Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Koniorczyk"

Pomiary i obliczenia przewodności cieplnej niewentylowanych warstw powietrza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń przewodności cieplnej oraz oporu cieplnego niewentylowanych poziomych warstw powietrza, zwanych również szczelinami powietrza w przestrzeni zamkniętej, w funkcji grubości tych warstw dla kilku wybranych wartości temperatury. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ obecnie brak jest znormalizowanych metod oceny izolacyjności cieplnej szcze[...]

Badania eksperymentalne radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie w kropki

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian w kropki firmy Termoorganika (Polska) o gęstości 15 kg·m-3. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano poprzez obłożenie każdej próbki folią aluminiową o niskiej emisyjności. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian jest popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. NOWOCZESNA inżynieria materiałowa tworzy na potrzeby przemysłu materiały o zadanych parametrach cieplnych. Wśród nich są nowe tworzywa sztuczne, w k[...]

Badania eksperymentalne radiacyjno–kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie w kropki Część 2. Badania próbek podzielonych na warstwy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) styropianu dla próbek złożonych z kilku warstw i dodatkowo przedzielonych foliami aluminiowymi. Do badań wybrano styropian w kropki firmy Termoorganika (Polska) o gęstości 15 kg·m-3 [3]. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano przez obłożenie każdej próbki folią aluminiową, która służy do pakowania produktów spożywczych. Folią aluminiową przedzielono również wszystkie warstwy próbki. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian jest popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. EFEKT redukcji przewodności cieplnej jest równ[...]

Określanie współczynnika ekstynkcji pianek izolacyjnych z tworzyw sztucznych w aparacie płytowym z ochronnąpłytącieplną. Część 2. Implementacja metody

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę określania współczynnika ekstynkcji K oraz współczynnika albedo co pianki polistyrenowej ekstrudowanej stosowanej do izolacji cieplnej w budownictwie, podczas pomiarów przewodnośc[...]

Badania eksperymentalne przewodności cieplnej oraz wytrzymałości na ściskanie pianek polistyreno-uretanowych


  Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej w funkcji temperatury k(T) oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytu polistyreno - uretanowego (PSUR) - materiału izolacyjnego nowej generacji. Do badań wybrano pianki PSUR firmy HIT Konsulting Sp. z o.o. o gęstości 70 kg·m-3 oraz 80 kg·m-3. Badania k(T) wykonano w aparacie płytowym Fox 314, natomiast badania wytrzymałościowe - na aparacie Instron 8501. W pracy porównano wyniki pomiarów k(T) dla PSUR, styropianu w kropki firmy Termoorganika oraz pianki poliuretanowej otrzymanej z systemu poliuretanowego Izopianol 22/33 OT - P firmy Purinova. Przedstawiono również wyniki badań wytrzymałości na ściskanie dla obu pianek PSUR. Keywords: polystyrene-polyurethane foams, compressive strength Abstract The results of measurements are presented concerning thermal conductivity as a function of temperature k(T) and compressive strength of the polystyrene - polyurethane composite (PSUR) - a new generation of insulating material. The PSUR foam of HIT Co. Ltd. has been selected with a density of 70 kg·m-3and 80 kg·m-3. The k(T) measurements were carried out in the Fox 314 plate apparatus, while for the strength tests - the Instron 8501 instrument was used. The comparative results of k(T) measurements are given for the PSUR dot styrofoam (produced by Termoorganika company) and for the polyurethane foam obtained from the Izopianol 22/33 OT - P (polyurethane system of Purinova company). The results of compressive strength for both PSUR foams are also included. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved POLIURETAN OWE materiały piankowe wytwarzane są podczas egzotermicznej reakcji polimeryzacji składnika izocyjanianowego (najczęściej PMDI) ze składnikiem poliolowym, stanowiącym mieszaninę zmodyfikowanych[...]

Badania eksperymentalne radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie grafitowym Część 1. Badania próbek litych


  Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k (l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian grafitowy firmy Arbet (Polska) o gęstości 14,5 kg·m-3. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano poprzez obłożenie każdej próbki folią aluminiową. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian grafitowy jest obecnie popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. Wyniki pomiarów k (l) styropianu grafitowego porównano z podobnymi badaniami wykonanymi przez autorów niniejszego artykułu dla styropianu w kropki firmy Termoorganika (Polska) [1].FIRMA BASF udoskonaliła klasyczny biały styropian, w efekcie czego powstał styropian grafitowy. Nowe perełki polistyrenu (EPS) o czarnej barwie noszą nazwę Neopor. Jest to nazwa zastrzeżona przez firmę Basf [7]. Krajowi producenci styropianu grafitowego korzystają z perełek EPS tego producenta. Srebrnoszary kolor styropianu grafitowego uzyskiwany jest przez dodanie do perełek EPS grafitu, który znacznie poprawia właściwości termoizolacyjne styropianu. W klasycznym białym styropianie występuje radiacyjno - kondukcyjna wymiana ciepła. Sprzężenie radiacji z kondukcją występuje poprzez pole temperatury wewnątrz styropianu i przejawia się znaczącym udziałem promieniowania w wymianie ciepła. Współczynnik przewodzenia ciepła k styropianu, zwany dalej przewodnością cieplną, wykazuje anomalie w funkcji grubości l. Anomalia polega na występowaniu redukcji przewodności cieplnej dla małych grubości warstw. Inaczej mówiąc, przewodność cieplna styropianu wzrasta stopniowo wraz z grubością warstwy ośrodka, osiągając dla dużych grubości warstw wartości asymptotyczne [2]. Efekt ten można zaobserwować eksperymentalnie, m.in. dla polistyrenu ekstrud[...]

Badania eksperymentalne radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie grafitowym Część 2. Badania próbek podzielonych na warstwy


  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k (l) styropianu dla próbek złożonych z kilku warstw i dodatkowo przedzielonych foliami aluminiowymi. Do badań wybrano styropian grafitowy firmy Arbet (Polska) o gęstości 14.5 kg·m-3 [3]. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano przez obłożenie każdej próbki folią aluminiową, która służy do pakowania produktów spożywczych. Folią aluminiową przedzielono również wszystkie warstwy próbki. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian grafitowy jest popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. Wyniki pomiarów k (l) styropianu grafitowego porównano z podobnymi badaniami wykonanymi przez autorów niniejszym artykule dla styropianu w kropki firmy Termoorganika (Polska) [4, 6].NA PODSTAWIE analizy jednoczesnego przewodzenia ciepła i promieniowania, w wielu materiałach można wykazać, że uzyskana w wyniku pomiarów przewodność cieplna zmienia się z wraz grubością tych materiałów. Efekt redukcji przewodności cieplnej znany jest jako "efekt grubości" (ang. thickness effect curve) [1, 5]. W klasycznym, tzn. białym styropianie efekt redukcji może sięgać nawet 200 mm. Nie jest to efekt pomiarowy, wynikający ze stosowania konkretnej metody badawczej, tylko efekt fizyczny związany z wymianą ciepła przez promieniowanie w styropianie. Jak dotąd żaden z producentów styropianu w Polsce nie zamieszcza danych dotyczących zależności przewodności cieplnej od grubości. Przykładowo, firma BASF dla wszystkich swoich produktów piankowych, w tym np. dla przytoczonej w [6] pianki polistyrenowej ekstrudowanej 3035 CS, takie dane zamieszcza. W przypadku producentów styropianu w Polsce brak takich danych skutkuje zawyżaniem wartości przewodności cieplnej dla małych grubości płyt ze styropianu. Wydaj[...]

 Strona 1  Następna strona »