Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł DYBOWSKI"

Badania laboratoryjne samowzbudnego generatora indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest badaniom laboratoryjnym samowzbudnego generatora indukcyjnego. Przeprowadzone prace badawcze mają na celu opracowanie niedrogiego w konstrukcji i eksploatacji układu generującego energię elektryczną. Jako generator wykorzystany został zwykły silnik indukcyjny klatkowy, a do wzbudzenia jego użyta została bateria odpowiednio dobranych kondensatorów. Działania autorów polegały na przeprowadzeniu badań identyfikacyjnych parametrów maszyny, doborze odpowiednich wartości kondensatorów oraz wykonaniu pomiarów gotowego generatora. Podczas prac zwracano uwagę na jakość uzyskiwanej energii oraz własności ruchowe generatora, w tym bezpieczeństwo eksploatacji. Oszacowano sprawność układu generującego. Zamieszczone zostały również przykładowe przebiegi dynamiczne. Abstract. Laboratory tests of self excited induction generator (SEIG) are presented in this paper. Authors have conducted research to develop inexpensive in construction and operation of electricity generating system. A standard squirrel-cage induction motor was used as generator and properly selected battery of capacitors was used to excitation. Authors activities included: tests to identification of machine parameters, choice the value of capacitor battery and measurements of the generator during work. During researching authors paid special attention to the quality of the generated energy and properties of SEIG generator , including the safety of operation. The efficiency of the system was also estimated. Examples of dynamic waveforms of generator were included in this text. (Laboratory researches of the self-excited induction generator). Słowa kluczowe: maszyna indukcyjna, generator samowzbudny, odnawialne źródła energii, badania laboratoryjne. Keywords: induction machine, self-excited generator, renewable energy source, laboratory tests. Wstęp Ideą rozpoczęcia prac badawczych było opracowanie niedrogiego w konstrukcji i eksploatacji układu generującego energię ele[...]

Obliczenia polowe zjawisk cieplnych w maszynie z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki obliczeń polowych dla dwuwymiarowego modelu cieplnego silnika z magnesami trwałymi. Wynikiem obliczeń są rozkłady temperatury w maszynie podczas symulacji oraz funkcje zmieniającej się rezystywności uzwojenia stojana oraz magnesów trwałych w czasie symulacji. Przedstawione obliczenia zjawisk cieplnych występujących maszynie z magnesami trwałymi zostaną, w późniejszym etapie prac, uwzględnione w obwodowych modelach maszyny używanych w symulacji stanów dynamicznych co da możliwość zwiększenia precyzji obliczeń. Abstract. The paper presents results of field calculations for a two-dimensional thermal model of the permanent magnet motor. The results of the calculations obtained from the simulations are: distributions of temperature in the machine during the simulation, the changes of functions of the resistivity of the stator winding and variation of resistivity of permanent magnets during the simulation. At a later stage presented calculations of thermal phenomena occurring with the permanent magnet machine will be used in calculation models used in the simulation of dynamic of machine. It will give the possibility to increase the precision of calculations. (Field calculations of thermal phenomena of the electrical machine with permanent magnets). Słowa kluczowe: Silnik, obliczenia cieplne, rezystywność uzwojenia, cieplne stany nieustalone. Keywords: Motor, resistivity of the coil, heat calculations, thermal transient state. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie obliczeń związanych ze zjawiskami cieplnymi występującymi w maszynie elektrycznej z magnesami trwałymi. Wyniki tych obliczeń mają, w późniejszym etapie prac, posłużyć do zwiększenia dokładności modeli maszyn używanych np. w symulacjach stanów dynamicznych przy pomocy modeli obwodowych. W referacie przedstawione zostaną wyniki obliczeń polowych z wykorzystaniem dwuwymiarowego modelu cieplnego maszyny z magnesami trwałymi. W obliczeniach wykorzystany z[...]

 Strona 1