Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jan Wójcik"

Study on the possibility of using the vegetable paraffin oil as a potential substitute of mineral paraffin oil (paraffinum liquidum) in cosmetic formulations. Badania możliwości zastosowania frakcji parafinowej pochodzenia roślinnego jako potencjalnego substytutu oleju parafinowego mineralnego (paraffinum liquidum) w formulacjach kosmetycznych


  Rapeseed and palm oils were hydrogenated at 250-350°C and 10 MPa over a com. Ni catalyst to produce paraffinic oils for cosmetic formulations (water-in-oil and oil-in-water emulsions). The emulsions were evaluated for appearance (microscopic observation), odour and stability during 24 h long storage at -3°C and 30°C and compared with emulsions prepd. from petroleum-derived paraffinic oils. No significant differences were obsd.Przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastąpienia olejów parafinowych pochodzących z destylacji ropy naftowej olejami parafinowymi otrzymanymi metodą hydrogenolizy olejów roślinnych w przykładowych formulacjach emulsji kosmetycznych. Porównano właściwości fizykochemiczne oraz zdolności obu typów parafin do tworzenia stabilnych emulsji typu woda w oleju (w/o) i olej w wodzie (o/w).Przeprowadzono analizę mikroskopową otrzymanych emulsji oraz oznaczono ich stabilność w podwyższonej i obniżonej temperaturze. Badania fizykochemiczne wykazały, że oleje pochodzenia roślinnego, pomimo innego składu węglowodorowego oraz niższego zakresu temperatury parowania, charakteryzują się równie niską liczbą jodową i kwasową. Obrazy mikroskopowe mieszanin wykazały, że emulsje typu o/w otrzymane dla olejów pochodzenia roślinnego były analogiczne do emulsji opartych na olejach parafinowych mineralnych, natomiast jednorodność emulsji typu w/o była większa dla emulsji z olejów pochodzenia roślinnego. Tendencje w przemyśle kosmetycznym ukierunkowane są na produkcję wyrobów z surowców naturalnych. Obecnie w wielu for- [...]

Heterogeneous catalysts for esterification of triethylene glycol with acetic acid. Katalizatory heterogeniczne do procesu estryfikacji glikolu trietylenowego kwasem octowym


  TiO2, SiO2 and their mixt. were impregnated with H2SO4, dried, calcinated, studied for heat resistance up to 800°C and used as catalysts for esterification of HO(CH2CH2O)3H with AcOH at 120-140°C in BuOH to resp. acetates under removal of H2O by azeotropic distn. The selectivity of the diacetate formation was the highest (90.3%) when the H2SO4/TiO2/SiO2 catalyst was used at 140°C. Przedstawiono wyniki badań nad możliwością otrzymywania wysokiej czystości dioctanu glikolu trietylenowego w reakcji estryfikacji glikolu trietylenowego kwasem octowym z wykorzystaniem katalizatorów heterogenicznych. Przedstawiono metodę reakcji z destylacją azeotropową w celu zwiększenia stopnia przereagowania poprzez usuwanie wody ze środowiska reakcji. Badania prowadzono z wykorzystaniem spreparowanych katalizatorów heterogenicznych: SO4 2-/TiO2, SO4 2-/SiO2 oraz SO4 2-/TiO2-SiO2. Wykonano badania termograwimetryczne w celu określenia stopnia nasiarczenia katalizatora. Stwierdzono, że w wyniku impregnacji TiO2 kwasem siarkowym następuje jego chemiczne związanie do siarczanu tytanu, natomiast impregnacja SiO2 kwasem siarkowym prowadzi do adsorpcji fizycznej na jego powierzchni. Aktywność przygotowanych katalizatorów porównano z aktywnością komercyjnego katalizatora do estryfikacji KSF‑0 Powder. Ponieważ w środowisku reakcji powstaje woda, przebadano stabilność katalizatora poprzez kilkakrotne wykonanie zawiesiny wodnej katalizatora oraz pomiar pH wyciągu wodnego z uzyskanych zawiesin. Obecnie w przemysłowych procesach estryfikacji jako katalizatory stosuje się głównie silne kwasy nieorganiczne (kwas siarkowy) lub organiczne (kwas p-toluenosulfonowy, kwas alkilobenzenosulfonowy, kwas metanosulfonowy)1-3). Stosowanie tego typu katalizatorów implikuje znaczną uciążliwość dla środowiska, gdyż usunięcie katalizatora [...]

Wykorzystanie światłowodu fotonicznego do budowy czujnika perymetrycznego

Czytaj za darmo! »

Metoda lokalizacji miejsca zaburzenia przy użyciu konwencjonalnego światłowodu o specjalnie ukształtowanym rozkładzie współczynnika załamania została zaproponowana w pracy [1]. W takim włóknie można wyróżnić dwa paraboliczne obszary: pierwszy z nich, o niższym współczynniku załamania, uformowany jako parabola centralna, prowadzi mod podstawowy lub mody bliskie podstawowemu; natomiast drugi [...]

Aparatura do syntezy szkieł high silica zmodyfikowaną metodą OVD

Czytaj za darmo! »

Domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich szkło kwarcowe (szkło high silica) wykazuje tak zwaną aktywność optyczną, co objawia się absorpcją przez jony domieszek światła o pewnej długości fali i jego emisji o innej długości fali w wyniku zjawiska inwersji obsadzeń. Z tego powodu szkło tego typu wykorzystuje się do budowy światłowodów aktywnych [6]. Podstawowym problemem w produkcji szkła high silica domieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich jest prężność par klasycznych substratów domieszek wystarczająco duża dopiero w temperaturze bliskiej 900oC. Pojawia się dodatkowo problem powstawania klasterów pierwiastków ziem rzadkich w szkle krzemionkowym, co pogarsza jakość szkła. Przeciwdziała się temu wprowadzając do szkła krzemionkowego współdomieszki takie jak glin i fosfor [6]. Obecnie nie ma wydajnej metody syntezy szkła tego typu o bardzo dobrej jakości. Do syntezy szkła kwarcowego domieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich wykorzystuje się obecnie głównie metodę MCVD wzbogaconą o proces impregnacji porowatego szkła roztworem zawierającym jony domieszek. Do impregnacji wykorzystuje się najczęściej roztwory alkoholowe lub wodne chlorku erbu lub iterbu i współdomieszkę chlorku lub azotanu glinu. W metodzie MCVD mała liczba warstw rdzenia i sposób wprowadzania domieszek powodują małą wydajność oraz słabą dokładność i elastyczność domieszkowania, dlatego trudno jest uzyskać homogeniczne domieszkowanie światłowodu wzdłuż jego przekroju poprzecznego i pożądany profil współczynnika załamania światła [6,9]. Proces jest podzielony na cztery etapy, w których utworzone zostaje od 2 do 10 (zwykle 2 - 4) domieszkowanych warstw rdzenia. W pierwszym etapie domieszkowania z fazy ciekłej przystosowanym do metody MCVD, wewnątrz rury bazowej osadza się porowatą warstwę szkła krzemionkowego. Następnie warstwa porowatego szkła jest impregnowana roztworem zawierającym pożądane domieszki, aby wniknęły one do porów szkła. W kolejnym etapie poro[...]

Fotoczułe światłowody fotoniczne

Czytaj za darmo! »

Czujniki optyczne wytwarzane w oparciu o elementy optyki światłowodowej znajdują bardzo wiele zastosowań w przemyśle, budownictwie czy transporcie. Detektory takie umożliwiają bardzo precyzyjne pomiary wartości takich jak naprężenie, siła nacisku, ciśnienie, temperatura, poziom drgań, wielkości elektryczne i magnetyczne oraz wiele innych. Taka detekcja możliwa jest poprzez określenie poziomu charakteru fluktuacji parametrów fali elektromagnetycznej takich jak zmiana natężenia mocy, częstotliwości, fazy, polaryzacji czy kierunku propagacji światła. Ze względu na sposób działania możemy wyróżnić kilka klas czujników, wśród nich takie, których działanie wykorzystuje właściwości światłowodowych siatek Bragga (FBG) [5]. Czujniki oparte na FBG są wykorzystywane jako detektory naprężeń, odkształceń, temperatury, wibracji lub jako detektory związków chemicznych. W powyższych przykładach wielkością detekowaną jest długość odbitej fali. Siatki Bragga mogą zostać wykorzystane jako czujniki punktowe lub quasi rozproszone wzdłuż odcinka włókna. Wytwarzanie światłowodowych siatek Bragga polega na wytworzeniu na odcinku włókna periodycznej struktury o zmodulowanym rozkładzie współczynnika załamania. Efekt taki można uzyskać poprzez naświetlanie światłowodu wiązką promieniowania UV. Efektywność zapisu siatek zależy od natężenia promieniowania UV oraz właściwości szkła, z którego wykonany jest światłowód. Światłowody domieszkowane germanem, ze względu na podwyższoną czułość na zapis FBG są często stosowane do ich wytwarzania [1]. Włókna klasyczne o dobranym do zapisu FBG poziomie domieszkowania Ge w obszarze rdzenia znane są jako światłowody fotoczułe. Rozwinięciem tej k[...]

Światłowody fotoniczne ze szkła kwarcowego domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich

Czytaj za darmo! »

Jednym z kierunków rozwoju technologii światłowodów jest opracowanie lepszych niż dotychczas konstrukcji światłowodów domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich do laserów włóknowych średniej i dużej mocy. Innym kierunkiem badań technologicznych jest opracowanie włókien aktywnych do laserów i wzmacniaczy małych mocy dla telekomunikacji i innych zastosowań na przykład w metrologii. Zwykłe aktywne światłowody fotoniczne domieszkowane erbem wykazują małą dwójłomność, a raczej niezbyt dużą dwójłomność charakterystyczną dla zwykłych, nieaktywnych światłowodów fotonicznych. To powoduje problemy z niestabilnością stopnia polaryzacji generowanego światła. Alternatywą są światłowody o wysokiej dwójłomności, których zbadanie w układach wzmacniaczy i laserów powinno ułatwić rozwiązanie problemów z polaryzacyjną stabilnością pracy tych urządzeń. Światłowody fotoniczne wykazywać mogą znacznie większą dwójłomność niż klasyczne przy znacznie mniejszych naprężeniach wewnętrznych powodujących niestabilność termiczną laserów. W pracy zaprezentowano technologie wytwarzania dwóch rodzajów fotonicznych światłowodów aktywnych ze szkła kwarcowego domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich oraz ich podstawowe charakterystyki (tłumienności spektralne, parametry strukturalne, dwójłomności). Aktywne rdzenie światłowodów wytworzono metodą MCVD zmodyfikowaną o impregnację z fazy ciekłej. Średni współczynnik załamania rdzeni włókien jest taki sam jak niedomieszkowanego szkła kwarcowego. Ten efekt osiągnięto dzięki domieszkowaniu szkła erbem, glinem, germanem i fluorem. Domieszkowanie germanem zastosowano w celu uczulenia rdzeni włókien na zapis siatek Bragga, które są ważnymi elementami laserów. Znaną metodą składania wytworzono preformy i wyciągnięto z nich światłowody zabezpieczone typowymi dla włókien telekomunikacyjnych powłokami ochronnymi. Abstract. One of the directions of the development of technology optical fibers is creation of better constructions of optical[...]

Dobór nośnika dla katalizatora do procesu otrzymywania glikolu propylenowego z glicerolu DOI:10.15199/62.2019.7.4


  W ostatnich latach na rynku chemicznym pojawiły się setki ton glicerolu, który jest produktem ubocznym procesu produkcji biodiesla. Dlatego ważne jest, aby znaleźć możliwość jego wykorzystania. Jedną z możliwości jest użycie glicerolu jako surowca do produkcji propano- 1,2-diolu (glikolu propylenowego), który jest cenną substancją chemiczną, szczególnie w jakości Farmakopei. Zastosowanie glicerolu do produkcji glikolu propylenowego jest zgodne z trendami "zielonej chemii". Metoda ta może konkurować z typową technologią produkcji glikolu propylenowego, która wykorzystuje surowiec petrochemiczny (propylen). Glicerol od dawna przyciąga uwagę wielu badaczy i technologów, ze względu na jego całkowitą biodegradowalność, bezpośrednie pochodzenie z przerobu surowców odnawialnych i szerokie możliwości chemicznego wykorzystania. Dodatkowym atutem tego surowca jest stosunkowo niska cena, która wynika z jego dużych nadwyżek na rynku. Ma to związek ze zwiększeniem produkcji biopaliw, które stanowią coraz większą konkurencję dla paliw wytwarzanych z surowców petrochemicznych. Produktem ubocznym jest glicerol powstającym w reakcji transestryfikacji olejów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z alkoholem metylowym lub etylowym. Przyjmuje się, że na ok. 1 t biopaliw otrzymuje się 100 kg surowego glicerolu1). Istnieje potrzeba zagospodarowania odpadowego glicerolu w celu poprawy opłacalności produkcji biodiesla. Jednym z kierunków chemicznego przetwarzania glicerolu jest otrzymywanie glikolu 1,2-propylenowego1-4). Glikol 1,2-propylenowy jest bezbarwną cieczą o charakterystycznych właściwościach. Jest związkiem bezpiecznym, nietoksycznym, o wysokiej biodegradowalności. To sprawia, że chętnie 1058 98/7(2019) Mgr inż. Józef LACH w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest starszym specjalistą chemikiem w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Sp[...]

Oznaczenie stabilności fazy aktywnej heterogenicznego katalizatora miedziowego stosowanego w procesie hydrogenolizy glicerolu do glikolu propylenowego DOI:10.15199/62.2019.11.7


  W ostatnich latach na rynku chemicznym występuje nadpodaż glicerolu, który jest produktem ubocznym w procesie produkcji biodiesla1). Jest to cenny produkt o bardzo szerokim zastosowaniu i opracowanie efektywnych kierunków jego zagospodarowania ma kluczowe znaczenie, w tym również dla efektywności wytwarzania biodiesla2-4). Jedną z możliwych dróg efektywnego wykorzystania glicerolu jest produkcja propano-1,2-diolu (glikolu 1,2-propylenowego), który jest bardzo pożądanym produktem. Zastosowanie glicerolu do produkcji propano-1,2-diolu jest zgodne z zasadami "zielonej chemii". Metoda ta skutecznie konkuruje ze stosowaną technologią produkcji, wykorzy98/ 11(2019) 1735 Mgr inż. Przemysław BOBERSKI w roku 2017 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje jako specjalista chemik w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - materiały i substancje specjalnego przeznaczenia. Mgr inż. Jan WÓJCIK w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Procesów Ciśnieniowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Specjalność - technologie bazujące na surowcach odnawialnych, procesy wodorowe. stującą propylen pochodzenia petrochemicznego, który przekształca się w tlenek propylenu, a następnie w glikol propylenowy5, 6). Glikol 1,2-propylenowy jest jednym z chemikaliów przyjaznych dla środowiska. Jest to organiczny związek chemiczny należący do grupy alkoholi dihydroksylowych. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną, bezwonną, oleistą cieczą, o słodkawym smaku i wysokiej lepkości. Niektóre typowe zastosowania glikolu propylenowego obejmują nienasycone żywice poliestrowe, płyny chłodnicze, farmaceutyki, żywność, detergenty oraz środki higieny osobistej6). Stabilność katalizatora jest jedną z jego podstawowych cech decydujących o [...]

Technologia włókien fotonicznych z zawieszonym rdzeniem do konstrukcji czujników światłowodowych

Czytaj za darmo! »

Nieliniowe efekty we włóknach optycznych, tak ostatnio atrakcyjne dla generacji supercontinuum, można uzyskać, jeśli gęstość mocy światła w rdzeniu jest bardzo duża. Dlatego rdzeń światłowodu nieliniowego powinien mieć jak najmniejsza średnicę. Dla zapewnienia jednomodowej pracy światłowodu przy niewielkim tłumieniu potrzebny jest odpowiednio mały iloczyn apertury numerycznej i średnicy rdze[...]

 Strona 1  Następna strona »