Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Robert Palka"

O humanitarnym uboju świń słów kilka

Czytaj za darmo! »

Autor porusza problematykę humanitarnego uboju trzody chlewnej w świetle polskich przepisów oraz przepisów Unii Europejskiej.Złożoność problemu, jakim jest stosunek człowieka do zwierząt, oddaje w dużej mierze art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), który mówi, że "zwierzę jako istota żyjąca, zdolna[...]

Zastosowanie osiągnięć biologii molekularnej w mikrobiologii żywności

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne metody mikrobiologiczne są ukierunkowane przede wszystkim na szybkie i niezawodne wykrywanie bakterii chorobotwórczych w różnego typu materiałach, w tym w żywności. Głównie potrzeba szybkiej identyfikacji drobnoustrojów zapoczątkowała w latach siedemdziesiątych XX w. dynamiczny rozwój metod diagnostycznych. Postępujący rozwój metod instrumentalnych, testów diagnostycznych oraz po[...]

Czystość mikrobiologiczna powietrza w zakładach mięsnych

Czytaj za darmo! »

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w zakładzie mięsnym jest ważnym elementem monitorowania ogólnego stanu higieny, na który składa się głównie higiena środowiska produkcyjnego i higiena personelu.Drobnoustroje bardzo rzadko występują w stanie wolnym, najczęściej w postaci bioaerozoli, czyli układów dwu lub trójfazowych składających się z fazy rozpraszającej - powietrza oraz rozpro[...]

Kontrola i audyt - podobieństwa i różnice

Czytaj za darmo! »

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku nakłada władzom publicznym obowiązek ochrony "konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi" (art. 76.). Tak ważny interes publiczny, jakim jest ochrona zdrowia, stanowi podstawę ustawowego ograniczenia ustrojowej zasady wolnośc[...]

Kryteria skuteczności mycia i dezynfekcji

Czytaj za darmo! »

Dobór odpowiedniej techniki mycia odgrywa podstawową rolę w wyprodukowaniu bezpiecznego produktu. We wcześniejszym artykule przedstawiliśmy metody i sprzęt dopasowane do mycia konkretnych powierzchni. Jednak w przetwórstwie mięsa i nie tylko należy sprawdzić skuteczność procesów mycia i dezynfekcji. Jak dobrać odpowiedni sposób kontroli czystości mikrobiologicznej i na co zwracać uwagę przy jego wyborze znajdą Państwo poniżej.rzez ostatnie kilka dziesięcioleci prowadzono poszukiwania szybkich i wiarygodnych metod badania czystości. Prawdopodobnie pierwsze badanie czystości mikrobiologicznej, wykonano przez rozlanie na badaną powierzchnię płynnego agaru. Po zestaleniu był on w sposób sterylny zdejmowany z badanej powierzchni i przenoszony do inkubacji. W latach sześćdziesiątyc[...]

Alergeny pokarmowe a znakowanie żywności

Czytaj za darmo! »

Około 6% dzieci i 2-4% dorosłych cierpi na alergie pokarmowe. Pocieszający jest fakt, że większość dzieci wyrasta z alergii występujących podczas wieku niemowlęcego. Warto pamiętać, że wszystkie produkty spożywcze mogą, ale nie muszą wywoływać uczulenia pokarmowe. Jednak niektóre składniki są silnie alergenne, w związku z tym podlegają obowiązkowi znakowania.Alergie pokarmowe stanowią coraz większy problem zdrowotny. Aktualnie przyjmuje się, że ok. 10-35% populacji ludzi cierpi na schorzenia alergiczne, których 1-8% wywoływanych jest przez spożywane pokarmy. Alergie pokarmowe jest to rodzaj nietoksycznych, niepożądanych reakcji organizmu na pokarm z udziałem układu immunologicznego. Stanowią one 30-40% ogółu niepożądanych nietoksycznych reakcji pokarmowych. Ich objawy najczę[...]

Wartość odżywcza żywności

Czytaj za darmo! »

Na opakowaniach żywności zamieszczanych jest coraz więcej użytecznych żywieniowo informacji. Duża część producentów żywności decyduje się również na zamieszczanie wskazanego dziennego spożycia (GDA). Jest to informacja o ilości poszczególnych składników odżywczych zawartych w produkcie oraz o procentowym udziale tego składnika w diecie dorosłej osoby.Współczesne badania naukowe udowadniają, że prawidłowy rozwój, sprawność fizyczna i umysłowa oraz ogólny stan zdrowia człowieka są ściśle związane ze sposobem żywienia i jakością zdrowotną żywności, a przede wszystkim z jej wartością odżywczą. Wiedza w tym zakresie jest coraz bardziej istotna, zwłaszcza jeśli chodzi o zapobieganie chorobom powstającym w wyniku nieprawidłowego sposobu żywienia. W czerwcu 2007 r. Komisja Europejsk[...]

Ogłuszanie gazowe czy elektryczne? Wady i zalety

Czytaj za darmo! »

Prawidłowe ogłuszanie zwierząt jest jedną z najważniejszych czynności przedubojowych. Humanitarne postępowanie ze zwierzęciem wydaje się oczywiste, mimo to ma umocowanie prawne. W niedalekiej przyszłości, bo od 1 stycznia 2013 roku, zacznie obowiązywać Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania. Wprowadza ono między innymi obowiązek kontroli ogłuszania oraz szkoleń dla personelu biorącego udział w uśmiercaniu i działaniach z nim związanych, zakończonych uzyskaniem świadectw kwalifikacji.10/2010 Gospodarka Robert Palka Ogłuszanie gazowe czy elektryczne? Wady i zalety Prawidłowe ogłuszanie zwierząt jest jedną z najważniejszych czynności przedubojowych. Humanitarne postępowanie ze zwierzęciem wydaje się oczywiste, mimo to ma umocowanie prawne. W niedalekiej przyszłości, bo od 1 stycznia 2013 roku, zacznie obowiązywać Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania. Wprowadza ono między innymi obowiązek kontroli ogłuszania oraz szkoleń dla personelu biorącego udział w uśmiercaniu i działaniach z nim związanych, zakończonych uzyskaniem świadectw kwalifikacji. J akość surowca mięsnego jest uza- leżniona od wielu czynników. Waż- ne znaczenie odgrywają tu warunki transportu do rzeźni oraz pierwsze operacje technologiczne uboju, tj. przepęd świń do stanowiska ogłu- szania (oszałamiania) - dopuszcza się zamienne używanie tych okre- śleń, przebieg i parametry ogłusza- ni[...]

Ubój rytualny


  Z uwagi na rolę, jaką odgrywa w procesie uboju pozbawienie zwierzęcia świadomości, stosowany jest podział na: - ubój bezpośredni, bez wcześniejszego oszołomienia (ogłuszenia) - dopuszcza się zamienne używanie tych określeń, - ubój pośredni, z zastosowaniem uprzedniego oszołomienia. Odmianą uboju bezpośredniego jest ubój rytualny, przeprowadzany zgodnie z obyczajami niektórych wyznań religijnych, głównie judaizmu i islamu. Mięso, które pochodzi z takiego uboju, określane jest jako koszerne - przy uboju zgodnym z zasadami judaizmu lub halal - według reguł islamu. Właśnie brak czynności przedubojowego oszołomienia, która dla religii mojżeszowej i mahometańskiej nie jest możliwa, stał się przedmiotem dyskusji i protestów organizacji ekologicznych. Przypomnijmy, celem oszołomienia jest pozbawienie zwierzęcia wrażliwości na odczucie bólu powstającego przy kłuciu i wykrwawianiu.Zasady szechity, czyli uboju rytualnego w judaizmie zebrane są w Talmudzie w piątym dziale zwanym Chulin. Uboju może dokonywać specjalnie w tym celu uczony rytualny rzezak - szojchet. Musi to być dorosły mężczyzna, żyd, znany z pobożności i przestrzegania prawa religijnego. Uprawnienia szojcheta nadawał rabin specjalnym dokumentem, zwanym kabalą. Wcześniej kandydat musiał odbyć praktykę, zdać egzamin ze znajomości praw rządzących szechitą oraz dokonać samodzielnie, pod nadzorem, trzech rytualnych ubojów. Zwierzętom przecina się obie tętnice szyjne wspólne (lewą i prawą) i obie żyły jarzmowe zewnętrzne (lewą i prawą) oraz wewnętrzne (lewą i prawą) za pomocą szybkich, płynnych, nieprzerywanych ruchów noża, odmawiając przy tym modlitwę. Zwierzę nie może być wcześniej pozbawione świadomości poprzez oszołomienie jakąkolwiek ze znanych metod. Nóż musi być maksymalnie ostry, nieząbkowany, co najmniej dwa razy dłuższy niż grubość szyi zwierzęcia. Nie wyklucza się przecięcia przełyku i tchawicy. Z tuszy/ mięsa należy usunąć jak największą ilość krwi. Obecnie pows[...]

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 - najważniejsze wymagania i obowiązki dotyczące uboju trzody chlewnej


  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania weszło w życie 8 grudnia 2009 r. Jego przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Oczywiście są podane okresy przejściowe. Czekamy również na odpowiednie rozporządzenie MRiRW w sprawie świadectw kwalifikacji osób odpowiedzialnych za dobrostan zwierząt.Rzeźnia to obiekt, do którego dostarczane są zwierzęta do uboju w celu pozyskania mięsa. Ta krótka definicja nie oddaje liczby i różnorodności bodźców, które powodują stres, często ból i cierpienie, na jakie narażone są zwierzęta podczas załadunku, transportu, rozładunku, pobytu w magazynie żywca, unieruchamiania czy oszałamiania. Jednak gatunek ludzki przetrwał przede wszystkim dzięki spożywaniu białka zwierzęcego, które - niestety - obecnie otrzymywane jest głównie w wyniku uboju zwierząt rzeźnych. Początkowe wymagania dotyczące skutecznego uboju przekształciły się z upływem czasu w przepisy stanowiące zasady i normy postępowania ze zwierzętami przed ubojem i w czasie uboju [1]. Przepisy te uwzględniane są w prawie wspólnotowym od 1974 r. (dyrektywa 74/557/EWG zastąpiona w 1993 r. przez dyrektywę Rady 93/119/WE). W ostatnim czasie, tj. 18 listopada 2009 r., w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano, po długiej procedurze legislacyjnej, rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 r., które zastąpi dyrektywę Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009) - zwane dalej rozporządzeniem, weszło w życie 8 grudnia 2009 r., a jego przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. (z wyjątkami, o których poniżej). Wprowadza ono wiele nowych wymagań, które zwiększają odpowiedzialność właścicieli rzeźni za dobrostan zwierząt, poprzez odpowiednie ich traktowanie - m[...]

 Strona 1  Następna strona »