Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Stefan F. FILIPOWICZ"

Lokalizacja dipoli elektrycznych w realistycznym modelu głowy ludzkiej przy wykorzystaniu trzywymiarowej metody elementów brzegowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwiązanie problemu prostego pola badanego obiektu metodą elementów brzegowych przy dyskretyzacji powierzchni obiektu elementami trójkątnymi zerowego i drugiego rzędu. Rozwiązanie przedstawiono dla jednorodnego obszaru ograniczonego sferą oraz obszaru odpowiadającego realnemu modelowi głowy[...]

Układ elektroencefalografu przenośnego do lokalizacji aktywności elektrycznej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zbudowany przenośny wielopunktowy układ pomiarowy w oparciu o projekt OpenEEG z zastosowaniem do elektroencefalografii. Do budowy wykorzystano przetworniki analogowo-cyfrowe o rozdzielczości 0,5 uV. Wykonano pomiary aktywności obiektu o kształcie odpowiadającym rzeczywistej głowie człowieka dokonując następnie lokalizacji źródła. Abstract. The portable multichanel mea[...]

Dobór metod pomiarowych i algorytmów rekonstrukcji obrazu do badania stanu pni drzew

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę badania stanu pni drzew wykorzystującą tomografie impedancyjną do odtworzenia właściwości obiektu. Algorytm rekonstrukcji polega na rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem metody zbiorów poziomicowych i metody elementów skończonych. W procesie iteracyjnym wielokrotnie rozwiązywane jest zagadnienie proste, dopóki obliczony rozkład napięć nie osiągnie wartości maksymalnie zbliżonych napięć zmierzonych. Abstract. In this work was shown a method to examine the non-destructive analysis defects of tree trunks by solving the inverse problem in the electrical impedance tomography. The measurements use point-like electrodes at the boundary of the object. By two of these current are injected. The conductivity values in different regions are determined by the finite element method. The representation of the boundary shape and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set method. (Choice of algorithms to image reconstruction and measurement methods to examine defects of tree trunks). Słowa kluczowe: metody optymalizacyjne, tomografia impedancyjna, zagadnienie odwrotne Keywords: Optimization Methods, Electrical Impedance Tomography, Inverse Problem Wstęp Uwzględniając coraz ostrzejsze współczesne wymogi bezpieczeństwa i ekologii, poszukuje się dokładnych i niedrogich sposobów monitorowania stanu pni starodrzewia lub drzew w szczególności w aglomeracjach miejskich. Zdolność drzewa do przewodzenia prądu elektrycznego zależy od chemicznych właściwości drewna, takich jak: zawartość wody w tkankach, struktura komórek, itp. Wszystkie te właściwości ulegają zmianie, jeżeli w drzewie występuje zgnilizna, grzyb, próchnica lub przemarznięcie czy też mamy do czynienia z mokrym drewnem, kiedy to obszar o podwyższonej wilgotności przejawia się niskim oporem elektrycznym. W pracy zaproponowano zastosowanie tomografii impedancyjnej do takich badań, a obrazowanie stanu pni przedst[...]

The Shape Reconstruction of Unknown Objects for Inverse Problems

Czytaj za darmo! »

The proposed solution of the inverse problem in the Electrical Impedance Tomography was based on a numerical scheme for the identification of the piecewise constant conductivity. The level set method is a powerful tool for representing moving of stationary interfaces. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set function. The forward problem was solved by the finite element method. The iterative algorithms are based a combination of the these methods. Streszczenie. Proponowane rozwiązanie zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej zostało oparte na algorytmach numerycznych identyfikujących obiekty o różnych konduktywnościach. Reprezentację kształtu brzegu oraz jego ewolucję podczas procesu rekonstrukcji opisuje metoda zbiorów poziomicowych. Zagadnienie proste zostało rozwiązane za pomocą metody elementów skończonych. Rozwiązanie zagadnienia odwrotnego oparte zostało na odpowiednim złożeniu wymienionych metod. (Rekonstrukcja kształtu nieznanych obiektów w zagadnieniach odwrotnych). Keywords: Electrical Impedance Tomography, Level Set Methods, Inverse Problem Słowa kluczowe: tomografia impedancyjna, metoda zbiorów poziomicowych, zagadnienie odwrotne Electrical Impedance Tomography In this paper was proposed the topological numerical technique with different advantages to solve the inverse problem in the electrical impedance tomography (EIT) [2,7- 9]. The level set method is known to be a powerful and versatile tool to model the evolution of interfaces [1,3,4]. The idea is merely to define a smooth function ϕ, that represents the interface and has the following properties (fig.1): [...]

Measurement Methods and Image Reconstruction in Electrical Impedance Tomography

Czytaj za darmo! »

In this work was shown a method to examine the non-destructive analysis defects of the objects by solving the inverse problem in the electrical impedance tomography. The measurements use point-like electrodes at the boundary of the object. By two of these current are injected. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set function and Chan-Vese model. The forward problem was solved by the finite element method. Streszczenie. W pracy zaprezentowano dwie metody pomiarów tomograficznych wybranych obiektów oraz rekonstrukcje obrazów ich nieznanych właściwości w wyniku rozwiązania zagadnienia odwrotnego. Algorytm rekonstrukcji oparty został na idei zbiorów poziomicowych a do rozwiązania zagadnienia prostego wykorzystano metodę elementów skończonych. Reprezentację wyglądu obrazu badanego obiektu wykonano rozwiązując wielokrotnie zadanie proste tak, aby w procesie iteracyjnym otrzymać rozkład napięć maksymalnie zbliżony do uzyskanego z pomiarów. (Metody pomiaru i konstrukcja obrazu metodą zbiorów poziomicowych w tomografii impedancyjnej). Keywords: Electrical Impedance Tomography, Finite Element Method, Inverse Problem, Level Set Method Słowa kluczowe: tomografia impedancyjna, metoda elementów skończonych, zagadnienie odwrotne, metoda zbiorów poziomicowych Introduction Electrical impedance tomography is a widely investigated problem with many applications in physical and biological sciences. It is well known that the inverse problem is nonlinear and highly ill-posed. The objection function is minimized (the difference between the potential due to the applied current and the measured potential). The conductivity values in different regions are determined by the finite element method [1]. The representation of the boundary shape and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set method [2,9,11]. Given the boundary,[...]

Problem Burst Suppresion w monitorowaniu i diagnostyce mózgu wcześniaków DOI:10.15199/48.2015.01.01

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono dużą przydatność kliniczną przekształcenia sygnału EEG w silnie skompresowany zapis CFM. Bardzo dużo informacji, które tworzy zapis EEG (setki próbek na sekundę na każdy kanał) wymagają do interpretacji specjalistycznej wiedzy, w aparacie CFM zostaje zamienione w zwarty w czasie i łatwy do interpretacji dla neonatologa zapis. Przydatność zapisu CFM może być różnorodna w zależności od użytego algorytmu transformacji. W niniejszej pracy zaprezentowano i przetestowano rożne algorytmy przekształcające EEG w CFM i badamy ich istotne relacje z konkretnymi stanami klinicznymi, zasygnalizowano znaczenie problemu Burst Suppresion w badaniach i diagnostyce wcześniaków. Abstract. The paper presents the application of the transforming EEG signal into highly compressed CFM record in clinical useful. A lot of information created by EEG record and which require interpreting with specialist knowledge are transformed into time compressed record easy to interpret by a neonatologist. The usefulness of CFM record might differ depending on the used transformation algorithm. This paper presents monitoring and brain diagnostics of premature infants. It also tests various EEG to CFM algorithms and studies their relations with concrete clinical cases, burst Suppression problems in CFM are also signaled. (Problem Burst Suppresion in monitoring and brain diagnostics of premature infants) Słowa kluczowe: elektroencefalografia, monitoring i diagnostyka mózgu, CFM , aEEG Keywords: electroencephalography, monitoring and Brain diagnostic, CFM - cerebral function monitor, signal processing method, aEEG Wprowadzenie Wcześniaki, zwłaszcza urodzone przed 32 tygodniem ciąży, mają bardzo wysokie wskaźniki zachorowalności i umieralności oraz częste zaburzenia w rozwoju psychoruchowym w dalszym okresie życia. W tej grupie dzieci w okresie noworodkowym obecne są często objawy krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego oraz zmiany leukomalacyjne. Zaburzen[...]

Aspekty techniczne długookresowego monitorowania funkcji mózgu DOI:10.15199/48.2015.12.44

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano aspekty techniczne CFM - do długotrwałego monitorowania funkcji mózgu, które jest uproszczonym i przetworzonym zapisem klasycznego EEG, przedstawionym po odpowiedniej transformacji i analizie matematycznej, w postaci trendu sygnału. Pokazuje wielogodzinny zapis aktywności mózgu w sposób zbiorczy, co pozwala na ocenę długoterminową stanu centralnego układu nerwowego i z powodzeniem może być użyteczny dla neonatologów na oddziałach dziecięcych bez konieczności dalszych konsultacji neurologicznych. Abstract. The paper presents the technical aspects of CFM - for long-term monitoring of brain function, which is a simplified and processed EEG recording classical, presented the appropriate transformation and mathematical analysis in the form of trend signal. It shows for hours recording brain activity on an aggregated basis, which allows the assessment of long-term condition of the central nervous system and can be successfully useful for neonatologists on children's wards without further consultation. (Technical aspects of long-term cerebral function monitoring) Słowa kluczowe: EEG - elektroencefalografia, CFM - monitorowanie funkcji mózgu, diagnostyka mózgu, metody przetwarzania sygnałów Keywords: EEG - electroencephalography, CFM - cerebral function monitor, brain diagnostic, signal processing method Wstęp Monitorowanie funkcji mózgu CFM (ang. - Cerebral Function Monitor) opiera się na uproszczonym i przetworzonym zapisie klasycznego EEG, przedstawionym po odpowiedniej transformacji i analizie matematycznej, w postaci trendu sygnału. Pokazuje ono wielogodzinny zapis aktywności mózgu w sposób zbiorczy, co pozwala na długoterminową ocenę stanu centralnego układu nerwowego (CUN) i szczególnie dobrze nadaje się do badania mózgu wcześniaków [1,2]. Uzasadnieniem do stosowania CFM u wcześniaków jest fakt, że dostarcza ono informacje o obecności i stopniu uszkodzenia mózgu u noworodków w ciągu pierwszych godzin rozwoju. Je[...]

Image construction problems in ultrasound tomography

Czytaj za darmo! »

An application of ultrasonic tomography for the velocity profile image construction of gas flowing in circular pipe is discussed in this paper. Usually ultrasonic flowmeters are measuring the average velocity in the axial direction. Authors have extended the idea of measurement of an average speed flow to the idea of measuring a speed profile in a cross section of the pipe. This idea directly le[...]

 Strona 1  Następna strona »