Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Masłowiec"

Synteza i aktywność antyfidantna pochodnych farnezolu


  Wychodząc z trans,trans-farnezolu (1) otrzymano sześć jego pochodnych, w tym trzy γ-laktony z podstawnikiem izoprenoidowym. Uzyskane związki poddano testom biologicznym na aktywność antyfidantną w stosunku do owadzich szkodników magazynowych: trojszyka ulca (larwy i chrząszcze), wołka zbożowego (chrząszcze), skórka zbożowego (larwy) oraz pleśniakowca lśniącego (larwy i chrząszcze). Wyniki tych testów wskazują, że farnezol i niektóre z otrzymanych jego pochodnych mogą znaleźć zastosowanie do ograniczania populacji trojszyka ulca. trans,trans-Farnesol was converted to its 6 derivatives including 3 γ-lactones with an isoprenoid substituent, were synthesized and tested for antifeedant activity against insect storage pests (adults of the grain weevil, adults and larvae of the confused flour beetle, larvae of the khapra beetle and adults and larvae of the lesser mealworm). The studied compds. were good agents for controlling confused flour beetle population. Dwa elementy strukturalne są charakterystyczne dla większości naturalnych deterentów pokarmowych owadów (antyfidantów). Pierwszy to ich izoprenoidowa struktura, a drugi to obecność w cząsteczce grupy funkcyjnej w postaci pierścienia laktonowego1, 2). W przeprowadzonych wcześniej syntezach nowych deterentów pokarmowych starano się więc, aby końcowe produkty miały zarówno strukturę izoprenoidową, jak i zawierały pierścień laktonowy. Większość otrzymanych przez Autorów antyfidantów była syntezowana z naturalnych cyklicznych związków izoprenoidowych, takich jak limonen3), myrtenol4), pulegon5- 7), (+)-3-karen8, 9). Surowcami w syntezie były również acykliczne związki terpenowe, jak linalol10), myrcen11) lub też syntetyczny ester o strukturze izoprenoidowej - ester etylowy kwasu 3,7-dimetylookt- 4-enowego10, 12). aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; bUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; cInstytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Anna Gliszczy[...]

Laktony. Cz. XL** Synteza i aktywność antyfidantna e -laktonów skondensowanych z pierścieniem metoksypodstawionego benzenu


  W wyniku chemicznego utlenienia 1-tetralonu (1) i jego metoksy- (3, 5, 7) i dimetoksypochodnych (9, 11) w reakcji Baeyera i Villigera otrzymano sześć ε-laktonów: benzoksepan-2-on (2) oraz jego monometoksy- (4, 6, 8), i dimetoksypochodne (10, 12). W przypadku utleniania 1-tetralonu (1), 6-metoksy-1-tetralonu (5) i 7-metoksy-1-tetralonu (7) z udziałem peroksy kwasu otrzymano również niewielkie ilości (3-8%) trzech hydroksylaktonów (2a, 6a, 8a). Powstają one w wyniku elektrofilowej hydroksylacji pierścienia benzenowego, która ma miejsce przy atomach węgla aktywowanych podstawnikiem metoksylowym lub alkoksylowym utworzonego laktonu. Wyjściowe ketony oraz uzyskane laktony 2, 4, 6, 8, 10 i 12 poddano testom biologicznym na aktywność antyfidantną w stosunku do owadzich szkodników magazynowych: chrząszczy wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.), larw skórka zbożowego (Trogoderma granarium Ev.) oraz larw i chrząszczy trojszyka ulca (Tribolium confusum Duv.). Benzoxepan-2-one and its 6 methoxy and dimethoxy derivatives where obtained in the reaction of Baeyer-Villiger oxidation of 1-tetralone and its methoxy and dimethoxy derivatives with m-chloroperbenzoic acid. Three aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, bInstytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, cUniwersytet Wrocławski Dorota Masłowieca, Jan Nawrotb, Agata Białońskac, Czesław Wawrzeńczyka, * Laktony. Cz. XL** Synteza i aktywność antyfidantna ε -laktonów skondensowanych z pierścieniem metoksypodstawionego benzenu Lactones. Part 40 Synthesis and antifeedant activity of ε-lactones fused to the methoxysubstituted benzene ring Prof. dr hab. Jan NAWROT w roku 1967 ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu, kierunek leśnictwo. Od tego czasu pracuje w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Specjalność - entomologia rolnicza oraz ekologia chemiczna owadów. Dr inż. Dorota MASŁOWIEC w roku 2005 uk[...]

 Strona 1