Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Gazda"

Powiązania z dostawcami - integracja i partnerstwo DOI:10.15199/46.2015.2.3


  Powinno się dążyć do pełnego dialogu z klientem oraz szerokiego zakresu interakcji.Jedną z ośmiu fundamentalnych zasad zarządzania jakością jest zasada obustronnych korzystnych powiązań z dostawcami. Sygnalizuje ona potrzebę współpracy z dostawcami w szerszym zakresie, niż wynika to z podstawowych relacji związanych z nabywaniem dóbr. Szeroko zakrojona współpraca prowadzi do tworzenia wartości dodanej przez obie strony . Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem stosowanie się do jej wymogów jest istotne z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze, każda organizacja jest na tyle efektywna i skuteczna na ile efektywny i skuteczny jest łańcuch dostaw, który współtworzy. W związku z tym zacieśnianie więzi w ramach łańcucha dostaw, kooperacja oraz dążenie do trwałego partnerstwa skutkuje zazwyczaj zwiększeniem potencjału wszystkich jego ogniw. Po drugie, prawidłowe funkcjonowanie podsystemu zaopatrzenia ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie kolejnych podsystemów logistycznych oraz na samą jakość wyrobów gotowych . Głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że podsystem zaopatrzenia jest pierwszym podsystemem logistycznym, ścisłe powiązanym z kolejnymi. W związku z tym błędy popełnione na etapie zaopatrzenia z pewnością negatywnie wpłyną na prawidłowe funkcjonowanie podsystemu produkcji i dystrybucji. Z poglądem tym zgadza się K. Kowalska , która podkreśla, że podsystem zaopatrzenia stanowi wsparcie dla pozostałych podsystemów, zwłaszcza produkcji. Prawidłowe funkcjonowanie tej sfery wpływa na jakość produktu, poziom logistycz- Sikora T., Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 72. Zimon D., Malindžák D., Application of quality management system on operating cost for small and medium-sized business organizations, TRANSPORT & LOGISTICS nr 28/2013, s. 4. Kowalska K., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 18[...]

Study on improving the quality of stretch film by Taguchi method. Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Taguchi


  Linear low-d. polyethylene stretch film was produced under industrial conditions with varying contents of adhesive, improving agents and regranulate as well as at slightly varying processing temp. (20 or 27°C) and polymer humidity (5 and 25%) and then tested for extensibility according to Taguchi expt. design. The film quality depended mostly on addn. of improving agents. The addn. of regranulate did not affect substantially the film quality. Przedstawiono wyniki badań, których celem było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności w procesie produkcji folii stretch płaskiej do pakowania ręcznego metodą wylewu z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości. W tym celu przeprowadzono eksperyment przemysłowy wg planu Taguchi. Okazało się, że największy wpływ na rozciągliwość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, ma ilość dodanych uszlachetniaczy, a także ilość granulatu polietylenu liniowego (PE-LLD). Na podstawie przeprowadzonej analizy odporności na zakłóce-nia w procesie stwierdzono, że najmniej odporny na zakłócenia jest czynnik związany z zawartością dodanych ulepszaczy. Czynnik ten ma kluczowe znaczenie w dążeniu do osiągnięcia wysokiej rozciągliwości folii stretch w przebadanych granicach zmienności przyjętych parametrów wejściowych.Głównym celem przedsiębiorstw jest wytwarzanie produktów o jakości spełniającej oczekiwania klientów. Odpowiedzią na te ciągle zmieniające się potrzeby mogą być metody planowania eksperymentu, dzięki którym można doskonalić jakość, minimalizując zmienność procesu. Metody te są stosowane najczęściej już na etapie projektowania procesów, ale można je również stosować w celu doskonalenia funkcjonujących procesów.[...]

Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia

Czytaj za darmo! »

Zmniejszenie masy pojazdu jest możliwe między innymi przez wykonanie elementów z tworzywa o mniejszej masie właściwej. Bardzo korzystny stosunek wytrzymałości do masy stopów Al-Zn, skłania do wykonywania z nich elementów silnie obciążonych, znajdujących zastosowanie w lotnictwie i motoryzacji [1, 2]. Z opracowanego w Instytucie Odlewnictwa wykresu (rys. 1) zależności wytrzymałości od wydłużenia wynika, iż stopy AlZnMgCu poddane obróbce plastycznej mogą mieć wytrzymałość na rozciąganie Rm rzędu 600 MPa przy wydłużeniu A5 wynoszącym około 10%. Podobnie w innych publikacjach [3÷5] autorzy zauważają, że te stopy przerabiane plastycznie osiągają dużą wytrzymałość, co pokazuje przedstawiona zależność pomiędzy Rm i Rp0,2, a zawartością w stopie pierwiastków Zn i Mg: Rm = 461,74 + 20,16·Zn% + 33,82·Mg% Rp0,2 = 350,81 + 28.40·Zn% + 35,10·Mg% Głównym składnikiem badanego stopu jest cynk i magnez. Iloraz zawartości Zn do Mg w tego typu stopach jest większy od jedności (Zn/Mg > 1), natomiast Fe i Si są zanieczyszczeniami. Inne pierwiastki, jak Zr, Mn, Cr, mają niewielki wpływ na poprawę mikrostruktury, natomiast zarówno Ti, jak i B służą do rozdrobnienia ziarna i wpływają korzystnie na końcowe właściwości stopu. Przyjmuje się również, że Cu (rys. 2) ma korzystny wpływ, zwiększając odporność stopu na korozję naprężeniową oraz wytrzymałość, w zależności od udziału Zn i Mg. Ze względu na gorszą lejność w porównaniu z innymi stopami, np. siluminami, stopy AlZnMgCu znalazły głównie zastosowanie jako elementy konstrukcyjne poddawane obróbce plastycznej. Pamiętać należy również, iż stopy te pomimo dużej wytrzymałości bez odpowiedniej obróbki cieplnej lub z niewłaściwie zaprojektowaną obróbką cechuje małe wy[...]

Study on improving the quality of stretch film by Shainin method Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Shainina DOI:10.12916/przemchem.2014.243


  Linear low.-d. polyethylene was modified by addn. of a com. adhesive, improving agent (masterbatch) and recycled polyethylene film and used for prodn. stretch films under industrial conditions (output 1500 kg/h) to study extensibility of the films. The film quality increased with increasing amts. of the masterbatch and adhesives. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu produkcji folii stretch płaskiej do pakowania ręcznego metodą wylewu z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości. Celem badań przeprowadzonych wg metody Shainina było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności. Stwierdzono, że największy wpływ na rozciągliwość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, miała ilość dodanych uszlachetniaczy, natomiast mniejszy wpływ miała zawartość regranulatu LLDP. Klienci w ocenie produktów biorą pod uwagę, oprócz ceny, przede wszystkim ich jakość. Istnieją różne metody poprawy i doskonalenia jakości. Można w tym celu wykorzystać metody planowania eksperymentu, przyczyniające się do doskonalenia jakości i jednocześnie minimalizujące zmienność procesu. Metody te są stosowane zarówno na etapie projektowania procesów, jak i na etapie funkcjonowania tych procesów1). Klasyczne metody, ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnych doświadczeń, są czasochłonne i kosztowne. Dlatego powstały metody uproszczone, takie jak metoda Taguchi i metoda Shainina. Podstawowym założeniem tych metod jest doświadczalne ustalenie [...]

Improvement of polyethylene film manufacturing by using a capacity planning model Usprawnienie procesu produkcji folii polietylenowych poprzez wprowadzenie modelu planowania produkcji DOI:10.12916/przemchem.2014.1136


  Process for prodn. packaging films was modeled to optimize the response to the fast changes in market demand. Opisano usprawnienie procesu produkcji folii polietylenowych poprzez wprowadzenie modelu planowania produkcji i tworzenia harmonogramu w firmie Chemosvit fólie a.s. (Słowacja). Firma jest producentem materiałów opakowaniowych przeznaczonych głównie dla branży spożywczej. Złożoność problemu polega przede wszystkim na powiązaniu różnorodnego asortymentu i możliwych wariantów składu chemicznego, grubości, szerokości oraz przeznaczenia użytkowego folii. Firma w planie produkcji została podzielona na trzy części. Pierwsza obejmuje produkcję i zakup folii w formie podstawowej, druga obejmuje wykonywanie nadruków, a trzecia laminowanie, przycinanie, nadcinanie i wysyłkę1, 2). Przygotowanie planów produkcji to skomplikowane zadanie, za które odpowiada jedna osoba. Z tego powodu pojawiła się potrzeba opracowania modelu planowania produkcji, aby przyspieszyć ten proces, zwiększając obiektywność przy zachowaniu jego niezawodności. Model wykorzystuje metodę Synchro-MRP i został opracowany w ujęciu heurystycznym. Celem modelu jest zwiększenie elastyczności i wydajności produkcyjnej firmy3). Asortyment produktów wytwarzanych przez firmę Chemosvit fólie, a.s. obejmuje folie polietylenowe (PE) i polipropylenowe (PP) w formie podstawowej (folie spożywcze, nadające się do pakowania żywności: kombinacja homopolimeru i kopolimeru, czysty homopolimer, czysty kopolimer)2). W asortymencie folii PE można wyróżnić produkty przeznaczone do pakowania żywności, arty[...]

 Strona 1