Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Szczurowski"

Propozycja metody oceny konstrukcji sprężonych DOI:10.15199/33.2017.12.19


  Celem prowadzonych analiz i badań jest opracowanie nowoczesnego urządzenia diagnostycznego pozwalającego na określenie stanu technicznego obiektów, bez fizycznej ingerencji w strukturę i w znacznie krótszym czasie niż obecnie stosowane metody. Innowacyjność rozwiązania polega na wykorzystaniu analizy propagacji fal naprężeniowych w badanych elementach oraz zmian, jakie zachodzą w związku ze zmianą naprężeń. Obecnie stosowanemetody oceny konstrukcji sprężonych mają na celu wykrycie zarysowań, wtrąceń, korozji [4, 6, 7] czy innych uszkodzeń występujących w betonowych konstrukcjach sprężonych i są ukierunkowane na znalezienie miejsca ich występowania, tzn. korozji w strunach lub prętach zbrojeniowych, korozji betonu, mikropęknięć strun lub betonu, wtrąceń lub innych defektów materiału [6]. Na podstawie tych informacji można ustalić, czy badany defekt ma istotny wpływ na całą konstrukcję. Przykładem może być emisja akustyczna [3], która umożliwia wykrycie zarysowań bez określania ich wpływu na całą konstrukcję, czy metody magnetyczne służące do obserwacji zmian polamagnetycznego wokół uszkodzonych strun sprężających. Określenie stanu całej konstrukcji za pomocą wymienionych metod wymaga długiego czasu, gdyż jednorazowe badanie może obejmować jedynie fragment konstrukcji. Inne podejście do oceny stanu betonowych elementów sprężonych [1, 2, 5] polega na obserwacji zmian charakterystyk dynamicznych całych elementów (konstrukcji) pod wpływem zmian w rozkładzie naprężeń. W dotychczasowej praktyce dynamiczna odpowiedź konstrukcji jest wykorzystywana w badaniach nieniszczących do wykrywania, lokalizacji i określenia stopnia rozwoju uszkodzenia. Definiując strukturalne uszkodzenie jako swego rodzaju odchylenie geometry[...]

Komputerowe wspomaganie analizy propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych DOI:10.15199/33.2018.11.05


  zwyczajnych: 1) Jesbet Sp. z o.o. 2) Politechnika Koszalińska;Wydział Technologii i Edukacji 3) PolitechnikaWarszawska;Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych *) Adres do korespondencji: tomaszkrzyzynski@me.com Streszczenie. Wykorzystywane w praktyce metody oceny stanu konstrukcji sprężonych, które mogą występować w konstrukcjach betonowych, polegają na wykryciu zarysowań, wtrąceń, korozji lub innych uszkodzeń. Na ogół metody te są ukierunkowane na znalezienie miejsca ich występowania. Proponowane w artykule podejście do oceny stanu elementów sprężonych polega na obserwacji charakterystyk dynamicznych elementówkonstrukcji pod wpływem zmian w rozkładzie naprężeń. Przedstawionometodę bazującą na analizie propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych na potrzeby predykcji stanu naprężenia w przekrojach poprzecznych belki. Badania eksperymentalne poparte są symulacjami komputerowymi z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Słowa kluczowe: beton sprężony; identyfikacja stanu; drgania i fale. Abstract. Used in practice methods of prestressed concrete state identification which can occurred in the structures base at a detection of cracks, inclusions, corrosion or other small damages. Mostly they are targeted at detecting of their localization. An alternative approach consisting an observation of changes in dynamical characteristics of construction elements, due to a change in a [...]

 Strona 1