Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Truszkiewicz"

The effect of ruthenium content on thermal stability of the carbon support in Ru/carbon systems for catalytic methanation of carbon(II) oxide Wpływ zawartości rutenu na stabilność termiczną nośnika w układach Ru/węgiel stosowanych do katalitycznej metanizacji tlenku węgla(II) DOI:10.15199/62.2016.6.14


  A series of active C-supported Ru catalysts for methanation of CO was prepd. and studied by CO chemisorptions, X-ray diffraction and catalytical activity in conversion of CO to MeH. The addn. of Ru resulted in an acceleration of methanation of CO. At above 500°C, a methanation of the catalyst C support was also obsd. Spreparowano katalizatory o zawartości rutenu 1-40% mas. osadzonego na węglu aktywnym. W celu scharakteryzowania dyspersji rutenu w przygotowanych katalizatorach przeprowadzono badania chemisorpcyjne i rentgenowskie. Określono wpływ zawartości Ru w układzie na stabilność termiczną nośnika (TG-MS) oraz aktywność katalityczną w reakcji metanizacji tlenku węgla(II). Metanizacja COx pozwala na oczyszczenie strumienia gazów z tlenków węgla, które często są trucizną dla katalizatorów metalicznych wykorzystywanych m.in. w produkcji amoniaku1). W ostatnich latach z dużą intensywnością testowane jest wykorzystanie metanizacji do oczyszczania wodoru przeznaczonego do niskotemperaturowych ogniw paliwowych2) oraz wytwarzania gazu SNG ze zgazowania biomasy3). Katalizator reakcji metanizacji COx powinien wykazywać dużą aktywność i selektywność oraz być układem stabilnym, gwarantującym długi okres eksploatacji4, 5). Za te cechy odpowiada zarówno dobór właściwej fazy aktywnej1, 3, 5), jak i rodzaj nośnika1, 5). Rolą nośnika jest m.in. zapewnienie wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Uważa się, że w reakcji metanizacji ruten wykazuje lepsze właściwości katalityczne od powszechnie stosowanego niklu1, 6). Ruten jest stabilny w szerokim zakresie temperatur, a nikiel w niskich temperaturach tworzy karbonylki, w wyniku czego ulega dezaktywacji1, 7). W literaturze można znaleźć wiele doniesień dotyczących katalizatorów rutenowych na różnych nośnikach2, 5, 8-10), także na materiałach węglowych1, 10-13). Wiele zespołów bada zastosowanie węgli aktywnych w roli nośników ze względu na ich cenne właściwości, m.in. stabilność w temp. p[...]

Effect of activation conditions on the activity of the Ru/C catalyst for methanation of carbon monoxide Warunki aktywacji a aktywność katalizatora Ru/C w procesie metanizacji tlenku węgla(II) DOI:10.15199/62.2017.3.33


  Ru was deposited on activated C by impregnation with aq. soln. of RuCl2 and redn. with H2 at 370-430°C for 2-17 h (Ru content 10% by mass) and then used as a catalyst for methanation of CO with H2 (99.5% by vol.) at 220-270°C in a lab. quartz reactor. The optimum conditions for the catalyst activation were 370°C and 2 h. Zbadano wpływ temperatury i czasu aktywacji na właściwości katalityczne układu Ru (10% mas.)/C przeznaczonego do metanizacji tlenku węgla(II). Stosowano temp. 430, 400 i 370°C, w każdej z nich prowadząc aktywację przez 2 h i 17 h i używając za każdym razem świeżej odważki katalizatora. Materiał wyjściowy oraz próbki po badaniach aktywności katalitycznej poddano obserwacjom za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Wśród parametrów kształtujących właściwości katalizatorów heterogenicznych na pierwszym miejscu wymienia się z reguły ich skład, obejmujący rodzaj i zawartość fazy aktywnej oraz rodzaj nośnika i promotorów1). Jednak czynnikiem istotnym dla uzyskania wysokiej aktywności katalizatora w danej reakcji jest również optymalny przebieg procesu jego aktywacji2). Proces ten ma na celu przeprowadzenie prekursorów fazy aktywnej do postaci chemicznej aktywnej w prowadzonej reakcji. Jako przykład można tu podać redukcję tlenku niklu do niklu metalicznego w katalizatorze przeznaczonym do metanizacji COx, prowadzoną w reaktorze przemysłowym bezpośrednio przed uruchomieniem właściwego procesu metanizacji3). Dobór odpowiedniej temperatury, tempa jej narostu oraz czasu trwania re-redukcji katalizatora wpływa w istotny sposób na jego późniejszą aktywność4, 5).Przemysłowe zastosowania katalitycznego procesu metanizacji tlenków węgla można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje procesy oczyszczania strumieni gazowych, w szczególności wodoru, ze śladowych ilości COx 6). Wymienić tu należy instalacje syntezy amoniaku, w których obecność COx w gazie syntezowym może spowodować zatrucie katalizatora żelazoweg[...]

Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku otrzymywane metodą współstrącania


  Wykorzystując metodę współstrącania uzyskano serię promowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy NH3. W roli promotorów zastosowano cer i bar. Przebadano pięć związków z grupy węglanów oraz wodorotlenków jako odczynniki strącające. Otrzymane układy katalityczne scharakteryzowano przy pomocy fizysorpcji azotu, pomiarów termograwimetrycznych (TG-MS) oraz temperaturowo-programowanej desorpcji wodoru (H2-TPD). Zbadano aktywność katalityczną spreparowanych kontaktów w reakcji syntezy NH3 pod ciśnieniem 6,3 MPa. Stwierdzono, że współstrącanie jest skuteczną metodą otrzymywania aktywnych katalizatorów kobaltowych przeznaczonych do syntezy amoniaku. Uzyskano katalizatory o aktywności wyższej niż aktywność konwencjonalnego katalizatora żelazowego KM I. Rodzaj użytego podczas preparatyki odczynnika strącającego wpływa na wielkość powierzchni fazy aktywnej kontaktów, a tym samym na ich aktywność. Najefektywniejszym spośród przebadanych odczynników strącających jest K2CO3. Five Ba-promoted Co-Ce catalysts for NH3 synthesis were prepd. by alk. copptn. from aq. soln. of Co and Ce nitrates and impregnation with Ba(NO2)2. The catalysts were then tested by physisorption of N2, thermogravimetric anal. and temp.-programmed desorption of H2 as well as for catalytic activity in NH3 synthesis under pressure 6.3 MPa. Activity of the catalysts was higher than that of a com. fused Fe catalyst. The most effective precipitant was K2CO3. Politechnika Warszawska Magdalena Karolewska, Olga Nalewajko, Elżbieta Truszkiewicz, Wioletta Raróg-Pilecka* Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku otrzymywane metodą współstrącania Cobalt catalyst for ammonia synthesis made by co-precipitation Mgr inż. Olga NALEWAJKO w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna i ceramika. Mgr inż. Magdalena KAROLEWSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawski[...]

Katalizatory magnetytowe do konwersji tlenku węgla parą wodną otrzymywane przez templatowanie

Czytaj za darmo! »

Spreparowano katalizatory magnetytowe poprzez odwzorowanie ("templatowanie") struktury porowatej węgli aktywnych bazujących na materiale handlowym RO 0.8 firmy Norit. Jako dodatków użyto tlenków chromu i miedzi. Zbadano aktywność katalityczną otrzymanych układów w reakcji wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) parą wodną (WTKCO). Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze różniczkowym pod ciśnieniem 2,5 MPa. Do scharakteryzowania węgli i katalizatorów wykorzystano fizysorpcję azotu. Stwierdzono, że metodą templatowania można uzyskać materiały tlenkowe o bardzo dużych powierzchniach właściwych. Z materiałów tych można otrzymać aktywne katalizatory Fe-Cr-Cu przeznaczone do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) parą wodną. Najefektywniejszym sposobem modyfika[...]

Wpływ rodzaju węgla podłożowego na aktywność katalizatorów NiMo do procesu hydroodsiarczania


  Spreparowano serię katalizatorów NiMo osadzonych na węglach. Zastosowane węgle aktywne scharakteryzowano przy użyciu fizysorpcji azotu, porozymetrii rtęciowej oraz badań termoprogramowanej desorpcji grup funkcyjnych (TPD z detekcją MS). Aktywność katalityczną układów NiMo osadzonych na materiałach węglowych zbadano w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w szklanym reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Podjęto próbę skorelowania budowy i czystości podłoża węglowego, a także chemii jego powierzchni z właściwościami katalitycznymi otrzymanych katalizatorów. Six NiMo catalysts supported on various C substrates were prepd. by the impregnation method. The catalytic activity of the resulting systems was tested in hydrodesulfurization of thiophene at 260-400°C and 1 atm. Active C supports were characterized by N2 sorption, Hg porosimetry and temp.-programmed desorption. Activity of the catalysts depended strongly on the properties of the C support. Some of the bimetallic NiMo/C catalysts were more efficient than the com. one. Katalizatory nośnikowe są stosowane na wielką skalę w procesach przemysłu chemicznego. Dobrym przykładem są tu katalityczne procesy hydrorafinacji i uwodornienia, stanowiące ważny etap przeróbki ropy naftowej, otrzymywania i oczyszczania paliw1, 2). Przemysłowe katalizatory hydrorafinacji zawierają z reguły siarczek molibdenu (lub wolframu), dotowany niklem lub kobaltem, osadzony na nośniku z tlenku glinu1). Przyczyną niezwykłej popularności tlenku glinu jako nośnika katalizatorów przemysłowych są jego doskonałe właściwości teksturalne i mechaniczne oraz relatywnie aPolitechnika Warszawska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy ElżbiEta truszkiEwicza,*, WiolEtta raróg-PilEckaa, Michał iracha, MagdalEna karolEwskaa, ryszard narowskib Wpływ rodzaju węgla podłożowego na aktywność katalizatorów NiMo do procesu hydroodsiarczania Effect of the carbon support on the[...]

Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku


  Przeprowadzono badania mające na celu ocenę skuteczności i powtarzalności metody współstrącania jako sposobu preparatyki katalitycznych układów kobaltowych przeznaczonych do procesu syntezy NH3. Otrzymano serię katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem. Do ich scharakteryzowania zastosowano TG-MS, fizysorpcję N2 oraz H2-TPD. Aktywność katalityczną badano w reakcji syntezy amoniaku w warunkach zbliżonych do warunków przemysłowych pracy katalizatorów. Przedstawione wyniki potwierdzają powtarzalność metody preparatywnej. Umożliwia ona uzyskanie katalizatorów kobaltowo-cerowobarowych o podobnym składzie oraz zbliżonej i wysokiej aktywności. Zbadano wpływ temperatury kalcynacji węglanów kobaltu i ceru na właściwości i aktywność badanych kontaktów. Zwiększanie tej temperatury z 500°C do 800°C wywiera niekorzystny wpływ na parametry teksturalne oraz aktywność kontaktów w reakcji syntezy NH3. Uzyskane katalizatory kobaltowe promowane cerem i barem wykazują aktywność wyższą niż aktywność konwencjonalnego katalizatora żelazowego KM I. Four Ba-promoted Co-Ce catalysts for NH3 synthesis were prepd. by copptn. with K2CO3 from aq. solns. of Co(NO3)2 and Ce(NO3)3 and calcination at 500°C or 800°C for 24 h aPolitechnika Warszawska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Magdalena Karolewskaa, Paulina Wójcika, Elżbieta Truszkiewicza, Ryszard Narowskib, Wioletta Raróg-Pileckaa, * Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku Co-precipitation as an effective method for preparation of cobalt catalysts for ammonia synthesis Mgr inż. Paulina WÓJCIK w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna i ceramika. Mgr inż. Magdalena KAROLEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1224. 91/11(2012) 2143 Dr inż. Wioletta RARÓG-PILECKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydru[...]

Aktywność katalizatorów rutenowych opartych na węglu aktywnym w reakcji metanizacji tlenku węgla(II)


  Spreparowano katalizatory Ru/węgiel aktywny do procesu metanizacji tlenku węgla(II). W charakterze nośników zastosowano dwa różne modyfikowane węgle aktywne. Dla otrzymanych katalizatorów określono dyspersję fazy aktywnej. Zbadano także odporność nośników i katalizatorów na metanizację. Pomiary kinetyczne w reakcji metanizacji tlenku węgla(II) przeprowadzono w szklanym reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Określono zależność aktywności katalizatora od rodzaju użytego nośnika węglowego. Two Ru catalysts supported on modified active C were prepd. Dispersion of the active phase as well as the resistance of carriers and Ru/C materials to unwanted methanation of the support were detd. The catalytic activity of the resulting systems was tested in CO methanation at 220-270°C and 1 atm. The activity depended strongly on the kind of C support used. Nośnikowe katalizatory rutenowe są stosowane w wielu procesach przemysłowych. Wymienić tu należy przede wszystkim syntezę amoniaku1), ale również wiele reakcji uwodornienia monoolefin do alkanów, aldehydów alifatycznych do alkoholi, lub ketonów alifatycznych do alkoholi2). Katalizatory, których fazę aktywną stanowi ruten, są też stosowane w przemysłowym procesie metanizacji tlenków węgla. Katalizatory rutenowe do niskotemperaturowej metanizacji tlenków węgla wodorem są oferowane przez takie firmy, jak Alvigo (RKM-3) i Süd Chemie (METH 150)3). W literaturze można znaleźć wiele doniesień na temat rutenowych katalizatorów do procesu metanizacji COx, osadzonych na takich nośnikach, jak tlenek glinu4-7), tlenek tytanu5, 8) lub krzemionka6, 7, 9). Niewiele jest natomiast prac dotyczących układów opartych na węglu. Z dostępnych doniesień literaturowych wiadomo, że stosując modyfikowane węgle aktywne jako nośniki można uzyskać aktywne katalizatory Ru/C do procesu metanizacji3, 10). Jednak zagadnienie wpływu rodzaju użytego węgla aktywnego na aktywność otrzymanych katalizatorów[...]

Effect of the calcination method on the activity of MoNi/C catalysts in hydrodesulfurization Wpływ sposobu kalcynacji na aktywność katalizatorów MoNi/C w procesie hydroodsiarczania DOI:10.15199/62.2015.8.8


  A series of active C-supported MoNi catalysts was prepd. The catalysts were calcined in air flow, in static air or in Ar at 200oC. The catalytic activity of the catalysts was tested in hydrodesulfurization of thiophene at 260-400oC under 1 atm and correlated with the calcination method applied. The most effective method for prepn. of MoNi/C catalysts was based on calcination in static air. Przygotowano serię katalizatorów MoNi osadzonych na węglu aktywnym. Zastosowano trzy metody kalcynacji prekursorów katalizatorów. Otrzymane materiały scharakteryzowano za pomocą fizysorpcji azotu oraz chemisorpcyjnie. Aktywność katalityczną układów MoNi/C zbadano w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Skorelowano sposób prowadzenia kalcynacji układów MoNi/C z ich aktywnością katalityczną i zaproponowano najefektywniejszą metodę preparatyki katalizatorów. Powszechnie stosowane metody preparatyki katalizatorów hydrorafinacji, w szczególności do procesu hydroodsiarczania (HDS), składają się z kilku etapów. Pierwszym jest osadzenie prekursorów fazy aktywnej (sole Mo lub W oraz dodatkowo sole Co lub Ni) na wybranym nośniku. Następnie materiał poddawany jest kalcynacji w celu uzyskania stabilnych układów tlenkowych1). Ostatecznym etapem przygotowania katalizatora jest przeprowadzenie form tlenkowych metali w aktywną postać siarczkową1). Zabieg ten ma miejsce przed lub przy rozruchu procesu HDS. Metoda preparatyki jest jednym z kluczowych czynników kształtujących strukturę prekursora katalizatora, a w konsekwencji aktywność katalityczną układu1, 2). Z tego powodu stale prowadzone są badania nad udoskonaleniem procedur otrzymywania katalizatorów do procesu HDS. W przemysłowych kontaktach do HDS jako nośnik powszechnie stosowany jest tlenek glinu2-6). Spośród wielu innych badanych nośników na uwagę zasługuje węgiel aktywny. Do jego zalet należą duża powierzch[...]

Preparation of cobalt catalysts promoted with cerium and barium for low-pressure ammonia synthesis Preparatyka katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do niskociśnieniowej syntezy amoniaku DOI:10.15199/62.2015.12.21


  Three series of Ce and Ba-promoted Co catalysts were prepd. by copptn. of Co and Ce carbonates, impregnation with Ba(NO2)2 and calcination at 500-800°C, and then studied for sp. surface (sorption of N2 and H2) and activity in NH3 synthesis. The 1 h long ageing of the copptd. catalyst precursors and their calcination at 500-600°C were recommended for practical use. Otrzymano 3 serie prekursorów oraz katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do syntezy amoniaku. Zastosowano analizę termograwimetryczną (TG-MS), fizysorpcję N2 oraz temperaturowo-programowaną desorpcję wodoru (TPD-H2) w celu charakterystyki materiałów oraz zmierzono aktywność katalizatorów. Ustalono optymalne warunki procesu wytwarzania katalizatorów kobaltowych przez współstrącanie w wyniku jednoczesnego dodawania roztworów wszystkich reagentów, przy zastosowaniu jednogodzinnego starzenia osadu oraz temperatury kalcynacji 500-600°C. Zastosowanie opracowanej procedury pozwoliło uzyskać prekursory oraz katalizatory CoCeBa o korzystnych parametrach teksturalnych i wysokiej aktywności w syntezie amoniaku. Synteza amoniaku jest jednym z najważniejszych procesów przemysłu nieorganicznego. Pierwsza instalacja syntezy została uruchomiona w 1913 r. w Oppau (Niemcy)1). Aparatura pracowała wówczas pod ciśnieniem 200 atm w zakresie temp. 550-600°C, a stosowanym katalizatorem było żelazo zawierające pierwiastki promujące. Wydajność amoniaku wynosiła 30 t/dobę. Od ponad 100 lat technologia tej syntezy jest nieustannie modernizowana w kierunku udoskonalania etapów sprężania gazu syntezowego, separacji wytworzonego amoniaku z pętli syntezy oraz projektowania wydajniejszych reaktorów. Dzięki poprawie technologii zwiększona została wydajność procesu. W 2010 r. światowa produkcja NH3 wyniosła 159 mln t i przez 10 lat wzrosła2) o 22%. Pomimo upływu lat, do dziś w większości wytwórni stosowany jest katalizator żelazowy, którego wąski zakres aktywności wymaga prowadze[...]

 Strona 1