Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Bodarski"

Sole potasu, wapnia i magnezu niezbędne w regulacji bilansów kationowo-anionowych pasz i dawek TMR

Czytaj za darmo! »

Na 140 krowach mlecznych z jedenastu ferm w południowo-zachodniej Polsce przeprowadzono badania monitoringowe zawartości kationów (Na+, K+) oraz anionów (Cl-, SO4 2-) w paszach i komponentach dawek pokarmowych TMR (total mixed ratio) dla krów. Wykazano, że pasze, a tym samym i dawki pokarmowe wyraźnie różniły się zawartością badanych jonów. Zróżnicowane zawartości kationów i anionów w paszach miały wpływ na wartości bilansów kationowo-anionowych pasz i dawek pokarmowych DCAB (dietary cation-anion balance), a także na wskaźniki równowagi kwasowo-zasadowej w krwi krów objętych badaniami. Wartości tych wskaźników oraz zawartość Na+, K+ i Ca2+ w krwi krów w nieznacznym stopniu zależały od DCAB dawek, na co wskazują wyliczone niskie wartości współczynników R2 przy równaniach regresji. Uzyskane wyniki dowodzą, że ze względu na rodzaj stosowanych w żywieniu krów pasz, głównie kiszonek z kukurydzy, uzyskanie odpowiednich wartości DCAB (300-400 mEq/ kg s.m.) wymaga podawania w dawkach TMR soli o wysokim dodatnim bilansie kationowo-anionowym, takich jak sole potasu, wapnia i magnezu, produkowane przez przemysł chemiczny. Blood of 140 dairy cows from 11 dairy cow farms in southwest Poland was analyzed for contents of Na+, K+ and Ca2+ ions as well as for O2 and CO2 partial pressure and active HCO3 and BE(E). The detd. values were correlated with contents of Na+, K+, Cl- and SO4 2- ions in the cow corn silage and total mixed rations. An addn. of K, Ca and Mg salts to the cow feed was recommended. Składniki mineralne stanowią grupę substancji chemicznych niezbędnych do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mimo ciągłej wymiany składników organizm utrzymuje homeostazę środowiska wewnętrznego. Podawanie nadmiernych lub niedoborowych ilości składników mineralnych bez uwzględnienia ich wzajemnego oddziaływania w procesach przyswajania może niekorzystnie wpływać na organizm zwierząt. Stąd też konieczna jest analiza żywienia mi[...]

Dry distillers grains with solubles from bioethanol production as a dietary additive used in feeding ruminants. Suszony wywar z procesu wytwarzania bioetanolu z kukurydzy jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu przeżuwaczy


  A review, with 55 refs. Obniżenie poziomu równowagi kationowo-anionowej DCAD (dietary cation-anion difference) może powodować ograniczenie występowania schorzeń metabolicznych krów w okresie okołoporodowym. Wartość analizowanych parametrów fermentacji in vitro oraz równowagi kwasowo zasadowej krwi krów świadczą o korzystnym profilu zmian wynikających z rosnącego udziału DDGS (dry distillers grains with solubles) w dawce pokarmowej. Stwierdzono wzrost zawartości białka w siarze krów i mimo tendencji do pogorszenia niektórych jej cech fizykochemicznych, nie obserwowano negatywnego wpływu na status odporności biernej cieląt. Wykorzystanie DDGS na większą skalę w dawkach pokarmowych dla krów, jako sposobu naturalnej utylizacji, może powodować istotne ograniczenie potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z jego zagospodarowaniem. Produkcja DDGS Perspektywa wyczerpania się naturalnych surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny) oraz negatywny wpływ na środowisko produktów ich spalania, zmusza do szukania alternatywnych paliw pochodzących z biomasy roślinnej1). W ostatnich latach, także w Polsce, wzrasta zainteresowanie produkcją biopaliw z roślin, które mogą być wykorzystane do bezpośredniego spalania, ale także stanowić komponenty stosowane w produkcji paliw płynnych. Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej, które określają udział biopaliw w rynku energetycznym na poziomie 10% do 2020 r., efektem powinno być ograniczenie o 20% emisji ditlenku węgla do atmosfery2), poziom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w Polsce ma przekroczyć 10% całkowitej ilości energii produkowanej w kraju3). Zastępowanie konwencjonalnej benzyny (etyliny) biopaliwem może odbywać się poprzez dodawanie do niej bioetanolu. Można go produkować z różnych roślin, ale trzeba mieć świadomość, że wydajność produkcji w zależności od źródła surowca jest zmienna (tabela 1). Spośród zbóż najbardziej [...]

 Strona 1