Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marian Maćkowiak"

Sterowanie farmą wiatrową przyłączoną do sieci dystrybucyjnej 110 kV - rozwiązania zaawansowane DOI:10.15199/74.2017.8.1


  W aktualnej wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [6] obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. (dalej IRiESD) przyjęte są jednakowe wymagania w stosunku do farm wiatrowych - zarówno pojedynczych elektrowni wiatrowych, jak i dużych farm wiatrowych w zakresie regulacji mocy czynnej i biernej (w stanach normalnych i zakłóceniowych), regulacji napięcia, także podtrzymania napięcia przy jego zapadach. Wychodząc naprzeciw tym zapisom ENEA Operator stawia odpowiednie wymagania w stosunku do pojedynczych elektrowni wiatrowych lub zespołów elektrowni wiatrowych (parków wiatrowych), instalowanych w sieci średniego napięcia (SN) operatora. Problematykę tę przedstawiono w artykule [3]. Współczesne farmy wiatrowe (FW) o zainstalowanych mocach znamionowych rzędu 30-60 MW przyłączane do sieci dystrybucyjnej 110 kV wyposaża się w bardzo zaawansowane nadrzędne systemy sterowania i regulacji. Umożliwiają one realizację złożonych zadań regulacyjnych zgodnych z wymogami IRiESD, a także IRiESP [5]. Zdolność sterowania w trybie operatywnym, powinna być wykorzystywana przez operatorów sieciowych (OSP, OSD) w różnych sytuacjach pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Dotyczy to takich sytuacji jak: - niebezpieczeństwo przeciążenia elementów sieci operatora sieciowego, - niebezpieczny dla systemu wzrost lub obniżanie się napięcia i częstotliwości, Dr inż. Ireneusz Grządzielski (ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl), mgr inż. Krzysztof Marszałkiewicz, mgr inż. Marian Maćkowiak - Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej siemens.pl/AFDD 4 Rok LXXXV 2017 nr 8 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY - zagrożenie utraty stabilności (kątowej, napięciowej, częstotliwościowej), - potencjalne niebezpieczeństwo utraty zasilania całego systemu. Stosowane sposoby przyłączania farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej 110 kV Na rys. 1 pokazano w sposób poglądowy stosowane w praktyce sposoby przyłączenia farm wiatrowych do sieci dystrybucyj[...]

Regulacyjność farm wiatrowych przyłączanych do sieci średniego napięcia DOI:10.15199/74.2015.11.4


  W aktualnej wersji IRiESD obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. [1] przyjęto jednakowe wymagania w stosunku do farm wiatrowych - zarówno pojedynczych elektrowni wiatrowych jak i dużych farm wiatrowych w zakresie regulacji mocy czynnej i biernej (w stanach normalnych i awaryjnych), a także podtrzymania napięcia przy jego zapadach. Wychodząc naprzeciw tym zapisom ENEA Operator stawia odpowiednie wymagania w stosunku do pojedynczych elektrowni wiatrowych lub zespołów elektrowni wiatrowych (parków wiatrowych) instalowanych na terenie operatora. Operator sieciowy powinien być uprawniony do podjęcia zapobiegawczego ograniczenia mocy generowanej lub przeprowadzić całkowite odłączenie źródła w następujących przypadkach: - niebezpieczeństwa przeciążenia elementów w sieci operatora sieciowego,- niebezpieczeństwa pracy wydzielonej, - niebezpiecznego wzrostu częstotliwości dla systemu, - zagrożenia statycznej lub dynamicznej stabilności sieci, - potencjalnego niebezpieczeństwa dla bezpiecznej pracy całego systemu. Przyłączane elektrownie wiatrowe do sieci SN ENEA Operator mają możliwości regulacyjne w zakresie mocy czynnej i biernej oraz napięcia w sposób zdalny przez dyspozytora odpowiedniego ZDM (w przyszłości CDM ENEA Operator). W artykule prezentuje się wybrane wyniki testów wstępnych, przeprowadzonych zdalnie przez dyspozytora ZDM OD Poznań (przy współudziale Inwestora) na jednym z parków wiatrowych (PW ) pracujących na terenie ENEA Operator OD Poznań. Na rys. 1 pokazano panel sterowania badanego PW dostępny w systemie SC ADA Syndis ZDM OD Poznań. Testy dotyczyły sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie regulacji mocy czynnej i biernej a także napięcia. Dr inż. Ireneusz Grządzielski (ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl), dr inż. Krzysztof Marszałkiwewicz, mgr inż. Marian Maćkowiak - Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, mgr inż. Marek Krych, mgr inż. Krzysztof Sułek - ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Poznań Rys. 1. [...]

 Strona 1