Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Miller"

Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych DOI:10.12915/pe.2014.04.044

Czytaj za darmo! »

Elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego służy do przesyłania energii elektrycznej pomiędzy dwoma punktami sieci elektroenergetycznej. Składa się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. Linia elektroenergetyczna charakteryzowana jest przez rezystancję, reaktancję, susceptancję i konduktancję. Artykuł ma na celu wykazanie jak zmiany w sposobie modelowania linii wpływają na obliczenia techniczne w energetyce min. rozpływy mocy, obliczenia zwarciowe oraz nastawy zabezpieczeń linii elektroenergetycznych. Autorzy chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, jak duży jest ten wpływ i czy dodatkowy nakład pracy związany z dokładnym modelowaniem linii jest uzasadniony. Abstract. Abstract. Overhead AC power lines are meant for transmitting electric energy between two points of an electricity network system. They are composed of conductors, insulators, supporting structures and conductor fittings. The paper presents a basic theory concerning determination of parameters for equivalent diagrams of electric power lines. However, its main objective is to show how changes in modeling of the lines can influence accuracy of power engineering calculations such as calculations of the load flow, short circuits and protection settings for electric power lines. For that purpose, numerous simulations have been performed. In some cases information technology tools (Power Factory software) have been used to support the line modeling process. The Authors' objective is to answer the questions of how great is the discussed influence and whether it is justified to use more laborious procedures related to very accurate modeling of power lines. (A method for determining parameters of 110 kV lines and its effect on the accuracy of network calculations). Słowa kluczowe: schemat zastępczy linii WN, obliczenia i symulacje w energetyce, narzędzia symulacyjne, dokładność obliczeń. Keywords: equivalent diagram for HV lines, calculations and simulations [...]

Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej - problematyka węzła bilansującego DOI:10.15199/48.2015.03.30

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływu lokalizacji węzła bilansującego na wyniki analizy pracy systemu elektroenergetycznego. Zaburzenie bilansu mocy wywołuje dodatkowe przepływy mocy w liniach elektroenergetycznych, a pokrycie tego deficytu następuje przez węzeł bilansujący. W węźle bilansującym (modelującym najczęściej dużą elektrownię) zadaje się moduł i fazę napięcia (U, δ), a poszukiwane są: moc czynna i bierna (P,Q). Wszystkie te zmienne są ze sobą powiązane i wpływają wzajemnie na siebie. Celem programów rozpływowych jest wyznaczenie dla każdego węzła wartości wszystkich zmiennych stanu (U, δ, P, Q) oraz obliczenie mocy i prądów gałęziowych, a także strat mocy czynnej i biernej we wszystkich elementach sieci. W artykule analizowano różne przypadki pokrycia deficytu mocy czynnej w systemie. Obliczenia wykonywano w programie Power Factory. Abstract. The article presents selected questions concerning the slack bus effect on the power system operation. Disturbed power balance involves additional power flows in power lines and the power loss is compensated by a slack bus. In the slack bus (that usually models a large power plant) a module and voltage phase (U, δ) are given, while active and reactive power (P,Q) are the searched quantities. All the variables are interrelated and influence one another. Load-flow software is meant to determine all the variables (U, δ, P, Q) for each node and to perform calculations of the node power and current as well as of the active and reactive power losses in all network system elements. In the article various cases of compensating active and reactive power losses in the system are analyzed using the Power Factory software. The slack bus effect on the power system operation Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, obliczenia i symulacje w energetyce, narzędzia symulacyjne, rozpływ mocy. Keywords: power system, calculations and simulations in power engineering, simulati[...]

Problematyka pracy źródeł PV przy zmianach i zanikach napięcia w sieci niskiego napięcia DOI:10.15199/74.2017.7.1


  Jednym z podstawowych problemów oddziaływania źródeł fotowoltaicznych na sieć nN jest niebezpieczeństwo pracy tych źródeł na sieć wydzieloną. Wymusiło to na producentach wyposażenie falowników w skuteczne i selektywne zabezpieczenia. Podstawową metodą ochrony przed wspomnianym zagrożeniem jest zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej (LOM - loss-of-mains lub anty-islanding protection) [3]. Istotne staje się pytanie o obligatoryjność wyposażania tego typu źródeł w zabezpieczenia typu LOM, bowiem zarówno aktualne przepisy i normy techniczne, jak też inżynierskie podejście do bezpieczeństwa pracy sieci nie zezwalają na pracę wyspową generacji rozproszonej w sieciach publicznych. Praca wyspowa może być jednak dopuszczalna w obiektach przemysłowych z jednostkami wytwórczymi, które są w stanie zrównoważyć całkowicie lub częściowo popyt wewnątrz zakładu, kiedy sieć przemysłowa zostaje oddzielona od sieci publicznej, a następnie powrócić bezpiecznie do pracy równoległej z siecią publiczną po przywróceniu w niej napięcia. Także i w tym przypadku praca wyspowa musi być poprawnie zidentyfikowana. Powody, dla których nie dopuszcza się do pracy wyspowej źródeł rozproszonych, wynikają przede wszystkim z braku sterowania i nadzoru nad tymi źródłami z poziomu operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) oraz ze względów bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na obiektach (nieoczekiwany powrót zasilania z niekontrolowanych instalacji). Inna kwestia to bezpieczeństwo Dr inż. Marek Wancerz (m.wancerz@pollub.pl), dr hab. inż. Piotr Miller prof. PL - Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 4 Rok LXXXV 2017 nr 7 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY załączenia tych źródeł po powrocie napięcia w sieci podstawowej. Najbardziej rozpowszechnionymi zabezpieczeniami przed pracą wyspową są te oparte na detekcji pochodnej zmian częstotliwości lub na detekcji przesunięcia fazowego sinusoidy napięcia względem stanu poprzedniego (metoda wektorow[...]

Problemy napięciowe w instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł DOI:10.15199/48.2018.07.08

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem generacji z odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki prosumenckiej, pojawiają się problemy jej oddziaływania na system elektroenergetyczny. Podstawowym problemem technicznym o charakterze lokalnym jest efekt wzrostu napięcia w miejscu przyłączenia instalacji wytwórczej. Źródła rozproszone oraz będące przedmiotem artykułu mikroźródła fotowoltaiczne PV oddziałują na sieć podobnie jak klasyczne jednostki wytwórcze. Ze względu jednak na strukturę sieci nn, parametry jednostkowe układów oraz moce jednostek wytwórczych, oddziaływanie to jest odbierane przez sieć w sposób odmienny. Stąd też źródła te wymagają innego podejścia w czasie analiz niż klasyczne źródła przyłączane do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Charakterystyka sieci testowej Analizowana sieć testowa jest zlokalizowana w jednej z gmin na terenie działania PGE Dystrybucja. Uproszczony schemat instalacji przedstawiono na rysunku 1. Moc transformatora SN/nn wynosi 63 kVA. Rys.1. Uproszczony schemat sieci z przyłączonymi mikroźródłami oraz miejscami pomiaru W tej sieci dokonano pomiarów wskaźników jakości energii elektrycznej za pomocą analizatorów klasy A (Hioki 3198 oraz Sonel PQM-702). Pomiary przeprowadzono w dwóch punktach (rys.1). Dysponując schematami sieci, które obejmują min. topologię rozpatrywanych obwodów, parametry poszczególnych odcinków linii, wartości mocy odbieranych na przyłączach oraz lokalizację i wartości mocy zainstalowanych mikroinstalacji, zbudowano model symulacyjny w programie Power Factory. Za pomocą otrzymanego modelu sieci porównano obliczenia z otrzymanymi wynikami pomiarów. Ocena jakości energii elektrycznej W trakcie przeprowadzonych pomiarów mierzono min.: wartość skuteczną (URMS), wahania napięcia (wskaźnik krótkookresowego migotania światła - PST i wskaźnik długookresowego migotania światła - PLT), harmoniczne napięcia (współczynnik zawartości harmonicznych - THDU i współczynniki udziałów n-tych harmoniczn[...]

Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Switching operations in transmission networks can cause large surges of current and active power. In order to reduce effects of the mentioned surges, special devices (synchrochecks) are applied to control switching conditions. Selection of settings for those synchrochecks needs adequate criteria and numerical methods. The paper presents a new method for estimating switching conditions when a network ring structure is closed. Potential hazards cover: exceeding of breaker possibilities, unnecessary operation of distance relays, damage of transformers’ winding, occurrences of torques causing shaft failures. The method is based on simple numerical operations on elements of a nodal impedance matrix and load flow data, so its practical applications seems to be realistic and easy. (Criteria for closing of transmission network ring structures) Streszczenie. Zakłócenia w sieci przesyłowej takie jak zwarcia i ich likwidacja oraz załączenia i wyłączenia linii przesyłowych, niedokładna synchronizacja generatora powodują udary prądu oraz nagłe zmiany mocy czynnej. Udary te powodują zagrożenia dla elementów systemu elektroenergetycznego. Dla ograniczenia skutków udarów, we współczesnych systemach elektroenergetycznych stosuje się urządzenia do kontroli warunków zamknięcia wyłączników. Do doboru nastawień tych urządzeń potrzebne są zarówno kryteria jak i metody numeryczne. W tym artykule wyszczególnia się sześć istotnych kryteriów które powinny być spełnione z punktu widzenia ograniczenia skutków załączeń linii przesyłowych. Uwzględniono zagrożenia związane z: przekroczeniem możliwości łączeniowych wyłączników, uszkodzeniem uzwojeń transformatorów, zbędnym działaniem zabezpieczeń i uszkodzeniami zmęczeniowymi wałów. Dla każdego z kryteriów podano odpowiednie wzory, które mogą posłużyć do napisania odpowiedniego programu komputerowego, wykorzystującego model sieci w postaci częściowej inwersji macierzy admitancyjnej oraz impedancyjnej macierzy zwarciow[...]

Czynniki ograniczające załączanie elementów sieci przesyłowej wysokiego napięcia


  Zakłócenia w sieci przesyłowej takie jak zwarcia i ich likwidacja oraz załączenia i wyłączenia linii przesyłowych, a także niedokładna synchronizacja generatora powodują udary prądu oraz nagłe zmiany mocy czynnej. Udary te powodują zagrożenia dla elementów systemu elektroenergetycznego. W celu ograniczenia skutków udarów, we współczesnych systemach elektroenergetycznych stosuje się urządzenia do kontroli warunków zamknięcia wyłączników. Do doboru nastawień tych urządzeń potrzebne są zarówno kryteria jak i metody numeryczne. W artykule wyszczególniono sześć kryteriów, które powinny być spełnione z punktu widzenia ograniczenia skutków załączeń linii przesyłowych. Uwzględniono zagrożenia związane z przekroczeniem możliwości łączeniowych wyłączników, uszkodzeniem uzwojeń transformatorów, zbędnym działaniem zabezpieczeń i uszkodzeniami zmęczeniowymi wałów turbozespołów wytwórczych. Dla każdego z kryteriów podano odpowiednie wzory. Opracowano również program komputerowy służący do sprawdzenia wymienionych kryteriów. Początkowo urządzenia zabezpieczeniowe nazywane potocznie synchrocheck były stosowane tylko do kontroli załączenia w cyklu SPZ. Później zaczęto je stosować także w warunkach ruchowych przy załączaniu ręcznym lub zdalnym załączaniu systemów sterowania. Urządzenia synchrocheck do kontroli warunków załączania elementów sieci przesyłowej sprawdzają: różnicę modułów napięć, różnicę argumentów napięć oraz różnicę częstotliwości (istotne przy łączeniu podsystemów pracujących asynchronicznie). Istnieje sporo opisów technicznych urządzeń do kontroli zamykania wyłączników, lecz nie ma kompleksowego opracowania opisującego określanie dopuszczalnych warunków załączania i kryteriów nastawiania tych urządzeń. W publikacjach podawane są sporo różniące się wartości nastawcze. Największe różnice w rekomendacjach zawartych w literaturze dotyczą dopuszczalnego kąta załączenia. Ilustruje to tab. I (rozrzut zalecanych wartości jest duży - [...]

Modelowanie procesu pozyskiwania informacji dla systemu sterowania w Smart Grid DOI:10.15199/48.2016.08.24

Czytaj za darmo! »

Dążenie do stworzenia elektroenergetycznych sieci zasługujących na miano sieci inteligentnych pociąga za sobą konieczność pozyskiwania coraz większej ilości informacji. Jest to szczególnie istotne, gdy chce się optymalizować pracę sieci oraz unikać zagrożeń związanych z generacją rozproszoną i mikrogeneracją. Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania funkcji oferowanych przez sterowniki PLC, jako źródła danych uzupełniającego informacje podstawowe niezbędne dla sterowania siecią elektroenergetyczną określaną, jako Smart Grid Abstract. Development of electric power networks that can be considered as intelligent networks entails the need for acquiring ever greater amount of information. It is particularly important, when the grid optimization task is to be realized with an effort to avoid hazards related to the dispersed and micro generation. [3]. The objective of this article is to present application potentialities of the functions offered by programmable logic controllers (PLC’s) to be used as a source of supplementary data for the basic information that is necessary to control an electric power network system referred to as a Smart Grid. (Modeling of the data acquisition process for a Smart Grid control system). Słowa kluczowe: Sieć inteligentna, energetyka rozproszona, IEC 61850, PLC. Keywords: Smart Grid, dispersed generation, IEC 61850, PLC. Wstęp Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii oraz generacji rozproszonej stwarza szereg problemów natury technicznej przy włączaniu ich do sieci elektroenergetycznej, które należy rozwiązać. Jednocześnie wzrastają oczekiwania odbiorców, co do niezawodności zasilania i jakości dostarczanej energii. W tym celu konieczne jest gromadzenie informacji pozwalających identyfikować pojawiające się problemy i zagrożenia zarówno po stronie sieci jak i źródła. Do tego celu wykorzystuje się urządzenia telemechaniki oraz automatyki zabezpieczeniowej i pomiarowej. Można zastos[...]

Zastosowanie optymalizacji konfiguracji sieci do redukcji kosztów strat energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2019.10.24

Czytaj za darmo! »

W branży elektroenergetycznej aspekt ekonomiczny jest kluczowym zagadnieniem, które obecnie jest przedmiotem wnikliwych analiz i prac badawczych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną koszty związane z jej dystrybucją zwiększają się. Zauważalne jest dążenie do redukcji tych kosztów nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również ekologicznych i formalnoprawnych. W ciągu ostatniej dekady nastąpiło znaczne zmniejszenie strat energii elektrycznej poprzez wdrażanie przez operatorów sieci programów ograniczania strat energii elektrycznej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych do budowy przewodów elektroenergetycznych również znacząco się przyczyniło do ograniczenia strat związanych z przesyłem energii. Redukcję kosztów dystrybucji energii elektrycznej można realizować na różne sposoby. Jednym z nich jest redukcja strat mocy czynnej w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, która stanowi temat tego artykułu. Optymalizacja sieci dystrybucyjnej W dziedzinie elektroenergetyki optymalizacji podlegają różnie grupy zagadnień m.in. rozpływy mocy i energii elektrycznej. W artykule przedstawiono możliwości redukcji kosztów dystrybucji energii elektrycznej z wykorzystaniem optymalizacji konfiguracji sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Badania optymalizacyjne przeprowadzono na zmodyfikowanym fragmencie rzeczywistej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, stanowiącej część rejonu energetycznego składającego się z 5 stacji GPZ 110/15 kV. Model sieci został odwzorowany w programie rozpływowym PowerWorld Simulator. W sieci zainstalowano transformatory o mocy 16 MVA każdy. Sieć zbudowana jest z 45 węzłów, 50 odcinków linii SN oraz 50 odbiorów o łącznej mocy równej 45,6 MW. W sieci występują głównie linie napowietrzne a magistrala główna wykonana jest przewodami AFL 6-70 o łącznej długości ponad 100 km. W omawianym modelu sieci występują także odnawialne źródła energii, należą do nich trzy farmy fotowol[...]

Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Stability analyses of a power system are conducted at short-term and mid-term planning of transmission network development. Recent years have seen transmission networks working closer and closer to their technical capability. Therefore it is necessary to conduct even a simplified power system stability assessment also at long-term planning. The article shows that very simple criteria of angle stability and voltage stability based on short-circuit power can be used for the sake of long-term planning. The suggested criteria were verified for a real large-scale power system. Simplified stability criteria for long term planning of transmission network development Streszczenie. Analizy stabilności systemu elektroenergetycznego wykonywane są przy krótkookresowym i średniookresowym planowaniu rozwoju sieci przesyłowej. W ciągu ostatnich lat sieci przesyłowe pracują coraz bliżej granicznych możliwości technicznych. Z tego względu zachodzi potrzeba choćby uproszczonej oceny stabilności systemu elektroenergetycznego także przy planowaniu długookresowym. W artykule pokazano, że dla potrzeb planowania długookresowego można posłużyć się bardzo prostymi kryteriami stabilności kątowej i stabilności napięciowej opartych na mocy zwarciowej. Proponowane kryteria zostały sprawdzone dla rzeczywistego dużego systemu elektroenergetycznego. Keywords: power system, stability, network planning, short circuit power Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stabilność, planowanie rozwoju sieci, moc zwarciowa 1. Wstęp Jednym z obowiązków operatorów sieci przesyłowej jest planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego (SEE) w różnych horyzontach czasowych: długookresowych 15 lat, średniookresowych 10 lat oraz krótkookresowych  5 lat. Dla każdego z tych okresów prognozuje się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i opracowuje scenariusze rozwoju. Scenariusze te obejmują odpowiedni wzrost wytwarzania energii elektrycznej oraz lokalizację i[...]

Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju

Czytaj za darmo! »

Power system analyses can be classified as static and dynamic ones. Generally, they consist in an assessment of the power system operation at predetermined loading conditions and under the influence of credible contingencies. The analyses can be performed at the stage of development planning as well as during the power system operation. In the case of development planning it is the planning time frame that decides over the way the analyses are performed. At short-term planning analyses are performed the same way as during the power system operation, while long-term planning focuses on balancing of electricity demand and generation. The presented article discusses the way and range of performing power system analyses at mid-term development planning of the ≤ 10-year time frame. It has been written in the form of a guide for planning specialists dealing with the power system development. (Power system analyses for midterm development planning) Streszczenie Analizy systemu elektroenergetycznego można podzielić na statyczne i dynamiczne. Polegają one ogólnie na ocenie pracy systemu przy zadanych obciążeniach i pod wpływem działania możliwych zdarzeń. Analizy te przeprowadza się zarówno w fazie planowania rozwoju jak i pracy systemu elektroenergetycznego. W przypadku planowania rozwoju sposób przeprowadzania analiz zależy od horyzontu czasowego planowania. W planowaniu krótkookresowym sposób przeprowadzania analiz jest taki sam jak dla bieżącej pracy systemu. W planowaniu długookresowym największy nacisk kładzie się na bilansowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej. W artykule omówiono sposób i zakres przeprowadzania analiz systemu elektroenergetycznego w planowaniu średniookresowym o horyzoncie czasowym 10 lat. Artykuł napisano w formie instrukcji dla planistów zajmujących się rozwojem systemu elektroenergetycznego. Key words: power system, development planning, power system analyses Słowa kluczowe: system elektroe[...]

 Strona 1  Następna strona »