Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bogumił Sieczkowski"

Zabezpieczenie interesów podwykonawcy w umowie o roboty budowlane


  Pozycja podwykonawcy w umowie o roboty budowlane to wyjątkowo złożone zagadnienie. Podwykonawca wydaje się być podmiotem będącym niejako na uboczu głównego stosunku umownego. Prawo polskie w definicji umowy o roboty budowlane - zawartej w Kodeksie Cywilnym (dalej k.c.), wskazuje na dwie strony stosunku umownego, a o podwykonawcy wspomina dopiero w dalszych przepisach. Może znaleźć się on w niezwykle niekorzystnej sytuacji, gdyż jest podmiotem trzecim, często zupełnie niezwiązanym z relacjami, jakie istnieją pomiędzy inwestorem a głównym wykonawcą. Jakie więc środki ochrony, na gruncie polskiego prawa, może stosować podwykonawca, aby zlecenie, jakie wykonuje, nie przyniosło strat i kłopotów finansowych. W celu właściwego zabezpieczenia roszczeń podwykonawcy istotne są: rozsądek i zapobiegliwość; odpowiednia treść umowy; solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy; gwarancja zapłaty; inne zabezpieczenia oraz dalsze podwykonawstwo. Rozsądek i zapobiegliwość Zawieranie umów, nawet przy stałej współpracy, musi być dokonywane w sposób rozważny. Wahania gospodarcze, ale również brak lojalności po stronie kontrahentów mogą spowodować niemałe trudności w uzyskaniu zapłaty za wykonane prace, dlatego też o swoje interesy należy zadbać odpowiednio wcześnie. Ważne jest sprawdzenie wiarygodności kontrahenta (pomocą służyć będą Biura Informacji Gospodarczej, jak choćby Krajowy Rejestr Długów). Przy najmniejszych nawet zleceniach należy zachowywać pisemną formę umowy. Oczywisty jest do[...]

Prawne zabezpieczenie interesów dostawcy wyrobów budowlanych


  Zarówno Prawo budowlane, jak i Kodeks cywilny (k.c.) nie zaliczają dostawcy wyrobów budowlanych do uczestników inwestycji budowlanej. Nie jest to korzystne dla dostawców, zwłaszcza w kontekście dochodzenia zapłaty ceny za dostawę od kilku dłużników jednocześnie (cywilna odpowiedzialność solidarna). W odróżnieniu od podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy po spełnieniu ustawowych przesłanek z art. 6471 k.c. mogą żądać zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane od solidarnie zobowiązanych: generalnego wykonawcy oraz inwestora, dostawca wyrobów nie jest objęty parasolem ustawowej, gwarancyjnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę za zrealizowane dostawy. Dostawca nie dysponuje również ustawowymprawem żądania od inwestora udzielenia gwarancji zapłaty (np. gwarancji bankowej) za wykonaną dostawę, obwarowanej prawem odstąpienia od kontraktu, która przysługuje wykonawcom i podwykonawcom z mocy prawa, na podstawie art. 6491 k. c. Podsumowując, dostawca wyrobów budowlanych, nie będąc wykonawcą robót budowlanych (np. prac montażowych), nie jest beneficjentem ochrony prawnej przyznanej wykonawcom, w związku z czym musi samodzielnie poszukiwać instrumentów [...]

Rękojmia w umowie o roboty budowlane


  Umowa o roboty budowlane to podstawowa forma prawnej regulacji przedsięwzięć budowlanych. Jest umową odpłatną (za niewadliwe i terminowo wykonane roboty należy się umówione wynagrodzenie), a wynikające z niej zobowiązanie ma charakter rezultatu, jakim jest oddanie obiektu budowlanego do użytkowania. Prawo cywilne ustawowo reguluje odpowiedzialność wykonawcy za wadliwe roboty, wprowadzając instytucję rękojmi. Jeżeli wykonawca nie wywiązał się ze swego zobowiązania, czyli wykonał roboty obarczone wadami (np. budynek przepuszczający wilgoć wskutek nieprawidłowo wykonanych warstw izolacyjnych), wówczas inwestor dysponuje środkami ochrony wynikającymi z ustawowej rękojmi (o ile strony nie wyłączyły rękojmi w umowie). Przed czym prawo chroni inwestora? Regulacja w Kodeksie cywilnym nie reguluje wprost środków ochrony inwestora z umowy o roboty budowlane. Istotny jest jednak art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.). Wskazuje on, że dla umowy o roboty budowlane zastosowanie będą znajdowały przepisy dotyczące umowy o dzieło, także w zakresie rękojmi, czyli odpowiedzialności za wadliwe roboty budowlane lub nieprawidłowo wykonany remont. Ochrona, jakiej udziela rękojmia inwestorowi, obejmuje zarówno fizyczne, jak i prawne wady obiektu. Tak więc oprócz wad czysto technicznych źródłem odpowiedzialności mogą być wady prawne, jak np.[...]

Co zmieni się w odpowiedzialności przedsiębiorcy budowlanego za jakość towarów lub prac budowlanych po wejściu w życie nowej ustawy o prawach konsumenta?


  17 czerwca 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 30maja 2014 r. o prawach konsumenta, która 24 czerwca br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe prawo reguluje nie tylko obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, ale również istotnie zmienia Kodeks cywilny (dalej jako: k.c.) w zakresie umów sprzedaży oraz umów o dzieło zawieranych między przedsiębiorcami, w obrocie pozakonsumenckim, zwanym potocznie B2B. Dotychczasowy art. 556 k.c., umiejscowiony w rozdziale poświęconym rękojmi za wady, zyskał nowe brzmienie: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedanamawadę fizyczną lub prawną (rękojmia), co stanowi wyraz obiektywnej odpowiedzialności sprzedawcy wobec kontrahenta za wady rzeczy sprzedanej.Winnych porządkach prawnych, np. w prawie niemieckim, odpowiedzialność sprzedawcy jest uregulowana nieco inaczej, tj. od strony powinności dostarczenia rzeczy wolnej od wszelkich wad lub usterek ("Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen" tak w § 433 BGB ust. 1 zdanie 2. niemieckiego kodeksu cywilnego). Jednak niezależnie od normatywnego ujęcia odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwość towarów, zawsze trzebamieć na uwadze, że rękojmia jest surowymreżimemodpowiedzialności, bez względu na wiedzę i winę sprzedawcy w zaistnieniu lub ujawnieniu się wady w wydanych towarach. Co więcej, rękojmia przy sprzedaży ma odrębną regulację również w unijnym prawie ponadnarodowym, czego wyrazem jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (…), którą to dyrektywę wymieniona polska ustawa o prawach konsumenta implementu[...]

Reklamacje produktów lub usług w branży płytek ceramicznych w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego DOI:


  Cywilnoprawne relacje między przedsiębiorcą a jego kontrahentami reguluje Kodeks cywilny (KC) z 23 kwietnia 1964 r. [1], wielokrotnie nowelizowany, m.in. w celu dostosowania polskiego prawa do wymagań Unii Europejskiej w zakresie sprzedaży tradycyjnej, sprzedaży przez internet, ochrony konsumenta oraz odpowiedzialności za jakość [2]. Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego zasługuje na szczególną uwagę przedsiębiorców, którzy produkują lub sprzedają płytki ceramiczne lub świadczą usługi budowlane w postaci ich montażu. RÓŻNE UMOWY - JEDNA RĘKOJMIA Podstawowym, ustawowym reżimem odpowiedzialności za jakość jest rękojmia za wady uregulowana w rozdziale XI KC, poświęconym umowie sprzedaży. Jednak nie tylko sprzedawca odpowiada za wady rzeczy sprzedanej. Przepisy o rękojmi znajdują zastosowanie również do innych umów zawieranych w budownictwie, np. przepisy regulujące umowę dostawy, zobowiązującą dostawcę względem kontrahenta do wytworzenia oraz dostarczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku (tj. rzeczy seryjnie produkowanych), zawierają odesłanie, zgodnie z którym przepisy o sprzedaży, a więc również o rękojmi za wady dotyczą dostawcy. Również umowy o dzieło (np. montaż płytek ceramicznych na tarasie) oraz umowy o roboty budowlane podlegają pod ustawowy reżim rękojmi. Przepisy KC regulujące umowę o dzieło stanowią, że do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. A zatem, każdy przedsiębiorca uczestniczący w obrocie płytkami ceramicznymi powinien mieć na uwadze, że na etapie produkcji, dostawy i dalszej odsprzedaży (hurtownie) oraz podczas świadczenia usług montażowych w grę wchodzi rękojmia jako podstawowa zasada odpowiedzialności za wadliwość wyrobów i usług (wadliwość dzieła). BRAK WINY NIE ZWALNIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Rękojmia ma charakter surowej, obiektywnej odpowiedzialności za wadliwość rzeczy lub za końcowy efekt wykonanych usług budowla[...]

 Strona 1