Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż"

Stan techniczny i przewidywane skutki modernizacji zabytkowego pałacu w Nakle Śląskim


  Pałac w Nakle Śląskim (fotografia 1)wzniesionyw1856 r. przez Hugona von Donnersmarcka, w pierwotnych zamierzeniach miał pełnić funkcję letniej rezydencji bytomsko-siemianowickiej linii rodu, a z czasem stał się ich główną siedzibą. W 1972 r. został zaadaptowany na potrzeby szkoły rolniczej, a w ostatnich latach ze względu na zły stan techniczny przestał być użytkowany, poza kilkoma pomieszczeniami parteru, w których mieściła się galeria pod nazwą "Barwy Śląska". W 1966 r. pałac wraz z otaczającym go parkiem z połowy XIX w. został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków (obiekt klasy "A" numer A/646/66). Obecnie prowadzone są w nim prace remontowe. Obiekt zostanie przeznaczony na Centrum Kultury Śląska. W ramach prac przywrócony zostanie dawny układ pałacowych sal, zmieniony po wojnie na potrzeby szkoły. Pałac w Nakle Śląskim zbudowany jest na rzucie zbliżonym do prostokąta, rozczłonkowanym licznymi ryzalitami, zwieńczonymi ozdobnymi szczytami i wykuszami oraz dwoma wieżami (rysunek 1). Budynek jest podpiwniczony, ma trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nieużytkowe. Wybudowany został z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej i posadowiony na fundamentach kamienno- -ceglanych. Nad pomieszczeniami piwnicznymi znajdują się stropy kolebkowe oraz odcinkowe z cegły pełnej na rąb, natomiast kondygnacje nadziemne mają stropy drewniane o typowej konstrukcji z podsufitką i ślepym pułapem, z wypełnieniemakustycznym z polepy glinianej. Podsufitka pokryta jest tynkiemnamatach z trzciny. Część stropu drewnianego pierwszego piętra wymieniona została na prefabrykowane płyty żelbetowe WPS, oparte na dwuteownikach. Pierwotny układ pomieszczeń na piętrze zmieniono przez wtórne podziały ściankami ceglanymi na zaprawie cementowo-wapiennej. Drugie piętro ma wydzielony układ pomieszczeń ściankami wpisanymi w konstrukcje więźby dachowej, pokrytymi otynkowanymi płytami supremy. Główna część pałacu przekryta [...]

Zmiana zawilgocenia istniejących ścian piwnicznych po wykonaniu hydroizolacji DOI:10.15199/33.2017.03.07


  Budynki realizowane w pierwszej połowie XX w. w wielu przypadkach wykonywane były bez jakiejkolwiek izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. Znane są rozwiązania pionowego zabezpieczenia ścian fundamentowych lub piwnicznych za pomocą dodatkowychwarstwwpostaci gruntów spoistych, np. gliny. Tego typu izolacje pionowe sprawdzały się dość dobrze przez wiele lat.Większą trudność stanowiło zabezpieczanie ścian zewnętrznych w postaci izolacji poziomej.Wprzypadku jej braku lub uszkodzenia może dochodzić do stopniowego podciągania kapilarnego wody w ścianach i do zwiększonej ich wilgotności. Wówczas inwestorzy decydują się na wykonanie prac remontowych. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane [3], roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych istniejącego budynku nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia robót, opisującego rodzaj, zakres i sposób ich wykonywania oraz termin rozpoczęcia. Taki obowiązek spoczywa na inwestorze. Ocena przyczyn zawilgocenia Ze względu na występujące zawilgocenia ścian właściciel budynku zdecydował się na przeprowadzenie prac usuwających występujące nieprawidłowości i zlecił je firmie budowlanej zajmującej sięm.in.wykonywaniem zabezpieczeń wodochronnychwbudynkach istniejących. Pracemiały na celu zlikwidowanie nieznacznych zawilgoceń zewnętrznej ściany przedwojennego podpiwniczonego budynkumieszkalnego, będącego elementemzabudowy szeregowej, w którymściany piwniczne i ściany kondygnacji nadziemnej wzniesiono z cegły ceramicznej. Zakres zleconych robót obejmował wykonanie: izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej; pionowej powłokowej izolacji przeci[...]

Posadzki ceramiczne a bezpieczeństwo użytkowania DOI:10.15199/33.2017.12.01


  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadamiwiedzy technicznej, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania.Należy przy tymzapewnić spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, określonych w załączniku I do Rozporządzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkowania [7].Wymaganie zawarte w ustawie Prawo budowlane [8] jest dość[...]

 Strona 1