Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wacław GAWĘDZKI"

Nowa metoda monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta DOI:10.12915/pe.2014.05.021

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania i wyniki badań laboratoryjnych prototypu elektrody biomedycznej, umożliwiającej bezinwazyjne monitorowanie stanu jej kontaktu ze skórą pacjenta i jednoczesne pomiary sygnałów elektrodiagnostycznych. Proponowana nowa metoda może zastąpić obecnie stosowaną, opartą na pomiarze impedancji, metodę określania stanu kontaktu, która nie umożliwia jednoczesnego monitorowania stanu kontaktu elektrody jak i pomiarów użytecznych sygnałów elektrodiagnostycznych. Abstract. This paper presents the design, performance, and laboratory test results of prototype biomedical electrode, that allows for simultaneous non-invasive electrode-skin contact state monitoring and measurements of electrodiagnostic signals. The proposed new approach can replace currently used method, based on impedance measurements, allowing only for one of the parameters monitoring (i.e. either electrode contact monitoring or signal recording). (A new method of electrode-skin contact state monitoring). Słowa kluczowe: elektroda biomedyczna, stan kontaktu, monitoring. Keywords: biomedical electrode, electrode-skin, contact state, monitoring. doi:10.12915/pe.2014.05.21 Wprowadzenie W wielu obszarach diagnostyki medycznej istotną rolę odgrywa pomiar i analiza sygnałów elektrofizjologicznych, będących nieocenionym źródłem informacji o sposobie i poprawności funkcjonowania różnych narządów w organizmach żywych. Należą do nich na przykład sygnały elektrokardiograficzne EKG, elektroencefalograficzne EEG, elektromiograficzne EMG itp. Poprawny przebieg pomiaru wymaga zapewnienia odpowiedniego stanu kontaktu elektrod biomedycznych ze skórą pacjenta. Elektrody biomedyczne są bowiem elementem łączącym źródło sygnałów bioelektrycznych z układem pomiarowym, a na ich styku ze skórą pacjenta zachodzi zjawisko zmiany rodzaju przewodnictwa z jonowego na elektronowy (styk metalu z elektrolitem), któremu towarzyszą złożone procesy fizyczne i chemicz[...]

Zastosowanie transformacji Hilbert Vibration Decomposition do analizy sygnałów parasejsmicznych w dziedzinie czasu DOI:10.15199/48.2015.08.02

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania transformacji HVD (ang. Hilbert Vibration Decomposition) do analizy sygnałów parasejsmicznych. Przeprowadzono dekompozycję sygnałów na sumę quasi-harmonicznych składowych (modów), których amplitudy oraz częstotliwości są parametrycznymi funkcjami czasu. W przeciwieństwie do stosowanych aktualnie w diagnostyce transformacji Fouriera DFT oraz STFT nadaje się ona do analizy zjawisk o charakterze zarówno nieliniowym jak i niestacjonarnym. Abstract. The article reports on investigation results of Hilbert Vibration Decomposition transformation (HVD) utilization for a paraseismic signals. The main HVD parameters are considered in the explored area. We performed signals decomposition for a sum of a quasi harmonic components that amplitudes and frequencies are parametric time functions. In contrast to commonly used in diagnostic's DFT and STFT transformations, proposed method is suitable for non-stationary and nonlinear phenomenon's. (The application of HVD transformation for paraseismic signals analysis in the time domain). Słowa kluczowe: dekompozycja sygnałów, sygnały parasejsmiczne, transformacja Hilberta, transformacja HVD. Keywords: signals decomposition, paraseismic signals, Hilbert transform, HVD transform. Wprowadzenie Badania wpływu drgań gruntu działających na liniowe obiekty budowlane (rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłociągi) są niezbędne do oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa rurociągów położonych na terenach o niestabilnym podłożu (np. tereny górnicze, obszary nasilonego ruchu komunikacyjnego itp.). Nieregularne i o losowym przebiegu obciążenia dynamiczne mogą być przyczyną niskocyklowego zmęczenia materiału, czego skutkiem może być rozwój i propagacja mikropęknięć prowadzących do awarii rurociągu. Z drugiej strony przenoszone na grunt i rurociąg drgania pochodzące od wstrząsów wpływają na zmiany wartości sił tarcia, powodując zmien[...]

Dekompozycja sygnałów EEG w dziedzinie czasu przy zastosowaniu transformacji Hilberta-Huanga HHT DOI:

Czytaj za darmo! »

Do dekompozycji sygnałów EEG w dziedzinie czasu zastosowana została empiryczna metoda EMD (ang. Empirical Mode Decomposition), która w wersji rozszerzonej o transformację Hilberta funkcjonuje pod nazwą transformacji HHT (ang. Hilbert-Huang Transform). Transformacja ta umożliwia poprawną dekompozycję sygnału EEG na sumę quasi-harmonicznych składowych, których amplitudy oraz częstotliwości są parametrycznymi funkcjami czasu. W przeciwieństwie do stosowanych aktualnie w diagnostyce transformacji Fouriera DFT oraz STFT nadaje się ona do analizy zjawisk o charakterze zarówno nieliniowym jak i niestacjonarnym. Abstract. An Empirical Mode Decomposition method extended with the Hilbert transform (Hilbert-Huang Transform) was used for EEG decomposition in time domain. This transformation allows for proper EEG signal decomposition into quasi-harmonic components that amplitudes and frequencies are time dependence functions. In contrast to commonly used in diagnostic’s DFT and STFT transformations, proposed method is suitable for non-stationary and nonlinear phenomenon’s. (Decomposition of EEG signal in the time-domain using a Hilbert-Huang transformation HHT) Słowa kluczowe: dekompozycja sygnałów, sygnały EEG, transformacja Hilberta, transformacja EMD, transformacja HHT. Keywords: signals decomposition, EEG signals, Hilbert transform, EMD transform, HHT transform. Wprowadzenie Badania elektroencefalograficzne (EEG) umożliwiają analizę elektrycznej czynności mózgu [1,2] wywołanej zarówno naturalnymi funkcjami fizjologicznymi organizmu, jak również anomaliami i stanami chorobowymi. Aktualnie badania EEG stosowane są w diagnostyce epilepsji, urazów mechanicznych mózgu, schorzeniach neurologicznych, EEG-biofeedbacku (neurofeedbacku), jak również kontroli interakcji układu mózg-komputer [3]. Tematyka badawcza i aplikacyjna związana z wykorzystywaniem sygnałów EEG jest bardzo obszerna, a jednym z istotnych jej działów jest QEEG (ang. Quan[...]

Wykorzystanie urządzeń mobilnych do prezentacji medycznych danych obrazowych na przykładzie przeglądarki danych DICOM DOI:10.15199/48.2015.05.17

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne urządzenia mobilne, takie jak tablet czy smartfon, dysponują możliwościami graficznymi oraz mocą obliczeniową pozwalającą na ich różnorakie wykorzystanie w praktyce klinicznej. W niniejszej pracy, na przykładzie mobilnej przeglądarki danych medycznych DICOM, omówiono możliwości technologiczne tych urządzeń oraz sposób ich wykorzystania do wizualizacji medycznych danych obrazowych. Zaprojektowana przeglądarka działa pod kontrolą sytemu Android i współpracuje ze szpitalnym systemem archiwizacji danych PACS. Abstract. Modern mobile devices including tablets and smartphones have enough graphics and computing power to enable their successful usage in clinical practice. In this paper technological capabilities of such devices are examined and possibilities of their application for medical data visualization is discussed based on implementation details of mobile DICOM browser, which runs on Android and supports PACS the hospital archiving system. (The use of mobile devices to medical image data presentation on the example of DICOM data viewer). Słowa kluczowe: wizualizacja danych, urządzenia mobilne, DICOM, PACS. Keywords: data visualization, mobile device, DICOM, PACS. Wstęp Dostęp do danych pacjenta jest we współczesnej diagnostyce i leczeniu niezwykle istotny, zwłaszcza, że dostępnych danych jest bardzo dużo oraz mają one często kluczową wartość dla lekarza. Dlatego zasadne staje się badanie i rozwijanie wszelkich możliwych metod wspomagania pracy lekarza, w tym również takich, których celem jest prezentacja medycznych danych obrazowych. Jedną z nowszych metod wspierania pracy lekarza jest wykorzystanie możliwości obliczeniowych mobilnych urządzeń takich jak telefony typu smartfon czy tablety [1]. Urządzenia te są już z powodzeniem wykorzystywane przez lekarzy jako podręczne banki wiedzy, np. do przechowywania i wyszukiwania aktualnych informacji na temat leków [2], "kalkulatory" ułatwiające np. wyliczania klasyfikacji nowot[...]

Badania wpływu układu monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta na mierzony sygnał elektrokardiograficzny DOI:10.15199/48.2015.05.19

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania wpływu systemu monitorowania stanu kontaktu elektrod biomedycznych ze skórą na mierzony sygnał elektrokardiograficzny. Stan kontaktu elektrody biomedycznej określany jest na podstawie wartości mierzonej pojemności elektrycznej odizolowanych elektrod testowych umieszczonych w pobliżu elektrody biomedycznej. Pomiar pojemności elektrycznej odbywa się za pomocą przetwornika pojemność-częstotliwość, zintegrowanego konstrukcyjnie z elektrodami testowymi oraz z elektrodą biomedyczną. Abstract. This paper presents the study of an electrode-skin contact state monitoring system's impact on the measured ECG signal. The electrodeskin contact state monitoring system is based on capacitance measurements between two isolated test electrodes, which are placed near the biomedical electrode plate. Capacitance measurement is performed indirectly by measuring the output frequency of a capacitance-to-frequency converter. The capacitance-to-frequency converter is integrated with biomedical electrode. (Influence of the electrode-skin contact state monitoring system on the ECG signal measurement). Słowa kluczowe: elektroda biomedyczna, stan kontaktu, monitoring, sygnał EKG. Keywords: biomedical electrode, electrode-skin, contact state, monitoring, ECG signal. Wprowadzenie Elektrodiagnostyka, czyli pozyskiwanie wszelkiego rodzaju sygnałów elektrycznych pojawiających się w organizmie człowieka, pełni istotną rolę w ocenie stanu zdrowia [1]. Sygnały te są bowiem odzwierciedleniem procesów zachodzących w różnych narządach (mózg, serce, mięśnie itp.). W praktyce stosowane są dwie metody pobierania takich informacji, bezpośrednia lub pośrednia. Pierwsza metoda jest inwazyjna - najczęściej przy użyciu mikroelektrod pozyskuje się sygnał bezpośrednio z komórki. Natomiast druga polega na rejestracji potencjałów elektrycznych na powierzchni skóry z wykorzystaniem elektrod powierzchniowych. Wadą pierwszej z metod jest sam fakt inwazyjnoś[...]

 Strona 1