Wyniki 1-10 spośród 62 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Drobiec"

Rodzaje stropów stosowanych w budownictwie

Czytaj za darmo! »

Stropy to poziome elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych na szkielet nośny lub ściany budynku. Stanowią poziome usztywnienie konstrukcji budynku i pełnią rolę przegród izolujących pomieszczenia przed przenikaniem dźwięków i zmianami temperatury. Stropy dawniej i dziś Do końca XIX w. stropy wykonywano głównie jako drewniane lub ceramiczne[...]

Obliczanie nośności murowanych ścian piwnic

Czytaj za darmo! »

Obliczanie murowanych ścian piwnic można przeprowadzić metodą uproszczoną lub metodą, która pozwala na dokładne obliczeniowe sprawdzenie nośności ściany. Metoda uproszczona może być stosowana jedynie przy spełnieniu wielu warunków. W wypadku ich niespełnienia należy przeprowadzić dokładne obliczenia.Wartykule przedstawię sposoby obliczania ścian piwnic wg metody uproszczonej oraz normowe wy[...]

Mury obciążone głównie pionowo w ujęciu EC6. Część 1. Metoda uproszczona

Czytaj za darmo! »

Ściany obciążone głównie pionowo to elementy obciążone ciężarem własnym, pionowymi obciążeniami od stropów (w tym również od dachów, schodów i balkonów), ciężaremścian opartych na rozpatrywanej ścianie, a także siłami wynikającymi z połączenia ściany rozpatrywanej ze ścianami przyległymi, jeżeli ich odkształcenie znacznie się różni od odkształceń ściany rozpatrywanej. Dodatkowo ściany takie mogą być obciążone siłami poziomymi od parcia wiatru, gruntu lub obciążeń wyjątkowych. Mury obciążone głównie pionowo stanowią zatem najliczniejszą grupę konstrukcjimurowych i niezmiernie istotne jest poprawne sprawdzanie ich nośności. Eurokod 6 pozwala na określanie nośności ścian ściskanych w sposób uproszczony oraz dokładny. W artykule przedstawiono metodę uproszczoną, zamieszczoną w PN-EN 1996-3: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcjimurowych. Część 3. Uproszczonemetody obliczania konstrukcjimurowych niezbrojonych. Metoda dokładna opisana zostanie w kolejnym artykule. Metoda obliczeń Nośność ścian ściskanych należy sprawdzać na każdej kondygnacji, chyba że grubość ścian i wytrzymałość muru na ściskanie są takie same na wszystkich kondygnacjach. Wówczas sprawdzanie można ograniczyć do ściany najbardziej wytężonej. Metoda obliczeń zaproponowana w PN-EN 1[...]

Mury obciążone głównie pionowo w ujęciu EC-6. Część 2. Model ramowy

Czytaj za darmo! »

Obliczeniowe sprawdzanie nośności konstrukcji murowych przy obciążeniu pionowym wykonuje się od ponad stu lat. Od początku prowadzenia analiz obliczeniowych nośnośćmuru sprawdzano jedynie w przekroju środkowym, co było związane z ówczesnym stosowaniem stropów drewnianych, względnie stropów na belkach stalowych. Połączenie ścian ze stropembyło przegubowe lub bardzo zbliżone do przegubowego, w związku z czym ściany wykazywały duże momenty jedynie w strefie środkowej i w tej strefie przy przeciążeniu następowało zarysowanie i zniszczenie. Zamocowanie stropu w ścianie murowej pojawiło się wraz z wprowadzeniemstropów żelbetowych opartych na ścianach za pomocą żelbetowych wieńców. Dopiero projekt Eurokodu EC-6V, a za nim PN-B-03002:1999 i PN-B-03002:2007 (zwanymi dalej PN-99 iPN-07) nakazywały sprawdzanie nośności ściany w trzech przekrojach. Ostateczna wersja Eurokodu EC-6, opublikowana w Polsce pod numerem PN-EN 1996-1-1:2010, w zakresie sprawdzania nośności murów obciążonych głównie pionowo odbiega od projektu EC-6V oraz od polskich norm z 1999 i 2007 r. Podstawową zmianą w stosunku do normkrajowych jest wprowadzenie modelu ramowego jako modelu podstawowego, wprowadzenie dowzorównamomentwanalizowanej ścianie współczynnika sztywności prętów, zależnego od ich schematustatycznegoorazobliczanie współczynnika podatności η wę zła ścia na -stro py. W nie co in ny spo sób niż do tych czas okre śla się rów nież war to ści mi mo śro dów oraz efek tyw ną wy so kość ścia ny. Wta beli za miesz czo - no tok pro jek to wa nia zgod nie z EC -6. Wszyst kie wzo ry w tek ście i w ta beli ma ją nu me ra cję zgod ną z po da ną wPN -EN1996-1-1:2010 (ma rzec2010 r.). No śność mu ru wg EC -6 No śność mu ro wa nych ścian ob cią - żo nych głów nie pio no wo na le ży spraw - dzać w trzech prze kro jach: na gó rze i na do le oraz w środ ku ścia ny. War to ści ob li cze nio we sił pio no wych NEd przy ło - żo nych do ścia ny mu r[...]

Mury obciążone głównie pionowo w ujęciu EC-6. Część 3 – model przegubowy


  Wmiesięczniku "Materiały Budowlane" nr 6/2010 opisano model ramowy stosowany do sprawdzania nośności murów obciążonych głównie pionowo zgodnie z PN-EN1996-1-1:2010.Wwypadku spełnienia pewnych kryteriów EC-6 zaleca jednak stosowanie innego modelu.WnormiePN-EN1996-1-1:2010, w przeciwieństwie do modelu ramowego, nie podano nazwy proponowanegomodelu. Przyjęte założenia są jednak zbliżone do modelu przegubowego stosowanego w kraju na podstawie normpomostowych (PN-B-03002:1999 i PN-B-03002:2007) i dlatego w artykule proponuję pozostawić nazwę modelu przegubowego. Założenia przyjęte przez EC-6 nie są w pełni zgodne z dotychczas stosowanymi w kraju założeniami modelu przegubowego, dlatego konieczne jest ich szczegółowe wyjaśnienie. Warunki stosowania modelu przegubowego PN-B-03002:2007 i jej poprzedniczka z 1999 r. nakazywały stosowanie modelu przegubowego wówczas, gdy nie zostały spełnione warunki stosowania modelu ciągłego. Zgodnie z krajowymi normami modelem ciągłym należało się posługiwać, kiedy stropy oparte są na ścianie za pośrednictwem wieńca żelbetowego szerokości równej[...]

Mury skrępowane


  Zgodnie z Eurokodem 6 mur skrępowany to taki, którego odkształcenia zostały ograniczone w pionie i w poziomie przez przylegającą do niego konstrukcję żelbetową lub mur zbrojony. Definicja muru skrępowanego i przepisy dotyczące tej konstrukcji pojawiły się w zaleceniach normowych dopiero z chwilą wprowadzenia Eurokodu. W dotychczasowej krajowej praktyce projektowej i wykonawczej stosowano jednak mury skrępowane na podstawie wytycznych ITB, publikacji oraz lokalnych tradycji. Dotychczasowa praktyka projektowania i wykonywania murów skrępowanych W Polsce od wielu lat wykonuje się mury skrępowane. Jako czynnika krępującego nie stosuje się co prawda pasm muru zbrojonego, lecz ograniczanie odkształceń ścian przez żelbetowe rdzenie i wieńce wykonuje się często, szczególnie na obszarach, gdzie występują wpływy od eksploatacji górniczej. Poziome wieńce żelbetowe, zapewniające sztywność przestrzenną obiektu i stanowiące podparcie stropów wykonuje się powszechnie. Za mur skrępowany uważa się jednak ścianę ograniczoną zarówno w poziomie, jak i w pionie. Instrukcja ITB nr 391/2003 rozróżnia trzy sposoby kształtowania pionowych elementówkrępujących: usytuowanie zbrojenia w drążeniach elementów murowych (rysunek 1a); wykształcenie w murze możliwości przeprowadzenia pojedynczego pręta (rysunek 1b) lubwykonanie wścianie żelbetowego słupka (rdzenia). Najczęściej stosuje się rdzenie żelbetowe. Zgodnie z instrukcją ITB nr 391/2003 stosowanie pionowych elementów krępujących (zwanych w instrukcji pionowymi wieńcami) jest konieczne, gdy budynek podlega wpływomwstrząsów wywołanych eksploatacją górniczą. Pionowe elementy krępujące należy stosować, gdy wstrząsy o intensywności wynikającej z przyspieszenia podłoża są większe od 500 mm/s2. Potwierdza to również literatura (np. J. A. Ledwoń Budownictwo na terenach górniczych,Arkady,Warszawa 1983). W praktyce pionowe żelbetowe rdzenie projektuje i wykonuje się często przy mniejszej [...]

Dylatacje konstrukcji murowych


  Dawne budowle z grubymi murami z cegły pełnej na zaprawie wapiennej wznoszono bez dylatacji. Związane było to z faktem, że zaprawy wapienne cechują się większą podatnością, a okres wznoszenia obiektów był kiedyś znacznie dłuższy niż obecnie i odkształcenia reologiczne nowo wznoszonego muru mogły się wytłumić. W obiektach nie stosowano ponadto sztywnych elementów żelbetowych krepujących ściany, a także żelbetowych stropów, schodów, rdzeni, rygli itd.Współczesnemury wznosi się natomiast bardzo szybko, często na sztywnych zaprawach, a przy tym ściany mają znacznie większą smukłość i często osłabiane są różnego rodzaju bruzdami i wnękami. Czynniki te powodują, że współczesne konstrukcje murowe są znacznie bardziej podatne na wpływ różnych odkształceń i dlatego wymagają dylatowania. Dylatacje w ścianach murowanych wykonuje się w celu kompensacji odkształceńmuru lub elementówz nimpowiązanych oraz w celu zabezpieczania obiektów przed ruchami terenu. Konieczność zastosowania dylatacjiwmurowanej ścianiemoże wynikać z potrzeby zabezpieczenia przed wpływem: - odkształceń termicznych muru; - pęcznienia elementów murowych (najczęściej ceramicznych); - skurczu elementów murowych (najczęściej betonowych i silikatowych); - skurczu elementów żelbetowych połączonych ze ścianą; - pełzania betonu elementów połączonych ze ścianą; - sprężystych i plastycznych odkształceń elementów podpierających ściany lub na tych ścianach opartych; - przemieszczeń konstrukcji wywołanych ruchami w poziomie posadowienia obiektu, w tym wpływów od podziemnej eksploatacji górniczej. W przypadku odkształceń konstrukcji połączonych z murem (np. żelbetowych stropów) rozstaw dylatacji zależy od wielkości sił wywołanych przez dane odkształcenie i przekazywanych na ścianę. Pozostałe wymienione wpływy zależą tylko od właściwości muru i jego komponentów. Obliczanie rozstawu dylatacji Analityczne określenie rac[...]

Diagnostyka konstrukcji przemysłowych DOI:10.15199/33.2015.02.08


  W artykule opisano metody i sposoby prowadzenia prac diagnostycznych w obiektach przemysłowych. Przedstawiono zasady wykonywania pomiarów oraz podstawowe rodzaje badań wykonywanych na konstrukcjach murowanych, stalowych i żelbetowych. Przegląd zobrazowano fotografiami wykonanymi podczas prac diagnostycznych. Słowa kluczowe: diagnostyka konstrukcji, badania na obiekcie, badania nieniszczące. Abstract. In the paper the methods and the ways of making of diagnostic works in industrial objects were described. Principles ofmeasurements procedure were presented as well as basic types of testsmade inmasonry, steel and reinforced concrete structures were described. The review was depicted with photograph made during diagnostic works. Keywords: diagnosis of structures, in situ tests, nondestructive testing.1). Badania konstrukcji murowych W przypadku przebudowy i rozbudowy konstrukcji murowych parametremkoniecznymdo określenia jest wytrzymałośćmuru na ściskanie. Określa 1) Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa e-mail: lukasz.drobiec@polsl.pl Diagnostyka konstrukcji przemysłowych Diagnosis of industrial structures dr hab. inż. Łukasz Drobiec1) Streszczenie. W artykule opisano metody i sposoby prowadzenia prac diagnostycznych w obiektach przemysłowych. Przedstawiono zasady wykonywania pomiarów oraz podstawowe rodzaje badań wykonywanych na konstrukcjach murowanych, stalowych i żelbetowych. Przegląd zobrazowano fotografiami wykonanymi podczas prac diagnostycznych. Słowa kluczowe: diagnostyka konstrukcji, badania na obiekcie, badania nieniszczące. Abstract. In the paper the methods and the ways of making of diagnostic works in industrial objects were described. Principles ofmeasurements procedure were presented as well as basic types of testsmade inmasonry, steel and reinforced concrete structures were described. The review was depicted with photograph made during diagnostic works. Keywords: diagnosis of structures, in situ te[...]

Ograniczenie zarysowania strefy podokiennej muru z silikatów DOI:10.15199/33.2016.04.21


  W artykule opisanowyniki badań dotyczących ograniczenia zarysowań i sposób zniszczenia murów z bloczków wapienno- piaskowych. Na ich podstawie stwierdzono, że zarysowanie strefy podokiennej w niezbrojonych murach z elementów silikatowych wystąpiło w przypadku ok. 40% naprężenia niszczącego. Zastosowanie zbrojenia (niezależnie od typu) powodowało zwiększenie naprężeń rysującychmodel.Najlepsze było zbrojenie siatkami z tworzywa sztucznego oraz typu kratowniczka. Maksymalne zwiększenie naprężeń rysujących w murach zbrojonych, w porównaniu z modelami niezbrojonymi, wyniosło prawie 70%. Słowa kluczowe: strefa podokienna muru, mur zbrojony, ograniczenie zarysowań.Wścianach obciążonych głównie pionowo rysy generowane są najczęściej w obszarach koncentracji naprężeń, które występują m.in. w okolicy okien, miejscach przyłożenia sił skupionych oraz strefach połączeń ścian nośnych [1, 2, 4, 6]. Ściany z otworami były już przedmiotem wielu badań. Wpływ otworów na nośność, odkształcalność i zarysowaniamurówobserwowano praktycznie od początku prowadzenia badań murowanych ścian.Mimo iż w wielu publikacjach znaleźć można informacje na temat pozytywnego wpływu zbrojenia na mur w okolicy otworu okiennego oraz zasady kształtowania takiego zbrojenia, to w literaturze światowej trudno znaleźć wyniki badań, opisujące wpływ zbrojenia. Publikacje nie zawierają również informacji, przy jakim wytężeniu muru należy stosować zbrojenie. Wcelu określenia wpływu zbrojenia na nośność, odkształcalność i sposób zarysowania muru strefy podokiennej przeprowadzono badania 18 modeli wielkowymiarowych. Materiały użyte w badaniach W pierwszym etapie przeprowadzono badania elementów murowych, zapraw i murów z bloczków silikatowych 14 krajowych producentów, ich wyniki zamieszczonowpracach [3, 4].Do prezentowanych badań wybrano silikatowe elementy murowe -½BSD 180 (rysunek 1) o średnich parametrach mechanicznych ze wszystkich badanych murów. Elementy [...]

Wpływ zbrojenia na zarysowanie strefy podokiennej muru z betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2016.08.38


  Wartykule opisano wyniki badań wpływu zbrojenia na powstanie zarysowań i sposobu zniszczenia murów z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w strefie podokiennej. Badaniu poddano 8 murów bez zbrojenia (4 z wypełnionymi i 4 z niewypełnionymi spoinami czołowymi) oraz 12murówz dwoma typami zbrojenia układanegowspoinach wspornych.Wykazano, że zbrojenie ma istotny wpływ na naprężenia rysujące i propagację rys. Przy poprawnie sprawdzonymobliczeniowo filarku międzyokiennym o szerokości jednego elementu nie powinno wystąpić zarysowanie strefy podokiennej. Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK), zarysowanie, strefa podokienna, mur zbrojony.Zbrojeniewmurowanych ścianach można stosować w celu zwiększenia ich nośności i naprężenia, przy którym powstaje pierwsza rysa [1, 2, 9, 10] oraz wmiejscach koncentracji naprężeń [3, 7, 8].Miejscemkoncentracji znacznych naprężeń i obszarem narażonym na wystąpienie zarysowań jest strefa podokienna muru [3, 8]. Na przestrzeni ostatniego stulecia wykonano wiele badań ścian z otworami, ale analizy te dotyczyły najczęściej murów niezbrojonych. Mimo iż w wielu publikacjach znaleźć można informacje na temat pozytywnego wpływu zbrojenia na mur w okolicy otworu okiennego oraz zasady kształtowania takiego zbrojenia [3, 8, 10], to w światowej literaturze trudno znaleźć wyniki badań, opisujące wpływ zbrojenia. Publikacje nie zawierają również informacji, przy jakim wytężeniu muru należy stosować zbrojenie. W miesięczniku "Materiały Budowlane" nr 4/2016 opublikowano artykuł dotyczący badań strefy podokiennej muru wykonanego z silikatów [6]. Wtym artykule zaprezentuję podobne badania, lecz wykonane namodelach badawczych z betonu komórkowego (ABK).Wyniki badań, podobnie jak oba materiały, są różne. Materiały użyte w badaniach Do badań wykorzystano bloczki z betonu komórkowego SOLBETOPTIMALgrubości 180 mm, z uchwytem montażowym, przeznaczone do murowania na pióro i wpust [...]

 Strona 1  Następna strona »