Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Leon JODŁOWSKI"

Weryfikacja osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisku palca - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2017.11.32

Czytaj za darmo! »

Ostatnie 25 lat to burzliwy rozwój technik biometrycznych związany z możliwością identyfikacji i weryfikacji osób [1, 2]. Biometria pozwala na identyfikację osób na podstawie cech fizjologicznych i behawioralnych. Fizjologia niesie informacje o cechach fizycznych ludzi, które można zmierzyć lub odczytać w danym momencie, m.in. odciski palców, wizerunek twarzy czy obraz tęczówki. Mają one charakter statyczny. Z kolei cechy behawioralne mają charakter dynamiczny i opisują jak dana czynność wyuczona bądź nabyta jest wykonywana np.: sposób chodzenia czy głos w trakcie mówienia [3, 4]. Głównymi zastosowaniami biometrii jest identyfikacja i weryfikacja osób. Identyfikacja pozwala ustalić, kim jest dana osoba, poprzez pobranie od niej próbki danej cechy (np. odcisku palca) i wyszukaniu w bazie danych próbek do niej podobnych. Weryfikacja sprawdza czy dana osoba jest tą, za którą się podaje. Biometria znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, gdzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby takich jak np. banki, specjalne strefy dostępu w budynkach czy odprawa graniczna [5]. Niewątpliwą jej zaletą jest eliminacja wad jakie mają inne systemy uwierzytelniania wymagające okazania dokumentu, bądź podania hasła dostępu. Kody pin do kart bankomatowych mogą być zapomniane lub skradzione tak samo jak dowody tożsamości i paszporty. W biometrii to sam człowiek jest nośnikiem informacji, gdyż to on zawiera określony przez naturę unikatowy klucz identyfikacji [6]. Celem przeprowadzonych testów było praktyczne określenie parametrów biometrycznej weryfikacji osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisków palca. Prace były wykonywane na zlecenie Straży Granicznej, która chciała poznać praktyczne aspekty weryfikacji na podstawie powyższych danych zawartych w polskich paszportach biometrycznych. Do badań zbudowano system, który pozwolił na odczyt obu cech biometrycznych i porównanie ich z realnie pobranym od właściciela paszportu. Syste[...]

Demonstrator biometrycznego systemu wjazdu/wyjazdu do strefy Schengen - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2018.06.21

Czytaj za darmo! »

Pozostali autorzy - Paweł HOŁOWEŃKO, Paweł POŹNIAK, Szymon PACHLA Od wielu lat prowadzone są w Unii Europejskiej analizy i prace legislacyjne dotyczące zagadnienia Inteligentnych Granic (ang. Smart Borders - SB), czyli pakietu regulacji oraz rozwiązań technicznych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie odprawy granicznej, poprawę zarządzania zewnętrznymi granicami państw członkowskich Schengen, walkę z nielegalną imigracją oraz dostarczanie informacji na temat cudzoziemców bezprawnie przedłużających pobyt. W dniu 6 kwietnia 2016 roku, Parlament Europejski przedstawił projekt pierwszego rozporządzenia z pakietu Smart Borders, który ustanawia system wjazdu/wyjazdu (ang. Entry/Exit System - EES) [1- 3]. Wdrożenie systemu planowane jest na rok 2020, a poprzedziły go analizy funkcjonalności i testy na wybranych przejściach granicznych tzw. "Pilot Smart Border" [4]. Według aktualnego stanu prawnego, dopuszczalne jest stosowanie automatycznych bramek kontroli granicznej opartych na technologiach biometrycznych w odniesieniu do obywateli strefy Schengen. Już w latach 2007-2010 zainstalowano takie bramki do obsługi odpraw granicznych na przejściach lotniskowych w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Niemiec. W 2012 roku Frontex opublikował rekomendacje dotyczące aspektów technicznych i organizacyjnych systemów automatycznej kontroli granicznej [6,7]. W założeniach system EES będzie przeznaczony dla obywateli spoza strefy Schengen (tzw. państw trzecich - TCN Third Country Nationals), przekraczających granice zewnętrzne w trakcie wjazdu lub wyjazdu ze strefy Schengen. Obejmie on wszystkich podróżnych zarówno tych, którzy przy przekraczaniu granicy zobowiązani są do posiadania wizy (ang. visa holder - VH), jak i podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego (ang. visa exempt - VE). [...]

 Strona 1