Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Marek GÓRECKI "

Kontrola bezpieczeństwa obuwia sprzedawanego w Polsce DOI:


  W dniu 14 marca br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego dotyczące potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów w związku z występującymi, w niektórych rodzajach obuwia sprzedawanego w Polsce, substancjami szkodliwymi. Celem działań powinno być wyeliminowanie z rynku obuwia o niskiej jakości, pochodzącego głównie z importu, z obszarów, gdzie nie są przestrzegane normy związane z ochroną konsumenta. Zwołanie tego posiedzenia było inicjatywą dużych polskich producentów obuwia i wzięło w nim udział wiele zainteresowanych stron, między innymi: grupa parlamentarzystów, członków Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Ko[...]

"MADE IN", czyli dlaczego warto znakować produkty krajem ich pochodzenia DOI:


  Mając świadomość tego, że wiele spraw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych zależy od legislacji uchwalanej na poziomie UE, zwracamy się do obecnych, a także przyszłych europosłów, którzy reprezentują lub będą reprezentować nasz kraj w Parlamencie Europejskim o podjęcie wszelkich starań na rzecz przegłosowania obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy. Obecny stan prawny daje możliwość oznakowania pochodzenia towaru poprzez umieszczenie znaku "Made in …" ze wskazaniem konkretnego kraju, w którym dany produkt został wytworzony lub bardziej ogólnego znaku "Made in EU" określającego, że dany produkt został wytworzony w którymś z krajów członkowskich UE. Stosowanie tego oznakowania jest dobrowolne, firmy mogą sygnować w ten sposób swoje towary, ale nie są do tego zobligowane przez prawo. Od wielu lat Unia Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów, które na poziomie wspólnotowym stworzyłyby ramy prawne korzystania z oznaczeń, np. Made in Poland, Made in EU. Między innymi w dniu 21 października 2010 r. została przyjęta Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich, w której stwierdzono m.in.: (6) Obywatele Unii widzą ścisły związek między europejskimi przepisami dotyczącymi oznaczania pochodzenia a ochroną ich bezpieczeństwa i zdrowia. (7) W agendzie lizbońskiej sama UE postawiła sobie za cel umocnienie gospodarki Unii, m.in. poprzez podnoszenie konkurencyjności przemysłu Unii w gospodarce światowej, a w strategii UE 2020 zobowiązano się bazować na potrzebie podnoszenia konkurencyjności. W niektórych kategoriach dóbr konsumpcyjnych konkurencyjn[...]

Forum Branży Obuwniczej i Skórzanej DOI:


  W dniu 10 października br. w Golden Floor Plaza w Warszawie odbyło się pierwsze Forum Branży Obuwniczej i Skórzanej - profesjonalne spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, organizacji sektorowych, środowiska akademickiego, prasy branżowej oraz pozostałych zainteresowanych reprezentujących szeroko rozumianą branżę obuwniczą i skórzaną. Organizatorem Forum była Polska Izba Przemysłu Skórzanego. Gościem specjalnym był Gustavo Gonzalez-Quijano - sekretarz generalny COTANCE (The Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community) z siedzibą w Brukseli. Pierwsza część spotkania skierowana była do właścicieli garbarni. Sekretarz COTANCE omówił obecną sytuację branży skórzanej i perspektywy dla tego sektora w Europie. Wskazał na potrzebę wspólnego działania wszystkich krajów, w których branża ta zajmuje istotną pozycję na mapie gospodarczej. Członkami Cotance są obe[...]

The computer aided pressure casting die

Czytaj za darmo! »

The demand for improvement of the quality of products is characteristic of any purposeful human activity. One of the aspects of product quality is their reliability. At the same time, the prevailing belief is that the greatest possibilities to influence product durability exist at the stage of design. In die casting today, a global market for cooperation supplies has evolved where numerous companies of various sizes and with different technical equipment compete with one another. In order to meet the customers’ requirement in the face of such fierce competition, the manufacturers of die castings must continually improve their products, lower their production costs and respond quickly and flexibly to new orders. A serious problem here concerns the process of quick design and manufacture of die casting dies and ensuring their high durability to achieve price competitiveness of the final product. This is a difficult engineering problem due to the highly individualised nature of the design and production of every die, as it is hard to draw on previous experience. Additionally, any optimization of the construction and technology of dies is complicated due to the complex nature of wear processes including: thermal fatigue, mechanical fatigue, erosion cavitation, dissolution of some components of die material by liquid metal, adhesion of the casting to the die, etc. Die durability largely depends on the correct selection of materials, heat treatment as well as the appropriately formed surface layer preventing the occurrence of macrocracks, and at the same time delaying the occurrence and propagation of thermal cracks for as long as possible. More and more experience drawn from practice proves the usefulness of such surface treatments[...]

Numeryczna analiza zachowania się strugi ciekłego metalu podczas wtrysku do formy ciśnieniowej

Czytaj za darmo! »

Ciśnieniowe odlewanie stopów aluminium jest obecnie podstawową technologią wytwarzania szerokiego asortymentu wyrobów dla potrzeb motoryzacji, lotnictwa, przemysłu AGD itp. W zakresie wytwarzania odlewów ciśnieniowych we współczesnym świecie ukształtował się globalny rynek dostaw kooperacyjnych, na którym konkurują liczne przedsiębiorstwa o różnej wielkości i zróżnicowanym poziomie uzbrojenia technicznego. Aby sprostać wymaganiom odbiorców w warunkach tak silnej konkurencji, producenci odlewów ciśnieniowych w sposób ciągły muszą doskonalić swoje produkty, obniżać koszt ich wytwarzania oraz szybko i elastycznie reagować na nowe zamówienia. Krytycznym zagadnieniem jest przy tym proces szybkiego projektowania i wytwarzania formy ciśnieniowej oraz zapewnienia jej trwałości na wysokim poziomie gwarantującym efektywność cenową wyrobu finalnego. Stanowi to trudne zagadnienie inżynierskie z uwagi na jednostkowy charakter projektowania i wytwarzania poszczególnych form, w którym trudno uwzględnić doświadczenie z ich eksploatacji. Obecnie najlepszym narzędziem do rozwiązywania tego typu problemów są numeryczne techniki iteracyjne. Wykorzystanie metod numerycznych skraca znacznie czas obliczeń oraz pozwala na optymalizację konstrukcji pod wieloma względami. Uzyskuje się również szersze możliwości analizy w porównaniu nawet z najbardziej rozbudowanymi wzorami i hipotezami wytężeniowymi, co wynika z możliwości uwzględnienia w obliczeniach zmiennych w czasie warunków brzegowych. W niniejszej pracy przeprowadzona została symulacja komputerowa procesu wtrysku ciekłego stopu aluminium do f[...]

Zastosowanie nowoczesnych technik numerycznych do procesu odlewania ciśnieniowego

Czytaj za darmo! »

Obecnie prace projektowe można prowadzić w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem odpowiednich programów, począwszy od fazy projektu całego urządzenia, przez analizę konstrukcyjną i technologiczną poszczególnych jego podzespołów. Programy te umożliwiają uzyskanie bardzo rzeczywistego obrazu (realistycznej wizualizacji) projektowanego zespołu, jak również powiązanie poszczególnych współpracujących zespołów i ocenę ich wzajemnej zależności w czasie pracy [1÷3]. Dodatkowo można przeprowadzić symulacje pracy formy i analizę kolizyjności (np. źle wprowadzone pochylenia mogą doprowadzić do uniemożliwienia wyjęcia odlewu z wnęki formy). Optymalizacja konstrukcji i technologii formy ciśnieniowej to skomplikowany problem ze względu na złożony charakter mechanizmów zużycia eksploatacyjnego, które obejmuje m.in. takie procesy, jak: zmęczenie cieplne, zmęczenie mechaniczne, erozja i kawitacja, roztwarzanie składników materiału formy przez ciekły metal oraz adhezyjne przywieranie odlewu do formy. Trwałość formy zależy głównie od doboru struktury materiału matrycy i jej warstwy wierzchniej w taki sposób, aby opóźnić powstawanie i propagację pęknięć cieplnych tak długo, jak to możliwe [4, 5]. Przyczyny przedwczesnego niszczenia form ciśnieniowych poddanych procesom obróbki powierzchniowej tkwią w niekontrolowanym nakładaniu się naprężeń własnych pochodzących z procesu wytwarzania warstwy wierzchniej z naprężeniami od wymuszeń zewnętrznych, generowanych cyklicznie podczas eksploatacji formy. Dlatego znajomość rozkładu naprężeń od wymuszeń zewnętrznych generowanych w formie ciśnieniowej podczas całego cyklu odlewania jest niezbędnym elementem mogącym pomóc zwiększyć trwałość formy [6, 7]. Najlepszymi narzędziami do rozwiązywania tego typu problemów są numeryczne techniki iteracyjne. Oferują one znacznie szersze możliwości analizy trwałości formy w porównaniu z najbardziej nawet rozbudowanymi wzorami i hipotezami wytężeniowymi, co wynika[...]

 Strona 1  Następna strona »