Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"MARIA FIERTAK"

Wpływ bakterii siarkowych i azotowych na trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych polimerami


  Wliteraturze zniszczenie tworzyw cementowych wywołane bakteriami opisywane jest głównie na przykładzie rur kanalizacyjnych i kojarzone z działaniem kwasu siarkowego jako produktu metabolizmu bakterii A. thiooxidans. Proces korozji betonu w rurach można podzielić na trzy fazy: 1) początkowe nieznaczne obniżenie pH; 2) ciągły spadek pH z pojawieniemsię neutrofilowych SOB (sulfur oxidizing bacteria - bakterii utleniających siarkę); 3) pojawienie się kwasolubnych bakterii SOB wywołujących znaczną korozję [1, 2, 3]. Przeprowadzone elektrodami pomiary [1, 2] wykazały, że A. thiooxidans jest najbardziej aktywny na powierzchni korodującego betonu, gdzie stężenia H2S i O2 są wysokie. Po roku skorodowany beton byłmokry i rozmiękły w warstwie grubości 10 mm. Można więc przypuszczać, że kwas siarkowy jest produkowany przez A. thiooxidans tylko na powierzchni skorodowanego betonu i penetruje przez skorodowaną warstwę, a następnie reaguje z betonem niedotkniętym korozją. Obecnie nie ma doniesień, w jaki sposób uszczelnienie struktury tworzyw cementowych modyfikatorami polimerowymi wpływa na ich odporność w warunkach działania bakterii, których produktem metabolizmu są kwasy siarkowy i azotowy. W związku z tym przeprowadzono badania wpływu bakterii siarkowych i nitryfikujących na trwałość modyfikowanych tworzyw cementowych. Badane materiały i metody badań Prowadzono badania dot[...]

Badania i ocena szybkości korozji stali w środowisku skażonej otuliny z żelbetowych trzonów kominów


  Korozja stali zbrojeniowej powoduje postępującą w czasie użytkowania konstrukcji redukcję przekroju poprzecznego prętów przenoszących obciążenia. Przeprowadzone badania pozwalają na orientacyjne jej szacowanie w granicach od ok. 0,7% do ok. 1,8% rocznego ubytku przekroju w zależności od stopnia zobojętnienia i zawartości szkodliwych jonów w warstwie betonu kontaktującego się ze zbrojeniem. Szczególnie niekorzystne jest skażenie otuliny jonami Cl-, których ilość znacząco przekracza wartość uznaną za dopuszczalną oraz równoczesne oddziaływanie jonów chlorkowych i siarczanowych w zobojętnionej otulinie betonowej. Słowa kluczowe: beton, skażenie otuliny, korozja zbrojenia, redukcja przekroju A study and evaluation of steel corrosion rate in contaminated cover of reinforced concrete chimney shafts Concrete reinforcement corrosion causes a progress in the reduction of cross-sectional bars area carrying loads. Conducted research allows estimating the annual reduction in the range from 0.7% to 1.8% depending on the extent of dealkalization and concentration of harmful ions in concrete cover around the reinforcement. Particularly unfavorable is the contamination of the cover by chloride ions, that has concentration which signifi cantly exceeds the established limits, as well as co-occurrence of chloride and sulfate ions in dealkalized concrete cover. Keywords: concrete, contamination of concrete cover, reinforcement corrosion, cross-sectional reduction.1. Wprowadzenie W konstrukcjach żelbetowych, występuje silna zależność pomiędzy korozją betonu a korozją stali zbrojeniowej. Do oceny zagrożenia korozyjnego zbrojenia mamy do dyspozycji różne metody badawcze, między innymi badania materiałowe i elektrochemiczne [1]. Badania materiałowe [2] pozwalają na ocenę stopnia skażenia porowatej struktury betonu. Mają one szczególne znaczenie, gdy ocenie podlega warstwa betonu będąca w bezpośrednim kontakcie ze zbrojeniem. Wiadomym jest, że stopień skażeni[...]

Korozja biologiczna tworzyw gipsowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa czyste gipsowe i gipsowe modyfi kowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały wysoki stopień zapleśnienia w tworzywach z dodatkami, a w szczególności z dodatkiem polimerowym. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową, wytrzymałość na zginanie oraz współczynnik sorpcyjności tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych. Słowa kluczowe: korozja biologiczna, gips, grzyby, wytrzymałość na zginanie, sorpcyjność Biodeterioration of gypsum materials This study shows the results of infl uences of various species moulds (Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum) on the properties of gypsum materials and mineral and/or organic modifi ed gypsum materials. The results of research point at high mould contamination gypsum materials with additive, especially with polymer additive. Fungal growth has an effect on fl exural strength as well as sorptivity coeffi cient of gypsum materials. Keywords: biodeterioration, gypsum materials, fungi, fl exural strength, sorptivity coeffi cient ochrona przed korozja 6/2010 1. Wprowadzenie Biodeterioracja materiałów budowlanych wywołana przez grzyby pleśniowe to dość specyfi czny rodzaj korozji występującej w budownictwie [1]. Rozwój mikroorganizmów oraz działanie produktów ich metabolizmu prowadzi do stopniowego obniżania właściwości użytkowych tworzyw budowlanych. Występowanie grzybów pleśniowych stwarza niekorzystne warunki dla[...]

Trwałość tworzyw cementowych modyfi kowanych polimerami poddanych działaniu mikroorganizmów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ dodatku polimerów do zapraw z CEMI na ich trwałość w warunkach działania osadu czynnego oczyszczalni ścieków. Oceniono zmiany szczelności badanych tworzyw w wyniku działania środowiska zawierającego 108÷109mikroorganizmów w 1 ml osadu. Prezentowane wyniki badań wykazały duże zmiany szczelności tworzyw w szczególności w zaprawach modyfi kowanych akrylami i polisiloksanami. Działanie osadu czynnego wywołało dwa przeciwstawne procesy: rozszczelnianie struktury oraz deponowanie w powstałych nieszczelnościach etringitu i węglanu wapnia. Słowa kluczowe: osad czynny, tworzywa cementowe, modyfi kator polimerowy, biodeterioracja Durability of cement-based materials modifi ed polymers subjected to the action of microorganisms The paper presents the effect of the addition of polymers for mortars with CEMI to their durability under conditions of activated sludge wastewater treatment plant. The change of tightness studied materials was estimated as a result of action of medium involving 108÷109 microorganisms in 1 the ml of settlings The results of research showed signifi cant changes of tightness materials, in particular mortars modifi ed with acrylics and polysiloxanes. The activated sludge resulted in two opposing processes: the unsealing of the structure and deposition of corrosion products. Keywords: activated sludge sewage treatment plants, cement materials, polymer modifi er, biodeterioration ochrona przed korozja 6/2012 1. Wprowadzenie Opisywane w literaturze procesy biodeterioracji materiałów budowlanych dotyczą z reguły procesów chemicznej asymilacyjnej biodeterioracji, która ma miejsce, gdy materiał jest degradowany z racji swojej wartości odżywczej. Znacznie rzadsze są doniesienia z badań chemicznej dysymilacyjnej biodeterioracji, która występuje, gdy metabolity drobnoust[...]

Trwałość tworzyw cementowych modyfi kowanych polimerami, poddanych działaniu osadu czynnego w oczyszczalni ścieków


  W artykule przedstawiono wpływ działania osadu czynnego oczyszczalni ścieków w czasie 7 i 18 miesięcy na trwałość zapraw z cementu portlandzkiego, zawierających modyfi katory polimerowe. Oceniono zmiany szczelności i wytrzymałości badanych tworzyw w wyniku działania środowiska zawierającego 108÷109 mikroorganizmów w 1 ml osadu. Procesy korozji identyfi kowano wykonując analizy ChZT oraz badania w mikroskopie skaningowym wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski. Słowa kluczowe: mikroorganizmy, zaprawa cementowa, biodeterioracja, osad czynny oczyszczalni ścieków1. Wprowadzenie Dodatki polimerowe do tworzyw cementowych zdobyły trwałą pozycję [1] wśród nowoczesnych materiałów budowlanych. Dobierając modyfi kator polimerowy, uwzględnia się trzy cechy, które mogą ulegać poprawie, a mianowicie: szczelność, przyczepność i chemoodporność. Ta ostatnia cecha związana jest z reguły z odpornością na działanie wodnych roztworów substancji agresywnych, natomiast doniesienia literaturowe, dotyczące korozji materiałów cementowych z modyfi katorami polimerowymi stymulowanej przez mikroorganizmy są niejednoznaczne, a nawet sprzeczne [2, 3]. Prowadzone przez autorów badania dotyczące wpływu domieszki (3% w stosunku do masy cementu) żywicy akrylowej (CMPA), polisiloksanowej (CMPSi) i polikarboksylowej (CMPK) do zapraw z cementu portlandzkiego CEM I na rozwój korozji biologicznej w wyniku działania środowiska zawierającego: bakterie heterotrofi czne nitkowate, pierwotniaki, korzenionóżki i orzęski oraz grzyby w ilości 108÷109 mikroorganizmów w 1 ml osadu opisano w Ochronie przed Korozją nr 5/2012 [4]. Jako punkt odniesienia do ewentualnej aktywności domieszki organicznej zastosowano zaprawę bez dodatku modyfi katora polimerowego (CNP). Zmiany właściwości materiałów oceniano po siedmiomiesięcznym okresie przechowywania próbek o wymiarach 20×20×160 mm w osadzie czynnym oczyszczalni ścieków i t[...]

Durability of polymer-modifi ed cement materials exposed to activated sludge in sewage treatment plants


  This paper presents the impact of 7 and 18 months exposure to activated sludge in a sewage treatment plant on the durability of Portland cement materials containing polymer modifi cations. The samples were tested for tightness and strength after exposure to a sludge environment containing 108 ÷ 109 microorganisms per ml. The corrosion processes were identifi ed by COD analysis and the use of a scanning microscope with an X-ray microanalyzer. Keywords: microorganisms, cement materials, biodeterioration, activated sludge, sewage treatment plants.1. Introduction Polymer additives to cement materials are well established [1] as modern construction materials. They contribute to a potential improvement of three qualities: tightness, adhesion and chemical resistance. The last property is typically linked to resistance to water-based solutions of corrosive substances while studies of the resistance to biologically stimulated corrosion tends to offer unclear and even contradictory results [2, 3]. The authors have a history of research on the impact of acrylic (CMPA), polysiloxsan (CMPSi) and polycarboxylate (CMPK) resin modifi ers (3% by weight of cement) in CEMI Portland cement on the development of biological corrosion as a result of exposure to an environment containing 108÷109 microorganisms per ml, including fi lamentous heterotrophic bacteria, protozoa, rhizopoda, ciliates and fungi. As a point of reference to any activity of the organic additives used in mortar without the addition of the polymer modifi er (CNP). The study, which was published in the journal Ochrona przed Korozją No. 5/2012 [4], involved testing two groups of samples sized 20×20×160 mm, one of which was kept for seven months in activated sludg[...]

The influence of fungi on cement materials containing nanoadditives


  In this paper an impact of the activity of fungi on durability of Portland cement mortars containing TiO2 as a modifi er is described. The changes in tightness and strength of materials under examination are assessed. The corrosion processes were identifi ed by the determination of chemical oxygen demand (COD) and research under scanning electron microscope with an X-ray microanalyser and mercury intrusion porosimetery. The presented experimental results indicate that CMTi materials show a slight increase in fl exural strength when being under the infl uence of the fungi Penicillium and Cladosporium. Nanotitanium dioxide does not protect cement mortars against fungal attack but slows fungal growth. Keywords: fungi, CEM I mortar, TiO2 nanoaddition, moisture content, porosity, COD, fl exural strength Badania wpływu grzybów pleśniowych na tworzywa cementowe zawierające nanododatki W artykule przedstawiono wpływ działania grzybów pleśniowych na trwałość zapraw z cementu portlandzkiego zawierającego modyfi kator TiO2. Oceniono zmiany szczelności i wytrzymałości badanych tworzyw. Procesy korozji identyfi kowano wykonując analizy ChZT oraz badania w mikroskopie skaningowym wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski i porozymetrze rtęciowym. Prezentowane wyniki badań wykazały, że tworzywa CMTi pod wpływem działania grzybów Penicillium i Cladosporium wykazują niewielki wzrost wytrzymałości na zginanie. Nanotlenek tytanu nie zabezpiecza zapraw przed zagrzybieniem a jedynie spowalnia ich rozwój. Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, zaprawa CEM I, nanododatek TiO2, wilgotność masowa, porowatość, ChZT, wytrzymałość na zginanie.1. Introduction The biodegradation processes in construction materials described in the literature are related generally to the chemical processes of assimilative biodegradation that occurs when a material is degraded due to its nutrient value (e.g. wood) [1]. There are signifi cantly less often test reports on chemical dissimil[...]

The structure of the porosity of the cement mortar CEM I exposed to microorganisms DOI:10.15199/40.2015.5.3


  In this paper an attempt to analyse the impact of different microbial environments on the structure of materials. The study used Portland cement mortar with CEM I. As a corrosive environment uses microorganisms: fungi Penicillium and Cladosporium species, sulphur bacteria and denitrifying. The study also used mixed biological environment - material at fi rst was contaminated with bacteria, and then with mould fungi. Following this study observed changes in density and total porosity. Microbial corrosion products may locate in the pores with a diameter size of less than 10 nm to 5000 nm. There is a rearrangement of the pores and accumulation in the pores with a diameter 10-100 nm. Keywords: texture, structure, CEM I mortar (ordinary Portland cement), mould fungi, sulphur bacteria, denitrifying bacteria Struktura porowatości zaprawy cementowej CEM I poddanej działaniu mikroorganizmów W referacie podjęto próbę analizy wpływu różnych środowisk mikrobiologicznych na strukturę porowatości tworzyw cementowych. Do badania zastosowano zaprawę z cementu portlandzkiego CEM I. Jako środowisko korozyjne użyto środowisko mikroorganizmów: grzyby gatunku Penicillium i Cladosporium, bakterie siarkowe i denitryfi kujące. Do badań wykorzystano również mieszane środowisko biologiczne - materiał najpierw został skażony bakteriami a później grzybami pleśniowymi. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono zmiany gęstości i porowatości całkowitej. Produkty korozji mikrobiologicznej prawdopodobnie lokują się w porach o wymiarze średnic poniżej 10 nm do 5000 nm. Następuje przegrupowanie porów i wyraźne zaznaczenie porów o średnicy 10-100 nm. Słowa kluczowe: tekstura, struktura, zaprawa cementowa CEM I, grzyby pleśniowe, bakterie siarkowe, bakterie denitryfi kacyjne.1. Introduction The problem of durability of building facilities is directly connected with development of corrosion processes. Degradation processes develop in building facilities over its entire life c[...]

Biodeterioration of gypsum materials caused by fungi DOI:10.15199/40.2016.4.5


  The article presents the results of the impact assessment of mould species Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum on materials gypsum unmodified and modified with various additives. The results showed, that the polymer modifier has caused a slight growth of the fungus in comparison with other gypsum materials. Intensive development of these microorganisms significantly influence the mass humidity and water absorption of gypsum materials. Therefore, the presence of the fungi significantly affect the lowering of performance. Keywords: gypsum plaster, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, absorbability of water, ergosterol content Biodeterioracja tworzyw gipsowych spowodowana grzybami W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa gipsowe niemodyfikowane i modyfikowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały, że modyfikator polimerowy spowodował nieznaczny wzrost grzybów, w porównaniu z innymi tworzywami gipsowymi. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową i nasiąkliwość tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych. Słowa kluczowe: gips, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, nasiąkliwość, zawartość ergosterolu.1. Introduction Gypsum occurring in nature is an excellent and proven for thousands of years raw material used for the production of clean and man-friendly construction binders [12]. Moreover, it is a by product of flue gas desulphurization using the wet method. Production of synthetic gypsum and various modifications is favourable to environmental protection and sustainable development conditions. Gypsum can be a mineral of a chemical product whose primary ingredient is calcium sulphate dehydrate. Depending on the degree of hydration, gypsum binders can be divided into two basic groups [26]: -- hemihydr[...]

The influence of activated sludge wastewater treatment plant on the distribution of pores in mortars CEM I DOI:10.15199/40.2017.4.7


  This paper is an attempt at analysing the effect of microorganisms contained in activated sludge at sewage treatment plants on the structure of porosity of unmodified and polymer modified cement-based materials. The examination used CEM I Portland cement mortar. In the course of the investigation results were obtained indicating changes in the density as well as changes in the total, closed and open porosity. Microbiological corrosion products are probably located within pores with dimensions in the range of 10 nm to 5000 nm. Redistribution of pores takes place and a clear distinguishing of pores with diameters of 10÷100 nm. It is probably in the first stage that the process of unsealing of the structure takes place, and only afterwards it is followed by formation of corrosion products and deposition thereof in the pores of the material. Keywords: activated sludge; sewage treatment plants, CEM I mortars, acrylic resin, polisiloxane resin, polycarboxylate resin W referacie podjęto próbę analizy wpływu mikroorganizmów wchodzących w skład osadu czynnego oczyszczalni ścieków na strukturę porowatości tworzyw cementowych niemodyfikowanych i modyfikowanych polimerami. Do badania zastosowano zaprawę z cementu portlandzkiego CEM I. Podczas badań uzyskano wyniki gdzie zauważono zmiany gęstości i porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej. W porach o wymiarach od 10 nm do 5000 nm prawdopodobnie lokują się produkty korozji mikrobiologicznej. Następuje przegrupowanie porów i wyraźne zaznaczenie porów o średnicy 10÷100 nm. Prawdopodobnie w pierwszym etapie zachodzi proces rozszczelnienia struktury, a dopiero później następuje wytworzenie produktów korozyjnych i ich odkładanie (deponowanie) w porach materiału. Słowa kluczowe: osad czynny, oczyszczalnia ścieków, zaprawy z CEM I, żywica poliakrylowa, żywica polisiloksanowa, żywica polikarboksylowa 1. Introduction Processes of material deterioration stimulated by the action of living organis[...]

 Strona 1  Następna strona »