Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Cysewska"

Recykling materiałowy odpadów gumowych w Polsce


  Recykling materiałowy odpadów gumowych, polegający na waloryzacji wyeksploatowanych wyrobów gumowych w produkty o właściwościach użytkowych, zyskuje obecnie na coraz większym znaczeniu, stanowiąc alternatywę dla powszechnie stosowanego w Polsce odzysku energetycznego. Publikacja zawiera przegląd krajowej literatury naukowej oraz patentowej na temat zastosowania produktów materiałowego recyklingu odpadów gumowych. Zaprezentowany zbiór prac badawczych prowadzonych w okresie ostatnich 15 lat przez polskie ośrodki naukowo-badawcze, obrazuje postęp w dziedzinie ponownego wykorzystania odpadów gumowych. A review, with 104 refs., of uses of ground rubber waste in polymer matrix composites, rubber formulations, road bitumens, concretes and insulating masses as well as in prodn. of fuel, oils and monomers. Według szacunków Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, w Polsce rocznie przybywa ok. 200 tys. t zużytych opon, co daje szóste miejsce w skali UE1). Wydanie aktów prawnych2, 3) zobowiązujących producentów do zagospodarowania zużytych opon wraz z jednoczesnym zakazem ich składowania, zmusiło przedstawicieli przemysłu do wspierania badań nad technologiami wykorzystującymi materiały wtórne. W Polsce w latach 2008-2014 wymagany poziomu odzysku zużytych opon wynosi 75%, z czego recykling stanowi jedynie 15%4). Recykling energetyczny, polegający na spalaniu zużytych opon samochodowych, głównie w cementowniach oraz elektrowniach, stanowi ponad 70% odzysku zużytych opon w Polsce. Znaczna przewaga tej formy wykorzystania odpadów gumowych wynika głównie z przyczyn ekonomicznych. W 2007 r. łączny poziom recyklingu zużytych opon w Polsce przekroczył 23%, jednak wartość ta jest zawyżona, ponieważ amdm SA, Cieszyn; bPolitechnika Gdańska Krzysztof Formelaa, *, Magdalena Cysewskab, Józef Haponiukb Recykling materiałowy odpadów gumowych w Polsce Material recycling of rubber waste in P[...]

Effect of addition of reclaimed rubber on curing characteristics and mechanical properties of styrene-butadiene rubber Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego DOI:10.12916/przemchem.2014.666


  Ground tire rubber was reclaimed by using a 2-roll mill or twin screw extruder, optimally after plastification with a heavy oil from pyrolysis of tires, blended with original styrene-butadiene rubber (10-50% by mass), cured with S and tested for tensile strength, glass transition temp. and swelling degree. The curing rate index was also detd. Use of the oils for reclaiming the ground tire rubber resulted in increasing the regeneration degree. The substitution of the original rubber with the reclaimed one resulted in improving mech. characteristics of the rubber vulcanizates and did not change their crosslinking. Przedstawiono wyniki badań wpływu regeneratów gumowych otrzymanych w różnych warunkach ścinania na przebieg procesu wulkanizacji oraz statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne wulkanizatów mieszanek kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) i regeneratu gumowego. Regenerację miału gumowego prowadzono metodą periodyczną przy użyciu walcarki oraz metodą ciągłą z zastosowaniem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. W celu poprawy przetwórstwa miału gumowego metodą periodyczną jako plastyfikator zastosowano dwa rodzaje olejów Politechnika Gdańska Krzysztof Formela*, Magdalena Cysewska, Katarzyna Januszewicz Effect of addition of reclaimed rubber on curing characteristics and mechanical properties of styrene-butadiene rubber Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.666 Inż. Magdalena CYSEWSKA jest absolwentką studiów inżynierskich międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa na Politechnice Gdańskiej. Obecnie jest studentką ostatniego roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Specjalność - inżynieria materiałów polimerowych. Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel./f[...]

Badania wpływu konstrukcji układu uplastyczniającego oraz prędkości obrotowej ślimaków na jakość dewulkanizatów otrzymanych metodą ciągłą


  Przedstawiono wyniki badań procesu termomechanicznej dewulkanizacji ciągłej rozdrobnionych odpadów gumowych prowadzonej za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Scharakteryzowano wpływ konfiguracji ślimaków oraz prędkości obrotowej ślimaków na parametry pracy wytłaczarki, zawartość ekstraktu acetonowego, zawartość frakcji zol-żel, stopień dewulkanizacji oraz lepkość Mooneya otrzymanych produktów. Określono wpływ wtórnej wulkanizacji na właściwości mechaniczne uzyskanych wulkanizatów. Ground tire rubber was devulcanized in a co-rotating twin screw extruder to study the effect of screw configuration and screw rotational speed on torque of screws, energy consumption, crosslinking d., devulcanization degree and Mooney viscosity of devulcanizates. The products showed good mech. properties and could by cured with S for 11 min. Regeneracja odpadów gumowych, której towarzyszy proces dewulkanizacji, polega na przekształceniu odpadów z produkcji przemysłu gumowego oraz zużytych wyrobów gumowych, przy pomocy energii cieplnej, mechanicznej lub chemicznej, w produkty które mogą być amdm S.A., Cieszyn; bPolitechnika Gdańska; cInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Krzysztof Formelaa, b,*, Magdalena Cysewskab, Józef T. Haponiukb, Andrzej Stasiekc Badania wpływu konstrukcji układu uplastyczniającego oraz prędkości obrotowej ślimaków na jakość dewulkanizatów otrzymanych metodą ciągłą Effect of screw configuration and rotation speed of screws on quality of products of continuous thermomechanical devulcanization Mgr inż. Magdalena CYSEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 11/2012, str. 2175. Prof. dr hab. inż. Józef T. HAPONIUK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1160. Mgr inż. Andrzej STASIEK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 8/2012, str. 1520. mdm S.A., ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn, tel.: (33) 479-45-00, f[...]

Gęstość usieciowania, właściwości termiczne oraz morfologia wulkanizatów SBR-dewulkanizat o różnej całkowitej zawartości sadzy


  Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości sadzy na właściwości usieciowanych mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i dewulkanizatu gumowego otrzymanego metodą ciągłą, przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Scharakteryzowano zależności pomiędzy sumaryczną ilością sadzy, stanowiącą sumę sadzy dodawanej i sadzy zawartej w dewulkanizacie gumowym a gęstością usieciowania, dynamicznymi właściwościami mechanicznymi, odpornością termiczną oraz morfologią uzyskanych produktów. Butadiene-styrene rubber was blended with a rubber devulcanizate and C black and then vulcanized under std. conditions. The devulcanizate was prepd. by extrusion of ground tire rubber. Addn. of the devulcanizate resulted in decreasing the swelling degree and increasing crosslink d., storage modulus and mass loss at above 500°C. Recykling materiałowy odpadów gumowych, zwłaszcza zużytych opon samochodowych, nabiera obecnie coraz większego znaczenia, stanowiąc alternatywę dla powszechnie stosowanego odzysku energetycznego, polegającego na wykorzystaniu ich jako substytutu paliwa, głównie w cementowniach. Warto przy tym zaznaczyć, że spalenie zużytych opon, pozwala odzyskać jedynie ok. 37% energii użytej do produkcji nowych opon1). Produkty recyklingu materiałowego w postaci regeneratów gumowych oraz miałów gumowych są powszechnie stosowane w przemyśle jako substytuty mieszanek gumowych lub nieaktywne napełniacze kompozycji polimerowych. Prowadzone obecnie badania mają na celu doprowadzenie Krzysztof Formelaa,*, Józef T. Haponiukb, Przemysław Stankiewiczb, Magdalena Cysewskab, Marta Chojnackab amdm SA, Cieszyn; bPolitechnika Gdańska Gęstość usieciowania, właściwości termiczne oraz morfologia wulkanizatów SBR-dewulkanizat o różnej całkowitej zawartości sadzy Crosslink density, thermal properties and morphology of SBR-devulcanizate rubber vulcanizate with varying total content of carbon black Prof. dr hab. inż. Józef T. HAPONIUK, prof. zw. P[...]

Characteristics of continuous thermomechanical devulcanization of waste rubber with experimental design. Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych z zastosowaniem metod doświadczalnych


  Ground tire rubber was devulcanizated at 180-280°C and 200-600 rpm in co-rotating twin extruder with a special configuration of the plasticizing unit, enabling generation of considerable shear forces. The devulcanizates were then vulcanizated with S at 150°C and studied for mech. properties. Response surface method was used in the study. Math. model was detd. as a function of devulcanization conditions (barrel temp., screw rotational speed, feed rate). Badano proces termomechanicznej dewulkanizacji rozdrobnionych odpadów gumowych prowadzony przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej o specjalnej konfiguracji układu uplastyczniającego, umożliwiającego wywieranie znacznych sił ścinających na miał gumowy. W badaniach doświadczalnych zastosowano metodę powierzchni odpowiedzi RSM (response surface methodology). Wyznaczono modele matematyczne wyrażające zmienność właściwości mechanicznych wtórnie sieciowanych dewulkanizatów w funkcji czynników opisujących warunki prowadzenia procesu dewulkanizacji, a mianowicie temperatury cylindra wytłaczarki, prędkości obrotowej ślimaków oraz wydajności wytłaczania. Dewulkanizacja ciągła przy użyciu wytłaczarek dwuślimakowych stanowi stosunkowo nową formę recyklingu materiałowego odpadów gumowych. Pierwsze wzmianki na jej temat pojawiły się pod koniec lat 90. XX w., w pracach zespołu badawczego firmy Toyota1). Fukumori i Matsushita2) zaproponowali model selektywnego rozpadu siarczkowych wiązań sieciujących pod wpływem działania sił ścinających. Założenia modelu opierają się na wyraźnej różnicy energii wiązań oraz stałych sprężystości między wiązaniem C-C a wiązaniem S-S. Według autorów teorii selektywne rozrywanie siarczkowych wiązań sieciujących, jest możliwe dzięki rozłożeniu sił ścinających przy odpowiednio dobranej konfiguracji układu uplastyczniającego wytłaczarki. Sutanto i współpr.3) zwracają uwagę, że selektywny rozpad wiązań siarczkowych wg podanej teorii jest możliwy jedyni[...]

 Strona 1