa jako indywidualny zapis porozumienia stron może zawierać dowolne warunki, na które zgadzają się strony, zgodnie z zasadą wolności umów, zagwarantowaną przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia interesów konsumenta przepisy ograniczają jednak tę zasadę. Pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym jako osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest, obok producenta i usługodawcy, podstawowym uczestnikiem rynku. Zgodnie z przepisem art. 3851 par. 1 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. W kontraktach budowlanych zawieranych przez konsumentów niedozwolone klauzule umowne [...]

 Strona 1