Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Prządka"

Światłoutwardzalne uretanoakrylowe materiały hybrydowe zawierające oktametakryloksypropylooktasilseskwioksan


  Otrzymano nowe hybrydowe materiały organiczno- nieorganiczne na bazie żywicy uretanoakrylowej (E230) i oktametakryloksypropylooktasilseskwioksanu (M-POSS), wprowadzonego w ilości 5-35% mas. Utwardzanie mieszanin żywicą E230/M-POSS prowadzono metodą fotopolimeryzacji. Wytworzone materiały charakteryzowały się polepszonymi właściwościami mechanicznymi i fizykochemicznymi w stosunku do polimeru niemodyfikowanego. Zaobserwowano wzrost twardości (maks. o ok. 56%), modułu Younga (maks. ok. 15-krotny), wytrzymałości na rozciąganie (maks. ok. 3-krotny), zwiększenie odporności termicznej oraz zmniejszenie chłonności wody wytworzonych materiałów hybrydowych. A com. acrylic-urethane resin was reinforced by addn. of octamethacryloxypropyloctasilsesquioxane (5-35% by mass) and UV-cured. The resulting new hybrid org.-inorg. materials were studied for mech. and phys.-chem. properties. An increase in hardness (up to approx. 56%), Young modulus (a 15-fold), tensile strength (a 3-fold) as well as improved thermal resistance and reduced water uptake were obsd. as a result of the reinforcement. Politechnika Poznańska AgnieszkA MArcinkowskA*, ewA AndrzejewskA, dAwid PrządkA, AnnA zgrzebA Światłoutwardzalne uretanoakrylowe materiały hybrydowe zawierające oktametakryloksypropylooktasilseskwioksan Photocurable urethane-acrylate based octamethacryloxypropyloctasilsesquioxane- containing hybrid materials Prof. dr hab. inż. Ewa ANDRZEJEWSKA jest absolwentką Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Obecnie kieruje Zakładem Polimerów w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej tej uczelni. Specjalność - chemia i technologia [...]

Effect of reactive impurities in propane-1,3-diol on properties of intermediate polyesterdiol and polyurethane elastomer. Wpływ reaktywnych zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właściwości elastomeru poliuretanowego i wyjściowego poliestrodiolu


  MeCH(OH)CH2OH or glycerol-contg. CH2(CH2OH)2 (up to 2% by mass) was converted with adipic acid in presence of Ti(OCMe3)4 catalyst to poly(trimethylene adipate) polyesterdiol and then used for synthesis of polyurethane elastomers in reaction with CH2(CH2OH)2 (chain extender) and com. polyoxypropylenetriol in presence of SnBu2 dilaurate catalyst. The polyesterdiol was studied for m.p., hydroxyl no. and mol. mass whereas polyurethane for mech. properties, glass transition temp. and thermal decompn. The small amts. of impurities (below 1% by mass) contained in the polyesterdiol or in the chain extender did not deteriorate the mech. properties of the final polyurethanes. Na bazie propano-1,3-diolu (1,3-PD) zawierającego modelowe zanieczyszczenia (glicerol lub propano-1,2-diol do 2% mas.) pochodzące z procesu biokonwersji glicerolu do 1,3-PD, otrzymano poliestrodiol - poli(adypinian trimetylenu) oraz elastomery poliuretanowe (PUR). W syntezowanych PUR zanieczyszczenia znajdowały się w (i) przedłużaczu łańcucha (PL), (ii) poliestrodiolu (PED), lub (iii) jednocześnie w PL i PED (PED+PL). Celem pracy było zbadanie wpływu rodzaju zanieczyszczeń 1,3-PD na właściwości otrzymanego poliestrodiolu (temperatura topnienia, liczba hydroksylowa, masa cząsteczkowa) oraz poliuretanu (odporność termiczna, temperatura zeszklenia, właściwości mechaniczne). Wprowadzenie zanieczyszczeń 1,3-PD w ilości do 1% mas. w PL lub PED powodowało poprawę właściwości mechanicznych PUR. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i paliw, do których należy m.in. biopaliwo [...]

 Strona 1